LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT2019-10-17T16:44:34-07:00

MICROSOFT VISUAL STUDIO TEAM FOUNDATION SERVER 2015, TRIAL EDITION, A TEAM FOUNDATION SERVER EXPRESS EDITION


Tyto licenční podmínky představují smlouvu mezi společností Microsoft Corporation (nebo některou z jejích afilací v závislosti na tom, kde bydlíte) a vámi. Přečtěte si je, prosím. Vztahují se na výše uvedený software. Podmínky se rovněž vztahují na jakékoli služby Microsoft a aktualizace pro software, pokud se na služby nebo aktualizace nevztahují odlišné podmínky.

POUŽITÍM SOFTWARU PŘIJÍMÁTE TYTO PODMÍNKY. POKUD JE NEPŘIJÍMÁTE, SOFTWARE NEPOUŽÍVEJTE. MÍSTO TOHO JEJ VRAŤTE PRODEJCI A OBDRŽÍTE NÁHRADU VE FORMĚ PENĚZ ČI ZBOŽÍ. Pokud náhradu nezískáte, obraťte se na společnost Microsoft nebo na afilaci společnosti Microsoft ve vaší zemi. Získáte zde informace o zásadách poskytování náhrad společností Microsoft. Další informace naleznete na adrese www.microsoft.com/worldwide. V České republice použijte telefonní číslo (800) MICROSOFT nebo adresu https://aka.ms/nareturn.


PRÁVA K UŽÍVÁNÍ EDIC TEAM FOUNDATION SERVER TRIAL EDITION a TEAM FOUNDATION SERVER EXPRESS EDITION. Pokud software představuje zkušební edici nebo edici Express, vztahuje se na jeho používání tento oddíl.

POUŽÍVÁNÍ ZKUŠEBNÍ VERZE. Zkušební verzi je povoleno používat pouze na vašich zařízeních a výhradně k vašim interním zkušebním účelům. Vaše práva ke zkušební verzi například nezahrnují právo používat komponenty zkušební verze v produktivním režimu.

Zkušební verzi smíte používat po dobu devadesáti (90) dní. Zkušební verze zobrazí šedesát (60) dní po instalaci a poté vždy, když se uživatel přihlásí ke konzole pro správu serveru, možnosti přechodu na jinou verzi. Svá práva ke zkušební verzi můžete kdykoli převést na plná práva popsaná níže, a to nákupem licence k plnému užívání a získáním kódu Product Key od společnosti Microsoft nebo jednoho z jejích distributorů. Po skončení období funkčnosti zkušební verze se může stát, že ztratíte přístup k datům používaným prostřednictvím této verze.

POUŽÍVÁNÍ VERZE VISUAL STUDIO TEAM FOUNDATION SERVER EXPRESS.

 1. Spuštění instancí serverového softwaru. Můžete používat pouze jednu instanci serverového softwaru přiřazenou k jednomu fyzickému, nebo virtuálnímu prostředí operačního systému. Pro účely přístupu k jedné instanci softwaru serveru smíte připojit libovolnou kombinaci až pěti (5) uživatelů nebo zařízení. Pro účely tohoto poskytnutí licence Express se každý uživatel nebo zařízení (až 5 připojení) připojený k softwaru serveru považuje za licenci pro klientský přístup (CAL).
 2. Služba Visual Studio Team Foundation Build Services. Můžete kdykoli spouštět nebo jinak užívat libovolný počet instancí služeb Visual Studio Team Foundation Build Services ve fyzických nebo virtuálních prostředích operačního systému v libovolném počtu zařízení. Tento další software můžete používat pouze přímo se serverovým softwarem nebo nepřímo pomocí jiného dalšího softwaru.
 3. Užití nevyžadující licenci CAL. Licence CAL není vyžadována:
  • pro zobrazování, úpravy nebo zadávání pracovních položek;
  • pro přístup k funkci Team Foundation Server Reporting;
  • pro přístup ke službě Visual Studio Team Services prostřednictvím serveru proxy Team Foundation Server 2015;
  • pro poskytování souhlasů pro fáze v rámci kanálu správy verzí; nebo
  • pro přístup k produktu Visual Studio Team Foundation Server prostřednictvím připojení z fondu z jiné integrované aplikace či služby.

  Licence CAL dále není požadována k používání produktu Team Foundation Server Express 2015 prostřednictvím rozhraní pro Feedback Client for TFS.

