Smlouva o službách pro vývojáře2018-01-10T09:23:10-08:00

Aktualizace: říjen 2013

Tato smlouva se uzavírá mezi vámi nebo právnickou osobou, kterou zastupujete, a právnickou osobou společnosti Microsoft uvedenou v dokladu A a sestává z níže uvedených podmínek, dokladu A, dokladu B, smluv SLA, podrobností nabídek pro služby publikovaných k datu zakoupení nebo obnovení služby, podmínek začleněných odkazem, podmínek platných pro ostatní weby a služby společnosti Microsoft, které používáte a které jsou vyžadovány k používání služeb (například váš účet Microsoft), a z prohlášení o ochraně osobních údajů. Pokud tuto smlouvu uzavíráte jménem subjektu, například svého zaměstnavatele, prohlašujete, že máte oprávnění za tento subjekt přijímat závazky. Pokud v souvislosti se zápisem ke službě nebo s objednáním služby zadáte název společnosti, objednávka bude považována za provedenou a smlouva za uzavřenou jménem dané organizace nebo společnosti. Klíčové termíny jsou definovány v oddílu 11. Pokud jste zákazníkem systému Windows Azure, tato smlouva doplňuje vaši stávající smlouvu pro systém Windows Azure, a s výjimkou podmínek plateb bude v případě rozporu s podmínkami systému Windows Azure rozhodující znění této smlouvy.

 1. Služby.

  1. Právo k užívání. Poskytujeme vám právo přístupu ke službám a k jejich užívání v souladu s touto smlouvou.

  2. Uživatelský plán. Každému uživateli části služeb pro vývojáře Visual Studio Team Services musí být přidělen individuální uživatelský plán bez ohledu na to, zda ke službě přistupuje přímo, nebo nepřímo.

  3. Způsob užívání. Nesmíte:

   • na žádné službě provádět zpětnou analýzu, dekompilovat ji, rozkládat ani překonávat její technická omezení, není-li to bez ohledu na tato omezení povoleno rozhodným právem.
   • žádným způsobem deaktivovat, měnit ani se pokoušet obcházet jakýkoli mechanismus, který omezuje vaše užívání služeb.
   • pronajímat, poskytnout na leasing, půjčovat, dále prodávat, převést ani poskytnout sublicenci k žádné službě, a to žádné třetí straně ani pro ni, není-li tak výslovně povoleno v této smlouvě nebo v licenčních podmínkách dodaných s jakoukoli komponentou služeb.
   • užívat služby pro jakýkoli účel, který je nezákonný nebo je zakázán touto smlouvou.
   • užívat služby jakýmkoli způsobem, který by mohl poškodit, deaktivovat, přetížit nebo narušit jakoukoli službu společnosti Microsoft nebo síť (sítě) připojenou k jakékoli službě společnosti Microsoft či narušovat užívání služeb jakoukoli jinou stranou.
  4. Aktualizace. Naše strana může služby příležitostně změnit, včetně dostupnosti funkcí, délky, intenzity či četnosti povoleného užívání jakékoli funkce a funkčních závislostí na jiných službách či softwaru. Před odebráním jakékoli podstatné funkce služeb pro vývojáře (s výjimkou předběžných funkcí) vás budeme předem informovat, pokud z důvodu zabezpečení, právních důvodů či kvůli výkonu systému nebude nutné urychlené odebrání.

  5. Předběžné funkce. Naše strana může funkce zpřístupnit v předběžné verzi. Předběžné verze jsou poskytovány „jak stojí a leží“ a jsou vyloučeny ze smluv SLA a záruk v oddíle 7 níže. Předběžné verze mohou podléhat omezeným nebo odlišným závazkům týkajícím se zabezpečení, shody, ochrany soukromí, dostupnosti, spolehlivosti a podpory, které jsou dále vysvětleny v Prohlášení o ochraně osobních údajů a jakýchkoli dalších sděleních poskytovaných společně s předváděcí verzí. Předběžné verze můžeme kdykoli změnit nebo ukončit bez předchozího sdělení. Můžeme se také rozhodnout předběžnou verzi nevydat v rámci obecně dostupné verze, a pokud předběžné verze převedeme na obecně dostupné, můžeme takové funkce zpoplatnit.

 2. Software.

  1. Používání softwaru společnosti Microsoft mimo službu. Společnost Microsoft vám může software společnosti Microsoft poskytnout jako součást služeb pro vývojáře. Ukončení užívání nebo přístupu ke službám pro vývojáře nebo ukončení této smlouvy znamená také ukončení práv na vlastnictví a používání takového softwaru společnosti Microsoft; pozastavení nebo ukončení uživatelského plánu znamená ukončení práv daného uživatele na vlastnictví a používání takového softwaru společnosti Microsoft, který byl pořízen prostřednictvím daného uživatelského plánu, je k němu přiložen nebo který daný uživatelský plán vyžaduje. V případě ukončení souvisejících práv na vlastnictví a užívání jste povinni odstranit veškeré kopie takového softwaru společnosti Microsoft licencovaného na základě této smlouvy a zlikvidovat veškerá související média. Společnost Microsoft vám může software společnosti Microsoft poskytnout k použití mimo služby pro vývojáře a se (1) službami pro vývojáře nebo (2) programy, které pomocí služeb pro vývojáře vyvíjíte. Je-li vám software společnosti Microsoft poskytován s jeho vlastními licenčními podmínkami, platí tyto podmínky upravené výše uvedenými ustanoveními. Nejsou-li k softwaru společnosti Microsoft vlastní licenční podmínky, můžete na svých zařízeních nainstalovat a používat libovolný počet kopií softwaru společnosti Microsoft k navrhování, vyvíjení a testování svých programů na zařízeních. Tento odstavec se netýká softwaru společnosti Microsoft popsaného v odstavci 8(b) níže.

  2. Software na dokumentačních portálech.Software přístupný na dokumentačních portálech je zpřístupněný určeným vydavatelem na základě souvisejících licenčních podmínek. Pokud je software přístupný na dokumentačních portálech bez licenčních podmínek, smíte jej v souladu s pododstavcem (c) níže užívat za účelem návrhu, vývoje a testování svých programů. Pokud je takový software bez licenčních podmínek označen jako „vzorek“ nebo „ukázka“, smíte jej užívat za podmínek omezené veřejné licence společnosti Microsoft.

