LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT2016-09-14T11:47:59-07:00

MICROSOFT VISUAL STUDIO 2015 SOFTWARE DEVELOPMENT KIT


Tyto licenční podmínky představují smlouvu mezi společností Microsoft Corporation (nebo některou z jejích afilací v závislosti na tom, kde bydlíte) a vámi. Vztahují se na výše uvedený software. Podmínky se rovněž vztahují na jakékoli služby Microsoft nebo aktualizace pro software, pokud se na služby nebo aktualizace nevztahují dodatečné podmínky.


DODRŽÍTE-LI TYTO LICENČNÍ PODMÍNKY, MÁTE NÁSLEDUJÍCÍ PRÁVA.

 1. PRÁVA K UŽÍVÁNÍ A INSTALACI.
  1. Instalace a použití. Jeden uživatel smí užívat kopie softwaru k vývoji a testování svých aplikací.
  2. Použití pro účely ukázek. Mezi povolená použití výše patří používání softwaru během ukázek vašich aplikací.
  3. Záložní kopie. Smíte zhotovit jednu záložní kopii softwaru pro účely jeho přeinstalace.
 2. OPĚTOVNĚ ŠIŘITELNÝ KÓD. Software obsahuje kód, který máte povoleno distribuovat v aplikacích, které vyvinete podle popisu v tomto oddíle. (Pro účely tohoto oddílu se pojmem „distribuce“ rozumí také nasazení vašich aplikací pro třetí strany pro účely přístupu po Internetu.)
  1. Právo k užívání a distribuci. Kód a textové soubory uvedené níže představují „opětovně šiřitelný kód“.
   • Soubory REDIST.TXT. Smíte kopírovat a distribuovat kód uvedený v seznamu REDIST na adrese: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=523763&clcid=0x405.
   • Ukázkový kód, šablony a styly. Smíte kopírovat, měnit a distribuovat zdrojový kód a kód objektu označený jako „vzorek“, „šablona“ a „Jednoduché styly“ nebo „Styly skicy“.
   • Knihovna obrázků. Smíte kopírovat a distribuovat obrázky, grafiku a animace v knihovně obrázků tak, jak je popsáno v dokumentaci softwaru.
   • Distribuce pomocí třetích stran. Smíte povolit distributorům aplikací kopírování a distribuci opětovně šiřitelného kódu jako součást těchto aplikací.
   1. Požadavky na distribuci. V případě opětovně šiřitelného kódu, který distribuujete, musíte splnit tyto podmínky:
    • doplnit jej v rámci svých aplikací o významné primární funkce,
    • vyžadovat, aby distributoři a externí koncoví uživatelé souhlasili s podmínkami, které opětovně šířitelný kód chrání minimálně v takovém rozsahu jako tato smlouva a, s výjimkou produktu Visual Studio Shell, vyžadovat, aby vaši zákazníci souhlasili s podmínkami, které prostředí Shell chrání minimálně tak jako licenční podmínky pro software společnosti Microsoft, které vašim zákazníkům udělují práva k instalaci a užívání produktu Visual Studio Shell;
    • zbavit společnost Microsoft odpovědnosti, chránit ji a bránit před jakýmikoli nároky včetně poplatků za právní zastoupení souvisejícími s distribucí nebo použitím vašich aplikací, s výjimkou rozsahu, ve kterém je nárok založen výhradně na opětovně šiřitelném kódu.
   2. Distribuční omezení. Zákazník nesmí:
    • používat ochranné známky společnosti Microsoft v názvech nebo značkách svých aplikací nebo způsobem, který by naznačoval, že vaše aplikace pocházejí od společnosti Microsoft nebo že je společnost Microsoft schválila; nebo
    • upravovat ani distribuovat zdrojový kód libovolného opětovně šiřitelného kódu tak, aby se jeho libovolná část stala předmětem vyloučené licence. Vyloučená licence je licence, která vyžaduje jako podmínku užívání, úprav nebo distribuce, (i) aby byl kód zpřístupněn nebo zveřejněn ve tvaru zdrojového kódu nebo (ii) aby jej byli oprávněni upravovat ostatní uživatelé.
  2. Vývoj pro Visual Studio Shell (režimy Integrated a Isolated). Kromě požadavků a omezení pro opětovně šiřitelný kód popsaných výše platí pro vaše aplikace, které fungují s produktem Visual Studio Shell, také následující ustanovení:
   • Visual Studio Shell (Isolated) – Informace o produktu. Nezměníte ani neskryjete naši dílčí značku Visual Studio v rohu úvodní obrazovky produktu Visual Studio Shell (Isolated) a poskytnete svou hlavní primární značku pro své aplikace, aby vaši zákazníci věděli, že takové aplikace jsou vaše.
   • Omezení rozšíření. Nevyvinete ani neumožníte ostatním vyvinout rozšíření pro Visual Studio, která obcházejí technická omezení implementovaná v softwaru. Produkt Visual Studio Shell (Isolated) například obsahuje taková technická omezení, která způsobí, že jeho rozšíření nemusejí načítat určité balíčky Microsoft (včetně balíčků z komerčního softwarového produktu Visual Studio), které již mohou být nainstalovány v počítači koncového uživatele.
   • Zákaz zhoršení kvality produktu Visual Studio. Navrhnete a budete testovat instalaci, odinstalaci a provoz svých aplikací k zajištění, že takové procesy nedeaktivují žádné funkce nebo nemají negativní vliv na funkce žádné edice skupiny produktů Visual Studio.
 3. DATA.
