Postanowienia licencyjne oprogramowania Microsoft w wersji wstępnej dla rodziny produktów Visual Studio 2015 - Visual Studio Skip to content
Postanowienia licencyjne oprogramowania Microsoft w wersji wstępnej dla rodziny produktów Visual Studio 20152018-01-10T09:22:07-08:00

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT W WERSJI WSTĘPNEJ

WERSJA WSTĘPNA OPROGRAMOWANIA MICROSOFT RODZINY PRODUKTÓW VISUAL STUDIO 2015


Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między Microsoft Corporation (lub, w zależności od miejsca zamieszkania Licencjobiorcy, jednym z podmiotów stowarzyszonych Microsoft Corporation) a Licencjobiorcą. Należy się z nimi zapoznać. Postanowienia dotyczą oprogramowania w wersji wstępnej określonego powyżej, jak również ewentualnych nośników, na których zostało ono dostarczone Licencjobiorcy. Postanowienia te dotyczą także udostępnianych przez Microsoft:

 • aktualizacji,
 • uzupełnień,
 • usług internetowych, oraz
 • usług pomocy technicznej

dla niniejszego oprogramowania, o ile elementom tym nie towarzyszą inne postanowienia. W takim przypadku obowiązują postanowienia towarzyszące tym elementom.

KORZYSTANIE PRZEZ LICENCJOBIORCĘ Z OPROGRAMOWANIA OZNACZA, ŻE AKCEPTUJE ON NINIEJSZE POSTANOWIENIA. JEŚLI LICENCJOBIORCA ICH NIE AKCEPTUJE, NIE MOŻE KORZYSTAĆ Z OPROGRAMOWANIA.

OPROGRAMOWANIE ZAWIERA FUNKCJE, KTÓRE PRZEKAZUJĄ DANE DO MICROSOFT. KORZYSTANIE PRZEZ LICENCJOBIORCĘ Z OPROGRAMOWANIA OZNACZA ZGODĘ NA PRZEKAZYWANIE TYCH INFORMACJI. ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ, NALEŻY SIĘ ZAPOZNAĆ Z SEKCJĄ DOTYCZĄCĄ DANYCH PONIŻEJ.

OPROGRAMOWANIE MOŻE UMOŻLIWIAĆ ZAKUP, SUBSKRYPCJĘ LUB UŻYWANIE INNYCH PRODUKTÓW I USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ MICROSOFT LUB STRONY TRZECIE NA INNYCH WARUNKACH. KORZYSTANIE PRZEZ LICENCJOBIORCĘ Z INNYCH PRODUKTÓW I USŁUG PODLEGA ICH ODNOŚNYM WARUNKOM.


Licencjobiorca przestrzegający niniejszych postanowień licencyjnych uzyskuje opisane poniżej prawa.

