MICROSOFT VISUAL STUDIO ENTERPRISE 2015, VISUAL STUDIO PROFESSIONAL 2015, VISUAL STUDIO TEST PROFESSIONAL 2015 A TRIAL EDITION2018-10-18T08:26:22-07:00

MICROSOFT VISUAL STUDIO ENTERPRISE 2015, VISUAL STUDIO PROFESSIONAL 2015, VISUAL STUDIO TEST PROFESSIONAL 2015 A TRIAL EDITION

Tyto licenční podmínky představují smlouvu mezi společností Microsoft Corporation (nebo některou z jejích afilací v závislosti na tom, kde bydlíte) a vámi. Přečtěte si je, prosím. Vztahují se na výše uvedený software. Podmínky se rovněž vztahují na jakékoli služby Microsoft a aktualizace pro software, pokud se na služby nebo aktualizace nevztahují odlišné podmínky.

POUŽITÍM SOFTWARU PŘIJÍMÁTE TYTO PODMÍNKY. POKUD JE NEPŘIJÍMÁTE, SOFTWARE NEPOUŽÍVEJTE. MÍSTO TOHO JEJ VRAŤTE PRODEJCI A OBDRŽÍTE NÁHRADU VE FORMĚ PENĚZ ČI ZBOŽÍ. Pokud náhradu nezískáte, obraťte se na společnost Microsoft nebo na afilaci společnosti Microsoft ve vaší zemi. Získáte zde informace o zásadách poskytování náhrad společností Microsoft. Další informace naleznete na adrese www.microsoft.com/worldwide. V České republice použijte telefonní číslo (800) MICROSOFT nebo adresu https://aka.ms/nareturn.


UŽÍVACÍ PRÁVA KE ZKUŠEBNÍ VERZI. Pokud software představuje zkušební edici, vztahuje se na její používání tento oddíl.

 1. OBECNÁ USTANOVENÍ. Ve svých zařízeních smíte užívat libovolný počet kopií zkušební verze. Zkušební verzi je povoleno používat pouze k vašim interním zkušebním účelům a pouze během zkušebního období. Aplikace, které vytvoříte za použití zkušební edice, nesmíte nasadit do produktivního prostředí. Během zkušebního období smíte spouštět zátěžové testy pro až 250 virtuálních uživatelů.
 2. ZKUŠEBNÍ VERZE A PŘEVOD. Délka zkušebního období je prvních třicet (30) dní od instalace zkušební verze plus povolené období prodloužení. Po skončení platnosti zkušebního období přestane zkušební verze fungovat. Zkušební období můžete prodloužit o dalších devadesát (90) dní, pokud se přihlásíte k softwaru. Po skončení období funkčnosti zkušební verze se může stát, že ztratíte přístup k datům používaným prostřednictvím této verze. Svá práva ke zkušební verzi můžete kdykoli převést na plná práva k užívání popsaná níže, a to získáním platné licence k plnému užívání.
 3. ODMÍTNUTÍ ZÁRUK. ZKUŠEBNÍ VERZE JE LICENCOVÁNA „JAK STOJÍ A LEŽÍ“. RIZIKA SPOJENÁ S JEHO UŽÍVÁNÍM NESETE VY. SPOLEČNOST MICROSOFT NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ VÝSLOVNÉ ZÁRUKY, GARANCE ANI PODMÍNKY. V ROZSAHU POVOLENÉM VAŠIMI MÍSTNÍMI ZÁKONY SPOLEČNOST MICROSOFT VYLUČUJE ODVOZENÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠENÍ PRÁV.
 4. Vzhledem k tomu, že zkušební verze je poskytována „jak stojí a leží“, nemusíme k ní poskytovat žádné služby technické podpory.
 5. OMEZENÍ A VYLOUČENÍ NÁHRADY ŠKODY. OD SPOLEČNOSTI MICROSOFT A JEJÍCH DODAVATELŮ MŮŽETE ZÍSKAT POUZE NÁHRADU ZA PŘÍMÉ ŠKODY DO MAXIMÁLNÍ VÝŠE 5 USD. NEMÁTE NÁROK NA NÁHRADU ZA ŽÁDNÉ JINÉ ŠKODY, VČETNĚ NÁSLEDNÝCH ŠKOD, UŠLÉHO ZISKU A ZVLÁŠTNÍCH, NEPŘÍMÝCH NEBO NÁHODNÝCH ŠKOD.
  Toto omezení se vztahuje na (a) cokoli související se zkušební verzí, službami, obsahem (včetně kódu) na webových stránkách třetích stran nebo v programech třetích stran a na (b) žaloby pro porušení smlouvy, porušení záruky, garance či podmínky, objektivní odpovědnosti, nedbalost či jiné občanskoprávní delikty v rozsahu povoleném rozhodným právem.
  Vztahuje se rovněž na situace, kdy společnost Microsoft věděla nebo mohla vědět o možnosti vzniku těchto škod. Výše uvedené omezení nebo vyloučení se na vás nemusí vztahovat v případě, že vaše země neumožňuje vyloučení nebo omezení náhodných, následných nebo jiných škod.

