Skip to content
Co nowego w programie Visual Studio 2019 | Pobierz bezpłatnie2020-06-23T09:52:36-07:00

Nowości

Visual Studio 2019

Animation showing one-click code cleanup buttonAnimation of AI assisted recommendationsAnimation of Live Share's collaborative development displaying where other collaborators are shown
whatsnew animation tablet version
Whatsnew animation mobile version

Korzystaj z ulubionego języka lub platformy

.NETPythonC++NodeJSTypeScriptJavaScript

Oszczędzaj czas dzięki nowym funkcjom

Zachowaj koncentrację i wysoką produktywność dzięki zwiększonej wydajności, natychmiastowemu oczyszczaniu kodu, ulepszonym wynikom wyszukiwania oraz integracji z usługą Git.

Video of Visual Studio 2019 develop

Ulepszone wyszukiwanie

Wyszukuj ustawienia, polecenia i opcje instalacji, uzyskując trafne wyniki.
Więcej o wyszukiwaniu

Oczyszczanie kodu

Nawiguj po problemach dotyczących kodu i masowo stosuj poprawki dotyczące stylu i formatowania.
Więcej o oczyszczaniu kodu

IntelliCode

Funkcja oparta na sztucznej inteligencji, trenowanej przez tysiące popularnych repozytoriów open source.
Dowiedz się więcej na temat obsługi języków

Rozwiązuj problemy zespołowo

Korzystaj z naturalnych metod współpracy — przepływu pracy natywnie obsługującego usługę Git, edytowania i debugowania w czasie rzeczywistym i przeglądów kodu bezpośrednio w programie Visual Studio.

Video of Visual Studio 2019 collaborate

Przepływ pracy natywnie obsługujący usługę Git

Szybko rozpocznij pisanie kodu, klonując lub wyewidencjonowując kod z repozytorium online albo identyfikatora URI protokołu SSH.
Więcej o nowym rozpoczynaniu

Live Share

Współpracuj z dowolnymi osobami nad tą samą bazą kodu bez konieczności replikowania środowiska.
Dowiedz się, jak rozpocząć udostępnianie

Zintegrowane przeglądy kodu

Twórz i przeglądaj żądania ściągnięcia z usługi Azure Repos lub GitHub oraz dodawaj do nich komentarze z poziomu programu Visual Studio.
Zainstaluj rozszerzenie

Korzystaj z niesamowitej precyzji

Wyróżniaj konkretne wartości i przechodź do nich, optymalizuj użycie pamięci oraz twórz automatyczne migawki wykonywania aplikacji.

Video of Visual Studio 2019 debug

Większa wydajność

Korzystaj z ulepszonego debugera języka C++, który obsługuje duże, złożone aplikacje za pomocą procesu zewnętrznego.
Sprawdź nowości

Wyszukuj podczas debugowania

Szybko znajduj obiekty i wartości za pomocą nowych funkcji wyszukiwania w oknach zmiennych automatycznych, zmiennych lokalnych i wyrażeń kontrolnych.
Zobacz, jak to działa

Debugowanie migawek (tylko wersja Enterprise)

Utwórz migawkę wykonywania aplikacji w chmurze, aby ustalić, co konkretnie się dzieje.
Więcej o debugerze migawek

Uaktualnij środowisko, aby korzystać z najnowszych ulepszeń

Uaktualnij środowisko, aby korzystać z najnowszych ulepszeń
FUNKCJAWERSJA

Visual Studio 2015

Visual Studio 2017

Visual Studio 2019

Przepływ pracy natywnie obsługujący usługę Git

Udostępnianie na żywo w programie Visual Studio

CodeLens (Community Edition)

Wyszukiwanie w oknach debugowania

Live Unit Testing

IntelliCode

Zintegrowane żądania ściągnięcia

Debuger działający poza procesem

AKTUALIZACJA

WERSJA 16.4

Visual Studio 2019

Najnowsze aktualizacje

 • Nowe okno narzędzi kontenera, które umożliwia wyświetlanie, sprawdzanie, zatrzymywanie, uruchamianie i usuwanie obrazów i kontenerów platformy Docker, a także wyświetlanie folderów i plików oraz otwieranie okien terminalu.
 • Przeładowywanie kodu XAML na gorąco dla zestawu narzędzi Xamarin.Forms umożliwia wprowadzanie zmian w interfejsie użytkownika języka XAML oraz odzwierciedlanie ich na żywo, bez konieczności przeprowadzania kolejnej kompilacji i wdrożenia.
 • Nowe narzędzie Pinnable Properties, które umożliwia umieszczanie właściwości w oknach Wyrażenia kontrolne, Automatyczne i Lokalne w górnej części ekranu.
 • Ulepszenia narzędzi XAML, na przykład wyświetlanie fragmentów kodu w funkcji IntelliSense, wyświetlanie zasobów dla przywoływanych zestawów oraz funkcja Tylko mój kod XAML w narzędziu Dynamiczne drzewo wizualne.