 1. PRAWA DO INSTALACJI I UŻYWANIA.
  • Licencjobiorca może zainstalować dowolną liczbę kopii oprogramowania i używać ich wyłącznie w celach ewaluacyjnych do projektowania, tworzenia i testowania programów. Jeśli Licencjobiorca używa oprogramowania na platformie Microsoft Azure, zastosowanie mogą mieć inne opłaty i warunki.
  • Licencjobiorca nie może wdrażać ani rozpowszechniać żadnego programu zaprojektowanego lub stworzonego przy użyciu oprogramowania. Może jednak wdrażać programy wewnętrznie, wyłącznie w celu ewaluacji technologii wdrażania zawartych w oprogramowaniu.
  • Licencjobiorca nie może testować oprogramowania w rzeczywistym środowisku operacyjnym lub w witrynie WWW dostępnej publicznie, o ile Microsoft nie zezwoli na to w odrębnej umowie.
 2. DODATKOWE WYMAGANIA LICENCJONOWANIA ORAZ/LUB PRAWA UŻYWANIA FUNKCJI DOSTĘPNYCH W OPROGRAMOWANIU:
  1. Rozdzielanie składników. Składniki oprogramowania są licencjonowane jako jeden produkt. Nie można rozdzielać składników i instalować ich na różnych urządzeniach, o ile w niniejszej umowie nie określono inaczej.
  2. Składniki czcionek. Po uruchomieniu oprogramowania Licencjobiorca może korzystać z jego czcionek do wyświetlania i drukowania zawartości. Licencjobiorca może jedynie
   • osadzać czcionki w zawartości, uwzględniając ograniczenia dotyczące ich osadzania, oraz
   • tymczasowo pobrać je na drukarkę lub inne urządzenie wyjściowe w celu drukowania zawartości.
  3. Dołączone programy Microsoft. Niniejsze warunki licencji mają zastosowanie do wszystkich programów Microsoft dołączonych do oprogramowania, chyba że określono inaczej w Sekcjach 7 i 8 niniejszej umowy lub w pliku powiadomień stron trzecich (ThirdPartyNotices) dołączonym do oprogramowania.
  4. Programy i powiadomienia osób trzecich. Dodatkowe informacje o prawach autorskich i postanowienia licencyjne właściwe dla elementów oprogramowania zostały zawarte w pliku ThirdPartyNotices udostępnianym wraz z oprogramowaniem Microsoft. Do oprogramowania w ramach tej dystrybucji mają zastosowanie nie tylko zawarte w niniejszej umowie postanowienia dotyczące odrzucenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji oraz ograniczeń i wyłączeń w zakresie uprawnień i odpowiedzialności odszkodowawczej, ale również postanowienia każdej określonej w pliku ThirdPartyNotices licencji udzielonej przez osobę trzecią.
  5. Mapy Bing. Oprogramowanie może zawierać funkcje pobierające — za pośrednictwem interfejsu programowania aplikacji Mapy Bing („Interfejs API Map Bing”) (lub jego następcy) — mapy, obrazy oraz inne dane w celu tworzenia raportów, w których na mapach lub zdjęciach lotniczych wyświetlane są stosowne dane. Jeśli takie funkcje zostały udostępnione, Licencjobiorca może z nich korzystać w celu tworzenia i wyświetlania dynamicznych lub statycznych dokumentów tylko w ramach metod i środków dostępu przewidzianych w oprogramowaniu. Licencjobiorca nie może w innym przypadku kopiować, przechowywać, archiwizować ani tworzyć bazy danych informacji o podmiocie prawnym, włączając w to firmy, adresy i dane geolokalizacyjne dostępne za pośrednictwem Interfejsu API Map Bing. Licencjobiorca nie może używać Interfejsu API Map Bing w celu świadczenia nawigacji/wytyczania tras ani używać danych o ruchu drogowym lub obrazów z lotu ptaka (lub powiązanych metadanych), nawet jeśli są one dostępne za pośrednictwem Interfejsu API Map Bing do jakiegokolwiek celu. Korzystanie przez Licencjobiorcę z Interfejsu API Map Bing oraz treści powiązanych podlega także dodatkowym postanowieniom przedstawionym na stronie go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=21969.
  6. Dodatkowe Interfejsy API Mapowania. Oprogramowanie może zawierać interfejsy programowania aplikacji udostępniające mapy oraz inne funkcje i usługi związane z mapowaniem, które nie są udostępniane przez interfejs Bing („Dodatkowe Interfejsy API Mapowania”). Te Dodatkowe Interfejsy API Mapowania podlegają dodatkowym postanowieniom i mogą wymagać uiszczenia opłat na rzecz Microsoft lub innych dostawców, obliczanych na podstawie korzystania lub sposobu korzystania z takich Dodatkowych Interfejsów API Mapowania. Te postanowienia zostaną udostępnione Licencjobiorcy razem z wszelkimi niezbędnymi kluczami licencyjnymi do korzystania z takich Dodatkowych Interfejsów API Mapowania lub razem z dokumentacją dotyczącą korzystania z takich Dodatkowych Interfejsów API Mapowania.
  7. Powiadomienia w trybie Push. Usługa powiadomień w trybie Push Microsoft nie może być używana w celu wysyłania powiadomień o newralgicznym znaczeniu lub takich, które mogłyby stanowić o życiu i śmierci ludzi, w tym, bez ograniczeń, newralgicznych powiadomień dotyczących urządzeń lub stanów medycznych. MICROSOFT JAWNIE ODRZUCA WSZELKIE GWARANCJE, ŻE KORZYSTANIE Z USŁUGI POWIADOMIEŃ W TRYBIE PUSH MICROSOFT LUB DOSTARCZANIE POWIADOMIEŃ W USŁUDZE POWIADOMIEŃ W TRYBIE PUSH MICROSOFT BĘDZIE NIEPRZERWANE, WOLNE OD BŁĘDÓW ORAZ W KAŻDY INNY SPOSÓB BĘDZIE GWARANTOWAŁO DZIAŁANIE W CZASIE RZECZYWISTYM.
  8. Interfejs API przestrzeni nazw Windows.Phone.Speech. Korzystanie z funkcji rozpoznawania mowy za pośrednictwem interfejsów API przestrzeni nazw Windows.Phone.Speech w programie wymaga obsługi usługi rozpoznawania mowy. Usługa ta może wymagać połączenia z siecią w chwili rozpoznawania (np. w przypadku stosowania określonej gramatyki). Ponadto usługa może także zbierać dane związane z mową na potrzeby świadczenia i ulepszania usługi. Dane związane z mową mogą przykładowo obejmować informacje na temat wielkości gramatyki i wyrażeń w gramatyce.