LICENČNÍ PODMÍNKY K PLNÉMU UŽÍVÁNÍ SOFTWARU: Když získáte platnou licenci a buď zadáte kód Product Key, nebo se přihlásíte k softwaru, platí podmínky plného užívání níže. Kód Product Key a přístupové údaje je zakázáno sdílet.

 1. PŘEHLED.
  1. Software. Software zahrnuje vývojové nástroje, aplikace a dokumentaci.
  2. Model licencování. Licence k softwaru je poskytována pro jednotlivé uživatele.
 2. PRÁVA K UŽÍVÁNÍ.
  1. Obecná ustanovení. Jeden uživatel smí používat kopie softwaru k vývoji a testování vašich aplikací. Sem patří používání kopií softwaru na vašich vlastních interních serverech, které jsou plně vyhrazeny pro vaše vlastní užívání. Nesmíte však oddělit komponenty softwaru a spouštět je v produktivním prostředí nebo na jiných zařízeních (není-li v této smlouvě uvedeno jinak) ani pro jiné účely než k vývoji a testování vašich aplikací. Ke spuštění softwaru se službami platformy Microsoft Azure je nutná samostatná licence.
  2. Použití pro účely ukázek. Mezi povolená použití výše patří používání softwaru během ukázek vašich aplikací.
  3. Záložní kopie. Smíte zhotovit jednu záložní kopii softwaru pro účely jeho přeinstalace.
 3. PODMÍNKY PRO SPECIFICKÉ SOUČÁSTI.
  1. Nástroje. Software obsahuje určité položky uvedené v seznamu nástrojů na adrese go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=523763&clcid=0x409. Tyto položky smíte kopírovat a instalovat, pokud jsou zahrnuty v softwaru, na svých počítačích i počítačích třetí strany k ladění a nasazování svých aplikací a databází, které jste se softwarem vyvinuli. Upozorňujeme, že nástroje jsou určeny k dočasnému použití, společnost Microsoft nemusí být schopna nástroje opravovat nebo aktualizovat odděleně od zbytku softwaru a že některé nástroje mohou v důsledku své povahy umožnit přístup k počítačům, na kterých jsou nainstalovány, jiným uživatelům. V důsledku toho byste po dokončení ladění nebo nasazení svých aplikací a databází měli odstranit všechny nainstalované nástroje. Společnost Microsoft neodpovídá za používání nástrojů, které na počítačích instalujete, ani za přístup k nim žádnou třetí stranou.
  2. Server sestavení. Software obsahuje určité položky uvedené v seznamu serveru sestavení na adrese go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=523763&clcid=0x409. Ve svých sestavovacích počítačích smíte kopírovat a instalovat tyto položky, pokud jsou zahrnuty se softwarem. Vy a další osoby ve vaší organizaci můžete tyto položky používat v sestavovacích počítačích výhradně pro účely kompilace, sestavování, ověřování a archivace vašich aplikací a ke spouštění testů kvality a výkonu v rámci procesu sestavování.
  3. Písma. Pokud je software spuštěný, smíte používat jeho písma k zobrazení a tisku obsahu. Smíte pouze: (i) vkládat do obsahu pouze za splnění omezujících podmínek pro vkládání písem a (ii) dočasně stáhnout do tiskárny nebo jiných výstupních zařízení za účelem tisku obsahu.
  4. Licence pro další součásti.
   • Platformy společnosti Microsoft. Software může obsahovat součásti z platforem Microsoft Windows; Microsoft Windows Server; Microsoft SQL Server; Microsoft Exchange; Microsoft Office a Microsoft SharePoint. Na tyto součásti se vztahují samostatné smlouvy a jejich vlastní zásady produktové podpory podle popisu v licenčních podmínkách uvedených v instalačním adresáři pro danou komponentu nebo ve složce „Licence“, která je dodávána se softwarem.
   • Prostředky pro vývojáře. Software zahrnuje kompilátory, jazyky, moduly runtime, prostředí a jiné prostředky. Na tyto komponenty se mohou vztahovat samostatné smlouvy a jejich vlastní zásady produktové podpory. Seznam těchto ostatních komponent je uveden na adrese www.support.microsoft.com/common/international.aspx.
