Licenční podmínky pro předběžnou verzi softwaru Microsoft pro skupinu produktů Visuals Studio 2015 - Visual Studio Skip to content
Licenční podmínky pro předběžnou verzi softwaru Microsoft pro skupinu produktů Visuals Studio 20152018-01-10T09:21:42-08:00

LICENČNÍ PODMÍNKY PRO PŘEDBĚŽNOU VERZI SOFTWARU

PŘEDBĚŽNÁ VERZE SOFTWARU PRO SKUPINU PRODUKTŮ MICROSOFT VISUAL STUDIO 2015


Tyto licenční podmínky představují smlouvu mezi společností Microsoft Corporation (nebo některou z jejích afilací v závislosti na tom, kde bydlíte) a vámi. Přečtěte si je, prosím. Vztahují se na předběžný software uvedený výše, který zahrnuje média, na nichž jste jej získali (pokud existují). Tyto podmínky se rovněž vztahují na všechny:

 • aktualizace,
 • dodatky,
 • internetové služby, a
 • služby technické podpory

společnosti Microsoft pro tento software, pokud s těmito položkami nejsou dodávány jiné podmínky. Pokud ano, budou platit tyto jiné podmínky.

POUŽITÍM SOFTWARU PŘIJÍMÁTE TYTO PODMÍNKY. POKUD JE NEPŘIJÍMÁTE, SOFTWARE NEPOUŽÍVEJTE.

SOFTWARE OBSAHUJE FUNKCE, KTERÉ PŘENÁŠEJÍ DATA SPOLEČNOSTI MICROSOFT. POUŽITÍM TOHOTO SOFTWARU VYJADŘUJETE SVŮJ SOUHLAS S PŘENOSEM TĚCHTO INFORMACÍ. DALŠÍ INFORMACE NALEZNETE V ODDÍLE VĚNOVANÉM DATŮM NÍŽE.

TENTO SOFTWARE VÁM MŮŽE UMOŽNIT NÁKUP, ODBĚR NEBO POUŽÍVÁNÍ JINÝCH PRODUKTŮ A SLUŽEB SPOLEČNOSTI MICROSOFT NEBO TŘETÍCH STRAN, NA KTERÉ SE VZTAHUJÍ ODLIŠNÉ PODMÍNKY. VAŠE POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO JINÝCH PRODUKTŮ A SLUŽEB PODLÉHÁ JEJICH PŘÍSLUŠNÝM PODMÍNKÁM.


Dodržíte-li tyto licenční podmínky, máte následující práva.

