MICROSOFT PRE-RELEASE SOFTWARE LICENSE TERMS2016-09-14T11:48:33-07:00

LICENČNÍ PODMÍNKY PRO PŘEDBĚŽNOU VERZI SOFTWARU

MICROSOFT VISUAL STUDIO TEAM FOUNDATION SERVER 2015


Tyto licenční podmínky představují smlouvu mezi společností Microsoft Corporation (nebo některou z jejích afilací v závislosti na tom, kde bydlíte) a vámi. Vztahují se na výše uvedenou předběžnou verzi softwaru. Podmínky se rovněž vztahují na jakékoli služby Microsoft nebo aktualizace pro software, pokud se na služby nebo aktualizace nevztahují dodatečné podmínky.


Dodržíte-li tyto licenční podmínky, máte následující práva.

 1. DEFINICE.
  1. „Server“ je fyzický hardwarový systém schopný provozovat serverový software. Hardwarový oddíl nebo server blade je považován za samostatný fyzický hardwarový systém.
  2. „Další software“ označuje:
   • Služba Visual Studio Team Foundation Build Services
   • Rozšíření Visual Studio Team Foundation Server SharePoint Extensions
   • Rozšíření Visual Studio Team Foundation Server Project Server Extensions
 2. PRÁVA K UŽÍVÁNÍ A INSTALACI.
  1. Za dodržení ostatních licenčních podmínek smíte nainstalovat a používat kopie softwaru na serverech umístěných na vašem pracovišti a používat software v provozním prostředí k navrhování, vývoji a testování programů za předpokladu, že:
   1. přijmete odpovídající preventivní opatření na zálohování a ochranu svých dat;
   2. souhlasíte, že na výzvu společnosti Microsoft takové užívání ihned ukončíte; a
   3. takové provozní prostředí může být přístupné pouze vašim zaměstnancům a smluvním spolupracovníkům.
  2. V libovolném počtu svých zařízení smíte instalovat a užívat kopie dalšího softwaru. Další software smíte používat pouze se serverovým softwarem.
 3. PŘEDBĚŽNÁ VERZE SOFTWARU. Toto je předběžná verze softwaru. Je možné, že nebude fungovat správně nebo stejným způsobem jako finální verze softwaru. Společnost Microsoft jej může zaměnit za finální komerční verzi. Můžeme se ale také rozhodnout, že komerční verzi neuvedeme na trh. Společnost Microsoft není povinna poskytovat údržbu, technickou podporu ani aktualizace pro vás ani pro software.
 4. SOFTWARE S ČASOVÝM POČÍTADLEM. 31 March 2016 přestane software pracovat. Na tuto skutečnost již nebudete nijak upozorněni. Po skončení období funkčnosti softwaru se může stát, že ztratíte přístup k datům používaným prostřednictvím tohoto softwaru.
 5. OBSAŽENÉ PROGRAMY SPOLEČNOSTI MICROSOFT. Tyto licenční podmínky se vztahují na všechny programy společnosti Microsoft obsažené v tomto softwaru, pokud není v této smlouvě uvedeno jinak.
 6. SDĚLENÍ TŘETÍ STRANY. Software může zahrnovat komponenty třetích stran, na které se vztahují samostatná právní sdělení nebo jiné smlouvy podle popisu v souboru ThirdPartyNotices, který je dodáván se softwarem. Přestože se na takové komponenty vztahují jiné smlouvy, platí vyloučení, omezení a výjimky škod níže.
 7. AKTUALIZACE, DALŠÍ VERZE
  1. Pokud společnost Microsoft vytvoří opravy chyb, opravy zabezpečení nebo jiné opravy chyb softwaru, souhlasíte s vynaložením obchodně přiměřeného úsilí k jejich instalaci za účelem aktualizace softwaru.
  2. Rozumíte a souhlasíte, že software může být před komerčním vydáním softwaru významně změněn a že vaše programy nemusí s těmito pozdějšími verzemi programu fungovat. Tato smlouva vám nedává žádná práva k dalším předběžným verzím či komerčním verzím, které by mohly vzniknout.