  3. Rozsah práv. Software společnosti Microsoft je dílem společnosti Microsoft nebo jejích dodavatelů a je chráněn autorským právem. Veškerý software společnosti Microsoft je licencován a nikoli prodáván, a pokud není v licenčních podmínkách poskytnutých se serverem společnosti Microsoft uvedeno jinak, je nepřenosný. Práva na přístup k softwaru společnosti Microsoft v libovolném zařízení vám nedávají žádná práva k implementaci patentů společnosti Microsoft či jiného duševního vlastnictví společnosti Microsoft v softwaru nebo v zařízeních přistupujících k tomuto zařízení.

  4. Software třetích stran. Nesete výlučnou odpovědnost za jakýkoli software třetích stran, který nainstalujete, připojíte nebo používáte se službou. Nebudeme provozovat ani pořizovat kopie takového softwaru třetích stran, který stojí mimo náš smluvní vztah s vámi. Software třetí strany smíte instalovat nebo užívat s jakoukoli službou pouze způsobem, který nepodrobuje naše duševní vlastnictví či technologii jakýmkoli podmínkám, jimiž se takový software řídí. Nejsme stranou podmínek a nejsme ani vázáni žádnými podmínkami, jimiž se řídí vaše užívání softwaru třetích stran. K takovému softwaru třetích stran neposkytujeme žádné licence ani práva, výslovná ani odvozená.

  5. Software s otevřeným kódem jako součást služby. Pokud služba používá nebo distribuuje jakýkoli software třetích stran s licenčními podmínkami Open Source („Open Source“), společnost Microsoft vám takový zdroj Open Source licencuje výhradně k umožnění interakce se službou za podmínek této smlouvy. Kopie těchto příslušných licencí Open Source a případných sdělení jsou přiloženy pouze pro vaši informaci.

  6. Aplikační programovací rozhraní. Společnost Microsoft nebude uplatňovat žádná patentová práva, pokud jde o vaše produkty volající aplikační programovací rozhraní, která zveřejňuje na dokumentačních portálech („API“) za účelem obdržení služeb z produktů společnosti Microsoft s těmito rozhraními API.

 3. Obsah společnosti Microsoft.

  Veškerý obsah společnosti Microsoft nebo jejích dodavatelů je dílem chráněným autorským právem a řídí se podmínkami licenční smlouvy, která je dodána s obsahem společnosti Microsoft nebo je v něm zahrnuta. Pokud obsah společnosti Microsoft nezahrnuje licenční smlouvu, smíte vyhotovovat přiměřený počet kopií obsahu společnosti Microsoft pro svou vnitřní potřebu při navrhování, vývoji a testování svého softwaru, produktů a služeb, který je vám zpřístupněn na dokumentačních portálech bez licenční smlouvy. Doložku o autorských právech musíte zachovat ve všech kopiích obsahu společnosti Microsoft a zajistit, aby byla společně s tímto opravňujícím ustanovením uvedena na všech takových kopiích. Akreditované vzdělávací instituce, např. instituce poskytující základní a střední vzdělání (K-12), univerzity, soukromé a státní vysoké školy, mohou stahovat a reprodukovat obsah společnosti Microsoft pro distribuci při výuce.

 4. Zabezpečení, soukromí a data zákazníka.

  1. Zabezpečení. Zachováváme technická a organizační opatření, interní kontroly a rutiny zabezpečení dat určené k ochraně dat zákazníka před náhodnou ztrátou či změnou, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem a před neoprávněným zničením.

  2. Ochrana soukromí a umístění dat. S daty zákazníků nakládáme v souladu s těmito podmínkami a naším Prohlášením o ochraně osobních údajů. Můžeme přenášet, uchovávat a zpracovávat data zákazníků v USA a v jakékoli zemi, kde mají naše afilace či subdodavatelé zařízení používaná pro tyto služby pro vývojáře. Obdržíte všechny nezbytné souhlasy nebo práva od koncových uživatelů nebo jiných osob, jejichž data, osobní údaje nebo jiné informace budete v těchto službách hostovat.

  3. Práva k poskytnutí dat zákazníka. Za data zákazníka nesete výlučnou odpovědnost. Jste povinni mít a tímto nám poskytujete dostatečná práva k užívání a distribuci dat zákazníka (včetně dat zákazníka získaných od třetích stran) nezbytná k poskytování služeb pro vývojáře bez porušení práv jakékoli třetí strany, nebo vzniku jiných povinností společnosti Microsoft vůči vám či jakékoli třetí straně. Nepřijímáme žádné další povinnosti, které by se mohly vztahovat na data zákazníka.

  4. Vlastnická práva k datům zákazníka. S výjimkou softwaru a obsahu, ke kterému vám poskytujeme licence, jako mezi stranami, vám zůstávají všechna práva, nároky a podíly na datech zákazníka. K datům zákazníka nezískáváme žádná jiná práva než uvedená v tomto oddílu 4.

  5. Použití dat zákazníka. Data zákazníka budeme používat pro účely poskytování služeb. Toto použití může zahrnovat řešení potíží za účelem zabránění, vyhledávání a opravy problémů s fungováním služeb pro vývojáře a zajištěním souladu se smlouvou. Může také zahrnovat: návrhy, které vám pomohou seznámit se s funkcemi v rámci služeb a s jejich používáním; zdokonalení funkcí našich služeb a vzorce, trendy a ostatní statistická data o užívání odvozená z dat zákazníka k poskytování, provozování, udržování a zdokonalování našich produktů a služeb. Data zákazníka nebudeme bez vašeho svolení používat ani z nich odvozovat (1) informace pro žádné reklamní či (2) jiné komerční účely (mimo poskytování služeb vaší osobě).

  6. Vrácení a vymazání dat zákazníka. Svá data zákazníka můžete kdykoli vymazat. Pokud svůj účet ukončíte, můžeme data zákazníka vymazat ihned bez dodržení doby uchování. Nemáme žádnou další povinnost nadále uchovávat, exportovat či vrátit data zákazníka a neneseme žádnou odpovědnost za vymazání dat zákazníka na základě této smlouvy. Služby pro vývojáře mohou zahrnovat funkce, na které se vztahují další poplatky nebo které jsou dostupné pouze v určité vrstvě funkcí zpoplatněných služeb. Pokud se váš učet nachází v jednotlivých oblastech nebo je downgradován na nižší vrstvu funkce služby, vaše Data zákazníka budou zachována, ale určité funkce nezbytné pro přístup k Datům zákazníka mohou být nedostupné.

