LICENČNÍ PODMÍNKY PRO PŘEDBĚŽNOU VERZI SOFTWARU MICROSOFT VISUAL STUDIO 20152018-01-10T09:23:22-08:00

LICENČNÍ PODMÍNKY PRO PŘEDBĚŽNOU VERZI SOFTWARU

MICROSOFT VISUAL STUDIO 2015


Tyto licenční podmínky představují smlouvu mezi společností Microsoft Corporation (nebo některou z jejích afilací v závislosti na tom, kde bydlíte) a vámi. Vztahují se na výše uvedenou předběžnou verzi softwaru. Podmínky se rovněž vztahují na jakékoli služby Microsoft nebo aktualizace pro software, pokud se na služby nebo aktualizace nevztahují dodatečné podmínky.


DODRŽÍTE-LI TYTO LICENČNÍ PODMÍNKY, MÁTE NÁSLEDUJÍCÍ PRÁVA.

 1. PRÁVA K UŽÍVÁNÍ A INSTALACI.
  1. Obecná ustanovení.Software smíte používat pouze k vývoji a testování svých aplikací. Předběžnou verzi softwaru Visual Studio Enterprise 2015 a Visual Studio Professional 2015 smíte spouštět ve službách platformy Microsoft Azure.
  2. Použití pro účely ukázek. Mezi povolená použití výše patří používání softwaru během ukázek vašich aplikací.
 2. PŘEDBĚŽNÁ VERZE SOFTWARU. Toto je předběžná verze softwaru. Je možné, že nebude fungovat správně nebo stejným způsobem jako finální verze softwaru. Společnost Microsoft jej může zaměnit za finální komerční verzi. Můžeme se ale také rozhodnout, že komerční verzi neuvedeme na trh. Společnost Microsoft není povinna poskytovat údržbu, technickou podporu ani aktualizace pro vás ani pro software.
 3. SOFTWARE S ČASOVÝM POČÍTADLEM. Software je dočasný a přestane fungovat k datu definovanému v softwaru. Prostřednictvím zpráv v softwaru se mohou zobrazit pravidelná připomenutí tohoto data. Po skončení období funkčnosti softwaru se může stát, že ztratíte přístup k datům používaným prostřednictvím tohoto softwaru.
 4. PODMÍNKY PRO SPECIFICKÉ SOUČÁSTI.
  1. Nástroje. Software obsahuje určité položky uvedené v seznamu nástrojů na adrese go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=523763. Tyto položky smíte kopírovat a instalovat, pokud jsou zahrnuty v softwaru, na svých počítačích i počítačích třetí strany k ladění a nasazování svých aplikací a databází, které jste se softwarem vyvinuli. Upozorňujeme, že nástroje jsou určeny k dočasnému použití, společnost Microsoft nemusí být schopna nástroje opravovat nebo aktualizovat odděleně od zbytku softwaru a že některé nástroje mohou v důsledku své povahy umožnit přístup k počítačům, na kterých jsou nainstalovány, jiným uživatelům. V důsledku toho byste po dokončení ladění nebo nasazení svých aplikací a databází měli odstranit všechny nainstalované nástroje. Společnost Microsoft neodpovídá za používání nástrojů, které na počítačích instalujete, ani za přístup k nim žádnou třetí stranou.
  2. Server sestavení. Software obsahuje určité položky uvedené v seznamu serveru sestavení na adrese go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=523763. Ve svých sestavovacích počítačích smíte kopírovat a instalovat tyto položky, pokud jsou zahrnuty se softwarem. Vy a další osoby ve vaší organizaci můžete tyto položky používat v sestavovacích počítačích výhradně pro účely kompilace, sestavování, ověřování a archivace vašich aplikací a ke spouštění testů kvality a výkonu v rámci procesu sestavování.
  3. Písma. Pokud je software spuštěný, smíte používat jeho písma k zobrazení a tisku obsahu. Smíte pouze: (i) vkládat do obsahu písma pouze za splnění omezujících podmínek pro vkládání písem a (ii) dočasně je stáhnout do tiskárny nebo jiných výstupních zařízení za účelem tisku obsahu.
  4. Licence pro další součásti.
   • Platformy společnosti Microsoft. Software může obsahovat součásti z platforem Microsoft Windows; Microsoft Windows Server; Microsoft SQL Server; Microsoft Exchange; Microsoft Office a Microsoft SharePoint. Na tyto součásti se vztahují samostatné smlouvy a jejich vlastní zásady produktové podpory podle popisu v licenčních podmínkách uvedených v instalačním adresáři pro danou komponentu nebo ve složce „Licence“, která je dodávána se softwarem.