   Ponadto korzystanie przez użytkownika z rozpoznawania mowy w telefonie wymaga zaakceptowania stosownych warunków korzystania z usługi. Warunki korzystania informują użytkownika, że dane związane z korzystaniem z usługi rozpoznawania mowy będą zbierane i używane na potrzeby świadczenia i ulepszania usługi. Jeśli użytkownik nie zaakceptuje tych warunków i aplikacja spróbuje rozpoznać mowę, czynność ta nie powiedzie się i wystąpi błąd aplikacji.

  9. Platforma lokalizacji. Oprogramowanie może zawierać składnik platformy lokalizacji, która umożliwia obsługę usług lokalizacji w programach. Oprócz innych ograniczeń w niniejszej umowie, Licencjobiorca musi zachowywać zgodność ze wszelkimi mającymi zastosowanie lokalnymi prawami i przepisami w przypadku używania składnika platformy lokalizacji i pozostałych części oprogramowania.
  10. Dostęp do identyfikatora urządzenia. Oprogramowanie może zawierać składnik pozwalający programom na dostęp do identyfikatora urządzenia, na którym jest uruchomiony program. Oprócz innych ograniczeń w niniejszej umowie, Licencjobiorca musi zachowywać zgodność ze wszelkimi mającymi zastosowanie lokalnymi prawami i przepisami w przypadku używania składnika dostępu do identyfikatora urządzenia i pozostałych części oprogramowania.
  11. Obsługa oprogramowania PlayReady. Oprogramowanie zawiera emulator systemu Windows Phone zawierający technologię PlayReady Microsoft umożliwiającą dostęp do zawartości. Właściciele treści korzystają z technologii dostępu do treści Microsoft PlayReady w celu pomocy w ochronie własności intelektualnej, w tym treści chronionych prawami autorskimi. Niniejsze oprogramowanie korzysta z technologii PlayReady w celu dostępu do treści chronionych przez PlayReady i/lub technologii zarządzania prawami cyfrowymi (Digital Rights Management – DRM) Microsoft. Microsoft może wycofać funkcję oprogramowania pozwalającą na odtwarzanie treści chronionych przez PlayReady m.in. (ale nie wyłącznie) z następujących powodów: (i) jeśli dojdzie do naruszenia lub potencjalnego naruszenia technologii PlayReady, (ii) w celu prewencyjnego usprawnienia stabilności oraz (iii) gdy właściciele treści zażądają wycofania, ponieważ oprogramowanie nieprawidłowo nakłada ograniczenia na wykorzystanie treści. Wycofanie nie powinno mieć wpływu na treści niechronione lub treści chronione przez inne technologie dostępu do treści. Właściciele treści mogą wymagać od Licencjobiorcy uaktualnienia technologii PlayReady, aby mógł uzyskać dostęp do tych treści. Jeśli Licencjobiorca odrzuci uaktualnienie, nie będzie mógł uzyskać dostępu do treści, które wymagają uaktualnienia, może też nie móc zainstalować innych aktualizacji i uaktualnień systemu operacyjnego.
 3. DANE. Oprogramowanie zawiera pewne funkcje, które przekazują dane do Microsoft. Są to m.in. informacje o procesie konfiguracji i instalacji ze strony Licencjobiorcy, a także standardowe informacje o urządzeniu użytkownika. Microsoft może wykorzystywać te informacje w celu świadczenia usług, przeprowadzania transakcji wymaganych przez użytkowników, wprowadzania usprawnień do produktów oraz zrozumienia, w jaki sposób klienci nabywają produkty Microsoft. Użytkownicy mogą zrezygnować z wielu tych funkcji, jednak niektóre są obowiązkowe. Korzystanie przez Licencjobiorcę z oprogramowania oznacza zgodę na przekazywanie tych danych. Więcej informacji o tych funkcjach, m.in. opcjach kontroli nad tym, które dane są zbierane, można znaleźć w dokumentacji pomocy i oświadczeniu o prywatności na stronie go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=398505.
 4. OPROGRAMOWANIE UWARUNKOWANE CZASOWO. Niniejsze oprogramowanie jest uwarunkowane czasowo i przestanie działać w dniu określonym w oprogramowaniu. Co pewien czas oprogramowanie może wyświetlać powiadomienia z przypomnieniem. Kiedy oprogramowanie przestanie działać, Licencjobiorca może nie mieć dostępu do danych używanych przez to oprogramowanie.
 5. OPROGRAMOWANIE W WERSJI WSTĘPNEJ. Niniejsze oprogramowanie jest w wersji wstępnej. Może nie działać tak, jak będzie działała końcowa wersja oprogramowania. Microsoft może w końcowej, komercyjnej wersji wprowadzić zmiany lub w ogóle nie wprowadzić na rynek wersji komercyjnej.