  7. Požadavky třetích stran na data zákazníka. Data zákazníka nebudeme zpřístupňovat třetím stranám (včetně vynucování práva, jiného státního subjektu nebo subjektu v občanskoprávním sporu, s výjimkou našich subdodavatelů), mimo případy, kdy je to vámi nařízeno, nebo v případě, že to vyžaduje zákon. Třetí stranu požadující přístup k vašim datům zákazníka požádáme, aby kontaktovala přímo vás za použití vašich základních kontaktních údajů. Ihned vás informujeme a pokud to nezakazuje zákon, poskytneme kopii požadavku. Nesete odpovědnost za reakce na požadavky třetích stran týkající se vašeho užívání služeb.

  8. Subdodavatelé. Můžeme také najmout jiné společnosti za účelem poskytování omezených služeb naším jménem, například k poskytování zákaznické podpory. Tito subdodavatelé budou smět data zákazníků získat pouze za účelem poskytování služeb, k jejichž poskytování se zavázali. Jsme odpovědní za dodržování souladu s povinnostmi stanovenými v této smlouvě svými subdodavateli.

  9. Soulad s právem. Budeme postupovat v souladu se všemi zákony, které se vztahují na naše poskytování služeb, včetně příslušných zákonů vyžadujících oznamování porušení zabezpečení, nikoli však se zákony, které platí pro vás nebo vaše odvětví a nejsou obecně platné pro poskytovatele služeb informačních technologií. Budete postupovat v souladu se všemi příslušnými zákony týkajícími se vašich dat zákazníka a užívání služeb, včetně zákonů platných pro vás nebo vaše odvětví.

  10. Certifikace a shoda. Služby pro vývojáře podléhají veškerým postupům zabezpečení, ochrany soukromí a dodržování shody uvedeným specificky pro služby pro vývojáře na portálu služeb pro vývojáře. Tyto povinnosti se nevztahují na žádné jiné prvky služeb.

  11. Nároky ohledně porušení práv. Budeme vás informovat, pokud obdržíme nárok s tvrzením, že vaše používání služby porušuje práva k duševnímu vlastnictví třetích stran. V těchto případech smíme dané třetí straně poskytnout vaše základní kontaktní údaje. Na tyto nároky budete ihned reagovat.

 5. Účty zákazníka, chování zákazníka, služby identity a zpětná vazba.

  1. Vytvoření účtu. Vyžaduje-li některá ze služeb, abyste si otevřeli účet, musíte absolvovat celý proces registrace tím, že nám poskytnete aktuální, úplné a správné informace. Nesmíte si pro účet vybrat uživatelské jméno či identifikátor, které zosobňuje jinou osobu, je nebo může být nezákonné nebo může být chráněno známkovými či jinými vlastnickými právy, je vulgární či urážlivé nebo může vést k záměně. Vyhrazujeme si právo zamítnout nebo nově přiřadit tato uživatelská jména a identifikátory služeb dle svého výhradního uvážení.

  2. Zodpovědnost za vaše účty. Nesete odpovědnost za veškeré aktivity na vašem účtu, zachovávání důvěrnosti veškerých neveřejných ověřovacích pověření souvisejících s vaším užíváním služeb a za okamžité informování našeho týmu zákaznické podpory o možném zneužití vašich účtů či ověřovacích pověření nebo o jakémkoli incidentu zabezpečení souvisejícím se službami.

  3. Vaše chování a dostupnost obsahu třetích stran a odkazů na obsah třetích stran. . Při jakékoli veřejné interakci se službami v rámci komunity jste povinni dodržovat pravidla chování pro služby. Nemáme žádnou povinnost sledovat obsah a komunikaci třetích stran v rámci služeb, vyhrazujeme si však právo dle svého uvážení přezkoumat a odebrat jakékoli takové materiály zveřejněné na dokumentačních portálech. Třetí strany, které jsou účastníky služeb, nejsou oprávněnými mluvčími společnosti Microsoft a jejich názory nemusí nutně vyjadřovat stanoviska společnosti Microsoft.

  4. Použití identity v různých službách. Můžeme poskytovat služby doplňující software společnosti Microsoft a založené na vašem uživatelském účtu či na jiném mechanismu správy identit. Tyto informace můžeme využít k vaší identifikaci a k autorizaci vašeho přístupu k obsahu a softwaru společnosti Microsoft a k jiným prostředkům v různých službách.

  5. Příspěvky a zpětná vazba. Není-li mezi stranami dohodnuto jinak, nenárokujeme si vlastnictví žádných odeslaných materiálů. Poskytnutím příspěvku však neodvolatelně poskytujete společnosti Microsoft a jejím afilacím právo k vytváření, užívání, úpravám, distribuci a jinému komerčnímu využití příspěvku jakýmkoli způsobem a za jakýmkoli účelem (včetně poskytnutí práva k užívání vašich příspěvků široké veřejnosti v souladu s touto smlouvou, která může být příležitostně změněna). V případě příspěvků poskytnutých dokumentačním portálům dále poskytujete právo zveřejnit určité identifikující informace podrobně stanovené v prohlášení o ochraně osobních údajů v souvislosti s vaším příspěvkem. Tato práva se poskytují na základě veškerých příslušných práv duševního vlastnictví, která vlastníte a kontrolujete. V souvislosti s užíváním vašich příspěvků nebude vyplacena žádná náhrada. Společnost Microsoft není nijak povinna zveřejnit či použít jakýkoli příspěvek a je oprávněna jakýkoli příspěvek kdykoli odebrat. Poskytnutím příspěvku zaručujete, že vlastníte nebo jinak kontrolujete veškerá práva ke svému příspěvku a váš příspěvek nepodléhá žádným právům třetích stran (včetně jakýchkoli osobnostních práv nebo práv jakékoli osoby na zveřejnění).