   • Komponenty třetích stran. Software může zahrnovat komponenty třetích stran, na které se vztahují samostatná právní sdělení nebo jiné smlouvy podle popisu v souboru ThirdPartyNotices, který je dodáván se softwarem. Přestože se na takové komponenty vztahují jiné smlouvy, platí vyloučení, omezení a výjimky škod níže.Tento software může také zahrnovat komponenty licencované na základě podmínek licence Open Source s povinnostmi dostupnosti zdrojového kódu. Kopie těchto licencí jsou v příslušných případech obsaženy v souboru ThirdPartyNotices. Tento zdrojový kód můžete získat od naší společnosti, pokud to vyžadují příslušné licence Open Source, po odeslání peněžní poukázky nebo šeku na 5,00 USD na adresu: Source Code Compliance Team, Microsoft Corporation, 1 Microsoft Way, Redmond, WA 98052. Napište prosím údaj „source code for Microsoft Visual Studio Enterprise 2015, Microsoft Visual Studio Professional 2015, or Microsoft Visual Studio Test Professional 2015“ do řádku zprávy na peněžní poukázce. Kopii zdrojového kódu můžeme také zpřístupnit na adrese thirdpartysource.microsoft.com.
  5. SPRÁVCI BALÍČKŮ. Software zahrnuje správce balíčků, například NuGet, které umožňují stahovat jiné softwarové balíčky společnosti Microsoft nebo třetí strany a používat je s vaší aplikací. Na tyto balíčky se vztahují jejich vlastní licence, nikoli tato smlouva. Společnost Microsoft nezajišťuje distribuci ani licencování balíčků třetích stran a neposkytuje pro ně žádné záruky.
 4. OPĚTOVNĚ ŠIŘITELNÝ KÓD. Software obsahuje kód, který máte povoleno distribuovat v aplikacích, které vyvinete podle popisu v tomto oddíle. (Pro účely tohoto oddílu se pojmem „distribuce“ rozumí také nasazení vašich aplikací pro třetí strany pro účely přístupu po Internetu.)
  1. Právo k užívání a distribuci. Kód a textové soubory uvedené níže představují „opětovně šiřitelný kód“.
   • Soubory REDIST.TXT. Smíte kopírovat a distribuovat kód ve strojové formě uvedený v seznamu REDIST, který se nachází na adrese go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=523763&clcid=0x409.
   • Ukázkový kód, šablony a styly. Smíte kopírovat, měnit a distribuovat zdrojový kód a kód objektu označený jako „vzorek“, „šablona“, „jednoduché styly“ nebo „styly skicy“.
   • Knihovna obrázků. Smíte kopírovat a distribuovat obrázky, grafiku a animace v knihovně obrázků tak, jak je popsáno v dokumentaci softwaru.
   • Distribuce pomocí třetích stran. Smíte povolit distributorům aplikací kopírování a distribuci opětovně šiřitelného kódu jako součást těchto aplikací.
  2. Požadavky na distribuci. V případě opětovně šiřitelného kódu, který distribuujete, musíte splnit tyto podmínky:
   • doplnit jej v rámci svých aplikací o významné primární funkce,
   • vyžadovat, aby distributoři a externí koncoví uživatelé odsouhlasili podmínky chránící opětovně šiřitelný kód nejméně ve stejné míře jako tato smlouva, a
   • zbavit společnost Microsoft odpovědnosti, chránit ji a bránit před jakýmikoli nároky včetně poplatků za právní zastoupení souvisejícími s distribucí nebo použitím vašich aplikací, s výjimkou rozsahu, ve kterém je nárok založen výhradně na opětovně šiřitelném kódu.
  3. Distribuční omezení. Zákazník nesmí:
   • používat ochranné známky společnosti Microsoft v názvech nebo značkách svých aplikací nebo způsobem, který by naznačoval, že vaše aplikace pocházejí od společnosti Microsoft nebo že je společnost Microsoft schválila; nebo
   • upravovat ani distribuovat zdrojový kód libovolného opětovně šiřitelného kódu tak, aby se jeho libovolná část stala předmětem vyloučené licence. Vyloučená licence je licence, která vyžaduje jako podmínku užívání, úprav nebo distribuce, (i) aby byl kód zpřístupněn nebo zveřejněn ve tvaru zdrojového kódu nebo (ii) aby jej byli oprávněni upravovat ostatní uživatelé.
 5. DATA. Software může shromažďovat informace o vás a používání softwaru a odesílat je společnosti Microsoft. Společnost Microsoft může tyto informace použít k poskytování služeb a zlepšování svých produktů a služeb. K některým z těchto scénářů se nemusíte přihlásit, jak je popsáno v dokumentaci produktu. Některé funkce v softwaru mohou povolovat shromažďování dat od uživatelů vašich aplikací. Pokud tyto funkce použijete k povolení shromažďování dat ve svých aplikacích, musíte dodržovat rozhodné právo, včetně zajištění příslušných sdělení pro uživatele vašich aplikací. Další informace o shromažďování a používání dat naleznete v dokumentaci nápovědy a v prohlášení o ochraně osobních údajů na adrese go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=528096&clcid=0x409. Použitím tohoto softwaru vyjadřujete svůj souhlas s těmito postupy.