 • ODMÍTNUTÍ ZÁRUK. ZKUŠEBNÍ VERZE A VERZE TEAM FOUNDATION SERVER EXPRESS EDITION JSOU LICENCOVÁNY „TAK, JAK JSOU“. RIZIKA SOUVISEJÍCÍ S JEJICH POUŽÍVÁNÍM NESETE VY. SPOLEČNOST MICROSOFT NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ VÝSLOVNÉ ZÁRUKY, GARANCE ANI PODMÍNKY. V ROZSAHU POVOLENÉM VAŠIMI MÍSTNÍMI ZÁKONY SPOLEČNOST MICROSOFT VYLUČUJE PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠENÍ PRÁV.
 • PRO AUSTRÁLII – NA ZÁKLADĚ AUSTRALSKÉHO SPOTŘEBITELSKÉHO PRÁVA MÁTE ZÁKONNÉ ZÁRUKY A ZÁMĚREM ŽÁDNÉHO USTANOVENÍ TĚCHTO PODMÍNEK NENÍ OVLIVŇOVAT TAKOVÁ PRÁVA.
 • Vzhledem k tomu, že zkušební edice a software Team Foundation Server Express Edition jsou poskytovány „tak, jak jsou“, nemusíme k nim poskytovat žádné služby podpory.

OMEZENÍ A VYLOUČENÍ NÁHRADY ŠKODY. OD SPOLEČNOSTI MICROSOFT A JEJÍCH DODAVATELŮ MŮŽETE ZÍSKAT POUZE NÁHRADU ZA PŘÍMÉ ŠKODY DO MAXIMÁLNÍ VÝŠE 5 USD. NEMÁTE NÁROK NA NÁHRADU ZA ŽÁDNÉ JINÉ ŠKODY, VČETNĚ NÁSLEDNÝCH ŠKOD, UŠLÉHO ZISKU A ZVLÁŠTNÍCH, NEPŘÍMÝCH NEBO NÁHODNÝCH ŠKOD.

Toto omezení se vztahuje na (a) cokoli související se zkušební verzí, službami, obsahem (včetně kódu) na webových stránkách třetích stran nebo v programech třetích stran a na (b) žaloby za porušení smlouvy, porušení záruky, garance či podmínky, objektivní odpovědnosti, nedbalost či jiné občanskoprávní delikty v rozsahu povoleném příslušným právem.

Vztahuje se rovněž na situace, kdy společnost Microsoft věděla nebo mohla vědět o možnosti vzniku těchto škod. Výše uvedené omezení nebo vyloučení se na vás nemusí vztahovat v případě, že vaše země neumožňuje vyloučení nebo omezení náhodných, následných nebo jiných škod.


LICENČNÍ PODMÍNKY K PLNÉMU UŽÍVÁNÍ SOFTWARU: Když získáte a zadáte platný kód Product Key, platí podmínky plného užívání níže. Kód Product Key je zakázáno sdílet.

  1. PŘEHLED.
   1. Software. Software zahrnuje
    • serverový software a
    • další software, který může být použit pouze se serverovým softwarem přímo nebo nepřímo pomocí jiného dalšího softwaru.
   2. Karta s klíčem Product Key. Software vyžaduje k instalaci a k přístupu k němu klíč. Odpovídáte za použití klíčů, které vám byly přiděleny. Klíče byste neměli sdílet s třetími stranami.
   3. Model licencování. Software je licencován na základě
    • počtu instancí serverového softwaru, které spouštíte, a
    • počtu zařízení a uživatelů přistupujících k instancím serverového softwaru.
   4. Licenční podmínky pro použití s virtuálním serverem a dalšími podobnými technologiemi.
    1. Instance. „Instanci“ softwaru vytvoříte spuštěním nastavení nebo instalace softwaru nebo duplikováním stávající instance. Odkazy na software v této smlouvě zahrnují „instance“ softwaru.
    2. Spuštění instance. „Spuštění instance“ softwaru znamená zavedení instance do paměti a spuštění jedné nebo několika jejích instrukcí. Instance je po spuštění považována za spuštěnou až do okamžiku, kdy je odebrána z paměti (bez ohledu na to, zda jsou spouštěny její instrukce).
    3. Prostředí operačního systému („OSE“). OSE
     • je celá instance operačního systému nebo její součást nebo celá instance virtuálního (či jinak emulovaného) operačního systému nebo její součást, která povoluje samostatnou identitu počítače (primární jméno počítače nebo podobný jedinečný identifikátor) nebo samostatná oprávnění pro správu, a
     • jsou instance aplikací, pokud existují, konfigurované ke spuštění ve výše uvedené instanci operačního systému nebo jejich součástech.