  6. Služby dostupné pouze pozvaným zákazníkům. Prvky služeb mohou být pro vás dostupné jen na pozvání, například v rámci programu užívání předběžných verzí služeb a poskytnutí zpětné vazby naší straně (např. prostřednictvím portálu Connect). Takové služby jsou důvěrnými informacemi společnosti Microsoft. Tyto důvěrné informace nesmíte zpřístupnit žádné třetí straně po dobu pěti let. Toto omezení se nevztahuje na žádné informace, které jsou nebo se stanou veřejně dostupnými, aniž by došlo k porušení tohoto omezení, byly zákonným způsobem známy příjemci informací bez povinnosti zachovávat jejich důvěrnost, byly přijaty z jiného zdroje, který je oprávněn je zákonným způsobem a bez povinnosti zachovávat jejich důvěrnost zpřístupnit nebo byly vyvinuty nezávisle. Tyto důvěrné informace můžete zpřístupnit, pokud to vyžaduje splnění soudního příkazu či jiného požadavku státní správy, který má platnost zákona. Před takovým zpřístupněním jste povinni usilovat o nejvyšší dostupnou úroveň ochrany, a pokud je to možné, informovat nás v dostatečném předstihu, abychom měli přiměřenou možnost usilovat o ochranný příkaz.

 6. Doba účinnosti, vypovězení a pozastavení smlouvy

  1. Doba účinnosti a vypovězení smlouvy. Tuto smlouvu můžete kdykoli ukončit. Pokud jste si zakoupili přístup ke službám pro vývojáře prostřednictvím systému Windows Azure, jste povinni uhradit veškeré splatné a dlužné částky před nabytím účinnosti ukončení smlouvy.

  2. Regulační požadavky. . V libovolné zemi, kde stávající nebo budoucí předpis či požadavek státní správy vztahující se na nás, nikoli však obecně na podniky tam působící, představuje pro nás problém při provozování služeb beze změny anebo nás vede k domněnce, že tato smlouva či služby mohou být v rozporu s takovým předpisem či požadavkem, můžeme změnit služby nebo vypovědět tuto smlouvu. Vaší jedinou možností nápravy v případě takových změn služeb dle tohoto oddílu je ukončit tuto smlouvu.

  3. Pozastavení. Vaše užívání služeb můžeme pozastavit, pokud (1) je toto přiměřeně potřeba pro zamezení neoprávněnému přístupu k datům zákazníka, (2) v přiměřené lhůtě nebudete reagovat na nárok ohledně údajného porušení práv podle oddílu 4.k nebo 8 nebo (3) porušíte tuto smlouvu. Po dobu existence příslušné podmínky nebo potřeby se pokusíme pozastavit přístup k co nejmenší nezbytné části služeb. Před pozastavením služeb vám toto oznámíme s výjimkou případů, kdy máme oprávněný důvod se domnívat, že je služby nutné pozastavit okamžitě. Pokud důvody k pozastavení zcela neodstraníte ve lhůtě 60 dnů od pozastavení, můžeme tuto smlouvu ukončit a vymazat vaše data zákazníka bez dodržení doby uchování. Váš účet jsme oprávněni dále ukončit, pokud používání služeb pro vývojáře pozastavíte častěji než dvakrát za libovolné 12měsíční období.

  4. Ukončení z důvodu neužívání. Účet služby můžeme pozastavit nebo ukončit po delší době nečinnosti. Pokud máte v případě služeb pro vývojáře bezplatný účet, smíte tuto smlouvu ukončit anebo odstranit jakákoli data zákazníka automaticky generovaná při registračním procesu služeb pro vývojáře, pokud žádná data zákazníka neodešlete ani nevytvoříte ve lhůtě 90 dnů od úvodního poskytnutí služby pro vývojáře. Před pozastavením nebo ukončením účtu nebo před odstraněním dat zákazníka vás budeme informovat.

  5. Ukončení přístupu k dokumentačním portálům. Vyhrazujeme si právo kdykoli, bez upozornění a z jakéhokoli důvodu ukončit váš přístup k dokumentačním portálům.

 7. Záruky

  1. Záruka společnosti Microsoft pro služby. Pokud jste zákazníkem systému Windows Azure, který si zakoupil přístup ke službám pro vývojáře, zaručujeme, že služby pro vývojáře budou po dobu účinnosti placené části služeb pro vývojáře splňovat smlouvu SLA. Vaše jediné možnosti nápravy za porušení této omezené záruky jsou stanoveny ve smlouvě SLA. Tato záruka podléhá následujícím omezením:

   1. všechny odvozené záruky, garance a podmínky, které nelze právně vyloučit, mají platnost po dobu jednoho roku od počátku omezené záruky,

   2. tato omezená záruka se nevztahuje na problémy způsobené nehodou, nesprávným použitím nebo užíváním služeb pro vývojáře způsobem, který se neslučuje s touto smlouvou nebo naší publikovanou dokumentací či pokyny, nebo jsou důsledkem událostí, které jsou mimo naši přiměřenou kontrolu,

   3. tato omezená záruka se nevztahuje na problémy vzniklé v důsledku nesplnění minimálních systémových požadavků,

   4. tato omezená záruka se nevztahuje na předběžné verze ani bezplatné nabídky.

   MIMO TUTO ZÁRUKU NEBO NENÍ-LI ZÁRUKA POSKYTNUTA V SAMOSTATNÉ SMLOUVĚ, SPOLEČNOST MICROSOFT A JEJÍ PŘÍSLUŠNÍ DODAVATELÉ POSKYTUJÍ SLUŽBY (VČETNĚ OBSAHU A ROZHRANÍ API) „JAK STOJÍ A LEŽÍ“, „SE VŠEMI CHYBAMI“ A „TAK, JAK JSOU K DISPOZICI“. RIZIKA PLYNOUCÍ Z JEJICH UŽÍVÁNÍ NESETE VY. NEPOSKYTUJEME ŽÁDNÉ VÝSLOVNÉ, ODVOZENÉ, ZÁKONNÉ ČI JINÉ ZÁRUKY ANI PODMÍNKY, VČETNĚ ZÁRUKY PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠENÍ SMLOUVY. NA ZÁKLADĚ MÍSTNÍCH ZÁKONŮ MŮŽETE MÍT DALŠÍ SPOTŘEBITELSKÁ PRÁVA, KTERÁ TATO SMLOUVA NEMŮŽE ZMĚNIT. TOTO VYLOUČENÍ ZÁRUK PLATÍ V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM ROZHODNÝM PRÁVEM, A TO VČETNĚ APLIKACE ODVOZENÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠENÍ SMLOUVY.