 6. UWAGI NA TEMAT PRODUKTU. Podzielnie się z Microsoft uwagami na temat oprogramowania jest równoznaczne z nieodpłatnym udzieleniem Microsoft prawa do używania, udostępniania oraz komercjalizacji tych uwag w dowolny sposób oraz w dowolnym celu. Jest także równoznaczne z nieodpłatnym udzieleniem osobom trzecim wszelkich praw patentowych niezbędnych do tego, aby ich produkty, technologie i usługi mogły współdziałać z określonymi elementami oprogramowania lub usługi Microsoft, których te uwagi dotyczą (lub korzystać z tych elementów). Licencjobiorca nie będzie przekazywać uwag, które byłyby objęte licencją, na mocy której Microsoft zmuszony byłby do udzielania osobom trzecim licencji na swoje oprogramowanie lub dokumentację z powodu włączenia do nich takich uwag. Prawa te pozostają w mocy po wygaśnięciu niniejszej umowy.
 7. SKŁADNIKI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LICENCJONOWANE NA MOCY WŁASNYCH POSTANOWIEŃ LICENCYJNYCH:
  • Microsoft SQL Server, Microsoft SharePoint, Windows Software Development Kit (Windows SDK) oraz składniki pakietu Microsoft Office. Do oprogramowania jest dołączone oprogramowanie Microsoft SQL Server, Microsoft SharePoint, w tym SharePoint Windows Identity Foundation Extensions, zestawy do tworzenia oprogramowania SDK Windows, a także niektóre składniki oprogramowania Microsoft Office. Wszystkie one są licencjonowane na własnych warunkach. Postanowienia licencyjne dotyczące tych składników oprogramowania znajdują się w folderze „Licencje” w katalogu instalacyjnym oprogramowania. Jeśli Licencjobiorca nie akceptuje postanowień licencyjnych dotyczących tych składników oprogramowania, nie może ich używać.
  • Składniki systemu Windows. Oprogramowanie zawiera oprogramowanie Microsoft .NET Framework, pewne biblioteki .dll mające związek z technologiami Microsoft Build i technologiami pakowania, formanty Windows, technologie rozwiązywania i renderowania zasobów, Windows Identity Foundation, Windows Web Services (WWS) dla Windows 2008 oraz bibliotekę Windows dla składników JavaScript. Te składniki stanowią część systemu Windows i są licencjonowane na mocy odrębnych postanowień licencyjnych Windows lub jako dodatek do licencji Windows. Obsługa produktu podczas cyklu życia oraz postanowienia licencyjne dotyczące stosownego produktu Windows mają zastosowanie w przypadku korzystania przez Licencjobiorcę z tych składników systemu Windows.
  • Składniki Microsoft udostępnione do użytku z Oprogramowaniem. Oprogramowanie obejmuje kompilatory, języki, środowiska uruchomieniowe, środowiska i inne zasoby umożliwiające wdrożenie w przypadku wielu platform Microsoft. Jako udogodnienie dla klientów programu Visual Studio oprogramowanie może zainstalować określone zestawy Microsoft SDK i inne składniki Microsoft, które są przeznaczone na te platformy i ułatwiają ich obsługę. Te składniki mogą być licencjonowane i obsługiwane zgodnie z ich oddzielnymi postanowieniami i zasadami. Postanowienia licencyjne dotyczące tych składników oprogramowania znajdują się w folderze „Licencje” w katalogu instalacyjnym oprogramowania. Jeśli Licencjobiorca nie akceptuje postanowień licencyjnych dotyczących tych składników oprogramowania, nie może ich używać.
 8. TESTOWANIE PORÓWNAWCZE PROGRAMU MICROSOFT .NET FRAMEWORK. Oprogramowanie obejmuje co najmniej jeden składnik programu .NET Framework („Składniki .NET”). Licencjobiorca może wykonać na własne potrzeby testy porównawcze tych składników. Licencjobiorca może ujawniać wyniki takich testów, o ile spełnia warunki określone na stronie go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=66406. Niezależnie od ewentualnych innych umów zawartych przez Licencjobiorcę z Microsoft, jeśli Licencjobiorca ujawni wyniki takich testów porównawczych, Microsoft może ujawnić wyniki przeprowadzonych przez siebie testów porównawczych dotyczących produktów Licencjobiorcy konkurujących z właściwym Składnikiem .NET. Ujawniając takie wyniki, Microsoft musi jednak przestrzegać warunków określonych na stronie go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=66406.