  1. Shromažďování a použití. Software může shromažďovat informace o vás a používání softwaru a odesílat je společnosti Microsoft. Společnost Microsoft může tyto informace použít k poskytování služeb a zlepšování svých produktů a služeb. K některým z těchto scénářů se nemusíte přihlásit, jak je popsáno v dokumentaci produktu. Některé funkce v softwaru mohou povolovat shromažďování dat od uživatelů vašich aplikací. Pokud tyto funkce použijete k povolení shromažďování dat ve svých aplikacích, musíte dodržovat rozhodné právo, včetně zajištění příslušných sdělení pro uživatele vašich aplikací. Další informace o shromažďování a používání dat naleznete v dokumentaci nápovědy a v prohlášení o ochraně osobních údajů na adrese http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=528096. Použitím tohoto softwaru vyjadřujete svůj souhlas s těmito postupy.
  2. Funkce automatického stahování. Visual Studio Shell obsahuje funkci, která zjišťuje, zda se v počítači zákazníka nacházejí komponenty společnosti Microsoft potřebné ke spuštění softwaru Visual Studio Shell, například .NET Framework. Software Visual Studio Shell takové komponenty automaticky stáhne a nainstaluje prostřednictvím internetu, pokud již nejsou v počítači vašeho zákazníka obsaženy. Visual Studio Shell neupozorní uživatele, že jsou tyto komponenty instalovány. Jste povinni dodržet všechny příslušné zákony a oznamovací povinnosti nezbytné k informování zákazníka o této funkci automatického stahování.
 4. ROZSAH LICENCE. Software se neprodává, pouze se uděluje licence k jeho užívání. Tato smlouva vám poskytuje pouze určitá užívací práva k softwaru. Všechna ostatní práva si vyhrazuje společnost Microsoft. Pokud vám rozhodné právo bez ohledu na tato omezení neposkytuje více práv, smíte software užívat pouze způsobem výslovně povoleným v této smlouvě. Současně musíte dodržovat veškerá technická omezení v softwaru, která umožňují jeho používání pouze určitými způsoby. Nesmíte:
  • překračovat žádná technická omezení softwaru,
  • provádět zpětnou analýzu, dekompilaci či rozklad softwaru nebo se o to pokoušet, s výjimkou a pouze v rozsahu činností vyžadovaných licenčními podmínkami třetích stran, kterými se řídí užívání určitých komponent Open Source, jež mohou být součástí softwaru;
  • odebírat, minimalizovat, blokovat nebo měnit sdělení společnosti Microsoft nebo jejích dodavatelů obsažená v softwaru;
  • užívat software jakýmkoli způsobem, který je v rozporu se zákonem; nebo
  • sdílet, publikovat, pronajímat nebo poskytovat na leasing software či jej poskytovat jako samostatné hostované řešení k použití ostatními uživateli.
 5. VÝVOZNÍ OMEZENÍ. Dále musíte dodržet veškeré místní i mezinárodní zákony a nařízení o exportu, které se na software vztahují, včetně omezení týkajících se místa určení, koncových uživatelů a koncového užívání. Další informace o vývozních omezeních naleznete na adrese (aka.ms/exporting).
 6. SLUŽBY TECHNICKÉ PODPORY. Vzhledem k tomu, že software je poskytován, „jak stojí a leží,“ nemusíme k němu poskytovat žádné služby podpory.
 7. ÚPLNÁ SMLOUVA. Tato smlouva a podmínky pro doplňky, aktualizace, internetové služby a služby technické podpory, které užíváte, tvoří úplnou smlouvu ohledně softwaru a služeb technické podpory.
 8. ROZHODNÉ PRÁVO. Pokud jste software získali v USA, řídí se výklad této smlouvy a nároky z titulu jejího porušení zákony státu Washington a na veškeré další nároky se vztahují zákony státu vašeho bydliště. Pokud jste software získali na území jakékoli jiné země, bude se tato smlouva řídit zákony této země.
 9. PRÁVA SPOTŘEBITELE, REGIONÁLNÍ ODCHYLKY. Tato smlouva popisuje určitá zákonná práva. Zákony vašeho státu nebo země vám mohou zaručovat i další práva, včetně spotřebitelských práv. Mimo váš vztah ke společnosti Microsoft můžete mít rovněž určitá práva ve vztahu ke straně, od níž jste software získali. Tato smlouva nemění tato další práva, pokud právní řád vašeho státu či země jejich změnu nepovoluje. Pokud jste software například získali v jednom z regionů níže nebo platí povinné místní zákony, vztahují se na vás následující ustanovení:
  1. Austrálie. Na základě australského spotřebitelského práva máte zákonné záruky a záměrem žádného ustanovení této smlouvy není taková práva jakkoli ovlivňovat.
  2. Kanada. Pokud jste tento software pořídili v Kanadě, můžete zastavit příjem aktualizací vypnutím funkce automatických aktualizací, odpojením vašeho zařízení od internetu (v případě opětovného připojení k internetu však software obnoví zjišťování a instalaci aktualizací) nebo odinstalováním softwaru. Dokumentace k produktu, je-li k dispozici, může také uvádět pokyny pro vypnutí aktualizací pro vaše konkrétní zařízení nebo software.
  3. Německo a Rakousko.
   1. Záruka. Řádně licencovaný software bude v podstatných rysech fungovat tak, jak je popsáno v materiálech společnosti Microsoft dodávaných spolu s ním. Společnost Microsoft však ve vztahu k licencovanému softwaru neposkytuje žádné smluvní záruky.
   2. Omezení odpovědnosti. V případě záměrného jednání, hrubé nedbalosti, nároků na základě zákona o odpovědnosti za produkt a také v případě úmrtí nebo zranění nese společnost Microsoft odpovědnost podle zákonného práva.