 1. PRÁVA K UŽÍVÁNÍ A INSTALACI.
  • Můžete instalovat a používat libovolný počet kopií softwaru výhradně ke zkušebním účelům pro navrhování, vývoj a testování svých programů. Pokud používáte software v systému Microsoft Azure, mohou platit další poplatky a podmínky.
  • Žádný program, který navrhujete nebo vyvíjíte, nesmíte se softwarem nasazovat ani distribuovat s tou výjimkou, že své programy můžete nasadit interně výhradně k hodnocení jakýchkoli technologií nasazení obsažených v softwaru.
  • Software nesmíte testovat v živém operačním prostředí nebo na veřejných webech, pokud vám k tomu společnost Microsoft neposkytla souhlas v rámci jiné smlouvy.
 2. DALŠÍ LICENČNÍ POŽADAVKY ANEBO PRÁVA K UŽÍVÁNÍ A DISTRIBUCI PRO FUNKCE, KTERÉ JSOU K DISPOZICI SE SOFTWAREM:
  1. Oddělení součástí. Součásti softwaru jsou licencovány jako celek. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, součásti nesmíte oddělit a instalovat je v jiných zařízeních.
  2. Písma. Pokud je software spuštěný, smíte používat jeho písma k zobrazení a tisku obsahu. Smíte pouze
   • vkládat písma do obsahu s omezeními, která jsou určena v podmínkách pro vkládání písem, a
   • dočasně je stáhnout do tiskárny nebo jiného výstupního zařízení pro účely tisku obsahu.
  3. Obsažené programy společnosti Microsoft. Tyto licenční podmínky se vztahují na všechny programy společnosti Microsoft obsažené v tomto softwaru, pokud není v oddíle 7 a 8 této smlouvy nebo v souboru ThirdPartyNotices dodaném se softwarem uvedeno jinak.
  4. Sdělení a programy třetích stran. Další sdělení o autorských právech a licenční podmínky vztahující se na části softwaru jsou uvedeny v souboru ThirdPartyNotices dodaném se softwarem společnosti Microsoft. Kromě veškerých podmínek a ujednání k jakékoli licenci třetí strany uvedených v souboru ThirdPartyNotices se ustanovení této smlouvy o vyloučení záruky a omezení či vyloučení prostředků nápravy a náhrady škody vztahují na veškerý tímto distribuovaný software.
  5. Mapy Bing. Software může obsahovat funkce načítající obsah, například mapy, obrazy a další data, prostřednictvím aplikačního programovacího rozhraní Mapy Bing (nebo nástupce značky) („rozhraní API Mapy Bing“) pro vytvoření sestav zobrazujících data na horním okraji map, leteckých a hybridních snímků. Jsou-li obsaženy tyto funkce, můžete je použít k vytvoření a zobrazení dynamických nebo statických dokumentů pouze ve spojení a prostřednictvím metod a prostředků přístupu, které jsou integrovány v softwaru. Nesmíte jiným způsobem kopírovat, ukládat, archivovat ani vytvářet databázi informací právnické osoby včetně obchodních názvů, adres a geokódů dostupných prostřednictvím rozhraní API služby Mapy Bing. Rozhraní API služby Mapy Bing nelze použít k poskytování pokynů nebo tras založených na snímačích ani použití dopravních dat nebo zobrazení z ptačí perspektivy (nebo souvisejících metadat), i když jsou dostupné prostřednictvím rozhraní API služby Mapy Bing, a to pro jakýkoli účel. Vaše použití rozhraní API služby Bing Maps a souvisejícího obsahu podléhá také dodatečným podmínkám a ujednáním, které jsou uvedeny na adrese go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=21969.
  6. Další mapovací rozhraní API. Software může obsahovat aplikační programovací rozhraní poskytující mapy a jiné související mapovací funkce a služby, které neposkytuje Bing („další mapovací rozhraní API“). Tato další mapovací rozhraní API podléhají dalším podmínkám a ujednáním a mohou vyžadovat úhradu poplatků společnosti Microsoft nebo poskytovatelům, kteří jsou třetí stranou, na základě užívání nebo objemu užívání takových mapovacích rozhraní API. Tyto další podmínky a ujednání budou poskytnuty, jakmile obdržíte jakékoli licenční klíče nezbytné k užívání takových mapovacích rozhraní API nebo v okamžiku, kdy si pročtete nebo obdržíte dokumentaci související s užíváním takových dalších mapovacích rozhraní API.
  7. Nabízená oznámení. Službu nabízených oznámení společnosti Microsoft nelze využívat k zasílání oznámení, která jsou nezbytně nutná nebo by jinak mohla ovlivnit záležitosti života a smrti, včetně mimo jiné důležitých oznámení souvisejících s lékařským zařízením nebo stavem. SPOLEČNOST MICROSOFT VÝSLOVNĚ VYLUČUJE ZÁRUKU, ŽE POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY NABÍZENÝCH OZNÁMENÍ SPOLEČNOSTI MICROSOFT NEBO POSKYTOVÁNÍ TĚCHTO OZNÁMENÍ BUDE NEPŘERUŠENÉ A BEZ CHYB, NEBO ZÁRUKU, ŽE TOTO POUŽÍVÁNÍ A POSKYTOVÁNÍ BUDE PROBÍHAT V REÁLNÉM ČASE.
  8. Obor názvů Windows.Phone.Speech rozhraní API. Použití funkce rozpoznávání řeči prostřednictvím oboru názvů Windows.Phone.Speech rozhraní API v programu vyžaduje podporu služby rozpoznávání řeči. Služba může vyžadovat připojení k síti v okamžiku rozpoznávání (např. za použití předdefinované gramatiky). Služba může dále shromažďovat řečová data za účelem poskytování a zlepšování služby. Řečová data mohou zahrnovat například informace související s gramatickým rozsahem a frázové řetězce v gramatice.

