VÝVOJ MULTIPLATFORMNÍCH MOBILNÍCH ŘEŠENÍ V MICROSOFT VISUAL C++ (IOS)2016-09-14T11:48:06-07:00

LICENČNÍ PODMÍNKY K PŘEDBĚŽNÉ VERZI SOFTWARU SPOLEČNOSTI MICROSOFT

VÝVOJ MULTIPLATFORMNÍCH MOBILNÍCH ŘEŠENÍ V MICROSOFT VISUAL C++ (IOS)


Tyto licenční podmínky představují smlouvu mezi společností Microsoft Corporation (nebo v závislosti na oblasti, ve které žijete, jednou z jejích poboček) a vámi. Pečlivě se s nimi seznamte. Vztahují se na předběžnou verzi výše uvedeného softwaru, což také zahrnuje případná média, na kterých jste ho obdrželi. Tyto podmínky se rovněž vztahují na:

 • aktualizace,
 • doplňky,
 • internetové služby a
 • služby podpory

od společnosti Microsoft pro tento software, pokud nejsou dodány s jinými podmínkami. V takovém případě platí dané jiné podmínky.

POUŽITÍM TOHOTO SOFTWARU TYTO PODMÍNKY PŘIJÍMÁTE. POKUD S NIMI NESOUHLASÍTE, SOFTWARE NEPOUŽÍVEJTE.


POKUD BUDETE TYTO LICENČNÍ PODMÍNKY DODRŽOVAT, MÁTE NÁSLEDUJÍCÍ PRÁVA.

 1. PRÁVA K INSTALACI A POUŽITÍ.
  1. Instalace a použití.
   • Smíte si nainstalovat libovolný počet kopií tohoto softwaru ve svém lokálním prostředí a používat ho k navrhování, vývoji a testování vašich programů pro použití s tímto softwarem.
 2. PODMÍNKY PRO KONKRÉTNÍ KOMPONENTY.
  1. Správci balíčků. Software zahrnuje nástroje pro správu balíčků, jako je NuGet, které vám dávají možnost stahovat si s vaší aplikací jiné softwarové balíčky od společnosti Microsoft a jiných výrobců. Na tyto balíčky se vztahují jejich vlastní licence, nikoli tato smlouva. Společnost Microsoft nedistribuuje, nelicencuje ani neposkytuje žádné záruky k balíčkům jiných výrobců.
 3. OBDOBÍ PLATNOSTI. Období platnosti této smlouvy končí 31. 10. 2015 nebo v okamžiku komerčního vydání tohoto softwaru, a to podle toho, co nastane dříve.
 4. SOFTWARE V PŘEDBĚŽNÉ VERZI. Tento software je v předběžné verzi. Nemusí fungovat stejným způsobem, jakým by měla fungovat konečná verze softwaru. V jeho konečné, komerční verzi můžeme změnit jeho podobu. Rovněž se můžeme rozhodnout komerční verzi nevydat.
 5. ZPĚTNÁ VAZBA. Pokud společnosti Microsoft poskytnete k softwaru zpětnou vazbu, udělujete jí bezplatně právo tuto zpětnou vazbu použít, sdílet a komerčně využívat jakýmkoli způsobem a pro jakýkoli účel. Rovněž poskytujete třetím stranám bezplatně veškerá patentová práva nutná k tomu, aby bylo možné jejich produkty, technologie a služby použít (případně aby mohly přes rozhraní komunikovat) s kterýmikoli konkrétními částmi softwaru nebo služby společnosti Microsoft, ke kterým se zpětná vazba vztahuje. Nebudete poskytovat zpětnou vazbu, která by podléhala licenci a společnost Microsoft by nutila k poskytnutí licence na její software nebo dokumentaci třetím stranám, protože bychom do nich vaši zpětnou vazbu zahrnuli. Tato práva platí i po ukončení platnosti této smlouvy.
 6. ROZSAH LICENCE. Software se neprodává, pouze se uděluje licence k jeho užívání. Tato smlouva vám pouze uděluje určitá práva k používání tohoto softwaru. Všechna ostatní práva si vyhrazuje společnost Microsoft. S výjimkou případů, kdy vám bez ohledu na toto omezení další práva uděluje příslušný zákon, můžete tento software používat v souladu s podmínkami výslovně uvedenými v této smlouvě. V takovém případě musíte souhlasit s veškerými technickými omezeními v tomto softwaru, která vám jej umožňují používat pouze určitými způsoby. Nesmíte
  • obcházet jakákoli technická omezení tohoto softwaru,
  • provádět zpětnou analýzu, dekompilaci či zpětný překlad tohoto softwaru s výjimkou případů a v rozsahu výslovně povoleném příslušným zákonem bez ohledu na toto omezení,
  • vytvářet více kopií tohoto softwaru, než je povoleno v této smlouvě či umožněno příslušným zákonem bez ohledu na toto omezení,
  • zveřejnit software, aby jej ostatní mohli kopírovat,
  • pronajímat, půjčovat nebo poskytovat tento software na leasing,
  • převést tento software či tuto smlouvu na třetí osobu nebo
  • používat tento software pro komerční služby hostování softwaru.
 7. VÝVOZNÍ OMEZENÍ. Tento software podléhá exportním zákonům a omezením Spojených států amerických. Musíte vyhovět všem domácím i mezinárodním zákonům a předpisům o vývozu, které platí pro tento software. Tyto zákony zahrnují omezení týkající se místa používání, koncových uživatelů a koncového používání. Další informace naleznete na webu www.microsoft.com/exporting.
 8. SLUŽBY PODPORY. Protože je tento software poskytován „tak, jak je“, nemusíme k němu poskytovat žádné služby podpory.
 9. CELÁ SMLOUVA. Tato smlouva a podmínky pro doplňky, aktualizace, internetové služby a služby podpory, které používáte, představují úplnou smlouvu pro tento software a služby podpory.
 10. ROZHODNÉ PRÁVO.
  1. Spojené státy americké. Pokud jste tento software získali ve Spojených státech amerických, řídí se výklad této smlouvy zákony státu Washington, stejně jako se těmito zákony řídí případné porušení podmínek této smlouvy bez ohledu na případný konflikt zákonných norem. Ostatní nároky se řídí zákony státu, ve kterém žijete, včetně nároků na základě zákonů na ochranu spotřebitelů, zákonů na ochranu před nekalou konkurencí a jiných přečinů.
  2. Mimo Spojené státy americké. Pokud jste tento software získali v jiné zemi, řídí se výklad zákony této země.
 11. PRÁVNÍ ÚČINEK. Tato smlouva popisuje určitá práva z právního hlediska. Na základě zákonů vaší země můžete mít další práva. Dále můžete mít další práva s ohledem na stranu, od které jste tento software získali. Tato smlouva nemění vaše práva vyplývající ze zákonů vaší země, pokud to zákony vaší země neumožňují.
 12. ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUKY. TENTO SOFTWARE JE LICENCOVÁN „TAK, JAK JE“. VEŠKERÁ RIZIKA VYPLÝVAJÍCÍ Z JEHO POUŽÍVÁNÍ SPOČÍVAJÍ NA VÁS. SPOLEČNOST MICROSOFT NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ VÝSLOVNĚ UVEDENÉ ZÁRUKY ANI PODMÍNKY. PODLE VAŠICH MÍSTNÍCH ZÁKONŮ MŮŽETE MÍT DALŠÍ SPOTŘEBITELSKÁ PRÁVA NEBO ZÁKONNÉ NÁROKY, KTERÁ TATO SMLOUVA NEMŮŽE ZMĚNIT. V ROZSAHU POVOLENÉM VAŠIMI MÍSTNÍMI ZÁKONY SPOLEČNOST MICROSOFT VYLUČUJE PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠENÍ PRÁV.