 6. ROZSAH LICENCE. Software se neprodává, pouze se uděluje licence k jeho užívání. Tato smlouva vám poskytuje pouze určitá užívací práva k softwaru. Všechna ostatní práva si vyhrazuje společnost Microsoft. Pokud vám rozhodné právo bez ohledu na tato omezení neposkytuje více práv, smíte software užívat pouze způsobem výslovně povoleným v této smlouvě. Současně musíte dodržovat veškerá technická omezení v softwaru, která umožňují jeho používání pouze určitými způsoby. Další informace naleznete na adrese www.microsoft.com/licensing. Nesmíte:
  • překračovat žádná technická omezení softwaru,
  • provádět zpětnou analýzu, dekompilaci či rozklad softwaru nebo se o to pokoušet, s výjimkou a pouze v rozsahu činností vyžadovaných licenčními podmínkami třetích stran, kterými se řídí užívání konkrétních komponent Open Source, jež mohou být součástí softwaru,
  • odebírat, minimalizovat, blokovat nebo měnit sdělení společnosti Microsoft nebo jejích dodavatelů obsažená v softwaru;
  • užívat software jakýmkoli způsobem, který je v rozporu se zákonem,
  • sdílet, publikovat, pronajímat nebo poskytovat na leasing software či jej poskytovat jako samostatné hostované řešení k použití ostatními uživateli.
 7. DOKUMENTACE. Jakákoli osoba, která má platný přístup k vašemu počítači nebo k interní síti, smí kopírovat a používat dokumentaci pouze pro vaše interní referenční účely.
 8. NEPRODEJNÁ VERZE SOFTWARU. Software označený jako Neprodejná verze („NFR“ nebo „Not for Resale“) nesmíte prodat.
 9. PRÁVA NA UŽÍVÁNÍ OSTATNÍCH VERZÍ A NIŽŠÍCH EDIC. Software a jakoukoli předchozí verzi smíte používat na jakémkoli zařízení. Smíte vytvořit, uložit, instalovat, spustit licencovanou verzi, kopii nebo instanci předchozí verze, jiné povolené jazykové verze nebo nižší edice nebo k nim přistupovat.
 10. DOKLAD O LICENCI („Proof of License“ nebo „POL“). Pokud jste software získali na disku nebo na jiném médiu, vaším dokladem o licenci je štítek Certifikát pravosti dodaný společně s kódem Product Key a váš doklad o nákupu. Pokud jste si zakoupili online kopii softwaru, je vaším dokladem o licenci kód Product Key společnosti Microsoft, který jste obdrželi při nákupu, a váš doklad o nákupu nebo možnost přistupovat k softwarové službě prostřednictvím účtu Microsoft. Informace o určení pravého softwaru společnosti Microsoft naleznete na adrese www.howtotell.com.
 11. PŘEVOD NA TŘETÍ STRANU. Pokud jste platným držitelem licence softwaru, smíte licenci a tuto licenční smlouvu převést na jinou stranu. Před převodem musí tato strana souhlasit s tím, že se na převod a používání softwaru vztahuje tato smlouva. Tento převod musí zahrnovat software, originální kód Product Key společnosti Microsoft a (je-li relevantní) štítek Doklad o licenci. Po převodu softwaru mimo zařízení musí převádějící uživatel odinstalovat všechny kopie softwaru. Převádějící uživatel si nesmí uchovat žádné kopie originálního kódu Product Key společnosti Microsoft, který bude převeden, a smí si uchovat kopie softwaru, pouze pokud k tomu má licenci. Pokud jste získali časově omezenou licenci k užívání softwaru nebo pokud software není nabízen k prodeji, nesmíte software ani licenční smlouvu k softwaru převést na žádnou jinou stranu.
 12. VÝVOZNÍ OMEZENÍ. Dále musíte dodržet veškeré místní i mezinárodní zákony a nařízení o exportu, které se na software vztahují, včetně omezení týkajících se místa určení, koncových uživatelů a koncového užívání. Další informace o vývozních omezeních naleznete na adrese aka.ms/exporting.
 13. SLUŽBY TECHNICKÉ PODPORY. Společnost Microsoft poskytuje pro software služby technické podpory, jak je popsáno na adrese www.support.microsoft.com/common/international.aspx.
 14. ÚPLNÁ SMLOUVA. Tato smlouva (včetně záruky uvedené níže) a podmínky pro doplňky, aktualizace, internetové služby a služby technické podpory, které užíváte, tvoří úplnou dohodu ohledně softwaru a služeb technické podpory.