   • Prostředky pro vývojáře. Software zahrnuje kompilátory, jazyky, moduly runtime, prostředí a jiné prostředky. Na tyto komponenty se mohou vztahovat samostatné smlouvy a jejich vlastní zásady produktové podpory. Seznam těchto ostatních komponent je uveden na adrese www.support.microsoft.com/common/international.aspx.
   • Komponenty třetích stran. Software může zahrnovat komponenty třetích stran, na které se vztahují samostatná právní sdělení nebo jiné smlouvy podle popisu v souboru ThirdPartyNotices, který je dodáván se softwarem. Přestože se na takové komponenty vztahují jiné smlouvy, platí vyloučení, omezení a výjimky škod níže.Tento software může také zahrnovat komponenty licencované na základě podmínek licence Open Source s povinnostmi dostupnosti zdrojového kódu. Kopie těchto licencí jsou v příslušných případech obsaženy v souboru ThirdPartyNotices. Tento zdrojový kód můžete získat od naší společnosti, pokud to vyžadují příslušné licence Open Source, po odeslání peněžní poukázky nebo šeku na 5,00 USD na adresu: Source Code Compliance Team, Microsoft Corporation, 1 Microsoft Way, Redmond, WA 98052. Na platbě prosím uveďte údaj „source code for Visual Studio 2015 pre-release“ do řádku zprávy. Kopii zdrojového kódu můžeme také zpřístupnit na adrese thirdpartysource.microsoft.com.
  5. Správci balíčků. Software zahrnuje správce balíčků, například NuGet, které umožňují stahovat jiné softwarové balíčky společnosti Microsoft nebo třetí strany a používat je s vaší aplikací. Na tyto balíčky se vztahují jejich vlastní licence, nikoli tato smlouva. Společnost Microsoft nezajišťuje distribuci ani licencování balíčků třetích stran a neposkytuje pro ně žádné záruky.
 5. OPĚTOVNĚ ŠIŘITELNÝ KÓD. Software obsahuje kód, který máte povoleno distribuovat v aplikacích, které vyvinete podle popisu v tomto oddíle. (Pro účely tohoto oddílu se pojmem „distribuce“ rozumí také nasazení vašich aplikací pro třetí strany pro účely přístupu po Internetu.)
  1. Právo k užívání a distribuci. Kód a textové soubory uvedené níže představují „opětovně šiřitelný kód“.
   • Soubory REDIST.TXT. Smíte kopírovat a distribuovat kód ve strojové formě uvedený v seznamu REDIST, který se nachází na adrese http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=523763.
   • Ukázkový kód, šablony a styly. Smíte kopírovat, měnit a distribuovat zdrojový kód a kód objektu označený jako „vzorek“, „šablona“, „jednoduché styly“ nebo „styly skicy“.
   • Knihovna obrázků. Smíte kopírovat a distribuovat obrázky, grafiku a animace v knihovně obrázků tak, jak je popsáno v dokumentaci softwaru.
   • Distribuce pomocí třetích stran. Smíte povolit distributorům aplikací kopírování a distribuci opětovně šiřitelného kódu jako součást těchto aplikací.
  2. Požadavky na distribuci. V případě opětovně šiřitelného kódu, který distribuujete, musíte splnit tyto podmínky:
   • doplnit jej v rámci svých aplikací o významné primární funkce,
   • vyžadovat, aby distributoři a externí koncoví uživatelé odsouhlasili podmínky chránící opětovně šiřitelný kód nejméně ve stejné míře jako tato smlouva, a
   • zbavit společnost Microsoft odpovědnosti, chránit ji a bránit před jakýmikoli nároky včetně poplatků za právní zastoupení souvisejícími s distribucí nebo použitím vašich aplikací, s výjimkou rozsahu, ve kterém je nárok založen výhradně na opětovně šiřitelném kódu.
  3. Distribuční omezení. Zákazník nesmí:
   • používat ochranné známky společnosti Microsoft v názvech nebo značkách svých aplikací nebo způsobem, který by naznačoval, že vaše aplikace pocházejí od společnosti Microsoft nebo že je společnost Microsoft schválila; nebo