     Existují dva typy prostředí OSE, fyzické a virtuální.

     „Fyzické prostředí operačního systému“ je nakonfigurováno ke spouštění přímo ve fyzickém hardwarovém systému. Instance operačního systému použitá ke spouštění softwaru pro virtualizaci hardwaru (např. Microsoft Virtual Server nebo podobné technologie) nebo k poskytování služeb virtualizace hardwaru (např. technologie Microsoft Hyper-V Server nebo podobné technologie) je považována za součást fyzického prostředí OSE.

     „Virtuální prostředí OSE“ je konfigurováno pro spuštění přímo v systému virtuálního hardwaru.

     Fyzický hardwarový systém může mít:

     • jedno fyzické prostředí operačního systému nebo
     • nejméně jedno virtuální prostředí operačního systému.
    4. Server. Serverem je fyzický hardwarový systém schopný provozovat serverový software.
    5. Přiřazení licence. Přiřadit licenci znamená udělit příslušnou licenci jednomu zařízení nebo uživateli.
  2. PRÁVA K UŽÍVÁNÍ
   1. Licencovaný server.
    1. Licencovaný server označuje jednotlivý server, kterému je přidělena licence. Hardwarový oddíl nebo server blade je považován za samostatný server a samostatný fyzický hardwarový systém.
    2. Přiřazení licence na softwarový server můžete změnit, nikoli však dříve než 90 dní po posledním přiřazení. Přiřazení licence na server smíte změnit dříve pouze v případě, že licencovaný server přestanete používat vzhledem k trvalému selhání hardwaru. Pokud změníte přiřazení licence, musíte software z původního serveru odebrat. Server, na který licenci převádíte, se stává novým licencovaným serverem pro tuto licenci.
   2. Spuštění instancí serverového softwaru. Pro každou serverovou licenci můžete v každém okamžiku na licencovaném serveru používat jednu instanci serverového softwaru, a to buď v prostředí fyzického, nebo virtuálního operačního systému.
   3. Spuštění instancí dalšího softwaru. Můžete kdykoli spouštět nebo jinak užívat libovolný počet instancí dalšího softwaru uvedeného dále ve fyzických nebo virtuálních prostředích operačního systému v libovolném počtu zařízení. Další software můžete používat pouze přímo se serverovým softwarem nebo nepřímo pomocí jiného dalšího softwaru.
    • Služba Visual Studio Team Foundation Build Services
    • Rozšíření Visual Studio Team Foundation Server SharePoint Extensions
    • Rozšíření Visual Studio Team Foundation Server Project Server Extensions
   4. Vytváření a ukládání instancí na serverech nebo médiích. Pro každou pořízenou licenci na software můžete vytvořit a uložit libovolný počet instancí softwaru na libovolných serverech nebo úložných médiích. Můžete tak učinit pouze s cílem uplatnit své právo k provozování instancí softwaru v rámci jakýchkoli licencí, jak je popsáno v příslušných užívacích právech (nesmíte například distribuovat instance třetím stranám).
   5. Obsažené aplikace společnosti Microsoft. Software obsahuje další aplikace společnosti Microsoft. Tyto licenční podmínky se vztahují na vaše používání těchto aplikací, s výjimkou aplikací společnosti Microsoft uvedených v oddíle 5, které se řídí svými vlastními licenčními podmínkami.
   6. Komponenty třetích stran. Software může zahrnovat komponenty třetích stran, na které se vztahují samostatná právní sdělení nebo jiné smlouvy podle popisu v souboru ThirdPartyNotices, který je dodáván se softwarem. Přestože se na takové komponenty vztahují jiné smlouvy, platí vyloučení, omezení a výjimky škod níže.
  3. DALŠÍ LICENČNÍ POŽADAVKY A UŽÍVACÍ PRÁVA.
   1. Licence klientského přístupu (CAL). Kromě výjimek popsaných v této smlouvě vyžaduje přístup k veškerému serverovému softwaru licence CAL. Každou licenci CAL je třeba přiřadit uživateli nebo zařízení. Licence CAL nejsou vyžadovány pro:
    • přístup jiným licencovaným serverem, nebo
    • nejvýše pro dvě zařízení nebo uživatele za účelem správy softwaru.

    Licence CAL umožňují přístup k odpovídající verzi serverového softwaru (včetně dřívějších verzí používaných na základě práv na použití předchozí verze) nebo jeho dřívějších verzí. Pokud pracujete se starší verzí instancí, můžete rovněž používat licence CAL odpovídající této verzi.