  2. Obsah a materiály třetích stran. SPOLEČNOST MICROSOFT NEKONTROLUJE, NEPŘEZKOUMÁVÁ, NEREVIDUJE, NEDOPORUČUJE ANI NEPŘIJÍMÁ ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÝ OBSAH, INFORMACE, ZPRÁVY, MATERIÁLY ANI PROJEKTY TŘETÍCH STRAN DOSTUPNÉ ZE SLUŽEB NEBO S NIMI PROPOJENÉ, A NENÍ-LI ZÁRUKA POSKYTNUTA V SAMOSTATNÉ SMLOUVĚ, SPOLEČNOST MICROSOFT NEPOSKYTUJE PRO VÝŠE UVEDENÉ ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ ANI ZÁRUKY ŽÁDNÉHO DRUHU A NENESE ZA NĚ ODPOVĚDNOST. VEŠKERÉ TRANSAKCE, KTERÉ MŮŽETE REALIZOVAT S TAKOVÝMI TŘETÍMI STRANAMI, JSOU NA VAŠE RIZIKO.

 8. Obhajoba proti nárokům

  1. Obhajoba. Budeme vás obhajovat proti veškerým nárokům vzneseným třetí stranou, která není afilací, uplatněným z důvodu, že služby pro vývojáře nebo software služeb pro vývojáře porušuje její patent, autorská práva či ochrannou známku nebo představuje neoprávněné použití jejího obchodního tajemství. Budete nás hájit proti jakýmkoli nárokům vzneseným třetí stranou, která není afilací, z důvodu, že jakýkoli (1) produkt jiného subjektu než Microsoft nezpřístupněný prostřednictvím služeb pro vývojáře nebo softwaru služeb pro vývojáře nebo (2) data zákazníka vámi přímo či nepřímo poskytnutá během užívání služeb porušují patent, autorská práva či ochrannou známku třetí strany nebo představují neoprávněné použití jejího obchodního tajemství.

  2. Omezení. Naše povinnosti stanovené v oddílu 8.a se nevztahují na nároky nebo rozhodnutí založené na (1) datech zákazníka, produktu jiného subjektu než Microsoft, vámi provedených úpravách služeb nebo materiálech, které poskytujete nebo zpřístupňujete v rámci užívání služeb, (2) vaší kombinaci služeb s produktem jiného subjektu než Microsoft, daty nebo obchodním procesem nebo na škodách vycházejících z jejich hodnoty, (3) vašem užívání ochranné známky společnosti Microsoft bez výslovného písemného souhlasu nebo na vašem užívání služeb poté, co jsme vás informovali o nutnosti užívání ukončit z důvodu nároku třetí strany, nebo (4) vaší další distribuci služeb třetí straně, která není afilací, nebo užívání produktu ve prospěch takové strany.

  3. Prostředky nápravy. Pokud máte důvodné podezření, že nárok podle oddílu 8.a může bránit vašemu užívání služeb pro vývojáře nebo softwaru služeb pro vývojáře, budeme usilovat o následující kroky: (1) získat pro vás právo k dalšímu užívání nebo (2) upravit nebo nahradit služby funkčním ekvivalentem. Pokud tyto možnosti nejsou komerčně přiměřené, můžeme ukončit vaše práva k užívání služeb pro vývojáře nebo softwaru služeb pro vývojáře.

  4. Povinnosti. Každá ze stran musí neprodleně informovat druhou stranu o nároku vzneseném podle tohoto oddílu 8. Strana, která usiluje o ochranu, je povinna (1) poskytnout druhé straně výhradní kontrolu nad obhajobou a vyrovnáním pro takový nárok a (2) poskytnout přiměřenou pomoc při obhajobě proti nároku. Strana poskytující ochranu (1) nahradí druhé straně přiměřené hotovostní výdaje, které jí vzniknou při poskytování takové pomoci, a (2) uhradí částku jakéhokoli výsledného pravomocného nepříznivého pravomocného rozsudku (nebo vyrovnání, s nímž druhá strana souhlasí). Příslušná práva smluvních stran na obhajobu proti soudním rozhodnutím a úhradu vyrovnání v souladu s tímto oddílem nahrazují veškerá práva vyplývající ze zvykového práva a zákonná práva na odškodnění nebo odpovídající práva a každá ze stran se zříká takových zvykových práv.

 9. Omezení odpovědnosti

  1. Omezení. Souhrnná odpovědnost každé strany vyplývající z této smlouvy je omezena na přímé škody až do výše uhrazené podle této smlouvy za služby pro vývojáře, které daly vzniknout takové odpovědnosti, během 12 měsíců před vznikem takové odpovědnosti, a v případě služeb poskytnutých bezplatně ve výši pět set amerických dolarů (500,- USD).

  2. VYLOUČENÍ. ŽÁDNÁ ZE STRAN ANI JEJÍ DODAVATELÉ NENESOU ODPOVĚDNOST ZA ZTRÁTU NA ZISKU NEBO ZA NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ A NÁSLEDNÉ ŠKODY, ZA NÁHRADU ŠKODY S TRESTNÍ FUNKCÍ NEBO ZA EXEMPLÁRNÍ NÁHRADU ŠKODY, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE STRANA SI BYLA VĚDOMA MOŽNOSTI VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD.

  3. Výjimky z omezení. Omezení odpovědnosti v tomto oddílu platí v maximálním rozsahu povoleném rozhodným právem, avšak nevztahuje se na: (1) povinnosti stran podle oddílu 8 nebo dokladu A nebo (2) porušení jakékoli povinnosti zachovávat důvěrnost nebo porušení práv duševního vlastnictví jiné osoby.

 10. Různé

  1. Žádná další práva nejsou poskytnuta. Vyhrazujeme si veškerá práva neposkytnutá výslovně podle této smlouvy, přičemž na základě této smlouvy se neposkytují žádná další práva odvozená, práva vyplývající z překážky ani jiná.

  2. Sdělení.
   Sdělení jste povinni zasílat poštou na adresu uvedenou u smluvního subjektu Microsoft uvedeného v dokladu A, který je příslušný podle vašeho primárního místa podnikání, a v kopii na adresu:
   Microsoft Legal and Corporate Affairs (Developer Division)
   One Microsoft Way
   Redmond, WA 98052 USA
   Souhlasíte s příjmem elektronických sdělení, která budeme zasílat elektronickou poštou správci účtu, jehož určíte pro služby pro vývojáře, na vaši e-mailovou adresu zaznamenanou pro dokumentační portály nebo na zaznamenané kontaktní údaje pro kteroukoli jinou službu. Sdělení jsou účinná k datu na potvrzení o převzetí, v případě e-mailu k okamžiku odeslání nebo k datu uvedenému v rámci služby.

