Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů ke službám Microsoft pro vývojáře | Visual Studio2018-01-10T09:25:25-08:00

Poslední aktualizace: Říjen 2013

Společnost Microsoft se zavazuje chránit vaše osobní údaje. Toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů se týká dat shromážděných prostřednictvím služeb společnosti Microsoft pro vývojáře (dále jen „služby“). Nevztahuje se na jiné online a offline weby, produkty a služby společnosti Microsoft.

Zákaznická data

Vaše zákaznická data (jak jsou definována ve vašich smlouvách se společností Microsoft) budeme používat pouze k tomu, abychom vám poskytovali služby. To může zahrnovat řešení problémů, které ovlivňují provoz služeb, s cílem jejich prevence, vyhledání nebo nápravy. Případně se může jednat o vylepšování funkcí, které se týkají detekce průběžně se objevujících a vyvíjejících se hrozeb, například malwaru či spamu, a ochrany před těmito hrozbami.

Členové týmu

K používání služeb můžete pozvat další uživatele („členy týmu“). Pokud jsou členové týmu pozváni k používání služeb, požadujeme od nich jako podmínku pro přístup ke službám a jejich používání souhlas s příslušnými smlouvami o poskytování služeb. Toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů se vztahuje na všechny uživatele, kteří mají přístup ke službám, včetně členů týmu. S členy týmu můžete sdílet informace, včetně zákaznických dat. Pozvání členů týmu je zcela na vašem uvážení. Nesete výhradní zodpovědnost za správu přístupu členů týmu k zákaznickým datům.

Data účtu

Data účtu představují kontaktní údaje, které poskytnete v rámci registrace ke službám nebo v rámci jejich správy. Data účtu zahrnují například vaše jméno, adresu či telefon, které jste uvedli při registraci nebo později při správě služeb.

Můžeme vás kontaktovat, abychom vám poskytli informace o fakturaci a o důležitých aktualizacích služeb, včetně informací o zabezpečení a dalších technických otázkách týkajících se služeb. Dále se na vás můžeme obrátit v souvislosti s dotazem k používání služeb, který obdržíme od třetí strany. Zasílání těchto sdělení nelze odmítnout, protože jsou považována za neodmyslitelnou součást služeb.

Příležitostně vám můžeme s vaším svolením zaslat dotazníky týkající se produktů nebo propagační materiály, jejichž účelem je informovat vás o dalších produktech a službách, které jsou k dispozici od společnosti Microsoft nebo jejích afilací. Zasílání bulletinů nebo propagačních e-mailů můžete kdykoli zrušit tak způsobem uvedeným v příslušném materiálu nebo sdělení.

Sdílení vašich údajů

Vedle způsobů sdílení vašich údajů společností Microsoft, které jsou stanoveny ve vašich smlouvách s ní nebo v tomto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů, může společnost Microsoft sdílet nebo zveřejnit vaše údaje:

  • S vaším svolením nebo se svolením členů vašeho týmu
  • S dalšími pobočkami a afilacemi řízenými společností Microsoft nebo v rámci podnikových transakcí, jako je fúze nebo prodej aktiv
  • S dodavateli či zástupci. Konkrétně můžeme vaše údaje sdílet se společnostmi, které jsme si najali, aby naším jménem poskytovaly služby. Informace, které sdílíme s těmito smluvními poskytovateli služeb, nemají tyto společnosti povoleno používat pro žádný jiný účel a musejí zachovat jejich důvěrnost.
  • Z důvodů vyžadovaných zákonem. Zákaznická data nepředáme žádné třetí straně (včetně zákonné moci, jiného vládního subjektu nebo strany občanskoprávního sporu), s výjimkou situací, kdy si jejich předání vyžádáte nebo kdy je vyžadováno zákonem. V případě, že nás kontaktuje třetí strana s žádostí o zákaznická data, pokusíme se tuto stranu nasměrovat k tomu, aby si údaje vyžádala přímo od vás. V rámci této snahy můžeme třetí straně poskytnout vaše základní kontaktní údaje. Pokud budeme povinni předat třetí straně zákaznická data, vyvineme přiměřené úsilí podle zvyklostí v komerční sféře, abychom vás o tom předem informovali, to však za předpokladu, že nám takový postup nezakazuje zákon.
  • Abychom ochránili práva nebo vlastnictví společnosti Microsoft nebo jejích zákazníků. To zahrnuje prosazování našich smluv nebo zásad, kterými se řídí vaše používání služeb.
  • Když budeme konat v dobré víře, že tento přístup k vašim údajům nebo jejich zveřejnění je nezbytné na ochranu osobní bezpečnosti zaměstnanců a zákazníků společnosti Microsoft nebo veřejnosti.