    Existují dva typy licencí CAL: na zařízení a na uživatele. Každá licence CAL na zařízení umožňuje jednomu zařízení (používanému libovolným uživatelem) přistupovat k instancím serverového softwaru na licencovaných serverech. Každá licence CAL na uživatele umožňuje jednomu uživateli používajícímu libovolné zařízení přistupovat k instancím serverového softwaru na licencovaných serverech. Smíte používat libovolnou kombinaci licencí CAL na uživatele a na zařízení. Licence CAL umožňují přístup pouze k vašemu licencovanému serveru (nikoli k serverům třetích stran).

   2. Užití nevyžadující licenci CAL. Licence CAL není vyžadována:
    • pro zobrazování, úpravy nebo zadávání pracovních položek;
    • pro přístup k funkci Team Foundation Server Reporting;
    • pro přístup ke službě Visual Studio Team Services prostřednictvím serveru proxy Team Foundation Server 2015;
    • pro poskytování souhlasů pro fáze v rámci kanálu správy verzí; nebo
    • pro přístup k produktu Visual Studio Team Foundation Server prostřednictvím připojení z fondu z jiné integrované aplikace či služby.
   3. Visual Studio Team Foundation Server Build Services. Máte-li alespoň jednoho licencovaného uživatele sady Visual Studio Enterprise s odběrem MSDN, Visual Studio Premium s odběrem MSDN nebo jakékoli jejich nástupnické sady, můžete rovněž nainstalovat software Visual Studio a povolit k němu přístup. Licencovaní uživatelé a zařízení s licencí k softwaru jej pak mohou používat jako součást služby Team Foundation Server 2015 Build Services.
   4. Změna přiřazení licencí CAL. Můžete:
    • trvale změnit přiřazení licence CAL na zařízení z jednoho zařízení na druhé nebo licence CAL na uživatele z jednoho uživatele na druhého nebo
    • dočasně (krátkodobě) změnit přiřazení licence CAL zařízení z jednoho zařízení na druhé za účelem pokrytí nedostupnosti zařízení, které je mimo provoz, nebo licence CAL uživatele z jednoho uživatele na druhého za účelem pokrytí absence uživatele. Přestože je pro licence CAL povolena dočasná, krátkodobá změna přiřazení, změna přiřazení těchto licencí za jakýmkoli jiným účelem nebo z jiného časového hlediska musí být trvalá. To znamená, že pokud změníte přiřazení licence ze zařízení A na zařízení B, nesmíte přiřazení dané licence změnit ze zařízení B zpět na zařízení A [s výjimkou případů povolených jako dočasná změna přiřazení].
   5. Vyžadované další licence. Za účelem používání těchto funkcí v softwaru:
    • Správa testování,
    • Vyžádání a správa zpětné vazby a
    • Správa verzí,

    uživatel musí mít licenci k jednomu z produktů Visual Studio Test Professional 2015 s odběrem MSDN, Visual Studio Enterprise 2015 odběrem MSDN nebo Platformy MSDN.