   V souladu s předchozím ustanovením (ii) ponese společnost Microsoft odpovědnost pouze za mírnou nedbalost, pokud společnost Microsoft poruší takové závažné smluvní povinnosti, jejichž plnění napomáhá řádnému plnění této smlouvy a jejichž porušení by ohrozilo účel této smlouvy a zajištění shody, které může strana trvale očekávat (tzv. „zásadní povinnosti“). V ostatních případech mírné nedbalosti nenese společnost Microsoft za mírnou nedbalost odpovědnost.

 10. ODMÍTNUTÍ ZÁRUK. SOFTWARE JE LICENCOVÁN, „JAK STOJÍ A LEŽÍ“. RIZIKA SPOJENÁ S JEHO UŽÍVÁNÍM NESETE VY. SPOLEČNOST MICROSOFT NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ VÝSLOVNÉ ZÁRUKY, GARANCE ANI PODMÍNKY. V ROZSAHU POVOLENÉM VAŠIMI MÍSTNÍMI ZÁKONY SPOLEČNOST MICROSOFT VYLUČUJE PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠENÍ PRÁV.
 11. OMEZENÍ A VYLOUČENÍ NÁHRADY ŠKODY. OD SPOLEČNOSTI MICROSOFT A JEJÍCH DODAVATELŮ MŮŽETE ZÍSKAT POUZE NÁHRADU ZA PŘÍMÉ ŠKODY DO MAXIMÁLNÍ VÝŠE 5 USD. NEMÁTE NÁROK NA NÁHRADU ZA ŽÁDNÉ JINÉ ŠKODY, VČETNĚ NÁSLEDNÝCH ŠKOD, UŠLÉHO ZISKU A ZVLÁŠTNÍCH, NEPŘÍMÝCH NEBO NÁHODNÝCH ŠKOD.

  Toto omezení se vztahuje na (a) cokoli související se softwarem, službami, obsahem (včetně kódu) na webových stránkách třetích stran nebo v aplikacích třetích stran a na (b) žaloby pro porušení smlouvy, porušení záruky, garance či podmínky, objektivní odpovědnosti, nedbalost či jiné občanskoprávní delikty v rozsahu povoleném rozhodným právem.

  Vztahuje se rovněž na situace, kdy společnost Microsoft věděla nebo mohla vědět o možnosti vzniku těchto škod. Výše uvedené omezení nebo vyloučení se na vás nemusí vztahovat v případě, že vaše země neumožňuje vyloučení nebo omezení náhodných, následných nebo jiných škod.

EULAID: VS2015_Update3_VSSDK_<CSY>

Váš názor