  PRO AUSTRÁLII: AUSTRALSKÉ SPOTŘEBITELSKÉ PRÁVO VÁM POSKYTUJE ZÁKONNÉ NÁROKY A ÚČELEM ŽÁDNÉHO USTANOVENÍ V TĚCHTO PODMÍNKÁCH NENÍ NARUŠIT TATO PRÁVA.

 13. OMEZENÍ A VYLOUČENÍ NÁHRAD A ŠKOD. OD SPOLEČNOSTI MICROSOFT A JEJÍCH DODAVATELŮ MŮŽETE ZÍSKAT POUZE NÁHRADU ZA PŘÍMÉ ŠKODY AŽ DO VÝŠE 5,00 USD. NEZÍSKÁTE NÁHRADU ZA ŽÁDNÉ JINÉ ŠKODY, VČETNĚ NÁSLEDNÝCH ŠKOD, UŠLÉHO ZISKU A ZVLÁŠTNÍCH, NEPŘÍMÝCH NEBO NÁHODNÝCH ŠKOD.

  Toto omezení se vztahuje na

  • cokoli související s tímto softwarem, službami, obsahem (včetně programového kódu) na internetových webech třetích stran a programy třetích stran, a
  • nároky vyplývající z porušení smlouvy, porušení záruky či podmínek, zodpovědnosti, nedbalosti či jiného přečinu v rozsahu povoleném příslušnými zákony.

  Tato omezení platí i v případě, že společnost Microsoft věděla nebo měla vědět o možném vzniku těchto škod. Výše uvedená omezení nebo vyloučení se na vás nemusí vztahovat, protože právní řád vaší země nemusí povolovat vyloučení nebo omezení náhodných, následných či jiných škod.

Váš názor