LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT2018-10-18T08:38:48-07:00

MICROSOFT VISUAL STUDIO EXPRESS 2015


Tyto licenční podmínky představují smlouvu mezi společností Microsoft Corporation (nebo některou z jejích afilací v závislosti na tom, kde bydlíte) a vámi. Vztahují se na výše uvedený software. Podmínky se rovněž vztahují na jakékoli služby Microsoft nebo aktualizace pro software, pokud se na služby nebo aktualizace nevztahují odlišné podmínky.


DODRŽÍTE-LI TYTO LICENČNÍ PODMÍNKY, MÁTE NÁSLEDUJÍCÍ PRÁVA.

 1. PRÁVA K UŽÍVÁNÍ A INSTALACI.
  1. Instalace a použití. Jeden uživatel smí používat kopie softwaru k vývoji a testování svých aplikací.
  2. Zkušební verze. Počáteční instalace tohoto softwaru je zkušební verze. Délka zkušebního období je třicet (30) dní. Práva ke zkušební verzi můžete kdykoli převést registrací u společnosti Microsoft. Po skončení platnosti 30denní zkušební doby bez registrace skončí fungování zkušební verze. Po skončení období funkčnosti softwaru se může stát, že ztratíte přístup k datům používaným prostřednictvím zkušební verze.
  3. Použití pro účely ukázek. Mezi povolená použití výše patří používání softwaru během ukázek vašich aplikací.
  4. Záložní kopie. Smíte zhotovit jednu záložní kopii softwaru pro účely jeho přeinstalace.
 2. PODMÍNKY PRO SPECIFICKÉ SOUČÁSTI.
  1. Obsažené programy společnosti Microsoft. Software obsahuje další programy společnosti Microsoft. Na vaše užívání těchto programů se vztahují licenční podmínky, které jsou s nimi dodávány.
  2. Komponenty třetích stran. Software může zahrnovat komponenty třetích stran, na které se vztahují samostatná právní sdělení nebo jiné smlouvy podle popisu v souboru ThirdPartyNotices, který je dodáván se softwarem. Přestože se na takové komponenty vztahují jiné smlouvy, platí vyloučení omezení a výjimek škod níže.Tento software může také zahrnovat komponenty licencované na základě podmínek licence Open Source s povinnostmi dostupnosti zdrojového kódu. Kopie těchto licencí jsou v příslušných případech obsaženy v souboru ThirdPartyNotices. Tento zdrojový kód můžete získat od naší společnosti, pokud to vyžadují příslušné licence Open Source, po odeslání peněžní poukázky nebo šeku na 5,00 USD na adresu: Source Code Compliance Team, Microsoft Corporation, 1 Microsoft Way, Redmond, WA 98052. Na platbě prosím uveďte údaj „source code for Microsoft Visual Studio Express 2015“ do řádku zprávy. Kopii zdrojového kódu můžeme také zpřístupnit na adrese http://thirdpartysource.microsoft.com.
  3. Platformy společnosti Microsoft. Software může obsahovat součásti z platforem Microsoft Windows; Microsoft Windows Server; Microsoft SQL Server; Microsoft Exchange; Microsoft Office a Microsoft SharePoint. Na tyto součásti se vztahují samostatné smlouvy a jejich vlastní zásady produktové podpory podle popisu v licenčních podmínkách uvedených v instalačním adresáři pro danou komponentu nebo ve složce „Licence“, která je dodávána se softwarem.
  4. Správci balíčků. Software zahrnuje správce balíčků, například NuGet, které umožňují stahovat jiné softwarové balíčky společnosti Microsoft nebo třetí strany a používat je s vaší aplikací. Na tyto balíčky se vztahují jejich vlastní licence, nikoli tato smlouva. Společnost Microsoft nezajišťuje distribuci ani licencování balíčků třetích stran a neposkytuje pro ně žádné záruky.
 3. OPĚTOVNĚ ŠIŘITELNÝ KÓD. Software obsahuje kód, který máte povoleno distribuovat v aplikacích, které vyvinete podle popisu v tomto oddíle. (Pro účely tohoto oddílu se pojmem „distribuce“ rozumí také nasazení vašich aplikací pro třetí strany pro účely přístupu po Internetu.)
  1. Práva k užívání a distribuci. Kód a textové soubory uvedené níže představují „opětovně šiřitelný kód“.
