MICROSOFT UPDATES FOR VISUAL STUDIO 2015 PRODUCTS2016-09-14T11:48:19-07:00

LICENČNÍ PODMÍNKY PRO PŘEDBĚŽNÝ SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT

MICROSOFT UPDATES FOR VISUAL STUDIO 2015 PRODUCTS


Tyto licenční podmínky představují smlouvu mezi společností Microsoft Corporation (nebo některou z jejích afilací, v závislosti na tom, kde bydlíte) a vámi. Přečtěte si je, prosím. Vztahují se na předběžný software uvedený výše, který zahrnuje média, na nichž jste jej získali (pokud existují). Tyto podmínky se rovněž vztahují na:

 • aktualizace,
 • dodatky,
 • internetové služby a
 • služby odborné pomoci

společnosti Microsoft pro tento software, pokud s těmito položkami nejsou dodávány jiné podmínky. Pokud ano, budou platit tyto jiné podmínky.

Použitím softwaru přijímáte tyto podmínky. Pokud je nepřijímáte, software nepoužívejte.


Dodržíte-li tyto licenční podmínky, máte následující práva.

 1. PRÁVA K UŽÍVÁNÍ A INSTALACI. Můžete instalovat a užívat libovolný počet kopií softwaru na vašich zařízeních se spuštěnými platnými kopiemi Visual Studio 2015.
 2. Programy třetích stran. Software smí obsahovat programy třetí strany, které vám společnost Microsoft (nikoli třetí strana) licencuje v rámci této smlouvy. Případná sdělení ohledně programu třetí strany jsou uvedena pouze pro vaši informaci
 3. PLATNOST. Platnost této smlouvy je ukončena 31/3/2016 (den/měsíc/rok).
 4. PŘEDBĚŽNÝ SOFTWARE. Toto je předběžná verze softwaru. Je možné, že nebude fungovat stejným způsobem jako finální verze softwaru. Můžeme ji zaměnit za finální komerční verzi. Můžeme se ale také rozhodnout, že komerční verzi neuvedeme na trh.
 5. NÁZOR. Pokud poskytnete společnosti Microsoft názor na software, poskytnete společnosti Microsoft bezplatně právo k užívání, sdílení a komerčnímu využití vašeho názoru libovolným způsobem a pro jakýkoli účel. Poskytujete rovněž třetím stranám bezplatně veškerá patentová práva, která potřebují jejich produkty, technologie a služby k využívání určitých částí softwaru nebo služby společnosti Microsoft obsahujících váš názor. Neposkytnete takový názor, který je předmětem licence vyžadující, aby společnost Microsoft poskytla licenci na software nebo dokumentaci třetím stranám proto, že jsme do nich zahrnuli váš názor. Tato práva zůstanou v platnosti i po ukončení této smlouvy.
 6. ROZSAH LICENCE. Software se neprodává, pouze se uděluje licence k jeho užívání. Tato smlouva vám poskytuje pouze určitá práva k užívání softwaru. Všechna ostatní práva si vyhrazuje společnost Microsoft. Pokud vám rozhodné právo bez ohledu na tato omezení neposkytuje více práv, smíte software užívat pouze v souladu s podmínkami této smlouvy. Současně musíte dodržovat veškerá technická omezení v softwaru, která umožňují jeho užívání pouze určitými způsoby. Nesmíte
  • překračovat žádná technická omezení softwaru,
  • provádět zpětnou analýzu, dekompilaci nebo převod ze strojového kódu softwaru, s výjimkou a v rozsahu takových aktivit, které jsou výslovně povoleny rozhodným právem bez ohledu na toto omezení,
  • vytvářet více kopií softwaru než je určeno v této smlouvě nebo povoleno rozhodným právem bez ohledu na toto omezení,
  • zveřejnit software, aby jej ostatní mohli kopírovat,
  • pronajímat, půjčovat nebo poskytovat software na leasing,
  • převést software nebo tuto smlouvu na třetí stranu, nebo
  • užívat software pro komerční hostitelské služby.
 7. VÝVOZNÍ OMEZENÍ. Software podléhá nařízením a zákonům o vývozu platným ve Spojených státech amerických. Musíte dodržovat všechny příslušné místní i mezinárodní nařízení a zákony o vývozu vztahující se na software. Mezi tyto zákony patří omezení míst určení, koncových uživatelů a koncového užívání. Další informace naleznete na adrese www.microsoft.com/exporting.
 8. SLUŽBY ODBORNÉ POMOCI. Vzhledem k tomu, že tento software je poskytován „tak, jak stojí a leží“, nemusíme poskytovat žádné související služby odborné pomoci.
 9. ÚPLNÁ DOHODA. Tato smlouva a podmínky pro doplňky, aktualizace, internetové služby a služby odborné pomoci, které užíváte, tvoří úplnou dohodu ohledně softwaru a služeb odborné pomoci.
 10. ROZHODNÉ PRÁVO.
  1. Spojené státy americké. Pokud jste tento software získali ve Spojených státech amerických, řídí se výklad této smlouvy zákony státu Washington a tyto zákony se vztahují na nároky spojené s jejím porušením, bez ohledu na kolizní ustanovení práva. Zákony státu, v němž žijete, se řídí všechny ostatní nároky, včetně nároků spojených s místními zákony na ochranu spotřebitele, se zákony proti nekalé soutěži a s občanskoprávními delikty.
  2. Mimo území Spojených států amerických. Pokud jste software získali na území jakékoli jiné země, bude se tato smlouva řídit zákony této země.
 11. PRÁVNÍ ÚČINKY. Tato smlouva popisuje určitá zákonná práva. Zákony vaší země vám mohou poskytovat i další práva. Můžete mít rovněž další práva ve vztahu ke straně, od níž jste software získali. Tato smlouva nemění vaše práva v rámci právního řádu vaší země, pokud právní řád vaší země nepovoluje jejich změnu.
 12. ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUK. Software je licencován „tak, jak stojí a leží“. Veškerá rizika spojená s jeho užíváním nesete vy. Společnost Microsoft neposkytuje žádné výslovné záruky, garance ani podmínky. V rámci vašich místních zákonů můžete mít další spotřebitelská práva či zákonné záruky, které tato smlouva nemůže změnit. V rozsahu povoleném vašimi místními zákony společnost Microsoft vylučuje předpokládané záruky prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel a neporušení smlouvy.