 8. DATA. Software může shromažďovat informace o vás a používání softwaru a odesílat je společnosti Microsoft. Společnost Microsoft může tyto informace použít k poskytování služeb a zlepšování svých produktů a služeb. Uživatelé se nemusejí k některým z těchto scénářů přihlásit, jak je popsáno v dokumentaci produktu. Některé funkce v softwaru mohou povolovat shromažďování dat od uživatelů aplikací, které pomocí softwaru vyvinete. Pokud tyto funkce použijete k povolení shromažďování dat ve svých aplikacích, musíte dodržovat rozhodné právo, včetně zajištění příslušných sdělení pro uživatele vašich aplikací. Další informace o shromažďování a používání dat naleznete v dokumentaci nápovědy a v prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů na adrese http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=528096. Použitím tohoto softwaru vyjadřujete svůj souhlas s těmito postupy.
 9. ZPĚTNÁ VAZBA.Pokud sdělíte společnosti Microsoft svoji zpětnou vazbu k softwaru, poskytujete tím společnosti Microsoft bezplatné právo k užívání, sdílení a komerčnímu využití této zpětné vazby jakýmkoli způsobem a k jakémukoli účelu. Současně poskytujete třetím stranám bezplatně veškerá patentová práva, která potřebují jejich produkty, technologie a služby k využívání určitých částí softwaru nebo služeb společnosti Microsoft obsahujících vaši zpětnou vazbu. Neposkytnete takovou zpětnou vazbu, která je předmětem licence vyžadující, aby společnost Microsoft poskytla licenci k softwaru nebo dokumentaci třetím stranám proto, že jsme do nich zahrnuli vaši zpětnou vazbu. Tato práva zůstanou v platnosti i po skončení účinnosti této smlouvy.
 10. PLATFORMY SPOLEČNOSTI MICROSOFT. Software může obsahovat součásti z platforem Microsoft Windows; Microsoft Windows Server; Microsoft SQL Server; Microsoft Exchange; Microsoft Office a Microsoft SharePoint. Na tyto součásti se vztahují samostatné smlouvy a jejich vlastní zásady produktové podpory podle popisu v licenčních podmínkách uvedených v instalačním adresáři pro danou komponentu nebo ve složce „Licence“, která je dodávána se softwarem.
  1. Microsoft SQL Server
  2. Mimo podmínek pro platformy společnosti Microsoft můžete spustit vždy jen jednu instanci produktu SQL Server 2014 Standard Edition v jednom fyzickém nebo virtuálním prostředí operačního systému výhradně za účelem podpory softwaru. Pro takové použití nepotřebujete licence CAL serveru SQL Server. Na libovolných serverech nebo médiích smíte vytvářet a ukládat libovolný počet instancí produktu SQL Server 2014 Edition výhradně za účelem uplatnit práva ke spouštění instance produktu SQL Server 2014 Edition poskytnuté podle tohoto dokumentu.
 11. ROZSAH LICENCE. Software se neprodává, pouze se uděluje licence k jeho užívání. Tato smlouva vám poskytuje pouze určitá užívací práva k softwaru. Všechna ostatní práva si vyhrazuje společnost Microsoft. Pokud vám rozhodné právo bez ohledu na tato omezení neposkytuje více práv, smíte software užívat pouze způsobem výslovně povoleným v této smlouvě. Současně musíte dodržovat veškerá technická omezení v softwaru, která umožňují jeho používání pouze určitými způsoby. Nesmíte:
  • zpřístupnit žádné třetí straně jakékoli výsledky testování softwaru typovou úlohou bez předchozího písemného souhlasu společnosti Microsoft;
  • překračovat žádná technická omezení softwaru,
  • provádět zpětnou analýzu softwaru, jeho dekompilaci ani rozklad nebo se jinak pokoušet o odvození zdrojového kódu softwaru s výjimkou a výhradně v rozsahu: (i) povoleném rozhodným právem bez ohledu na toto omezení nebo (ii) v rozsahu nezbytném k ladění změn jakýchkoli knihoven licencovaných na základě licence GNU LGPL (Lesser General Public License), které jsou obsaženy v softwaru a jsou s ním propojeny;