   6. Multiplexování. Hardware nebo software, které používáte k provedení jakékoli z následujících akcí (někdy označováno termínem multiplexování nebo sdružování), nesnižuje počet licencí pro klientský přístup libovolného typu, které jsou vyžadovány pro přístup nebo používání serverového softwaru;
    • sdružování připojení;
    • přesměrování informací;
    • snížení počtu zařízení nebo uživatelů, jež mají přímý přístup k serverovému softwaru; nebo
    • snížení počtu prostředí operačního systému, zařízení nebo uživatelů, které produkt přímo spravuje.
   7. Zákaz rozdělení serverového softwaru. Serverový software nesmíte oddělit pro použití ve více než jednom prostředí operačního systému v rámci jedné licence, není-li to výslovně povoleno. To se vztahuje i na situace, kdy jsou v rámci jednoho fyzického hardwarového systému k dispozici různá prostředí operačního systému.
   8. Další funkce. Společnost Microsoft může poskytovat další funkce pro software. Mohou se na ně vztahovat další licenční podmínky či poplatky.
  4. DATA. Software může shromažďovat informace o vás a používání softwaru a odesílat je společnosti Microsoft. Společnost Microsoft může tyto informace použít k poskytování služeb a zlepšování svých produktů a služeb. K některým z těchto scénářů se nemusíte přihlásit, jak je popsáno v dokumentaci produktu. Některé funkce v softwaru mohou povolovat shromažďování dat od uživatelů vašich aplikací. Pokud tyto funkce použijete k povolení shromažďování dat ve svých aplikacích, musíte dodržovat rozhodné právo, včetně zajištění příslušných sdělení pro uživatele vašich aplikací. Další informace o shromažďování a používání dat naleznete v dokumentaci nápovědy a v prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů na adrese go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=528096&clcid=0x409. Použitím tohoto softwaru vyjadřujete svůj souhlas s těmito postupy.
  5. DALŠÍ PRODUKTY SPOLEČNOSTI MICROSOFT.
   1. Licenční podmínky pro softwarové součásti Microsoft SQL Server. Software je dodáván se softwarovými komponentami Microsoft SQL Server, které jsou licencovány na základě podmínek a příslušných licencí k produktu SQL Server uvedených ve složkách „Licence“ v instalačním adresáři softwaru. Pokud software zahrnuje SQL Server 2014 Standard Edition, podléhá vaše užívání takového produktu licenčním podmínkám pro danou verzi a těmto upraveným podmínkám používání níže:
    • Můžete vždy spustit jen jednu instanci produktu SQL Server 2014 Standard Edition v jednom fyzickém nebo virtuálním prostředí operačního systému na jednom serveru, a to výhradně na podporu softwaru. Pro takové použití nepotřebujete licence CAL serveru SQL Server. Na libovolných serverech nebo médiích smíte vytvářet a ukládat libovolný počet instancí produktu SQL Server 2014 Edition výhradně za účelem uplatnit práva ke spouštění instance produktu SQL Server 2014 Edition poskytnuté podle tohoto dokumentu.
   2. Platformy společnosti Microsoft. Software může obsahovat součásti z platforem Microsoft Windows; Microsoft Windows Server; Microsoft SQL Server; Microsoft Exchange; Microsoft Office a Microsoft SharePoint. Na tyto součásti se vztahují samostatné smlouvy a jejich vlastní zásady produktové podpory podle popisu v licenčních podmínkách uvedených v instalačním adresáři pro danou komponentu nebo ve složce „Licence“, která je dodávána se softwarem.
  6. ROZSAH LICENCE. Software se neprodává, pouze se uděluje licence k jeho užívání. Tato smlouva vám poskytuje pouze určitá užívací práva k softwaru. Všechna ostatní práva si vyhrazuje společnost Microsoft. Pokud vám rozhodné právo bez ohledu na tato omezení neposkytuje více práv, smíte software užívat pouze způsobem výslovně povoleným v této smlouvě. Současně musíte dodržovat veškerá technická omezení v softwaru, která umožňují jeho používání pouze určitými způsoby. Další informace naleznete na adrese www.microsoft.com/licensing. Zákazník nesmí:
   • překračovat žádná technická omezení softwaru,
   • provádět zpětnou analýzu softwaru, jeho dekompilaci ani rozklad nebo se jinak pokoušet o odvození zdrojového kódu softwaru s výjimkou a výhradně v rozsahu: (i) povoleném rozhodným právem bez ohledu na toto omezení nebo (ii) v rozsahu nezbytném k ladění změn jakýchkoli knihoven licencovaných na základě licence GNU LGPL (Lesser General Public License), které jsou obsaženy v softwaru a jsou s ním propojeny,
   • odebírat, minimalizovat, blokovat nebo měnit sdělení společnosti Microsoft nebo jejích dodavatelů obsažená v softwaru;
   • užívat software jakýmkoli způsobem, který je v rozporu se zákonem; nebo
   • sdílet, publikovat nebo půjčovat software či jej poskytovat jako samostatné hostované řešení k použití ostatními uživateli.