   • Soubory REDIST.TXT. Smíte kopírovat a distribuovat kód ve strojové formě uvedený v seznamu REDIST, který se nachází na adrese http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=523763&clcid=0x405..
   • Ukázkový kód, šablony a styly. Smíte kopírovat, měnit a distribuovat zdrojový kód a kód objektu označený jako „vzorek“, „šablona“, „Jednoduché styly“ nebo „Styly skicy“.
   • Knihovna obrázků. Smíte kopírovat a distribuovat obrázky, grafiku a animace v knihovně obrázků tak, jak je popsáno v dokumentaci softwaru.
   • Distribuce pomocí třetích stran. Smíte povolit distributorům aplikací kopírování a distribuci opětovně šiřitelného kódu jako součást těchto aplikací.
   1. Požadavky na distribuci. V případě opětovně šiřitelného kódu, který distribuujete, musíte provést tyto kroky:
    • doplnit jej v rámci svých aplikací o významné primární funkce,
    • vyžadovat, aby distributoři a externí koncoví uživatelé odsouhlasili podmínky chránící opětovně šiřitelný kód nejméně ve stejné míře jako tato smlouva, a
    • zbavit společnost Microsoft odpovědnosti, chránit ji a bránit před jakýmikoli nároky včetně poplatků za právní zastoupení souvisejícími s distribucí nebo použitím vašich aplikací, s výjimkou rozsahu, ve kterém je nárok založen výhradně na opětovně šiřitelném kódu.
   2. Distribuční omezení. Nesmíte:
    • používat ochranné známky společnosti Microsoft v názvech nebo značkách svých aplikací nebo způsobem, který by naznačoval, že vaše aplikace pocházejí od společnosti Microsoft nebo že je společnost Microsoft schválila; nebo
    • upravovat ani distribuovat zdrojový kód libovolného opětovně šiřitelného kódu tak, aby se jeho libovolná část stala předmětem vyloučené licence. Vyloučená licence je licence, která vyžaduje jako podmínku užívání, úprav nebo distribuce, (i) aby byl kód zpřístupněn nebo zveřejněn ve tvaru zdrojového kódu nebo (ii) aby jej byli oprávněni upravovat ostatní uživatelé.
 4. DATA. Software může shromažďovat informace o vás a používání softwaru a odesílat je společnosti Microsoft. Společnost Microsoft může tyto informace použít k poskytování služeb a zlepšování svých produktů a služeb. K některým z těchto scénářů se nemusíte přihlásit, jak je popsáno v dokumentaci produktu. Některé funkce v softwaru mohou povolovat shromažďování dat od uživatelů vašich aplikací. Pokud tyto funkce použijete k povolení shromažďování dat ve svých aplikacích, musíte dodržovat rozhodné právo, včetně zajištění příslušných sdělení pro uživatele vašich aplikací. Další informace o shromažďování a používání dat naleznete v dokumentaci nápovědy a v prohlášení o ochraně osobních údajů na adrese http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=528096&clcid=0x405. Použitím tohoto softwaru vyjadřujete svůj souhlas s těmito postupy.
 5. ROZSAH LICENCE. Software se neprodává, pouze se uděluje licence k jeho užívání. Tato smlouva vám poskytuje pouze určitá užívací práva k softwaru. Všechna ostatní práva si vyhrazuje společnost Microsoft. Pokud vám rozhodné právo bez ohledu na tato omezení neposkytuje více práv, smíte software užívat pouze způsobem výslovně povoleným v této smlouvě. Současně musíte dodržovat veškerá technická omezení v softwaru, která umožňují jeho používání pouze určitými způsoby. Společnost Microsoft například technicky omezila nebo zakázala rozšiřitelnost softwaru, proto software nesmíte rozšířit, například tak, že byste, mimo jiné, do softwaru načítali nebo vkládali jakékoli doplňky, makra nebo balíčky jiných subjektů než Microsoft, v softwaru upravovali nastavení registru či přidávali funkce ekvivalentní funkcím v jiných produktech Visual Studio. Další informace naleznete na adrese www.microsoft.com/licensing.