   Uživatel, který si přeje používat rozpoznávání řeči v telefonu, musí nejprve odsouhlasit určité podmínky užívání. Podmínky užívání informují uživatele, že data související s jeho užíváním služby rozpoznávání řeči budou shromažďována a použita k poskytování a zlepšování služby. Jestliže uživatel nepřijme podmínky užívání a aplikace se pokusí o rozpoznávání řeči, operace neproběhne a do aplikace bude vrácena chyba.

  9. Poziční rámec. Software může obsahovat komponentu pozičního rámce, která umožňuje podporu služeb lokace v programech. Kromě dalších omezení v této smlouvě musíte za použití komponenty pozičního rámce nebo zbylých částí softwaru dodržet veškeré příslušné místní zákony a předpisy.
  10. Přístup za použití ID zařízení. Software může obsahovat komponentu, která programům umožňuje přistupovat k ID zařízení, ve kterém je spuštěn program. Kromě dalších omezení v této smlouvě musíte v případě použití komponenty přístupu za použití ID zařízení nebo zbylých částí softwaru dodržet veškeré příslušné místní zákony a předpisy.
  11. Podpora technologie PlayReady. Software zahrnuje produkt Windows Phone Emulator, který zahrnuje technologii PlayReady společnosti Microsoft pro přístup k obsahu. Vlastníci obsahu používají technologii přístupu k obsahu Microsoft PlayReady k ochraně svých práv duševního vlastnictví, včetně obsahu chráněného autorským právem. Tento software využívá technologii PlayReady pro přístup k obsahu chráněnému technologií PlayReady a technologií Microsoft DRM (Správa digitálních práv). Společnost Microsoft se může rozhodnout pro odvolání možnosti softwaru použít obsah chráněný technologií PlayReady z důvodu mimo jiné (i) porušení nebo možného porušení technologie, (ii) proaktivního zlepšení odolnosti a (iii) případu, kdy vlastníci obsahu odvolání vyžadují, protože software řádně nevynucuje omezení užívání obsahu. Odvolání nesmí ovlivnit nechráněný obsah nebo obsah chráněný jinými technologiemi ochrany přístupu k obsahu. Vlastníci obsahu mohou požadovat, abyste pro přístup k jejich obsahu upgradovali technologii PlayReady. Jestliže upgrade odmítnete, nebudete moci přistupovat k obsahu, který upgrade vyžaduje, a nebudete moci instalovat ani jiné aktualizace a upgrady operačního systému.
 3. DATA. Software obsahuje určité funkce, které přenášejí data společnosti Microsoft, například informace o nastavení a instalačním prostředí uživatele a standardní informace o zařízení uživatele. Společnost Microsoft může tyto informace použít k poskytování služeb, provádění transakcí vyžadovaných uživateli, zlepšování našich produktů a k porozumění tomu, jak zákazníci naše produkty získávají. Uživatelé se mohou od užívání mnoha těchto funkcí odhlásit; některé funkce jsou však povinné. Použitím tohoto softwaru vyjadřujete svůj souhlas s přenosem těchto dat. Další informace o těchto funkcích, včetně možností řízení shromažďování těchto dat, naleznete v dokumentaci nápovědy a v zásadách ochrany osobních údajů na adrese go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=398505.
 4. SOFTWARE S ČASOVÝM POČÍTADLEM. Software je dočasný a přestane fungovat k datu definovanému v softwaru. Prostřednictvím zpráv v softwaru se mohou zobrazit pravidelná připomenutí tohoto data. Po skončení období funkčnosti softwaru se může stát, že ztratíte přístup k datům používaným prostřednictvím tohoto softwaru.
 5. PŘEDBĚŽNÁ VERZE SOFTWARU. Toto je předběžná verze softwaru. Je možné, že nebude fungovat stejným způsobem jako finální verze softwaru. Můžeme jej zaměnit za finální komerční verzi. Můžeme se ale také rozhodnout, že komerční verzi neuvedeme na trh.