 9. MENEDŻER PAKIETÓW I FUNKCJE INSTALACJI OPROGRAMOWANIA OSÓB TRZECICH. Oprogramowanie zawiera następujące funkcje („Funkcja”), z których każda umożliwia Licencjobiorcy pozyskiwanie aplikacji lub pakietów z innych źródeł za pośrednictwem Internetu: Menedżer Rozszerzeń, Okno Dialogowe Nowego Projektu, Instalator Platformy sieci Web, Menedżer Pakietów Microsoft oparty na rozszerzeniu NuGet oraz funkcja menedżera pakietów Stron sieci Web ASP.NET. Te aplikacje i pakiety oprogramowania dostępne za pośrednictwem Funkcji są w niektórych przypadkach oferowane i rozpowszechniane przez osoby trzecie, a w innych przypadkach przez Microsoft. Jednakże każda taka aplikacja lub pakiet są licencjonowane na mocy odrębnych warunków. Microsoft nie rozpowszechnia ani nie licencjonuje żadnych aplikacji ani pakietów osób trzecich. Jednakże dla wygody Licencjobiorcy umożliwia korzystanie z Funkcji, aby otrzymać te aplikacje i pakiety lub uzyskać do nich dostęp bezpośrednio od dostawców aplikacji i pakietów osób trzecich. Korzystając z niniejszych Funkcji. Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości i potwierdza, co następuje:
  • Licencjobiorca otrzymuje aplikacje i pakiety od takich stron trzecich i na mocy odrębnych postanowień licencyjnych mających zastosowanie do każdej aplikacji i każdego pakietu (w tym, jeśli chodzi o Funkcje menedżera pakietów, wszelkich warunków mających zastosowanie do zależności oprogramowania, które mogą być dołączone do pakietu).
  • MICROSOFT NIE UDZIELA ŻADNYCH REKOMENDACJI, RĘKOJMI ANI GWARANCJI CO DO ADRESÓW URL ŹRÓDŁA DANYCH LUB GALERII, JAKICHKOLWIEK ŹRÓDEŁ DANYCH LUB GALERII ZNAJDUJĄCYCH SIĘ POD DANYM ADRESEM URL, INFORMACJI TAM ZAWARTYCH LUB JAKICHKOLWIEK APLIKACJI LUB PAKIETÓW, DO KTÓRYCH ODWOŁANIA LUB ODNOŚNIKI ZNAJDUJĄ SIĘ W TYCH ŹRÓDŁACH DANYCH LUB GALERIACH. MICROSOFT NIE UDZIELA LICENCJOBIORCY ŻADNYCH PRAW LICENCYJNYCH DOTYCZĄCYCH UZYSKANYCH ZA POMOCĄ TYCH FUNKCJI APLIKACJI LUB PAKIETÓW OSÓB TRZECICH.
 10. ZAKRES LICENCJI. Oprogramowanie jest licencjonowane, a nie sprzedawane. Na mocy niniejszej umowy Licencjobiorca uzyskuje tylko niektóre prawa do używania oprogramowania. Microsoft zastrzega sobie wszystkie pozostałe prawa. Licencjobiorca może korzystać z oprogramowania tylko w sposób wyraźnie dozwolony w niniejszej umowie. Nie dotyczy to sytuacji, w których pomimo niniejszego ograniczenia na mocy prawa właściwego przysługują mu dodatkowe uprawnienia. W takich przypadkach Licencjobiorca musi przestrzegać wszelkich ograniczeń technicznych oprogramowania zapewniających, że z oprogramowania będzie można korzystać wyłącznie w określony sposób. Licencjobiorca nie może:
  • ujawniać wyników testów porównawczych oprogramowania żadnej osobie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Microsoft; nie ma to jednak zastosowania do Microsoft .NET Framework (patrz Sekcja 8);
  • omijać żadnych ograniczeń technicznych oprogramowania;
  • odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować lub dezasemblować oprogramowania ani w inny sposób próbować pozyskać kodu źródłowego oprogramowania, chyba że: (i) jest to dozwolone przez prawo właściwe mimo tego ograniczenia lub (ii) wyłącznie w zakresie wymaganym w celu debugowania zmian w bibliotekach objętych licencją GNU Lesser General Public License, które są dołączone do oprogramowania i z nim powiązane;
  • usuwać, zmniejszać, blokować ani modyfikować żadnych logo, znaków towarowych, treści praw autorskich, cyfrowych znaków wodnych ani innych informacji zamieszczonych w oprogramowaniu przez Microsoft lub dostawców Microsoft, w tym żadnej zawartości dostępnej za pośrednictwem oprogramowania; oraz
  • udostępniać ani w inny sposób rozpowszechniać dokumentów, tekstów lub obrazów utworzonych za pomocą usług mapowania danych zawartych w oprogramowaniu;
  • sporządzać większej liczby kopii oprogramowania niż określona w niniejszej umowie lub dozwolona przez prawo właściwe pomimo niniejszego ograniczenia;
  • publikować oprogramowania, w tym żadnych zawartych w nim interfejsów programowania aplikacji, w celu umożliwienia skopiowania przez inne osoby;
  • używać oprogramowania w sposób niezgodny z prawem;
  • wynajmować, wydzierżawiać ani wypożyczać oprogramowania; ani
  • używać oprogramowania do świadczenia komercyjnych usług hostingowych.
 11. UWAGA DOTYCZĄCA STANDARDÓW H.264/AVC ORAZ VC-1 VIDEO. Niniejsze oprogramowanie może zawierać technologię dekodowania H.264/MPEG-4 AVC i/lub VC-1. MPEG LA, LLC wymaga zamieszczenia następującej informacji:

  NINIEJSZY PRODUKT JEST OBJĘTY LICENCJAMI DOTYCZĄCYMI ZBIORU PATENTÓW ZWIĄZANYCH ZE STANDARDEM AVC I VC-1, W RAMACH KTÓRYCH JEST PRZEZNACZONY DO NIEKOMERCYJNEGO UŻYTKU OSOBISTEGO PRZEZ UŻYTKOWNIKA W CELU (i) KODOWANIA DANYCH WIDEO ZGODNIE Z POWYŻSZYMI STANDARDAMI („STANDARDY WIDEO”) ORAZ/LUB (ii) DEKODOWANIA DANYCH WIDEO W STANDARDZIE AVC I VC-1 ZAKODOWANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA PROWADZĄCEGO NIEKOMERCYJNĄ DZIAŁALNOŚĆ OSOBISTĄ ORAZ/LUB OTRZYMANYCH OD DOSTAWCY DANYCH WIDEO DYSPONUJĄCEGO LICENCJĄ NA UDOSTĘPNIANIE TAKICH DANYCH WIDEO. LICENCJE TE NIE OBEJMUJĄ NATOMIAST INNYCH PRODUKTÓW, NAWET JEŚLI TAKIE PRODUKTY SĄ ZAWARTE W TYM OPROGRAMOWANIU W RAMACH JEDNEGO ARTYKUŁU. INNE SPOSOBY KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA NIE SĄ OBJĘTE ŻADNĄ LICENCJĄ, W TYM LICENCJĄ DOROZUMIANĄ. DODATKOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ OD MPEG LA, L.L.C, ZOBACZ WWW.MPEGLA.COM.