 15. ROZHODNÉ PRÁVO. Pokud jste software získali v USA, řídí se výklad této smlouvy a nároky z titulu jejího porušení zákony státu Washington a na veškeré další nároky se vztahují zákony státu vašeho bydliště. Pokud jste software získali na území jakékoli jiné země, bude se tato smlouva řídit zákony této země.
 16. PRÁVA SPOTŘEBITELE, REGIONÁLNÍ ODCHYLKY. Tato smlouva popisuje určitá zákonná práva. Zákony vašeho státu nebo země vám mohou zaručovat i další práva, včetně spotřebitelských práv. Mimo váš vztah ke společnosti Microsoft můžete mít rovněž určitá práva ve vztahu ke straně, od níž jste software získali. Tato smlouva nemění tato další práva, pokud právní řád vašeho státu či země jejich změnu nepovoluje. Pokud jste software například získali v jednom z regionů níže nebo platí povinné místní zákony, vztahují se na vás následující ustanovení:
  1. Austrálie. Odkazy na „omezenou záruku“ jsou odkazy na výslovnou záruku poskytovanou společností Microsoft či výrobcem nebo instalátorem. Tato záruka se poskytuje navíc k jiným zákonným právům a prostředkům nápravy včetně práv a prostředků nápravy, jež jsou v souladu se zákonnými zárukami australského spotřebitelského práva.Pojem „zboží“ v tomto oddíle označuje software, na který společnost Microsoft, výrobce nebo instalátor poskytuje výslovnou záruku. Zboží se dodává se zárukami, které podle australského spotřebitelského práva nelze vyloučit. Máte nárok na výměnu nebo náhradu z důvodu zásadní vady a na kompenzaci z důvodu jakékoli jiné důvodně předvídatelné ztráty nebo škody. Máte rovněž nárok na opravu nebo výměnu zboží, pokud zboží nemá přijatelnou kvalitu a tato vada není zásadní povahy.
  2. Kanada. Pokud jste tento software pořídili v Kanadě, můžete zastavit příjem aktualizací vypnutím funkce automatických aktualizací, odpojením vašeho zařízení od internetu (v případě opětovného připojení k internetu však software obnoví zjišťování a instalaci aktualizací) nebo odinstalováním softwaru. Dokumentace k produktu, je-li k dispozici, může také uvádět pokyny pro vypnutí aktualizací pro vaše konkrétní zařízení nebo software.
  3. Německo a Rakousko.
   1. Záruka. Řádně licencovaný software bude v podstatných rysech fungovat tak, jak je popsáno v materiálech společnosti Microsoft dodávaných spolu s ním. Společnost Microsoft však ve vztahu k licencovanému softwaru neposkytuje žádné smluvní záruky.
   2. Omezení odpovědnosti. V případě záměrného jednání, hrubé nedbalosti, nároků na základě zákona o odpovědnosti za produkt a také v případě úmrtí nebo zranění nese společnost Microsoft odpovědnost podle zákonného práva.V souladu s předchozím ustanovením (ii) ponese společnost Microsoft odpovědnost pouze za mírnou nedbalost, pokud společnost Microsoft poruší takové závažné smluvní povinnosti, jejichž plnění napomáhá řádnému plnění této smlouvy a jejichž porušení by ohrozilo účel této smlouvy a zajištění shody, které může strana trvale očekávat (tzv. „zásadní povinnosti“). V ostatních případech mírné nedbalosti nenese společnost Microsoft za mírnou nedbalost odpovědnost.
 17. OMEZENÍ A VYLOUČENÍ NÁHRADY ŠKODY. OD SPOLEČNOSTI MICROSOFT A JEJÍCH DODAVATELŮ MŮŽETE ZÍSKAT POUZE NÁHRADU ZA PŘÍMÉ ŠKODY DO MAXIMÁLNÍ VÝŠE 5 USD. NEZÍSKÁTE NÁHRADU ZA ŽÁDNÉ JINÉ ŠKODY, VČETNĚ NÁSLEDNÝCH ŠKOD, UŠLÉHO ZISKU A ZVLÁŠTNÍCH, NEPŘÍMÝCH NEBO NÁHODNÝCH ŠKOD.Toto omezení se vztahuje na (a) cokoli související se softwarem, službami, obsahem (včetně kódu) na webových stránkách třetích stran nebo v aplikacích třetích stran a na (b) žaloby pro porušení smlouvy, porušení záruky, garance či podmínky, objektivní odpovědnosti, nedbalost či jiné občanskoprávní delikty v rozsahu povoleném rozhodným právem.Vztahuje se rovněž na situace, kdy společnost Microsoft věděla nebo mohla vědět o možnosti vzniku těchto škod. Výše uvedené omezení nebo vyloučení se na vás nemusí vztahovat v případě, že váš stát nebo země neumožňuje vyloučení nebo omezení náhodných, následných nebo jiných škod.