Upozorňujeme, že služby mohou obsahovat odkazy na služby třetích stran, jejichž postupy v oblasti ochrany osobních údajů se mohou lišit od postupů uplatňovaných společností Microsoft. Vaše používání takových služeb a veškeré informace, které třetím stranám poskytnete, se řídí prohlášeními o zásadách ochrany osobních údajů příslušných stran. Doporučujeme vám prostudovat si prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů takových třetích stran.

Zabezpečení

Prioritou společnosti Microsoft je napomáhat při zabezpečení a ochraně osobních údajů. Používáme řadu bezpečnostních technologií a postupů, které chrání vaše údaje před neoprávněným přístupem, použitím nebo zveřejněním. Osobní údaje, které uvedete, jsou například uloženy na počítačových serverech s omezeným přístupem umístěných v kontrolovaných prostředích.

Další informace

Umístění dat

Pokud není v tomto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů uvedeno jinak, informace, které společnost Microsoft získá nebo jsou jí zaslány, mohou být uloženy a zpracovávány ve Spojených státech amerických nebo v kterékoli jiné zemi, ve které působí společnost Microsoft, její afilace, pobočky či dodavatelé služeb. Společnost Microsoft dodržuje pravidla Safe Harbor Framework mezi USA a EU a mezi USA a Švýcarskem, jak jsou stanovena Ministerstvem obchodu USA pro záležitosti týkající se shromažďování, používání a uchovávání dat z Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska. Další informace o programu Safe Harbor, včetně našeho certifikátu, naleznete na adrese http://www.export.gov/safeharbor/.

Data o používání služeb a analýzy

Agregovaná statistická data, informace o trendech a používání, které získáme na základě vašeho používání služeb, můžeme použít pro účely poskytování, provozu, údržby nebo vylepšování služeb, případně jakýchkoli dalších produktů a služeb společnosti Microsoft.

Služby pro ověřování

Pro přístup ke službám může být od vás a vašich koncových uživatelů vyžadováno přihlášení prostřednictvím účtu Microsoft. Používání účtu Microsoft se řídí prohlášením o zásadách ochrany osobních údajů, které je k dispozici na adrese https://www.microsoft.com/privacystatement/cs-cz/core/default.aspx?componentid=pspMicrosoftAccountModule&View=description.

Změny tohoto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů

Naše prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů příležitostně aktualizujeme, abychom reagovali na názory a požadavky zákazníků a na změny v našich službách. V takovém případě se změní datum poslední aktualizace na začátku prohlášení. Dojde-li k podstatným změnám v tomto prohlášení či ve způsobech, jakými bude společnost Microsoft používat vaše osobní údaje, oznámíme vám tyto změny předtím, než nabudou účinnosti, prostřednictvím zobrazeného upozornění nebo přímého osobního oznámení. Doporučujeme vám, abyste prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů k produktům a službám, které používáte, pravidelně kontrolovali, a byli tak informováni o tom, jak společnost Microsoft chrání vaše osobní údaje.

Jak nás můžete kontaktovat

Společnost Microsoft si váží vašich připomínek a názorů. Pokud se domníváte, že společnost Microsoft neplní své závazky v oblasti ochrany osobních údajů či zabezpečení, spojte se s námi prosím na adrese vspriv@microsoft.com.