   • upravovat ani distribuovat zdrojový kód libovolného opětovně šiřitelného kódu tak, aby se jeho libovolná část stala předmětem vyloučené licence. Vyloučená licence je licence, která vyžaduje jako podmínku užívání, úprav nebo distribuce, (i) aby byl kód zpřístupněn nebo zveřejněn ve tvaru zdrojového kódu nebo (ii) aby jej byli oprávněni upravovat ostatní uživatelé.
 6. AKTUALIZACE. Pokud společnost Microsoft vytvoří opravy chyb, opravy zabezpečení nebo jiné opravy chyb softwaru, souhlasíte s vynaložením obchodně přiměřeného úsilí k jejich instalaci za účelem aktualizace softwaru.
 7. DATA. Software může shromažďovat informace o vás a používání softwaru a odesílat je společnosti Microsoft. Společnost Microsoft může tyto informace použít k poskytování služeb a zlepšování svých produktů a služeb. K některým z těchto scénářů se nemusíte přihlásit, jak je popsáno v dokumentaci produktu. Některé funkce v softwaru mohou povolovat shromažďování dat od uživatelů vašich aplikací. Pokud tyto funkce použijete k povolení shromažďování dat ve svých aplikacích, musíte dodržovat rozhodné právo, včetně zajištění příslušných sdělení pro uživatele vašich aplikací. Další informace o shromažďování a užívání dat naleznete v dokumentaci nápovědy a v prohlášení o ochraně osobních údajů na adrese http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=528096. Použitím tohoto softwaru vyjadřujete svůj souhlas s těmito postupy.
 8. ZPĚTNÁ VAZBA. Pokud sdělíte společnosti Microsoft svoji zpětnou vazbu k softwaru, poskytujete tím společnosti Microsoft bezplatné právo k užívání, sdílení a komerčnímu využití této zpětné vazby jakýmkoli způsobem a k jakémukoli účelu. Neposkytnete takovou zpětnou vazbu, která je předmětem licence vyžadující, aby společnost Microsoft poskytla licenci k softwaru nebo dokumentaci třetím stranám proto, že jsme do nich zahrnuli vaši zpětnou vazbu. Tato práva zůstanou v platnosti i po skončení účinnosti této smlouvy.
 9. ROZSAH LICENCE. Software se neprodává, pouze se uděluje licence k jeho užívání. Tato smlouva vám poskytuje pouze určitá užívací práva k softwaru. Všechna ostatní práva si vyhrazuje společnost Microsoft. Pokud vám rozhodné právo bez ohledu na tato omezení neposkytuje více práv, smíte software užívat pouze způsobem výslovně povoleným v této smlouvě. Současně musíte dodržovat veškerá technická omezení v softwaru, která umožňují jeho používání pouze určitými způsoby. Další informace naleznete na adrese www.microsoft.com/licensing. Nesmíte:
  • překračovat žádná technická omezení softwaru,
  • provádět zpětnou analýzu, dekompilaci či rozklad softwaru nebo se o to pokoušet, s výjimkou a pouze v rozsahu činností vyžadovaných licenčními podmínkami třetích stran, kterými se řídí užívání konkrétních komponent Open Source, jež mohou být součástí softwaru,
  • odebírat, minimalizovat, blokovat nebo měnit sdělení společnosti Microsoft nebo jejích dodavatelů obsažená v softwaru;
  • užívat software jakýmkoli způsobem, který je v rozporu se zákonem,
  • sdílet, publikovat, pronajímat nebo poskytovat na leasing software či jej poskytovat jako samostatné hostované řešení k použití ostatními uživateli.
 10. SLUŽBY TECHNICKÉ PODPORY. Vzhledem k tomu, že software je poskytován, „jak stojí a leží,“ nemusíme k němu poskytovat žádné služby podpory.
 11. ÚPLNÁ SMLOUVA. Tato smlouva a podmínky pro doplňky, aktualizace, internetové služby a služby technické podpory, které užíváte, tvoří úplnou smlouvu ohledně softwaru a služeb technické podpory.
 12. VÝVOZNÍ OMEZENÍ. Dále musíte dodržet veškeré místní i mezinárodní zákony a předpisy o exportu, které se na software vztahují, včetně omezení týkajících se místa určení, koncových uživatelů a koncového užívání. Další informace o vývozních omezeních naleznete na adrese (aka.ms/exporting).