  Dla celów wyjaśnienia, ta informacja nie ogranicza ani nie utrudnia używania oprogramowania w normalnych zastosowaniach biznesowych, które mają dla danego biznesu charakter osobisty. Nie obejmuje to (i) redystrybucji oprogramowania do osób trzecich i (ii) tworzenia treści przy użyciu technologii zgodnych ze STANDARDAMI WIDEO w celu dystrybucji do osób trzecich.

 12. OGRANICZENIA EKSPORTU. Oprogramowanie podlega przepisom eksportowym obowiązującym w Stanach Zjednoczonych. Licencjobiorca musi przestrzegać wszelkich krajowych i międzynarodowych przepisów eksportowych mających zastosowanie do oprogramowania. W przepisach tych określono ograniczenia dotyczące kraju przeznaczenia, użytkowników końcowych oraz korzystania z oprogramowania. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie www.microsoft.com/exporting.
 13. USŁUGI POMOCY TECHNICZNEJ. Niniejsze oprogramowanie jest udostępniane Licencjobiorcy w stanie „takim, w jakim jest”, w związku z czym Microsoft może nie świadczyć związanych z tym oprogramowaniem usług pomocy technicznej.
 14. CAŁOŚĆ UMOWY. Niniejsza umowa wraz ze wszelkimi postanowieniami dotyczącymi uzupełnień, aktualizacji, usług internetowych i usług pomocy technicznej, z których korzysta Licencjobiorca, stanowi całość umowy dotyczącej oprogramowania i usług pomocy technicznej.
 15. PRAWO WŁAŚCIWE
  1. Stany Zjednoczone. Jeśli Licencjobiorca nabył oprogramowanie w Stanach Zjednoczonych, wykładnia niniejszej umowy podlega prawu stanu Waszyngton, które ma zastosowanie do roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy, bez względu na przyjęte w nim normy prawa kolizyjnego. Pozostałe roszczenia, w tym roszczenia zgłaszane na podstawie przepisów w zakresie ochrony praw konsumenta, zwalczania nieuczciwej konkurencji lub czynów niedozwolonych, podlegają prawu właściwemu dla stanu, w którym Licencjobiorca mieszka.
  2. Poza Stanami Zjednoczonymi. Jeśli Licencjobiorca nabył oprogramowanie w innym kraju/regionie, prawem właściwym dla umowy jest prawo obowiązujące w tym kraju/regionie.
 16. SKUTEK PRAWNY. W niniejszej umowie zostały przedstawione niektóre z praw przysługujących stronom. Licencjobiorcy mogą także przysługiwać inne prawa na mocy ustawodawstwa krajowego. Ponadto Licencjobiorcy mogą przysługiwać określone uprawnienia względem strony, od której nabył oprogramowanie. Niniejsza umowa nie zmienia praw przysługujących Licencjobiorcy na mocy ustawodawstwa krajowego, jeśli ustawodawstwo to na takie zmiany nie zezwala.
 17. ODRZUCENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU RĘKOJMI I GWARANCJI. OPROGRAMOWANIE JEST LICENCJONOWANE W STANIE „TAKIM, W JAKIM JEST”. WSZELKIE RYZYKO ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z OPROGRAMOWANIA PONOSI LICENCJOBIORCA. MICROSOFT NIE UDZIELA ŻADNYCH WYRAŹNYCH RĘKOJMI, GWARANCJI ANI ZAPEWNIEŃ DOTYCZĄCYCH OPROGRAMOWANIA. POSTANOWIENIA NINIEJSZEJ UMOWY NIE OGRANICZAJĄ UPRAWNIEŃ KONSUMENCKICH PRZYSŁUGUJĄCYCH LICENCJOBIORCY NA MOCY OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA MIEJSCOWEGO. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO MIEJSCOWE MICROSOFT NINIEJSZYM WYŁĄCZA SWOJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU DOROZUMIANYCH RĘKOJMI I GWARANCJI DOTYCZĄCYCH OPROGRAMOWANIA, W TYM GWARANCJI Z TYTUŁU WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ BRAKU NARUSZEŃ PRAW OSÓB TRZECICH.