OMEZENÁ ZÁRUKA

 1. OMEZENÁ ZÁRUKA. Budete-li dodržovat pokyny, bude software v podstatných rysech fungovat tak, jak je popsáno v materiálech společnosti Microsoft, které jste obdrželi v softwaru nebo spolu s ním.Odkazy na „omezenou záruku“ jsou odkazy na záruku výslovně poskytovanou společností Microsoft. Tato záruka se poskytuje navíc k jiným zákonným právům a prostředkům nápravy včetně práv a prostředků nápravy, jež jsou v souladu se zákonnými zárukami místního spotřebitelského práva.
 2. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, OSOBA, V JEJÍŽ PROSPĚCH JE ZÁRUKA POSKYTNUTA, DÉLKA VEŠKERÝCH ODVOZENÝCH ZÁRUK. OMEZENÁ ZÁRUKA POKRÝVÁ UŽITÍ SOFTWARU PO DOBU JEDNOHO ROKU ODE DNE, KDY JEJ ZÍSKAL PRVNÍ UŽIVATEL. POKUD V PRŮBĚHU TOHOTO ROKU OBDRŽÍTE DODATKY, AKTUALIZACE NEBO NÁHRADNÍ SOFTWARE, BUDE SE NA NĚ VZTAHOVAT ZÁRUKA PO ZBYTEK ZÁRUČNÍ DOBY NEBO PO DOBU 30 DNÍ, PODLE TOHO, KTERÉ Z TĚCHTO OBDOBÍ JE DELŠÍ. Pokud první uživatel software převede, bude se zbytek záruční doby vztahovat na příjemce.V ROZSAHU POVOLENÉM ROZHODNÝM PRÁVEM MAJÍ VŠECHNY PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, GARANCE NEBO PODMÍNKY PLATNOST POUZE PO DOBU TRVÁNÍ OMEZENÉ ZÁRUKY. Některé státy neumožňují omezení doby trvání odvozené záruky, a proto se na vás tato omezení nemusí vztahovat. Nemusí se na vás rovněž vztahovat proto, že některé státy neumožňují omezení doby trvání předpokládaných záruk, garancí či podmínek.
 3. VYLOUČENÍ ZE ZÁRUKY. Tato záruka se nevztahuje na potíže způsobené vaším konáním (či nekonáním), konáním ostatních nebo událostmi, které jsou mimo přiměřenou kontrolu společnosti Microsoft.
 4. PROSTŘEDKY NÁPRAVY PŘI PORUŠENÍ ZÁRUKY. SPOLEČNOST MICROSOFT BEZPLATNĚ OPRAVÍ NEBO NAHRADÍ SOFTWARE. NEBUDE-LI JEJ SPOLEČNOST MICROSOFT MOCI OPRAVIT NEBO NAHRADIT, VRÁTÍ VÁM ČÁSTKU, KTERÁ JE UVEDENA NA DOKLADU O NÁKUPU SOFTWARU. SPOLEČNOST MICROSOFT ROVNĚŽ BEZPLATNĚ OPRAVÍ NEBO NAHRADÍ DODATKY, AKTUALIZACE NEBO NÁHRADNÍ SOFTWARE. NEBUDE-LI JE SPOLEČNOST MICROSOFT MOCI OPRAVIT NEBO NAHRADIT, VRÁTÍ VÁM ČÁSTKU, KTEROU JSTE ZA NĚ PŘÍPADNĚ ZAPLATILI. CHCETE-LI ZÍSKAT FINANČNÍ NÁHRADU, MUSÍTE ODINSTALOVAT SOFTWARE A VRÁTIT VEŠKERÁ MÉDIA A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ MATERIÁLY SPOLEČNOSTI MICROSOFT SPOLU S DOKLADEM O NÁKUPU. TOTO JSOU JEDINÉ NÁHRADY ZA PORUŠENÍ OMEZENÉ ZÁRUKY.
 5. PRÁVA ZÁKAZNÍKŮ NEJSOU DOTČENA. PODLE MÍSTNÍCH ZÁKONŮ MŮŽETE MÍT DALŠÍ SPOTŘEBITELSKÁ PRÁVA, KTERÁ TATO SMLOUVA NEMŮŽE ZMĚNIT.