 13. CITLIVÉ APLIKACE. Předběžnou verzi softwaru nesmíte použít k vývoji a testování svých aplikací pro (a) riziková prostředí vyžadující bezporuchové řízení, včetně mimo jiné návrhu, konstrukce, údržby či provozu nukleárních zařízení, leteckých navigačních či komunikačních systémů, řízení letového provozu, systémů k podpoře životních funkcí či zbraňových systémů, nebo (b) provádění transakcí elektronického obchodování (výměna zboží nebo služeb prostřednictvím Internetu či jiných počítačových sítí) včetně mimo jiné jakéhokoli zasílání, transakcí kreditními kartami, peněžních či dalších bankovních transakcí.
 14. ROZHODNÉ PRÁVO. Pokud jste software získali v USA, řídí se výklad této smlouvy a nároky z titulu jejího porušení zákony státu Washington a na veškeré další nároky se vztahují zákony státu vašeho bydliště. Pokud jste software získali na území jakékoli jiné země, bude se tato smlouva řídit zákony této země.
 15. PRÁVA SPOTŘEBITELE, REGIONÁLNÍ ODCHYLKY. Tato smlouva popisuje určitá zákonná práva. Zákony vašeho státu nebo země vám mohou zaručovat i další práva, včetně spotřebitelských práv. Mimo váš vztah ke společnosti Microsoft můžete mít rovněž určitá práva ve vztahu ke straně, od níž jste software získali. Tato smlouva nemění tato další práva, pokud právní řád vašeho státu či země jejich změnu nepovoluje. Pokud jste software například získali v jednom z regionů níže nebo platí povinné místní zákony, vztahují se na vás následující ustanovení:
  1. Austrálie. Na základě australského spotřebitelského práva máte zákonné záruky a záměrem žádného ustanovení této smlouvy není taková práva jakkoli ovlivňovat.
  2. Kanada. Pokud jste tento software pořídili v Kanadě, můžete zastavit příjem aktualizací vypnutím funkce automatických aktualizací, odpojením vašeho zařízení od internetu (v případě opětovného připojení k internetu však software obnoví zjišťování a instalaci aktualizací) nebo odinstalováním softwaru. Dokumentace k produktu, je-li k dispozici, může také uvádět pokyny pro vypnutí aktualizací pro vaše konkrétní zařízení nebo software.
  3. Německo a Rakousko.
   1. Záruka. Řádně licencovaný software bude v podstatných rysech fungovat tak, jak je popsáno v materiálech společnosti Microsoft dodávaných spolu s ním. Společnost Microsoft však ve vztahu k licencovanému softwaru neposkytuje žádné smluvní záruky.
   2. Omezení odpovědnosti. V případě záměrného jednání, hrubé nedbalosti, nároků na základě zákona o odpovědnosti za produkt a také v případě úmrtí nebo zranění nese společnost Microsoft odpovědnost podle zákonného práva.V souladu s předchozím ustanovením (ii) ponese společnost Microsoft odpovědnost pouze za mírnou nedbalost, pokud společnost Microsoft poruší takové závažné smluvní povinnosti, jejichž plnění napomáhá řádnému plnění této smlouvy a jejichž porušení by ohrozilo účel této smlouvy a zajištění shody, které může strana trvale očekávat (tzv. „zásadní povinnosti“). V ostatních případech mírné nedbalosti nenese společnost Microsoft za mírnou nedbalost odpovědnost.
 16. PRÁVNÍ ÚČINKY. Tato smlouva popisuje určitá zákonná práva. Zákony vašeho státu nebo země vám mohou poskytovat i další práva. Tato smlouva nemění vaše práva v rámci právního řádu vašeho státu nebo země, pokud právní řád vašeho státu nebo země nepovoluje jejich změnu.
 17. ODMÍTNUTÍ ZÁRUKY. SOFTWARE JE LICENCOVÁN, „JAK STOJÍ A LEŽÍ“. RIZIKA SPOJENÁ S JEHO POUŽÍVÁNÍM NESETE VY. SPOLEČNOST MICROSOFT NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ VÝSLOVNÉ ZÁRUKY, GARANCE ANI PODMÍNKY. V ROZSAHU POVOLENÉM VAŠIMI MÍSTNÍMI ZÁKONY SPOLEČNOST MICROSOFT VYLUČUJE ODVOZENÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠENÍ PRÁV.
 18. OMEZENÍ A VYLOUČENÍ NÁHRADY ŠKODY. OD SPOLEČNOSTI MICROSOFT A JEJÍCH DODAVATELŮ MŮŽETE ZÍSKAT POUZE NÁHRADU ZA PŘÍMÉ ŠKODY DO MAXIMÁLNÍ VÝŠE 5 USD. NEMÁTE NÁROK NA NÁHRADU ZA ŽÁDNÉ JINÉ ŠKODY, VČETNĚ NÁSLEDNÝCH ŠKOD, UŠLÉHO ZISKU A ZVLÁŠTNÍCH, NEPŘÍMÝCH NEBO NÁHODNÝCH ŠKOD.