 6. ZPĚTNÁ VAZBA. Pokud sdělíte společnosti Microsoft svoji zpětnou vazbu k softwaru, poskytujete tím společnosti Microsoft bezplatné právo k užívání, sdílení a komerčnímu využití této zpětné vazby jakýmkoli způsobem a k jakémukoli účelu. Současně poskytujete třetím stranám bezplatně veškerá patentová práva, která potřebují jejich produkty, technologie a služby k využívání určitých částí softwaru nebo služeb společnosti Microsoft obsahujících vaši zpětnou vazbu. Neposkytnete takovou zpětnou vazbu, která je předmětem licence vyžadující, aby společnost Microsoft poskytla licenci k softwaru nebo dokumentaci třetím stranám proto, že jsme do nich zahrnuli vaši zpětnou vazbu. Tato práva zůstanou v platnosti i po skončení účinnosti této smlouvy.
 7. SOFTWAROVÉ SOUČÁSTI MICROSOFT LICENCOVANÉ PODLE VLASTNÍCH LICENČNÍCH PODMÍNEK:
  • Microsoft SQL Server, Microsoft SharePoint, Windows Software Development Kit (Windows SDK) a komponenty Microsoft Office. Software je dodáván se softwarem Microsoft SQL Server, Microsoft SharePoint včetně rozšíření SharePoint Windows Identity Foundation, sadami Windows SDK a určitými komponentami softwaru Microsoft Office, který je vám licencován za vlastních podmínek. Licenční podmínky pro tyto softwarové komponenty se nacházejí ve složce „Licenses“ instalačního adresáře softwaru. Pokud nesouhlasíte s licenčními podmínkami těchto softwarových komponent, nesmíte je používat.
  • Součásti systému Windows. Software zahrnuje software Microsoft .NET Framework, určité knihovny DLL související s technologiemi Microsoft Build a balíčkovými technologiemi, ovládací prvky systému Windows, technologie rozlišování prostředků a vykreslování, funkci Windows Identity Foundation, webové služby systému Windows (WWS) pro systém Windows 2008 a knihovnu Windows pro komponenty jazyka JavaScript. Tyto softwarové komponenty jsou součástí systému Windows a jsou vám licencovány na základě samostatných licenčních podmínek systému Windows nebo jako dodatek k licenci k systému Windows. Na vaše užívání těchto komponent systému Windows se vztahuje podpora pro cyklus životnosti produktu a licenční podmínky pro příslušný produkt Windows.
  • Součásti systému Windows poskytnuté pro použití se softwarem. Software zahrnuje kompilátory, jazyky, moduly runtime, prostředí a jiné prostředky umožňující vývoj pro řadu platforem společnosti Microsoft. Pro potřeby našich zákazníků se sadou Visual Studio může software nainstalovat určité sady Microsoft SDK a další komponenty společnosti Microsoft zacílené a podporující tyto platformy. Tyto komponenty mohou být licencovány a podporovány na základě vlastních podmínek a zásad. Licenční podmínky pro tyto softwarové komponenty se nacházejí ve složce „Licenses“ instalačního adresáře softwaru. Pokud nesouhlasíte s licenčními podmínkami těchto softwarových komponent, nesmíte je používat.
 8. TESTOVÁNÍ ROZHRANÍ MICROSOFT .NET FRAMEWORK TYPOVOU ÚLOHOU. Software zahrnuje jednu nebo více součástí rozhraní .NET Framework („Součásti .NET“). Smíte provádět interní testování těchto součástí typovou úlohou. Výsledky jakéhokoli testování těchto komponent typovou úlohou můžete zpřístupnit za předpokladu, že splníte podmínky stanovené na adrese go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=66406. Bez ohledu na jakoukoli smlouvu, kterou můžete mít se společností Microsoft, má společnost Microsoft v případě, že zpřístupníte výsledky takového testu typovou úlohou, právo zpřístupnit výsledky testů typovou úlohou, které provede na vašich produktech konkurenčních vůči příslušné komponentě .NET, za předpokladu, že splní veškeré podmínky stanovené na adrese go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=66406.