Poprawki błędów

 • Naciśnięcie średnika nie powoduje już zamknięcia okna funkcji IntelliSense
 • Rozwiązano wiele problemów z opiniami dotyczącymi programu Visual Studio — rozwiązano problemy z dziennikami, które nie będą już obowiązkowo zbierane w przypadku sugestii, problemy związane z logowaniem, problemy z awarią z powodu nieistniejącego zrzutu ekranu i problemy ze stosowaniem motywu o dużym kontraście
 • Pliki projektu CMake są teraz prawidłowo ładowane, a także ładowane z poziomu wiersza polecenia

Informacje o wersji

WYDANIE 16.3

Visual Studio 2019

Najnowsze aktualizacje

 • Platforma .NET Core 3.0 jest teraz obsługiwana w najnowszej wersji programu Visual Studio. Umożliwi to tworzenie aplikacji klasycznych WPF i Windows Forms za pomocą platformy .NET Core 3.0 wraz z aplikacjami internetowymi Core i Blazor, usługami gRPC i wieloma innymi.
 • Dla deweloperów platformy .NET dodano wiele udoskonaleń dotyczących produktywności, takich jak zmiana nazwy pliku podczas zmieniania nazwy interfejsu, wyliczenia lub klasy (Ctrl +R,R), wprowadzanie zmiennych lokalnych po wpisaniu ich inicjatora i inne.
 • Ta wersja programu Visual Studio obsługuje aplikacje przeznaczone dla platformy .NET Framework 4.8 i aplikacje napisane w języku F# 4.7.
 • Deweloperzy programujący w języku C++ mogą teraz przełączać komentarze wierszowe, mają włączoną domyślnie funkcję IntelliCode i ulepszone filtrowanie listy elementów członkowskich funkcji IntelliSense.

Poprawki usterek i udoskonalenia

 • Wszystkie funkcje edytora i produktywności są teraz zlokalizowane.
 • Jeśli opcja „Włącz funkcję Edytuj i Kontynuuj” jest wyłączona, program Visual Studio 2019 nie będzie już ulegał awarii.
 • Uzupełnianie nawiasów klamrowych, gdy wyświetlana jest lista elementów członkowskich, teraz umieszcza znak w prawidłowej pozycji.

Informacje o wersji

WERSJA 16.2

Visual Studio 2019

Najnowsze aktualizacje

 • W eksploratorze testów wprowadzono znaczące ulepszenia interfejsu użytkownika, w tym lepszą obsługę dużych zestawów testów, więcej filtrów, polecenia i dostosowywalne kolumny.
 • Dostęp do wiersza polecenia dla deweloperów i programu PowerShell dla deweloperów za pomocą menu „Narzędzia > Wiersz polecenia” lub przez wyszukanie ich za pomocą funkcji wyszukiwania w programie Visual Studio.
 • Możesz ustawić punkt przerwania w aplikacji JavaScript i uruchomić sesję debugowania za pomocą przeglądarki Microsoft Edge dla niejawnych testerów.

Poprawki usterek i udoskonalenia

 • Pionowa przestrzeń z menu i paskami narzędzi ma teraz lepsze zastosowanie
 • Teraz można zmieniać rozmiar okna uruchamiania, upuszczać w nim pliki i używać skrótów klawiaturowych
 • Udostępniliśmy też różne ulepszenia dotyczące uruchamiania platformy Xamarin.Android

Informacje o wersji

WYDANIE 16.1

Visual Studio 2019

Najnowsze aktualizacje

 • Funkcja IntelliCode jest teraz dostępna jako wbudowana, rozszerzenia nie są potrzebne
 • Bardzo popularne rozszerzenie GitHub jest teraz instalowane domyślnie w programie Visual Studio
 • Wersja zapoznawcza debugowania przechodzenia w czasie w programie Visual Studio Enterprise 2019 umożliwia rejestrowanie działania aplikacji, rekonstrukcję i odtwarzanie ścieżki wykonywania

Poprawki usterek i udoskonalenia

 • Obsługa funkcji PMA (per-monitor awareness) oznacza, że kod, nad którym pracujesz, będzie teraz wyświetlany jako zwięzły i czytelny dla każdego współczynnika skali wyświetlania na monitorze
 • Dodaliśmy możliwość odwoływania się do projektów udostępnionych w tym samym rozwiązaniu dla projektów VSIX

Informacje o wersji

WERSJA 16.0

Visual Studio 2019

Najnowsze aktualizacje

 • Szybko ładuj zależności projektu za pomocą nowego menu projektu
 • Ulepszona wydajność funkcji IntelliSense dla plików języka C++ w projektach CMake
 • Ładuj większe rozwiązania platformy .NET Core przy użyciu o wiele mniejszej ilości pamięci

Poprawki usterek i udoskonalenia

 • Używaj nowego okna uruchamiania do natychmiastowego otwierania ostatnich projektów i folderów lub do szybkiego klonowania, otwierania albo tworzenia projektu.
 • Oszczędzaj czas, uruchamiając przeglądarkę Google Chrome z niestandardowymi argumentami, aby umożliwić debugowanie aplikacji JavaScript w programie Visual Studio.

Informacje o wersji

WERSJA 15.9

Visual Studio 2017

Najnowsze aktualizacje

 • Narzędzia Visual Studio Tools dla platformy Xamarin obsługują teraz środowisko Xcode 10
 • Dodaliśmy obsługę języka TypeScript 3.1
 • Wprowadziliśmy udoskonalenia szybkości funkcji F5 (kompilacja i wdrażanie) dla aplikacji platformy uniwersalnej systemu Windows

Poprawki usterek i udoskonalenia

 • Korzystaj z ulepszonego środowiska debugowania dla pakietów NuGet używającego nowego formatu pakietu symboli (snupkg).
 • Teraz można importować i eksportować plik konfiguracji instalacji określający, które obciążenia i składniki należy zainstalować z wystąpieniem programu Visual Studio.

Informacje o wersji

Opinia