  PRO AUSTRÁLII – Na základě Australského spotřebitelského práva máte zákonné záruky a záměrem žádného ustanovení těchto podmínek není ovlivňovat taková práva.

 13. OMEZENÍ A VYLOUČENÍ PROSTŘEDKŮ NÁPRAVY A NÁHRADY ŠKODY. Od společnosti Microsoft a jejích dodavatelů můžete získat pouze náhradu za přímé škody až do výše 5 USD. Nezískáte náhradu za žádné jiné škody, včetně následných škod, ušlého zisku a zvláštních, nepřímých nebo náhodných škod.

  Toto omezení se vztahuje

  • na všechny záležitosti související se softwarem, službami, obsahem na internetových stránkách třetích stran (včetně kódu) nebo programy třetích stran a
  • na nároky za porušení smlouvy, porušení záruky, garance nebo podmínky, objektivní odpovědnost, nedbalost nebo jiné občanskoprávní delikty v rozsahu povoleném rozhodným právem.

  Vztahuje se rovněž na situace, kdy společnost Microsoft věděla nebo mohla vědět o možnosti vzniku těchto škod. Výše uvedené omezení nebo vyloučení se na vás nemusí rovněž vztahovat v případě, že vaše země neumožňuje vyloučení nebo omezení náhodných, následných nebo jiných škod.

EULA ID: VS2015_PREV_VSU_GL.1_CSY

Váš názor