Visual Studio Privacy
Microsoft Corporation
Microsoft Way
Redmond, Washington, 98052-6399 USA

Soubory cookie

Většina webů společnosti Microsoft využívá tzv. soubory cookie, což jsou malé textové soubory, které webový server ukládá na pevný disk zařízení. Soubory cookie můžeme využívat k následujícím účelům:

 • Ukládání vašich předvoleb a nastavení. Když uživatel zadá na stránkách společnosti Microsoft město nebo PSČ, aby se mu zobrazily místní zprávy nebo informace o počasí, můžeme tento údaj uložit do souboru cookie. To vám může ušetřit čas, protože není nutné opakovaně zadávat tytéž údaje.
 • Přihlášení, ověřování a odhalování podvodů. Když se uživatel přihlásí k webu nebo službě s použitím účtu Microsoft nebo pracovního účtu, uložíme jedinečné ID uživatele a čas přihlášení do zašifrovaného souboru cookie na pevném disku uživatele. Tento soubor cookie umožňuje uživateli přecházet mezi stránkami na daném webu, aniž by se musel na každé stránce znovu přihlásit. Po odhlášení uživatele jsou tyto soubory cookie z počítače uživatele odstraněny. Soubory cookie používáme také k vylepšování procesu přihlašování. E-­mailová adresa uživatele se například může ukládat do souboru cookie, který v počítači uživatele zůstane i po jeho odhlášení. Tento soubor cookie pak umožňuje automatické vyplňování pole e-mailové adresy, takže při příští návštěvě daného webu bude uživateli k přihlášení stačit zadat heslo. Uživatelé, kteří nechtějí, aby byly tyto informace ukládány, mohou zvolit příslušný přepínač na přihlašovací stránce.
 • Analýza webu. Soubory cookie můžeme používat pro počítání jedinečných návštěvníků webové stránky či služby nebo pro vytváření jiných souhrnných statistik provozování našich webů a služeb. Tato analýza nám pomáhá provozovat tyto weby a služby a zlepšovat jejich výkon a použitelnost.
 • Reklama. Většinu online reklam na webech společnosti zobrazuje služba Microsoft Advertising. Když vám zobrazíme online reklamu, umístíme do vašeho počítače jeden nebo více trvalých souborů cookie, abychom pokaždé, když vám zobrazíme reklamu, mohli rozpoznat váš počítač. Protože zobrazujeme reklamu na našich vlastních webech a také na webech našich reklamních a publikačních partnerů, můžeme průběhem času shromáždit informace o tom, jaké typy stránek, obsahu a reklamy jste vy nebo ostatní uživatelé vašeho počítače navštívili nebo zobrazili. Tyto informace se používají pro celou řadu účelů, například nám umožňují zajistit, že se vám nebudou zobrazovat stále tytéž reklamy. Tyto informace nám také pomáhají vybírat a zobrazovat reklamy, o kterých se domníváme, že by vás mohly zajímat.

V následující tabulce jsou uvedeny některé soubory cookie, které běžně používáme. Tento seznam není úplný, ale objasňuje některé naše důvody pro ukládání souborů cookie. Když navštívíte některý z našich webů, může tento web nastavit některé nebo všechny z následujících souborů cookie:

Název souboru cookie Popis
MUID Slouží jako jedinečná identifikace prohlížeče pro weby společnosti Microsoft. Používá se pro analýzu webu a další provozní účely.
TenantId Soubor cookie pro uložení ID klienta
SessID Nastavuje jedinečné ID, které identifikuje relaci uživatele. . Používá se pro analýzu webu a další provozní účely.
CC Obsahuje kód země, který se zjišťuje pomocí zpětného vyhledávání IP adresy.
Ověřování účtu Microsoft Soubory cookie pro ověřování (např. IntuneID, wsresult), které se používají, když se uživatel přihlásí pomocí pracovního účtu
RedirectToFullSite Soubor cookie, který se ukládá, když chce uživatel zobrazit celý web namísto jeho verze pro mobilní zařízení

Kromě souborů cookie, které může nastavovat společnost Microsoft, když uživatelé navštíví naše weby, mohou určité soubory cookie na pevném disku nastavovat při těchto návštěvách také třetí strany. V některých případech k tomu dochází, protože jsme třetí stranu našim jménem pověřili poskytováním určitých služeb, například analýzy webu.

Jak můžete řídit soubory cookie

Ovládací prvky prohlížeče pro blokování souborů cookie. Většina webových prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá, můžete však nastavení prohlížeče změnit a soubory cookie blokovat.

