Co nowego w programie Visual Studio 2019 | Pobierz bezpłatnie - Visual Studio Skip to content
Co nowego w programie Visual Studio 2019 | Pobierz bezpłatnie2021-06-23T16:27:47-07:00

Nowości

Visual Studio 2019

Korzystaj z ulubionego języka lub platformy

.NETPythonC++NodeJSTypeScriptJavascript

Oszczędzaj czas dzięki nowym funkcjom

Zachowaj koncentrację i wysoką produktywność dzięki zwiększonej wydajności, natychmiastowemu oczyszczaniu kodu, ulepszonym wynikom wyszukiwania oraz integracji z usługą Git.

Video of Visual Studio 2019 develop

Ulepszone wyszukiwanie

Wyszukuj ustawienia, polecenia i opcje instalacji, uzyskując trafne wyniki.

Oczyszczanie kodu

Nawiguj po problemach dotyczących kodu i masowo stosuj poprawki dotyczące stylu i formatowania.

IntelliCode

Funkcja oparta na sztucznej inteligencji, trenowanej przez tysiące popularnych repozytoriów open source.

Rozwiązuj problemy zespołowo

Korzystaj z naturalnych metod współpracy — przepływu pracy natywnie obsługującego usługę Git, edytowania i debugowania w czasie rzeczywistym i przeglądów kodu bezpośrednio w programie Visual Studio.

Video of Visual Studio 2019 collaborate

Przepływ pracy natywnie obsługujący usługę Git

Szybko rozpocznij pisanie kodu, klonując lub wyewidencjonowując kod z repozytorium online albo identyfikatora URI protokołu SSH.

Live Share

Współpracuj z dowolnymi osobami nad tą samą bazą kodu bez konieczności replikowania środowiska.

Zintegrowane przeglądy kodu

Twórz i przeglądaj żądania ściągnięcia z usługi Azure Repos lub GitHub oraz dodawaj do nich komentarze z poziomu programu Visual Studio.

Korzystaj z niesamowitej precyzji

Wyróżniaj konkretne wartości i przechodź do nich, optymalizuj użycie pamięci oraz twórz automatyczne migawki wykonywania aplikacji.

Video of Visual Studio 2019 debug

Większa wydajność

Korzystaj z ulepszonego debugera języka C++, który obsługuje duże, złożone aplikacje za pomocą procesu zewnętrznego.

Wyszukuj podczas debugowania

Szybko znajduj obiekty i wartości za pomocą nowych funkcji wyszukiwania w oknach zmiennych automatycznych, zmiennych lokalnych i wyrażeń kontrolnych.

Debugowanie migawek (tylko wersja Enterprise)

Utwórz migawkę wykonywania aplikacji w chmurze, aby ustalić, co konkretnie się dzieje.

Uaktualnij środowisko, aby korzystać z najnowszych ulepszeń

Uaktualnij środowisko, aby korzystać z najnowszych ulepszeń
FUNKCJAWERSJA Visual Studio 2015 Visual Studio 2017 Visual Studio 2019
Przepływ pracy natywnie obsługujący usługę Git funkcja jest niedostępna funkcja jest niedostępna
Udostępnianie na żywo w programie Visual Studio funkcja jest niedostępna funkcja jest niedostępna
CodeLens (Community Edition) funkcja jest niedostępna funkcja jest niedostępna
Wyszukiwanie w oknach debugowania funkcja jest niedostępna funkcja jest niedostępna
Live Unit Testing funkcja jest niedostępna
IntelliCode funkcja jest niedostępna funkcja jest niedostępna
Zintegrowane żądania ściągnięcia funkcja jest niedostępna funkcja jest niedostępna
Debuger działający poza procesem funkcja jest niedostępna funkcja jest niedostępna

AKTUALIZACJA

WERSJA 16.4

Visual Studio 2019

Najnowsze aktualizacje

 • Nowe okno narzędzi kontenera, które umożliwia wyświetlanie, sprawdzanie, zatrzymywanie, uruchamianie i usuwanie obrazów i kontenerów platformy Docker, a także wyświetlanie folderów i plików oraz otwieranie okien terminalu.
 • Przeładowywanie kodu XAML na gorąco dla zestawu narzędzi Xamarin.Forms umożliwia wprowadzanie zmian w interfejsie użytkownika języka XAML oraz odzwierciedlanie ich na żywo, bez konieczności przeprowadzania kolejnej kompilacji i wdrożenia.
 • Nowe narzędzie Pinnable Properties, które umożliwia umieszczanie właściwości w oknach Wyrażenia kontrolne, Automatyczne i Lokalne w górnej części ekranu.
 • Ulepszenia narzędzi XAML, na przykład wyświetlanie fragmentów kodu w funkcji IntelliSense, wyświetlanie zasobów dla przywoływanych zestawów oraz funkcja Tylko mój kod XAML w narzędziu Dynamiczne drzewo wizualne.