  3. Postoupení. Tuto smlouvu jako celek ani její část nejste oprávněni převést.

  4. Oddělitelnost. V případě, že jakákoli část této smlouvy bude shledána nevymahatelnou, zbylá část smlouvy zůstává plně v účinnosti.

  5. Prominutí. Nevymáhání jakéhokoli ustanovení této smlouvy nepředstavuje jeho prominutí.

  6. Žádné zastoupení. Jsme nezávislí dodavatelé. Touto smlouvou nevzniká žádné zastoupení, obchodní společnost ani společný podnik.

  7. Žádné oprávněné osoby třetích stran. Tato smlouva nezahrnuje žádné oprávněné osoby, které jsou třetí stranou.

  8. Rozhodné právo a jurisdikce. Výběr rozhodného práva a jurisdikce příslušného podle vašeho primárního místa podnikání je uveden v dokladu A.

  9. Úplná smlouva. Tato smlouva tvoří úplnou smlouvu stran ohledně předmětu této smlouvy a nahrazuje jakákoli jiná předchozí nebo současná sdělení. Další podmínky vztahující se na tuto smlouvu jsou na základě vašeho primárního místa podnikání jsou uvedeny v dokladu A.

  10. Přetrvávání. Následující ustanovení zůstávají v platnosti i po ukončení této smlouvy: 1.b, 2.a-b, 4, 5.a-d, 5.f-g, 6, 7, 8, 9, 10, 11, doklad A a veškeré další definice.

  11. Vývozní předpisy Spojených států amerických. Služby podléhají vývozním předpisům Spojených států amerických.Jste povinni dodržovat veškeré příslušné právní předpisy včetně předpisů Spojených států amerických týkajících se správy exportu, pravidel ITAR pro mezinárodní obchod se zbraněmi a omezení koncových uživatelů, koncového použití a míst určení stanovených vládami Spojených států amerických a dalších zemí. Další informace naleznete na adrese https://www.microsoft.com/exporting/.

  12. Mezinárodní dostupnost. Dostupnost služeb, včetně konkrétních funkcí a jazykových verzí, se liší podle jednotlivých zemí.

  13. Získaná práva. Budete nás hájit proti jakýmkoli nárokům, které vyplývají z (1) jakéhokoli aspektu současného nebo dřívějšího pracovního vztahu mezi vámi a kterýmkoli z vašich současných nebo bývalých pracovníků nebo dodavatelů, případně jakýchkoli kolektivních smluv, včetně mimo jiné nároků spojených s nesprávným ukončením pracovního poměru, porušením výslovných nebo předpokládaných zaměstnaneckých smluv nebo poskytnutím benefitů či úhrady mzdy, nákladů na nespravedlivé propuštění či nákladů na přebytečnost, nebo (2) jakýchkoli povinností či závazků vyplývajících ze směrnice o zachování práv zaměstnanců (směrnice Rady 2001/23/ES, dříve směrnice Rady 77/187/ES ve znění směrnice Rady 98/50/ES) nebo jakýchkoli národních zákonů či předpisů implementujících stejné nebo podobné zákony či předpisy (včetně předpisů o převodu podnikání (ochraně zaměstnanosti) zavedených roku 2006 ve Velké Británii), včetně nároků vašich současných či bývalých pracovníků nebo dodavatelů (včetně nároku spojeného s ukončením jejich zaměstnaneckého poměru z naší strany po jakémkoli převodu jejich zaměstnání na nás v souladu s těmito zákony nebo předpisy). Musíte uhradit částku stanovenou v jakémkoli výsledném nepříznivém pravomocném rozsudku (nebo vyrovnání, se kterým souhlasíte). V tomto oddílu je stanoveno naše výlučné odškodnění pro případ takových nároků. Budeme vás neprodleně písemně informovat o vznesení nároku podle tohoto oddílu. Jsme povinni vám poskytnout (1) výhradní kontrolu nad obhajobou nebo vyrovnáním v případě takového nároku a (2) přiměřenou součinnost při obhajobě proti nároku. Uhradíte nám přiměřené hotové výdaje, které nám vzniknou při poskytování takové pomoci.

  14. Vyšší moc. Žádná strana nenese odpovědnost za neplnění z příčin, které jsou mimo její přiměřenou kontrolu (například požár, výbuch, rozsáhlý výpadek sítě, zemětřesení, povodeň, silné bouře, stávka, embargo, pracovní spory, zásah státního nebo vojenského úřadu, válka, teroristický útok (včetně kybernetického terorismu), zásahy vyšší moci, konání nebo nekonání internetových operátorů, konání nebo nekonání regulačních nebo státních orgánů (včetně přijetí zákonů a přepisů nebo jiných zásahů, které mají dopad na poskytování služeb).

  15. Úpravy. Tuto smlouvu můžeme kdykoli upravit, přičemž vás můžeme, ale nemusíme individuálně informovat, umístěním revidované verze oddílu s právními informacemi na portálu služeb pro vývojáře a dokumentačních portálech (nebo na námi určeném alternativním webu), nebo vás můžeme informovat v souladu s oddílem 10.b. Veškeré úpravy budou účinné, pokud budete službu nadále užívat.

  16. Sdělení a postupy týkající se uplatňování nároků při porušení autorských práv. Podle ustanovení Zákoníku USA, hlava 17, oddíl 512(c)(2) musí být oznámení týkající se údajného porušení autorských práv odeslána našemu určenému zástupci. NA POŽADAVKY, KTERÉ NEBUDOU ODPOVÍDAT NÁSLEDUJÍCÍMU POSTUPU, NEOBDRŽÍTE ODPOVĚĎ. Viz Sdělení a postup uplatnění nároků při porušení autorského práva na adrese (https://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.htm).

 11. Definice

  Všechny zmínky o „dni“ v této smlouvě odkazují na kalendářní den.

  „Afilace“ znamená jakoukoli právnickou osobu, kterou strana vlastní nebo která vlastní stranu, a to podílem 50 % nebo vyšším.

  „Obsah“ znamená dokumenty, fotografie, videa a další grafický, textový nebo audiovizuální obsah, který by mohl podléhat ochraně autorských práv.