  7. ALTERNATIVNÍ VERZE. Software může obsahovat více než jednu verzi, například 32bitovou a 64bitovou verzi. Najednou můžete používat pouze jednu verzi.
  8. ZÁLOŽNÍ KOPIE. Smíte zhotovit jednu záložní kopii softwaru pro účely jeho přeinstalace.
  9. DOKUMENTACE. Jakákoli osoba, která má platný přístup k vašemu počítači nebo k interní síti, smí kopírovat a používat dokumentaci pouze pro vaše interní referenční účely.
  10. NEPRODEJNÁ VERZE SOFTWARU. Software označený jako Neprodejná verze („NFR“ nebo „Not for Resale“) nesmíte prodat.
  11. PRÁVA NA UŽÍVÁNÍ OSTATNÍCH VERZÍ A NIŽŠÍCH EDIC. Software a jakoukoli předchozí verzi smíte používat na jakémkoli zařízení. Smíte vytvořit, uložit, instalovat, spustit licencovanou verzi, kopii nebo instanci předchozí verze, jiné povolené jazykové verze nebo nižší edice nebo k nim přistupovat.
  12. DOKLAD O LICENCI („Proof of License“ nebo „POL“). Pokud jste software získali na disku nebo na jiném médiu, vaším dokladem o licenci je štítek Certifikát pravosti dodaný společně s kódem Product Key a váš doklad o nákupu. Pokud jste si zakoupili online kopii softwaru, je vaším dokladem o licenci kód Product Key společnosti Microsoft, který jste obdrželi při nákupu, a váš doklad o nákupu nebo možnost přistupovat k softwarové službě prostřednictvím účtu Microsoft. Informace o určení pravého softwaru společnosti Microsoft naleznete na adrese www.howtotell.com.
  13. PŘEVOD NA TŘETÍ STRANU. Pokud jste platným držitelem licence softwaru, smíte licenci a tuto licenční smlouvu převést na jinou stranu. Před převodem musí tato strana souhlasit s tím, že se na převod a používání softwaru vztahuje tato smlouva. Tento převod musí zahrnovat software, originální kód Product Key společnosti Microsoft a (je-li relevantní) štítek Doklad o licenci. Po převodu softwaru mimo zařízení musí převádějící uživatel odinstalovat všechny kopie softwaru. Převádějící uživatel si nesmí uchovat žádné kopie originálního kódu Product Key společnosti Microsoft, který bude převeden, a smí si uchovat kopie softwaru, pouze pokud k tomu má licenci.
  14. VÝVOZNÍ OMEZENÍ. Na software společnosti Microsoft, služby online, odborné služby a související technologii se vztahují vývozní předpisy USA. Musíte dodržovat všechny příslušné mezinárodní i národní zákony a předpisy, včetně ustanovení U.S. Export Administration Regulations, mezinárodních předpisů ohledně obchodování se zbraněmi, sankčních programů Office of Foreign Assets Control a omezeních týkajících se koncového uživatele, koncového použití a místa exportu vydaných vládou USA a ostatními vládami, které se vztahují na produkty, služby a technologie společnosti Microsoft. Další informace naleznete na adrese www.microsoft.com/exporting.
  15. SLUŽBY TECHNICKÉ PODPORY. Společnost Microsoft poskytuje pro software služby technické podpory, jak je popsáno na adrese www.support.microsoft.com/common/international.aspx.
  16. ÚPLNÁ DOHODA. Tato smlouva (včetně záruky uvedené níže) a podmínky pro doplňky, aktualizace, internetové služby a služby technické podpory, které užíváte, tvoří úplnou dohodu ohledně softwaru a služeb technické podpory.
  17. ROZHODNÉ PRÁVO. Pokud jste software získali v USA, řídí se výklad této smlouvy a nároky z titulu jejího porušení zákony státu Washington a na veškeré další nároky se vztahují zákony státu vašeho bydliště. Pokud jste software získali na území jakékoli jiné země, bude se tato smlouva řídit zákony této země.
  18. PRÁVNÍ ÚČINKY. Tato smlouva popisuje určitá zákonná práva. Zákony vašeho státu nebo země vám mohou poskytovat i další práva. Můžete mít rovněž určitá práva ve vztahu ke straně, od níž jste software získali. Tato smlouva nemění vaše práva v rámci právního řádu vašeho státu nebo země, pokud právní řád vašeho státu nebo země nepovoluje jejich změnu.
  19. OMEZENÍ A VYLOUČENÍ NÁHRADY ŠKODY. OD SPOLEČNOSTI MICROSOFT A JEJÍCH DODAVATELŮ MŮŽETE ZÍSKAT POUZE NÁHRADU ZA PŘÍMÉ ŠKODY AŽ DO VÝŠE ČÁSTKY, KTEROU JSTE ZA SOFTWARE ZAPLATILI. NEZÍSKÁTE NÁHRADU ZA ŽÁDNÉ JINÉ ŠKODY, VČETNĚ NÁSLEDNÝCH ŠKOD, UŠLÉHO ZISKU A ZVLÁŠTNÍCH, NEPŘÍMÝCH NEBO NÁHODNÝCH ŠKOD.Toto omezení se vztahuje
   • na všechny záležitosti související se softwarem, službami, obsahem na internetových stránkách třetích stran (včetně kódu) nebo aplikacemi třetích stran a
   • na nároky vyplývající z porušení smlouvy, porušení záruky, garance nebo podmínky, objektivní odpovědnost, nedbalost nebo jiné občanskoprávní delikty v rozsahu povoleném rozhodným právem.Omezení se uplatní i v případě, že
   • oprava, výměna či refundace za software nepředstavuje úplnou kompenzaci všech ztrát nebo
   • společnost Microsoft věděla nebo mohla vědět o možnosti vzniku těchto škod.