 6. POSTUPY PŘI UPLATNĚNÍ ZÁRUKY. K uplatnění záruční služby budete potřebovat doklad o nákupu.
  1. Spojené státy americké a Kanada. Chcete-li získat záruční služby nebo informace o získání náhrady za software získaný ve Spojených státech amerických nebo v Kanadě, obraťte se na společnost Microsoft:
   • (800) MICROSOFT,
   • Microsoft Customer Service and Support, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 nebo
   • navštivte https://aka.ms/nareturn.
  2. Evropa, Střední východ a Afrika. Pokud jste software získali v Evropě, na Středním východě nebo v Africe, poskytuje tuto omezenou záruku společnost Microsoft Ireland Operations Limited. Chcete-li uplatnit nárok v rámci této záruky, měli byste se obrátit
   • buď na společnost Microsoft Ireland Operations Limited, Customer Care Centre, Atrium Building Block B, Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Irsko, nebo
   • na afilaci společnosti Microsoft ve vaší zemi (viz web www.microsoft.com/worldwide).
  3. Austrálie. Pokud jste software získali v Austrálii, můžete svůj nárok uplatnit u společnosti Microsoft
   • 13 20 58, nebo
   • na adrese Microsoft Pty Ltd, 1 Epping Road, North Ryde NSW 2113, Australia.
  4. Mimo území Spojených států amerických, Kanady, Evropy, Středního východu, Afriky a Austrálie. Pokud jste software pořídili mimo území Spojených států amerických, Kanady, Evropy, Středního východu, Afriky a Austrálie, obraťte se na afilaci společnosti Microsoft ve své zemi nebo oblasti (viz web www.microsoft.com/worldwide).
 7. ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁRUKY. OMEZENÁ ZÁRUKA JE JEDINOU PŘÍMOU ZÁRUKOU, KTEROU SPOLEČNOST MICROSOFT POSKYTUJE. SPOLEČNOST MICROSOFT NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ JINÉ VÝSLOVNÉ ZÁRUKY, GARANCE ANI PODMÍNKY. V ROZSAHU POVOLENÉM MÍSTNÍMI ZÁKONY SPOLEČNOST MICROSOFT VYLUČUJE PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠENÍ PRÁV. Pokud vám vaše místní zákony poskytují jakékoli předpokládané záruky, garance nebo podmínky bez ohledu na toto omezení, jsou vaše prostředky nápravy popsány v ustanovení Prostředky nápravy při porušení záruky uvedeném výše, a to v rozsahu povoleném vašimi místními zákony.
 8. OMEZENÍ A VYLOUČENÍ NÁHRADY ŠKODY ZA PORUŠENÍ ZÁRUKY. NA PORUŠENÍ TÉTO OMEZENÉ ZÁRUKY SE VZTAHUJE KLAUZULE OMEZENÍ A VYLOUČENÍ NÁHRADY ŠKODY UVEDENÁ VÝŠE.TATO ZÁRUKA VÁM POSKYTUJE URČITÁ ZÁKONNÁ PRÁVA. MŮŽETE MÍT ROVNĚŽ DALŠÍ PRÁVA, KTERÁ SE V JEDNOTLIVÝCH STÁTECH LIŠÍ. MŮŽETE MÍT ROVNĚŽ DALŠÍ PRÁVA, KTERÁ SE V JEDNOTLIVÝCH ZEMÍCH LIŠÍ.