  „Data zákazníka“ znamenají jakýkoli obsah nebo jiná data včetně jakýchkoli textových, zvukových, softwarových nebo obrazových souborů, které nám byly poskytnuty vámi nebo vaším jménem v rámci vašeho užívání služeb pro vývojáře pro použití vámi nebo vašimi autorizovanými uživateli. Data zákazníka nezahrnují příspěvky či jakýkoli jiný obsah nebo data, která odesíláte na dokumentační portály nebo jinak poskytujete k veřejnému přístupu prostřednictvím služeb pro vývojáře.

  „Služby pro vývojáře“ znamenají službu Visual Studio Team Services, portál služeb pro vývojáře, služby profilů programu Visual Studio a další služby, které určíme jako služby, které se řídí touto smlouvou.

  „Portál služeb pro vývojáře“ znamená portál služby Visual Studio Team Services dostupný na adrese https://visualstudio.microsoft.com.

  „Software služeb pro vývojáře“ znamená software společnosti Microsoft, který vám poskytneme v rámci služeb pro vývojáře a pro použití se službami pro vývojáře.

  „Dokumentační portály“ znamenají obsah webu MSDN (Microsoft Developer Network) a marketingového webu, který je k dispozici na adrese http://msdn.microsoft.com, a obsah pro odborníky v oblasti informačních technologií, marketingový web, který je k dispozici na adrese http://technet.microsoft.com, nebo námi určených alternativních webů.

  „Obsah společnosti Microsoft“ znamená obsah služeb poskytnutý společností Microsoft a jejími dodavateli.

  „Omezená veřejná licence společnosti Microsoft“ znamená licenci k softwaru s omezenou veřejnou licencí společnosti Microsoft, jejíž kopie je uvedena v dokladu B.

  „Software společnosti Microsoft“ znamená software a počítačový kód společnosti Microsoft včetně vzorového kódu a softwaru služeb pro vývojáře.

  „Produkt jiného subjektu než Microsoft“ znamená jakýkoli software, data, službu nebo jiný produkt licencovaný, prodávaný nebo jinak vám poskytnutý jiným subjektem než Microsoft bez ohledu na to, zda jste jej získali prostřednictvím služeb či jinak.

  „Podrobnosti cenové nabídky“ znamenají podmínky cen a související podmínky vztahující se na poplatky za služby pro vývojáře.

  „Předběžná verze“ označuje předběžnou, beta nebo jinou verzi služeb pro vývojáře nebo softwaru služeb pro vývojáře nabízenou společností Microsoft před jejich vydáním.

  „Prohlášení o ochraně osobních údajů“ označuje prohlášení o ochraně osobních údajů pro služby (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=246330).

  „Pravidla chování“ znamenají pravidla chování pro služby (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=303819).

  „Služby” označují služby pro vývojáře, dokumentační portály, web společnosti Microsoft http://connect.microsoft.com a software společnosti Microsoft, které vám zpřístupníme na základě této smlouvy.

  „Smlouva SLA“ znamená závazky, které přijímáme s ohledem na dodání nebo plnění služeb pro vývojáře (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=309360).

  „Příspěvky“ označují obsah, kód, komentáře, zpětnou vazbu, návrhy, informace nebo materiály, které poskytneme prostřednictvím dokumentačních portálů nebo jakýchkoli služeb pro veřejný přístup (namísto pro vaše osobní užívání anebo pro užívání vašimi autorizovanými uživateli). Příspěvky nezahrnují data zákazníka.

  „Uživatelský plán“ znamená předplatné na základě uživatele, zkušební verzi nebo jinou výhodu poskytnutou společností Microsoft, která umožňuje přístup ke službám účtu pro služby pro vývojáře.

  „My“ a „naše strana“ označují subjekt společnosti Microsoft uvedený v dokladu A a příslušný dle vašeho umístění a jeho případné afilace.

  „Vy“ a „vaše strana” označují osobu nebo subjekt přijímající tuto smlouvu o užívání služeb.

DOLOŽKA O AUTORSKÝCH PRÁVECH

© 2013 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena.

Doklad A

Doplněk smlouvy o umístění zákazníka

Subjekt společnosti Microsoft, který uzavírá tuto smlouvu, kontaktní údaje příslušného subjektu společnosti Microsoft, rozhodné právo a jurisdikce a další podmínky, jimiž se řídí tato smlouva s vámi, jsou uvedeny v tabulce níže pro zemi či region vašeho primárního místa podnikání.

Pokud je vaším primárním místem podnikání Afrika, Evropa nebo Střední východ, vztahují se na naši smlouvu tyto podmínky.

Subjekt společnosti Microsoft a kontaktní údaje

Rozhodné právo a jurisdikce

Další podmínky

Microsoft Ireland Operations Limited
The Atrium, Block B, Carmenhall Road
Sandyford Industrial Estate
Dublin 18
Ireland

Tato smlouva podléhá zákonům Irska bez ohledu na rozpory s jinými ustanoveními práva s následujícími výjimkami: (1) pokud jste státním subjektem USA, řídí se tato smlouva rozhodným právem USA, a (2) pokud jste státním subjektem nebo institucí místní správy v USA, podléhá tato smlouva rozhodnému právu daného státu. Případné žaloby na vynucení této smlouvy budeme podávat v jurisdikci, v níž máte své sídlo. Případné žaloby na vymáhání této smlouvy musíte podat v Irsku. Tato volba jurisdikce nebrání žádné ze stran domáhat se předběžného opatření s ohledem na porušení práv duševního vlastnictví v jakékoli příslušné jurisdikci.

Pokud je vaším primárním místem podnikání Americká Samoa, Austrálie, Bangladéš, Bhútán, Sultanát Brunej, Kambodža, Východní Timor, Hongkong – zvláštní správní oblast, Indie, Indonésie, Laoská lidově demokratická republika, Macao – zvláštní správní oblast ČLR, Malajsie, Maledivy, Nepál, Nový Zéland, Čínská lidová republika, Filipíny, Korejská republika, Samoa, Singapur, Srí Lanka, Thajsko, Vanuatu nebo Vietnam, vztahují se na naši smlouvu tyto podmínky.