 9. SPRÁVCE BALÍČKŮ A INSTALAČNÍ FUNKCE SOFTWARU TŘETÍCH STRAN. Software obsahuje následující funkce (jednotlivé „funkce“), které umožňují prostřednictvím Internetu získávat softwarové aplikace či balíčky z dalších zdrojů: Správce rozšíření, dialogové okno Nový projekt, Instalace webové platformy, Microsoft NuGet-Based Package Manager a funkce Package Manager stránek Microsoft ASP.NET Web Pages. Tyto softwarové aplikace a balíčky dostupné prostřednictvím funkcí jsou v některých případech nabízeny a distribuovány třetími stranami a v některých případech společností Microsoft, avšak taková aplikace či balíček je vám vždy licencována za vlastních podmínek. Společnost Microsoft nedistribuuje ani vám nelicencuje žádné aplikace a balíčky třetích stran, avšak pro usnadnění vám umožňuje použít tyto funkce k získání takových aplikací či balíčků přímo od jejich poskytovatelů, kteří jsou třetí stranou. Používáním funkcí potvrzujete a souhlasíte, že:
  • získáváte tyto aplikace či balíčky od takových třetích stran a na základě samostatných licenčních podmínek platných pro každou aplikaci či balíček (včetně, s ohledem na funkce nástroje Správce balíčků, případných podmínek vztahujících se na závislý software, který může být součástí balíčku).
  • SPOLEČNOST MICROSOFT NEPOSKYTUJE ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ, ZÁRUKY ANI GARANCE K INFORMAČNÍMU KANÁLU NEBO GALERII NA ADRESE URL, JAKÝMKOLI INFORMAČNÍM KANÁLŮM NEBO GALERIÍM Z TAKOVÉ ADRESY URL, K INFORMACÍM V NICH OBSAŽENÝM ANI K ŽÁDNÝM SOFTWAROVÝM APLIKACÍM NEBO BALÍČKŮM, KE KTERÝM V TĚCHTO INFORMAČNÍCH KANÁLECH NEBO GALERIÍCH ZÍSKÁTE ODKAZ ČI PŘÍSTUP. SPOLEČNOST MICROSOFT NEPOSKYTUJE NA SOFTWAROVÉ APLIKACE ČI BALÍČKY TŘETÍCH STRAN ZÍSKANÉ PROSTŘEDNICTVÍM TĚCHTO FUNKCÍ ŽÁDNÁ LICENČNÍ PRÁVA.
 10. ROZSAH LICENCE. Software se neprodává, pouze se uděluje licence k jeho užívání. Tato smlouva vám poskytuje pouze určitá užívací práva k softwaru. Všechna ostatní práva si vyhrazuje společnost Microsoft. Pokud vám rozhodné právo bez ohledu na tato omezení neposkytuje více práv, smíte software užívat pouze způsobem výslovně povoleným v této smlouvě. Současně musíte dodržovat veškerá technická omezení v softwaru, která umožňují jeho používání pouze určitými způsoby. Nesmíte:
  • zpřístupnit žádné třetí straně jakékoli výsledky testování softwaru typovou úlohou bez předchozího písemného souhlasu společnosti Microsoft; toto se nevztahuje na Microsoft .NET Framework (viz oddíl 8);
  • překračovat žádná technická omezení softwaru;
  • provádět zpětnou analýzu softwaru, jeho dekompilaci ani rozklad nebo se jinak pokoušet o odvození zdrojového kódu softwaru s výjimkou a výhradně v rozsahu: (i) povoleném rozhodným právem bez ohledu na toto omezení nebo (ii) v rozsahu nezbytném k ladění změn jakýchkoli knihoven licencovaných na základě licence GNU LGPL (Lesser General Public License), které jsou obsaženy v softwaru a jsou s ním propojeny;
  • odstraňovat, minimalizovat, blokovat nebo upravovat žádná loga, obchodní známky, autorská práva, digitální vodoznaky ani jiná oznámení společnosti Microsoft nebo jejích dodavatelů, které jsou součástí tohoto softwaru, a to včetně jakéhokoli obsahu zpřístupněného prostřednictvím softwaru;
  • sdílet či jakkoli jinak šířit dokumenty, text nebo obrázky vytvořené s použitím funkcí Data Mapping Services softwaru;
  • vytvářet více kopií softwaru, než je určeno v této smlouvě nebo povoleno rozhodným právem bez ohledu na toto omezení;
  • zveřejnit software včetně jakýchkoli aplikačních programovacích rozhraní obsažených v softwaru, aby si jej ostatní mohli zkopírovat;
  • užívat software jakýmkoli způsobem, který je v rozporu se zákonem;
  • pronajímat software, půjčovat jej nebo poskytovat na leasing; ani
  • užívat software pro komerční hostitelské služby.
 11. POZNÁMKA O VIZUÁLNÍM STANDARDU H.264/AVC A STANDARDU VIDEA VC-1. Tento software může zahrnovat dekódovací technologii H.264/MPEG-4 AVC anebo VC-1. Společnost MPEG LA, L.L.C. vyžaduje tuto doložku:

  TENTO PRODUKT JE LICENCOVÁN NA ZÁKLADĚ PORTFOLIA LICENCÍ K PATENTU AVC A VC-1 PRO OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ POUŽITÍ SPOTŘEBITELEM (i) KE KÓDOVÁNÍ VIDEA V SOULADU S VÝŠE UVEDENÝMI STANDARDY („STANDARDY VIDEA“) ANEBO (ii) K DEKÓDOVÁNÍ VIDEA VE STANDARDU AVC A VC-1 ZAKÓDOVANÉHO SPOTŘEBITELEM PŘI OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ ČINNOSTI ANEBO ZÍSKANÉHO OD POSKYTOVATELE VIDEA, KTERÝ MÁ LICENCI K POSKYTOVÁNÍ TAKOVÉHO VIDEA. ŽÁDNÁ Z LICENCÍ SE NEVZTAHUJE NA ŽÁDNÝ DALŠÍ PRODUKT BEZ OHLEDU NA TO, ZDA JE TAKOVÝ PRODUKT DODÁVÁN SE SOFTWAREM V RÁMCI JEDINÉHO PRODUKTU. ŽÁDNÁ DALŠÍ LICENCE K JAKÉMUKOLI JINÉMU POUŽITÍ SE NEUDĚLUJE ANI NEPŘEDPOKLÁDÁ. DALŠÍ INFORMACE LZE ZÍSKAT U SPOLEČNOSTI MPEG LA, L.L.C, VIZ HTTP://WWW.MPEGLA.COM.