   Některé státy neumožňují vyloučení či omezení následných či náhodných škod, výše uvedené omezení nebo vyloučení se na vás proto nemusí vztahovat. Nemusí se na vás rovněž vztahovat v případě, že váš stát neumožňuje vyloučení nebo omezení náhodných, následných nebo jiných škod.


OMEZENÁ ZÁRUKA

  1. OMEZENÁ ZÁRUKA. Budete-li dodržovat pokyny, bude software v podstatných rysech fungovat tak, jak je popsáno v materiálech společnosti Microsoft, které jste obdrželi v softwaru nebo spolu s ním.
   Odkazy na „omezenou záruku“ jsou odkazy na záruku výslovně poskytovanou společností Microsoft. Tato záruka se poskytuje navíc k jiným zákonným právům a prostředkům nápravy včetně práv a prostředků nápravy, jež jsou v souladu se zákonnými zárukami místního spotřebitelského práva.
  2. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, OSOBA, V JEJÍŽ PROSPĚCH JE ZÁRUKA POSKYTNUTA, DÉLKA VEŠKERÝCH ODVOZENÝCH ZÁRUK. OMEZENÁ ZÁRUKA POKRÝVÁ UŽITÍ SOFTWARU PO DOBU JEDNOHO ROKU ODE DNE, KDY JEJ ZÍSKAL PRVNÍ UŽIVATEL. POKUD V PRŮBĚHU TOHOTO ROKU OBDRŽÍTE DODATKY, AKTUALIZACE NEBO NÁHRADNÍ SOFTWARE, BUDE SE NA NĚ VZTAHOVAT ZÁRUKA PO ZBYTEK ZÁRUČNÍ DOBY NEBO PO DOBU 30 DNÍ, PODLE TOHO, KTERÉ Z TĚCHTO OBDOBÍ JE DELŠÍ. Pokud první uživatel software převede, bude se zbytek záruční doby vztahovat na příjemce.
   V ROZSAHU POVOLENÉM ROZHODNÝM PRÁVEM MAJÍ VŠECHNY PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, GARANCE NEBO PODMÍNKY PLATNOST POUZE PO DOBU TRVÁNÍ OMEZENÉ ZÁRUKY. Některé státy neumožňují omezení doby trvání odvozené záruky, a proto se na vás tato omezení nemusí vztahovat. Nemusí se na vás rovněž vztahovat proto, že některé státy neumožňují omezení doby trvání předpokládaných záruk, garancí či podmínek.
  3. VYLOUČENÍ ZE ZÁRUKY. Tato záruka se nevztahuje na potíže způsobené vaším konáním (či nekonáním), konáním ostatních nebo událostmi, které jsou mimo přiměřenou kontrolu společnosti Microsoft.
  4. PROSTŘEDKY NÁPRAVY PŘI PORUŠENÍ ZÁRUKY. SPOLEČNOST MICROSOFT BEZPLATNĚ OPRAVÍ NEBO NAHRADÍ SOFTWARE. NEBUDE-LI JEJ SPOLEČNOST MICROSOFT MOCI OPRAVIT NEBO NAHRADIT, VRÁTÍ VÁM ČÁSTKU, KTERÁ JE UVEDENA NA DOKLADU O NÁKUPU SOFTWARU. SPOLEČNOST MICROSOFT ROVNĚŽ BEZPLATNĚ OPRAVÍ NEBO NAHRADÍ DODATKY, AKTUALIZACE NEBO NÁHRADNÍ SOFTWARE. NEBUDE-LI JE SPOLEČNOST MICROSOFT MOCI OPRAVIT NEBO NAHRADIT, VRÁTÍ VÁM ČÁSTKU, KTEROU JSTE ZA NĚ PŘÍPADNĚ ZAPLATILI. CHCETE-LI ZÍSKAT FINANČNÍ NÁHRADU, MUSÍTE ODINSTALOVAT SOFTWARE A VRÁTIT VEŠKERÁ MÉDIA A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ MATERIÁLY SPOLEČNOSTI MICROSOFT SPOLU S DOKLADEM O NÁKUPU. TOTO JSOU JEDINÉ NÁHRADY ZA PORUŠENÍ OMEZENÉ ZÁRUKY.
  5. PRÁVA ZÁKAZNÍKŮ NEJSOU DOTČENA. PODLE MÍSTNÍCH ZÁKONŮ MŮŽETE MÍT DALŠÍ SPOTŘEBITELSKÁ PRÁVA, KTERÁ TATO SMLOUVA NEMŮŽE ZMĚNIT.
  6. POSTUPY PŘI UPLATNĚNÍ ZÁRUKY. K uplatnění záruční služby budete potřebovat doklad o nákupu.
   1. Spojené státy americké a Kanada. Chcete-li získat záruční služby nebo informace o získání náhrady za software získaný ve Spojených státech amerických nebo v Kanadě, obraťte se na společnost Microsoft:
    • (800) MICROSOFT,
    • Microsoft Customer Service and Support, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 nebo
    • navštivte web https://aka.ms/nareturn.
   2. Evropa, Střední východ a Afrika. Pokud jste software získali v Evropě, na Středním východě nebo v Africe, poskytuje tuto omezenou záruku společnost Microsoft Ireland Operations Limited. Chcete-li uplatnit nárok v rámci této záruky, měli byste se obrátit
    • buď na společnost Microsoft Ireland Operations Limited, Customer Care Centre, Atrium Building Block B, Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Irsko, nebo
    • na afilaci společnosti Microsoft ve vaší zemi (viz web www.microsoft.com/worldwide).
   3. Austrálie. Pokud jste software získali v Austrálii, můžete svůj nárok uplatnit u společnosti Microsoft
    • 13 20 58, nebo
    • na adrese Microsoft Pty Ltd, 1 Epping Road, North Ryde NSW 2113, Australia.
   4. Mimo území Spojených států amerických, Kanady, Evropy, Středního východu, Afriky a Austrálie. Pokud jste software pořídili mimo území Spojených států amerických, Kanady, Evropy, Středního východu, Afriky a Austrálie, obraťte se na afilaci společnosti Microsoft ve své zemi nebo oblasti (viz web www.microsoft.com/worldwide).
  7. ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁRUKY. OMEZENÁ ZÁRUKA JE JEDINOU PŘÍMOU ZÁRUKOU, KTEROU SPOLEČNOST MICROSOFT POSKYTUJE. SPOLEČNOST MICROSOFT NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ JINÉ VÝSLOVNÉ ZÁRUKY, GARANCE ANI PODMÍNKY. V ROZSAHU POVOLENÉM MÍSTNÍMI ZÁKONY SPOLEČNOST MICROSOFT VYLUČUJE PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠENÍ PRÁV. Pokud vám vaše místní zákony poskytují jakékoli předpokládané záruky, garance nebo podmínky bez ohledu na toto omezení, jsou vaše prostředky nápravy popsány v ustanovení Prostředky nápravy při porušení záruky uvedeném výše, a to v rozsahu povoleném vašimi místními zákony.POUZE PRO AUSTRÁLII. Pojem „zboží“ v tomto odstavci označuje software, na který společnost Microsoft poskytuje výslovnou záruku. Zboží se dodává se zárukami, které podle australského spotřebitelského práva nelze vyloučit. Máte nárok na výměnu nebo náhradu z důvodu zásadní vady a na kompenzaci z důvodu jakékoli jiné důvodně předvídatelné ztráty nebo škody. Máte rovněž nárok na opravu nebo výměnu zboží, pokud zboží nemá přijatelnou kvalitu a tato vada není zásadní povahy. Zboží předložené k opravě může být místo výměny nahrazeno opraveným zbožím stejného typu. Pro opravu zboží mohou být použity opravené díly.
  8. OMEZENÍ A VYLOUČENÍ NÁHRADY ŠKODY ZA PORUŠENÍ ZÁRUKY. NA PORUŠENÍ TÉTO OMEZENÉ ZÁRUKY SE VZTAHUJE KLAUZULE OMEZENÍ A VYLOUČENÍ NÁHRADY ŠKODY UVEDENÁ VÝŠE.

TATO ZÁRUKA VÁM POSKYTUJE URČITÁ ZÁKONNÁ PRÁVA. MŮŽETE MÍT ROVNĚŽ DALŠÍ PRÁVA, KTERÁ SE V JEDNOTLIVÝCH STÁTECH LIŠÍ. MŮŽETE MÍT ROVNĚŽ DALŠÍ PRÁVA, KTERÁ SE V JEDNOTLIVÝCH ZEMÍCH LIŠÍ.

EULAID: VS2015_RTM_TFS_CSY

Váš názor