Například v aplikaci Internet Explorer 9 můžete zablokovat soubory cookie pomocí následujícího postupu:

 1. V nabídce Nástroje klikněte na položku Možnosti Internetu.
 2. V horní části okna klikněte na kartu Osobní údaje.
 3. Vyberte typ souborů cookie, které chcete blokovat, tak, že přesunete posuvník nahoru nebo dolů.

Pokyny pro zablokování souborů cookie v jiných prohlížečích jsou k dispozici na adrese http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Upozorňujeme, že pokud se uživatelé rozhodnou zablokovat soubory cookie, může se stát, že se nebudou moci přihlásit nebo používat jiné interaktivní funkce webů a služeb společnosti Microsoft, které na souborech cookie závisejí.

Ovládací prvky prohlížeče pro odstranění souborů cookie. Pokud přijmete soubory cookie, můžete je později odstranit.

Například v aplikaci Internet Explorer 9 můžete soubory cookie odstranit pomocí následujícího postupu:

 1. V nabídce Nástroje klikněte na položku Možnosti Internetu.
 2. Na kartě Obecné v části Historie procházení klikněte na tlačítko Odstranit.
 3. V překryvném okně zaškrtněte políčko vedle položky Soubory cookie.
 4. Klikněte na tlačítko Odstranit.

Pokyny pro odstranění souborů cookie v jiných prohlížečích jsou k dispozici na adrese http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Upozorňujeme, že pokud se rozhodnete odstranit soubory cookie, budou odstraněna jakákoli nastavení a předvolby řízené pomocí těchto souborů cookie a může být nutné je znovu vytvořit.

Ovládací prvky prohlížeče pro požadavek Do Not Track a funkci Ochrana před sledováním. Některé novější prohlížeče obsahují funkce pro požadavek Do Not Track (Nesledovat). Když jsou zapnuty, posílá většina těchto funkcí navštíveným webům signál nebo předvolbu určující, že nechcete být sledováni. V závislosti na používaných postupech ochrany osobních údajů mohou tyto weby dál pokračovat v aktivitách, které můžete považovat za sledování, i když jste vyjádřili tuto svou preferenci.

Aplikace Internet Explorer 9 a novější obsahuje funkci s názvem Ochrana před sledováním, která pomáhá zabránit navštíveným webům, aby automaticky odesílaly podrobné informace o vaší návštěvě externím poskytovatelům obsahu. Když přidáte seznam funkce Ochrana před sledováním, bude aplikace Internet Explorer blokovat externí obsah, včetně souborů cookie, z jakéhokoli webu uvedeného na seznamu webů, které mají být blokovány. Tím, že omezí volání těchto webů, omezí aplikace Internet Explorer informace, které tyto externí weby mohou o vás shromažďovat. Když povolíte seznam funkce Ochrana před sledováním, bude aplikace Internet Explorer posílat navštíveným webům signál nebo předvolbu Do Not Track. Další informace o seznamech funkce Ochrana před sledováním a pokyny, jak je můžete najít, získáte v prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro aplikaci Internet Explorer a v nápovědě k aplikaci Internet Explorer.

Jak používáme webové signály

Webové stránky společnosti Microsoft mohou obsahovat elektronické obrázky označované jako webové signály nebo také jednopixelové obrázky GIF, které mohou sloužit pro odhalování podvodů, napomáhat v zasílání souborů cookie na našich webech, umožňovat počítání uživatelů, kteří navštíví naše weby, a poskytovat služby ve spolupráci s dalšími společnostmi. Tyto webové signály můžeme používat v našich propagačních e-mailových zprávách či našich bulletinech, abychom zjistili, zda byly tyto zprávy otevřeny a zda byly případně využity v nich umístěné odkazy.

Společnost Microsoft může také využívat webové signály třetích stran, které nám pomáhají shromažďovat souhrnné statistické údaje. Tyto webové signály mohou třetím stranám umožňovat nastavovat nebo číst soubory cookie ve vašem počítači. Zakazujeme třetím stranám, aby pomocí webových signálů na našich webech shromažďovaly vaše osobní údaje nebo k nim přistupovaly. Uživatelé přesto mohou vyjádřit nesouhlas s tím, aby tyto externí analytické společnosti shromažďovaly nebo používaly jejich údaje, tak, že kliknou na jednotlivé odkazy pro následující poskytovatele analytických služeb:

Váš názor