  • odebírat, minimalizovat, blokovat nebo měnit sdělení společnosti Microsoft nebo jejích dodavatelů obsažená v softwaru;
  • užívat software jakýmkoli způsobem, který je v rozporu se zákonem,
  • sdílet, publikovat nebo půjčovat software či jej poskytovat jako samostatné hostované řešení k použití ostatními uživateli nebo převádět software či tuto smlouvu na jakoukoli třetí stranu.
 12. VÝVOZNÍ OMEZENÍ. Na software společnosti Microsoft, služby online, odborné služby a související technologii se vztahují vývozní předpisy USA. Musíte dodržovat všechny příslušné mezinárodní i národní zákony a předpisy, včetně ustanovení U.S. Export Administration Regulations, mezinárodních předpisů ohledně obchodování se zbraněmi, sankčních programů Office of Foreign Assets Control a omezeních týkajících se koncového uživatele, koncového použití a místa exportu vydaných vládou USA a ostatními vládami, které se vztahují na produkty, služby a technologie společnosti Microsoft. Další informace naleznete na adrese https://www.microsoft.com/exporting.
 13. SLUŽBY TECHNICKÉ PODPORY. Vzhledem k tomu, že software je poskytován, „jak stojí a leží,“ nemusíme k němu poskytovat žádné služby podpory.
 14. ÚPLNÁ DOHODA. Tato smlouva a podmínky pro doplňky, aktualizace, internetové služby a služby technické podpory, které užíváte, tvoří úplnou smlouvu ohledně softwaru a služeb technické podpory.
 15. ROZHODNÉ PRÁVO. Pokud jste software získali v USA, řídí se výklad této smlouvy a nároky z titulu jejího porušení zákony státu Washington a na veškeré další nároky se vztahují zákony státu vašeho bydliště. Pokud jste software získali na území jakékoli jiné země, bude se tato smlouva řídit zákony této země.
 16. PRÁVNÍ ÚČINKY. Tato smlouva popisuje určitá zákonná práva. Zákony vašeho státu nebo země vám mohou poskytovat i další práva. Tato smlouva nemění vaše práva v rámci právního řádu vašeho státu nebo země, pokud právní řád vašeho státu nebo země nepovoluje jejich změnu. Bez újmy výše uvedeného pro Austrálii platí následující: NA ZÁKLADĚ AUSTRALSKÉHO SPOTŘEBITELSKÉHO PRÁVA MÁTE ZÁKONNÉ ZÁRUKY A ZÁMĚREM ŽÁDNÉHO USTANOVENÍ TĚCHTO PODMÍNEK NENÍ OVLIVŇOVAT TAKOVÁ PRÁVA.
 17. ODMÍTNUTÍ ZÁRUK. SOFTWARE JE LICENCOVÁN „TAK, JAK STOJÍ A LEŽÍ“. RIZIKA SPOJENÁ S JEHO UŽÍVÁNÍM NESETE VY. SPOLEČNOST MICROSOFT NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ VÝSLOVNÉ ZÁRUKY, GARANCE ANI PODMÍNKY. V ROZSAHU POVOLENÉM VAŠIMI MÍSTNÍMI ZÁKONY SPOLEČNOST MICROSOFT VYLUČUJE PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠENÍ PRÁV.
 18. OMEZENÍ A VYLOUČENÍ PROSTŘEDKŮ NÁPRAVY A NÁHRADY ŠKODY. OD SPOLEČNOSTI MICROSOFT A JEJÍCH DODAVATELŮ MŮŽETE ZÍSKAT POUZE NÁHRADU ZA PŘÍMÉ ŠKODY DO MAXIMÁLNÍ VÝŠE 5 USD. NEMÁTE NÁROK NA NÁHRADU ZA ŽÁDNÉ JINÉ ŠKODY, VČETNĚ NÁSLEDNÝCH ŠKOD, UŠLÉHO ZISKU A ZVLÁŠTNÍCH, NEPŘÍMÝCH NEBO NÁHODNÝCH ŠKOD.

  Toto omezení se vztahuje

  • na všechny záležitosti související se softwarem, službami, obsahem na internetových stránkách třetích stran (včetně kódu) nebo programy třetích stran a
  • na nároky vyplývající z porušení smlouvy, porušení záruky, garance nebo podmínky, objektivní odpovědnost, nedbalost nebo jiné občanskoprávní delikty v rozsahu povoleném rozhodným právem.

  Vztahuje se rovněž na situace, kdy společnost Microsoft věděla nebo mohla vědět o možnosti vzniku těchto škod. Výše uvedené omezení nebo vyloučení se na vás nemusí vztahovat v případě, že vaše země neumožňuje vyloučení nebo omezení náhodných, následných nebo jiných škod.

EULAID: TFS VS2015_PREV_VSU_GL.1_CSY

Váš názor