  POSTANOWIENIE DOTYCZĄCE LICENCJOBIORCÓW W AUSTRALII: OBOWIĄZUJĄCA W AUSTRALII USTAWA O OCHRONIE KONSUMENTÓW (ANG. AUSTRALIAN CONSUMER LAW) PRZYZNAJE LICENCJOBIORCY OKREŚLONE PRAWA I ŻADNE Z ZAWARTYCH W TYM DOKUMENCIE POSTANOWIEŃ NIE MA NA CELU WPŁYWANIA NA TE PRAWA.

 18. OGRANICZENIE ORAZ WYŁĄCZENIE UPRAWNIEŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY. MICROSOFT I DOSTAWCY MICROSOFT PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYŁĄCZNIE ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE DO KWOTY 5,00 USD. LICENCJOBIORCA NIE MOŻE DOCHODZIĆ ROSZCZEŃ Z TYTUŁU ŻADNYCH INNYCH SZKÓD, W TYM SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z UTRATY ZYSKÓW, SZKÓD WTÓRNYCH, SZCZEGÓLNYCH, POŚREDNICH ANI UBOCZNYCH.

  Powyższe ograniczenie ma zastosowanie do:

  • wszelkich kwestii dotyczących oprogramowania, usług, zawartości i treści (w tym kodu) udostępnianych na stronach internetowych osób trzecich lub programów osób trzecich oraz
  • roszczeń z tytułu naruszenia umowy, rękojmi, gwarancji lub zapewnień, odpowiedzialności obiektywnej, niedbalstwa oraz innych czynów niedozwolonych, w zakresie dozwolonym przez prawo właściwe.

  Ograniczenie to ma zastosowanie także w przypadku, gdy Microsoft wiedział lub powinien był wiedzieć o możliwości powstania takich szkód. Powyższe ograniczenie i wyłączenie mogą jednak nie dotyczyć Licencjobiorcy w przypadku, gdy na mocy prawa krajowego nie jest dozwolone wyłączenie ani ograniczenie odpowiedzialności za szkody uboczne, wtórne itp.

 19. EULAID: VS2015_CTP_EVAL_VS_PLK

Opinia