Subjekt společnosti Microsoft a kontaktní údaje

Rozhodné právo a jurisdikce

Další podmínky

Microsoft Regional Sales Corporation
438B Alexandra Road, #04-09/12,
Block B, Alexandra Technopark
Singapore, 119968

Tato smlouva se řídí zákony státu Washington bez ohledu na kolizní ustanovení práva. V souladu s oddíly (i) a (ii) níže budeme případné žaloby na vynucení této smlouvy podávat v jurisdikci, v níž máte své sídlo. Jestliže podáte žalobu na vymáhání této smlouvy, podáte ji ve státu Washington, USA. Tato volba jurisdikce nebrání žádné ze stran domáhat se předběžného opatření s ohledem na porušení práv duševního vlastnictví.

i. Pokud je vaším hlavním místem podnikání Brunej, Malajsie nebo Singapur, souhlasíte s výlučnou jurisdikcí soudů státu Singapur.

ii. Jestliže je vaším hlavním místem podnikání Bangladéš, Kambodža, Indie, Indonésie, Macao – zvláštní správní oblast ČLR, Čínská lidová republika, Srí Lanka, Thajsko, Filipíny nebo Vietnam, jakékoli spory vyplývající z této smlouvy nebo vzniklé v souvislosti s ní, včetně jakékoli otázky ohledně její existence, platnosti nebo ukončení, budou předloženy a s konečnou platností rozhodnuty rozhodčím řízením vedeným v Singapuru v souladu s arbitrážními pravidly Singapurského mezinárodního arbitrážního centra (SIAC), přičemž tato pravidla jsou považována za začleněná do tohoto odstavce odkazem. Rozhodčí soud se bude skládat z jednoho rozhodce jmenovaného předsedou SIAC. Jazykem rozhodčího řízení je angličtina. Výrok rozhodce je konečný, závazný, nelze se proti němu odvolat a může být použit pro rozsudek v dané věci ve výše uvedených zemích či kdekoli jinde. V maximálním rozsahu povoleném rozhodným právem se strany zříkají svého práva na jakoukoli formu opravného prostředku či jakékoli jiné podobné odvolání k soudu. Jen pro účely této smlouvy Čínská lidová republika nezahrnuje Hongkong – zvláštní správní oblast, Macao – zvláštní správní oblast ČLR a Tchaj-wan.

Strany souhlasí, že tato smlouva bude sepsána a vyhotovena v angličtině a že v případě, že tato smlouva bude přeložena do indonéského jazyka bahasa v souladu s prováděcími vyhláškami indonéského zákona č. 24/2009, rozhoduje anglická verze této smlouvy.

Pokud je vaším primárním místem podnikání Severní Amerika, Jižní Amerika nebo veškeré zbývající regiony a země nezahrnuté mezi výše uvedené, přičemž v těchto zemích jsou služby zákonně k dispozici, vztahují se na naši smlouvu tyto podmínky.

Subjekt společnosti Microsoft a kontaktní údaje

Rozhodné právo a jurisdikce

Další podmínky

Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, WA 98052 (U.S.A.)

Tato smlouva se řídí zákony státu Washington bez ohledu na kolizní ustanovení práva. Jakékoli žaloby pro vynucení této smlouvy musí být podány ve státě Washington v USA. Tato volba jurisdikce nebrání žádné ze stran domáhat se předběžného opatření s ohledem na porušení práv duševního vlastnictví v jakékoli příslušné jurisdikci.

Doklad B

Omezená veřejná licence společnosti Microsoft

Tato licence řídí užívání kódu označeného jako „vzorek“ nebo „ukázka“ zpřístupněného na tomto webu bez licenční smlouvy, jak je stanoveno výše v oddílu s názvem „SDĚLENÍ K SOFTWARU DOSTUPNÉMU NA TOMTO WEBU“. Jestliže použijete takový kód („software“), přijímáte tuto licenci. Pokud licenci nepřijímáte, software nepoužívejte.

1. Definice

Termíny „reprodukovat“, „reprodukce“, „odvozená díla“ a „distribuce“ zde mají stejný význam jako podle autorského práva USA.

„Příspěvek“ je originální software nebo jakékoli dodatky nebo změny softwaru.

„Přispěvatel“ je jakákoli osoba, která distribuuje svůj příspěvek podle této licence.

„Licencované patenty“ jsou patentové nároky přispěvatele, které přímo vycházejí z jeho příspěvku.

2. Poskytnutí práv

(A) Poskytnutí autorského práva – S výhradou podmínek této licence včetně licenčních podmínek a omezení v oddílu 3 vám každý přispěvatel poskytuje nevýlučnou, celosvětovou a bezplatnou licenci k autorským právům pro reprodukci svého příspěvku, přípravě odvozených děl z příspěvku a distribuci jeho příspěvku či jakýchkoli odvozených děl, která vytvoříte.

(B) Poskytnutí patentu – S výhradou podmínek této licence včetně licenčních podmínek a omezení v oddílu 3 vám každý přispěvatel poskytuje nevýlučnou, celosvětovou a bezplatnou licenci ke svým licencovaným patentům pro účely vytváření, zadání vytvoření, užívání, prodeje, nabízení k prodeji, importu anebo jinému disponování svým příspěvkem v softwaru nebo v dílech odvozených z příspěvku v softwaru.

3. Podmínky a ujednání

(A) Žádná licence k ochranné známce – Tato licence vám neposkytuje práva k užívání jména, loga nebo ochranných známek přispěvatelů.

(B) Jestliže vznesete proti jakémukoli přispěvateli patentový nárok ve věci patentů, které dle vašeho nároku software porušil, vaše licence k patentu takového přispěvatele do softwaru bude automaticky ukončena.

(C) Jestliže distribuujete jakoukoli část softwaru, jste povinni zachovat veškerá sdělení o autorských právech, patentech, ochranných známkách a přisuzování, která jsou obsažena v softwaru.

(D) Jestliže distribuujete jakoukoli část softwaru v podobě zdrojového kódu, jste oprávněni tak v souladu s touto licencí učinit pouze zahrnutím úplné kopie této licence do vaší distribuce. Pokud distribuujete jakoukoli část softwaru v kompilované podobě nebo v podobě strojového kódu, smíte tak učinit pouze na základě licence, která je v souladu s touto licencí.

(E) Software je licencován „jak stojí a leží“. Rizika spojená s jeho používáním nesete vy. Přispěvatelé neposkytují žádné výslovné záruky ani podmínky. Podle vašich místních zákonů můžete mít další spotřebitelská práva, která tato licence nemůže změnit. V rozsahu povoleném dle vašich místních zákonů přispěvatelé vylučují odvozené záruky prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel a neporušení smlouvy.

(F) Omezení platformy – Licence poskytnuté v oddílech 2(A) a 2(B) se vztahují pouze na vámi vytvořený software nebo na odvozená díla, která jsou provozována v operačním systému Microsoft Windows.

Váš názor