SDĚLENÍ KE ZVUKOVÝM KODEKŮM:

Tento software může zahrnovat dekódovací technologii H.264/MPEG-4 AVC nebo VC-1. Společnost MPEG LA, L.L.C. vyžaduje tuto doložku.

TENTO PRODUKT JE LICENCOVÁN NA ZÁKLADĚ PORTFOLIA LICENCÍ K PATENTU H.264/AVC A VC-1 PRO OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ POUŽITÍ SPOTŘEBITELEM (i) KE KÓDOVÁNÍ VIDEA V SOULADU S VÝŠE UVEDENÝMI STANDARDY („STANDARDY VIDEA“) ANEBO (ii) K DEKÓDOVÁNÍ VIDEA VE STANDARDU AVC A VC-1 ZAKÓDOVANÉHO SPOTŘEBITELEM PŘI OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ ČINNOSTI ANEBO ZÍSKANÉHO OD POSKYTOVATELE VIDEA, KTERÝ MÁ LICENCI K POSKYTOVÁNÍ TAKOVÉHO VIDEA. ŽÁDNÁ Z LICENCÍ SE NEVZTAHUJE NA ŽÁDNÝ DALŠÍ PRODUKT BEZ OHLEDU NA TO, ZDA JE TAKOVÝ PRODUKT DODÁVÁN SE SOFTWAREM V RÁMCI JEDINÉHO PRODUKTU. ŽÁDNÁ DALŠÍ LICENCE K JAKÉMUKOLI JINÉMU POUŽITÍ SE NEUDĚLUJE ANI NEPŘEDPOKLÁDÁ. DALŠÍ INFORMACE LZE ZÍSKAT U SPOLEČNOSTI MPEG LA, L.L.C. VIZ WWW.MPEGLA.COM.

Pro objasnění se tímto stanoví, že toto sdělení neomezuje užívání softwaru pro běžné obchodní účely, pokud tyto nezahrnují (i) opětovnou distribuci dekódovací technologie třetím stranám a (ii) vytváření obsahu technologiemi kompatibilními se STANDARDY VIDEA pro účely distribuce třetím stranám.

EULAID:VS2015_RTM_EntProTestPro_CSY.Update2RTW

Váš názor