Toto omezení se vztahuje na (a) cokoli související se softwarem, službami, obsahem (včetně kódu) na webových stránkách třetích stran nebo v aplikacích třetích stran a na (b) žaloby pro porušení smlouvy, porušení záruky, garance či podmínky, objektivní odpovědnosti, nedbalost či jiné občanskoprávní delikty v rozsahu povoleném rozhodným právem.

Vztahuje se rovněž na situace, kdy společnost Microsoft věděla nebo měla vědět o možnosti vzniku těchto škod. Výše uvedené omezení nebo vyloučení se na vás nemusí vztahovat v případě, že váš stát nebo země neumožňuje vyloučení nebo omezení náhodných, následných nebo jiných škod.

* * *

Sdělení ke zvukovým kodekům. Tento software může zahrnovat dekódovací technologii H.264/MPEG-4 AVC nebo VC-1. Společnost MPEG LA, L.L.C. vyžaduje tuto doložku:

TENTO PRODUKT JE LICENCOVÁN NA ZÁKLADĚ PORTFOLIA LICENCÍ K PATENTU H.264/AVC A VC-1 PRO OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ POUŽITÍ SPOTŘEBITELEM (i) KE KÓDOVÁNÍ VIDEA V SOULADU S VÝŠE UVEDENÝMI STANDARDY („STANDARDY VIDEA“) ANEBO (ii) K DEKÓDOVÁNÍ VIDEA VE STANDARDU AVC A VC-1 ZAKÓDOVANÉHO SPOTŘEBITELEM PŘI OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ ČINNOSTI ANEBO ZÍSKANÉHO OD POSKYTOVATELE VIDEA, KTERÝ MÁ LICENCI K POSKYTOVÁNÍ TAKOVÉHO VIDEA. ŽÁDNÁ Z LICENCÍ SE NEVZTAHUJE NA ŽÁDNÝ DALŠÍ PRODUKT BEZ OHLEDU NA TO, ZDA JE TAKOVÝ PRODUKT DODÁVÁN SE SOFTWAREM V RÁMCI JEDINÉHO PRODUKTU. ŽÁDNÁ DALŠÍ LICENCE K JAKÉMUKOLI JINÉMU POUŽITÍ SE NEUDĚLUJE ANI NEPŘEDPOKLÁDÁ. DALŠÍ INFORMACE LZE ZÍSKAT U SPOLEČNOSTI MPEG LA, L.L.C. VIZ WWW.MPEGLA.COM.

Pro objasnění se tímto stanoví, že toto sdělení neomezuje užívání softwaru pro běžné obchodní účely, pokud tyto nezahrnují (i) opětovnou distribuci dekódovací technologie třetím stranám a (ii) vytváření obsahu technologiemi kompatibilními se STANDARDY VIDEA pro účely distribuce třetím stranám.

EULAID:VS2015_RTM_EntProTestPro_CSY.Update2RC

Váš názor