  Dále nesmíte

  • překračovat žádná technická omezení softwaru,
  • provádět zpětnou analýzu, dekompilaci či rozklad softwaru nebo se o to pokoušet, s výjimkou a pouze v rozsahu činností vyžadovaných licenčními podmínkami třetích stran, kterými se řídí užívání určitých komponent Open Source, jež mohou být součástí softwaru,
  • odebírat, minimalizovat, blokovat nebo měnit sdělení společnosti Microsoft nebo jejích dodavatelů obsažená v softwaru;
  • užívat software jakýmkoli způsobem, který je v rozporu se zákonem,
  • sdílet, publikovat, pronajímat nebo poskytovat na leasing software či jej poskytovat jako samostatné hostované řešení k použití ostatními uživateli.
 6. SLUŽBY TECHNICKÉ PODPORY. Vzhledem k tomu, že software je poskytován, „jak stojí a leží,“ nemusíme k němu poskytovat žádné služby podpory.
 7. ÚPLNÁ SMLOUVA. Tato smlouva a podmínky pro doplňky, aktualizace, internetové služby a služby technické podpory, které užíváte, tvoří úplnou smlouvu ohledně softwaru a služeb technické podpory.
 8. VÝVOZNÍ OMEZENÍ. Dále musíte dodržet veškeré místní i mezinárodní zákony a nařízení o exportu, které se na software vztahují, včetně omezení týkajících se místa určení, koncových uživatelů a koncového užívání. Další informace o vývozních omezeních naleznete na adrese (aka.ms/exporting).
 9. ROZHODNÉ PRÁVO. Pokud jste software získali v USA, řídí se výklad této smlouvy a nároky z titulu jejího porušení zákony státu Washington a na veškeré další nároky se vztahují zákony státu vašeho bydliště. Pokud jste software získali na území jakékoli jiné země, bude se tato smlouva řídit zákony této země.
 10. PRÁVA SPOTŘEBITELE, REGIONÁLNÍ ODCHYLKY. Tato smlouva popisuje určitá zákonná práva. Zákony vašeho státu nebo země vám mohou zaručovat i další práva, včetně spotřebitelských práv. Mimo váš vztah ke společnosti Microsoft můžete mít rovněž určitá práva ve vztahu ke straně, od níž jste software získali. Tato smlouva nemění tato další práva, pokud právní řád vašeho státu či země jejich změnu nepovoluje. Pokud jste software například získali v jednom z regionů níže nebo platí povinné místní zákony, vztahují se na vás následující ustanovení:
  1. Austrálie. Na základě australského spotřebitelského práva máte zákonné záruky a záměrem žádného ustanovení této smlouvy není taková práva jakkoli ovlivňovat.
  2. Kanada. Pokud jste tento software pořídili v Kanadě, můžete zastavit příjem aktualizací vypnutím funkce automatických aktualizací, odpojením vašeho zařízení od internetu (v případě opětovného připojení k internetu však software obnoví zjišťování a instalaci aktualizací) nebo odinstalováním softwaru. Dokumentace k produktu, je-li k dispozici, může také uvádět pokyny pro vypnutí aktualizací pro vaše konkrétní zařízení nebo software.
  3. Německo a Rakousko.
   1. Záruka. Řádně licencovaný software bude v podstatných rysech fungovat tak, jak je popsáno v materiálech společnosti Microsoft dodávaných spolu s ním. Společnost Microsoft však ve vztahu k licencovanému softwaru neposkytuje žádné smluvní záruky.
   2. Omezení odpovědnosti. V případě záměrného jednání, hrubé nedbalosti, nároků na základě zákona o odpovědnosti za produkt a také v případě úmrtí nebo zranění nese společnost Microsoft odpovědnost podle zákonného práva.

   V souladu s předchozím ustanovením (ii) ponese společnost Microsoft odpovědnost pouze za mírnou nedbalost, pokud společnost Microsoft poruší takové závažné smluvní povinnosti, jejichž plnění napomáhá řádnému plnění této smlouvy a jejichž porušení by ohrozilo účel této smlouvy a zajištění shody, které může strana trvale očekávat (tzv. „zásadní povinnosti“). V ostatních případech mírné nedbalosti nenese společnost Microsoft za mírnou nedbalost odpovědnost.

 11. ODMÍTNUTÍ ZÁRUK. SOFTWARE JE LICENCOVÁN, „JAK STOJÍ A LEŽÍ“. RIZIKA SPOJENÁ S JEHO POUŽÍVÁNÍM NESETE VY. SPOLEČNOST MICROSOFT NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ VÝSLOVNÉ ZÁRUKY, GARANCE ANI PODMÍNKY. V ROZSAHU POVOLENÉM VAŠIMI MÍSTNÍMI ZÁKONY SPOLEČNOST MICROSOFT VYLUČUJE ODVOZENÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠENÍ PRÁV.
 12. OMEZENÍ A VYLOUČENÍ NÁHRADY ŠKODY. OD SPOLEČNOSTI MICROSOFT A JEJÍCH DODAVATELŮ MŮŽETE ZÍSKAT POUZE NÁHRADU ZA PŘÍMÉ ŠKODY DO MAXIMÁLNÍ VÝŠE 5 USD. NEMÁTE NÁROK NA NÁHRADU ZA ŽÁDNÉ JINÉ ŠKODY, VČETNĚ NÁSLEDNÝCH ŠKOD, UŠLÉHO ZISKU A ZVLÁŠTNÍCH, NEPŘÍMÝCH NEBO NÁHODNÝCH ŠKOD.Toto omezení se vztahuje na (a) cokoli související se softwarem, službami, obsahem (včetně kódu) na webových stránkách třetích stran nebo v aplikacích třetích stran a na (b) žaloby pro porušení smlouvy, porušení záruky, garance či podmínky, objektivní odpovědnosti, nedbalost či jiné občanskoprávní delikty v rozsahu povoleném rozhodným právem.

  Vztahuje se rovněž na situace, kdy společnost Microsoft věděla nebo mohla vědět o možnosti vzniku těchto škod. Výše uvedené omezení nebo vyloučení se na vás nemusí vztahovat v případě, že vaše země neumožňuje vyloučení nebo omezení náhodných, následných nebo jiných škod.

EULAID: VS2015_Update3_Express_<CSY>

Váš názor