  Pro objasnění se tímto stanoví, že toto sdělení neomezuje užívání softwaru ani mu nebrání pro běžné obchodní účely vlastní danému podnikání, pokud tyto nezahrnují (i) opětovnou distribuci softwaru třetím stranám a (ii) vytváření obsahu technologiemi kompatibilními se STANDARDY VIDEA pro účely distribuce třetím stranám.

 12. VÝVOZNÍ OMEZENÍ. Software podléhá nařízením a zákonům o vývozu platným ve Spojených státech amerických. Musíte dodržovat všechna příslušná místní i mezinárodní nařízení a zákony o vývozu vztahující se na software. Tyto zákony stanovují omezení míst určení, koncových uživatelů a koncového užívání. Další informace naleznete na adrese www.microsoft.com/exporting.
 13. SLUŽBY TECHNICKÉ PODPORY. Vzhledem k tomu, že software je poskytován, „jak stojí a leží,“ nemusíme k němu poskytovat žádné služby podpory.
 14. ÚPLNÁ DOHODA. Tato smlouva a podmínky pro doplňky, aktualizace, internetové služby a služby technické podpory, které užíváte, tvoří úplnou smlouvu ohledně softwaru a služeb odborné pomoci.
 15. ROZHODNÉ PRÁVO.
  1. Spojené státy americké. Pokud jste tento software získali ve Spojených státech amerických, řídí se výklad této smlouvy bez ohledu na kolizní ustanovení práva zákony státu Washington a tyto zákony se vztahují na nároky spojené s jejím porušením. Všechny ostatní nároky, včetně nároků spojených s místními zákony na ochranu spotřebitele, se zákony proti nekalé soutěži a s občanskoprávními delikty, se řídí zákony státu, v němž žijete.
  2. Mimo území Spojených států amerických. Pokud jste software získali na území jakékoli jiné země, bude se tato smlouva řídit zákony této země.
 16. PRÁVNÍ ÚČINKY. Tato smlouva popisuje určitá zákonná práva. Zákony vaší země vám mohou poskytovat i další práva. Můžete mít rovněž určitá práva ve vztahu ke straně, od níž jste software získali. Tato smlouva nemění vaše práva v rámci právního řádu vaší země, pokud právní řád vaší země nepovoluje jejich změnu.
 17. ODMÍTNUTÍ ZÁRUKY. SOFTWARE JE LICENCOVÁN, „JAK STOJÍ A LEŽÍ“. RIZIKA SPOJENÁ S JEHO UŽÍVÁNÍM NESETE VY. SPOLEČNOST MICROSOFT NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ VÝSLOVNÉ ZÁRUKY, GARANCE ANI PODMÍNKY. PODLE MÍSTNÍCH ZÁKONŮ MŮŽETE MÍT DALŠÍ SPOTŘEBITELSKÁ PRÁVA, KTERÁ TATO SMLOUVA NEMŮŽE ZMĚNIT. V ROZSAHU POVOLENÉM VAŠIMI MÍSTNÍMI ZÁKONY SPOLEČNOST MICROSOFT VYLUČUJE ODVOZENÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠENÍ PRÁV.

  PRO AUSTRÁLII – NA ZÁKLADĚ AUSTRALSKÉHO SPOTŘEBITELSKÉHO PRÁVA MÁTE ZÁKONNÉ ZÁRUKY A ZÁMĚREM ŽÁDNÉHO USTANOVENÍ TĚCHTO PODMÍNEK NENÍ OVLIVŇOVAT TAKOVÁ PRÁVA.

 18. OMEZENÍ A VYLOUČENÍ NÁPRAV ŠKOD. OD SPOLEČNOSTI MICROSOFT A JEJÍCH DODAVATELŮ MŮŽETE ZÍSKAT POUZE NÁHRADU ZA PŘÍMÉ ŠKODY DO MAXIMÁLNÍ VÝŠE 5 USD. NEZÍSKÁTE NÁHRADU ZA ŽÁDNÉ JINÉ ŠKODY, VČETNĚ NÁSLEDNÝCH ŠKOD, UŠLÉHO ZISKU A ZVLÁŠTNÍCH, NEPŘÍMÝCH NEBO NÁHODNÝCH ŠKOD.

  Toto omezení se vztahuje

  • na všechny záležitosti související se softwarem, službami, obsahem na internetových stránkách třetích stran (včetně kódu) nebo programy třetích stran a
  • na nároky vyplývající z porušení smlouvy, porušení záruky, garance nebo podmínky, objektivní odpovědnost, nedbalost nebo jiné občanskoprávní delikty v rozsahu povoleném rozhodným právem.

  Vztahuje se rovněž na situace, kdy společnost Microsoft věděla nebo mohla vědět o možnosti vzniku těchto škod. Výše uvedené omezení nebo vyloučení se na vás nemusí vztahovat v případě, že vaše země neumožňuje vyloučení nebo omezení náhodných, následných nebo jiných škod.

EULAID: VS2015_CTP_EVAL_VS_CSY

Váš názor