Poprawki błędów

 • Naciśnięcie średnika nie powoduje już zamknięcia okna funkcji IntelliSense
 • Rozwiązano wiele problemów z opiniami dotyczącymi programu Visual Studio — rozwiązano problemy z dziennikami, które nie będą już obowiązkowo zbierane w przypadku sugestii, problemy związane z logowaniem, problemy z awarią z powodu nieistniejącego zrzutu ekranu i problemy ze stosowaniem motywu o dużym kontraście
 • Pliki projektu CMake są teraz prawidłowo ładowane, a także ładowane z poziomu wiersza polecenia

Informacje o wersji

WYDANIE 16.3

Visual Studio 2019

Najnowsze aktualizacje

 • Platforma .NET Core 3.0 jest teraz obsługiwana w najnowszej wersji programu Visual Studio. Umożliwi to tworzenie aplikacji klasycznych WPF i Windows Forms za pomocą platformy .NET Core 3.0 wraz z aplikacjami internetowymi Core i Blazor, usługami gRPC i wieloma innymi.
 • Dla deweloperów platformy .NET dodano wiele udoskonaleń dotyczących produktywności, takich jak zmiana nazwy pliku podczas zmieniania nazwy interfejsu, wyliczenia lub klasy (Ctrl +R,R), wprowadzanie zmiennych lokalnych po wpisaniu ich inicjatora i inne.
 • Ta wersja programu Visual Studio obsługuje aplikacje przeznaczone dla platformy .NET Framework 4.8 i aplikacje napisane w języku F# 4.7.
 • Deweloperzy programujący w języku C++ mogą teraz przełączać komentarze wierszowe, mają włączoną domyślnie funkcję IntelliCode i ulepszone filtrowanie listy elementów członkowskich funkcji IntelliSense.

Poprawki usterek i udoskonalenia

 • Wszystkie funkcje edytora i produktywności są teraz zlokalizowane.
 • Jeśli opcja „Włącz funkcję Edytuj i Kontynuuj” jest wyłączona, program Visual Studio 2019 nie będzie już ulegał awarii.
 • Uzupełnianie nawiasów klamrowych, gdy wyświetlana jest lista elementów członkowskich, teraz umieszcza znak w prawidłowej pozycji.

Informacje o wersji

WERSJA 16.2

Visual Studio 2019

Najnowsze aktualizacje

 • W eksploratorze testów wprowadzono znaczące ulepszenia interfejsu użytkownika, w tym lepszą obsługę dużych zestawów testów, więcej filtrów, polecenia i dostosowywalne kolumny.
 • Dostęp do wiersza polecenia dla deweloperów i programu PowerShell dla deweloperów za pomocą menu „Narzędzia > Wiersz polecenia” lub przez wyszukanie ich za pomocą funkcji wyszukiwania w programie Visual Studio.
 • Możesz ustawić punkt przerwania w aplikacji JavaScript i uruchomić sesję debugowania za pomocą przeglądarki Microsoft Edge dla niejawnych testerów.

Poprawki usterek i udoskonalenia

 • Pionowa przestrzeń z menu i paskami narzędzi ma teraz lepsze zastosowanie
 • Teraz można zmieniać rozmiar okna uruchamiania, upuszczać w nim pliki i używać skrótów klawiaturowych
 • Udostępniliśmy też różne ulepszenia dotyczące uruchamiania platformy Xamarin.Android

Informacje o wersji

WYDANIE 16.1

Visual Studio 2019

Najnowsze aktualizacje

 • Funkcja IntelliCode jest teraz dostępna jako wbudowana, rozszerzenia nie są potrzebne
 • Bardzo popularne rozszerzenie GitHub jest teraz instalowane domyślnie w programie Visual Studio
 • Wersja zapoznawcza debugowania przechodzenia w czasie w programie Visual Studio Enterprise 2019 umożliwia rejestrowanie działania aplikacji, rekonstrukcję i odtwarzanie ścieżki wykonywania

Poprawki usterek i udoskonalenia

 • Obsługa funkcji PMA (per-monitor awareness) oznacza, że kod, nad którym pracujesz, będzie teraz wyświetlany jako zwięzły i czytelny dla każdego współczynnika skali wyświetlania na monitorze
 • Dodaliśmy możliwość odwoływania się do projektów udostępnionych w tym samym rozwiązaniu dla projektów VSIX

Informacje o wersji

WERSJA 16.0

Visual Studio 2019

Najnowsze aktualizacje

 • Szybko ładuj zależności projektu za pomocą nowego menu projektu
 • Ulepszona wydajność funkcji IntelliSense dla plików języka C++ w projektach CMake
 • Ładuj większe rozwiązania platformy .NET Core przy użyciu o wiele mniejszej ilości pamięci

Poprawki usterek i udoskonalenia

 • Używaj nowego okna uruchamiania do natychmiastowego otwierania ostatnich projektów i folderów lub do szybkiego klonowania, otwierania albo tworzenia projektu.
 • Oszczędzaj czas, uruchamiając przeglądarkę Google Chrome z niestandardowymi argumentami, aby umożliwić debugowanie aplikacji JavaScript w programie Visual Studio.

Informacje o wersji

WERSJA 15.9

Visual Studio 2017

Najnowsze aktualizacje

 • Narzędzia Visual Studio Tools dla platformy Xamarin obsługują teraz środowisko Xcode 10
 • Dodaliśmy obsługę języka TypeScript 3.1
 • Wprowadziliśmy udoskonalenia szybkości funkcji F5 (kompilacja i wdrażanie) dla aplikacji platformy uniwersalnej systemu Windows

Poprawki usterek i udoskonalenia

 • Korzystaj z ulepszonego środowiska debugowania dla pakietów NuGet używającego nowego formatu pakietu symboli (snupkg).
 • Teraz można importować i eksportować plik konfiguracji instalacji określający, które obciążenia i składniki należy zainstalować z wystąpieniem programu Visual Studio.

Informacje o wersji

Opinia