Izolované prostředí sady Visual Studio2023-05-15T12:52:17-07:00

Izolované prostředí sady Visual Studio

Prostředí sady Visual Studio umožňuje partnerům pro Visual Studio sestavovat nástroje a aplikace nad rámec Visual Studio IDE. V integrovaném režimu můžete vydat rozšíření sady Visual Studio určené pro zákazníky, kteří nemají Visual Studio nainstalované. V izolovaném režimu můžete vydat vlastní aplikaci, která využívá určitou podmnožinu funkcí integrovaného vývojového prostředí Visual Studia.

Prostředí Visual Studio Shell je dostupné pro sady Visual Studio 2015, Visual Studio 2013, Visual Studio 2012 a Visual Studio 2010. Není k dispozici pro Visual Studio 2017 a novější verze.

Pokud chcete získat přístup ke stahování prostředí Visual Studio Shell a k dokumentaci, níže přijměte licenční podmínky pro software společnosti Microsoft.

Licenční podmínky pro software společnosti Microsoft
izolovaná a integrovaná prostředí Microsoft Visual Studio

Tyto licenční podmínky představují smlouvu mezi společností Microsoft Corporation (nebo v závislosti na oblasti, ve které žijete, jednou z jejích poboček) a vámi. Týkají se výše zmíněného softwaru. Podmínky se také vztahují na veškeré služby a aktualizace Microsoftu v souvislosti s tímto softwarem, pokud se ovšem na tyto služby a aktualizace nevztahují odlišné podmínky.

Pokud budete tyto licenční podmínky dodržovat, máte následující práva.

1. Práva k instalaci a použití.

a. Instalace a použití. Vy a vaše organizace smíte používat kopie izolovaných nebo integrovaných prostředí Visual Studio Shell („software“ nebo „prostředí Shell“) v kombinaci se sadou Visual Studio 2008, Visual Studio 2010, Visual Studio 2012, Visual Studio 2013 nebo Visual Studio 2015 k vývoji a testování aplikací.

b. Ukázkové použití. Výše povolené způsoby použití zahrnují použití softwaru při předvádění vašich aplikací.

c. Vzorový kód a šablony. Vy a vaše organizace smíte používat a upravovat vzorový kód a šablony v softwaru za účelem přizpůsobení vašich aplikací.

d. Komponenty třetích stran. Software může zahrnovat komponenty třetích stran, na které se vztahují samostatná právní upozornění nebo jiné smlouvy v souladu s popisem v souborech ThirdPartyNotices, které se dodávají se softwarem. I v případě, že se na tyto komponenty vztahují jiné smlouvy, nadále platí níže uvedená právní omezení a omezení a vyloučení náhrady škod.

2. Distribuovatelný kód. Software obsahuje kód, který smíte distribuovat ve vámi vyvíjených aplikacích za předpokladu, že dodržujete níže uvedené podmínky. (Pro potřeby tohoto oddílu výraz „distribuce“ znamená také nasazení vašich aplikací, aby k nim mohly třetí strany získávat přístup přes internet.)

a. Práva na distribuci.

 • Prostředí Shell. Smíte kopírovat a distribuovat nezměněnou formu objektového kódu softwaru poskytnutého společností Microsoft. Smíte upravit některé
  konfigurační soubory, jak stanovuje dokumentace k softwaru.
 • Distribuce třetími stranami. Distributorům vašich aplikací smíte povolit kopírování a distribuci softwaru v rámci těchto
  aplikací.

b. Požadavky na distribuci. Při distribuci prostředí Shell musíte splnit následující podmínky:

 • přidat do něj ve vašich aplikacích zásadní primární funkce,
 • vyžadovat od distributorů a externích koncových uživatelů souhlas s podmínkami, které chrání software alespoň ve stejné míře jako tato smlouva;
 • odškodnit společnost Microsoft, bránit ji a nečinit ji odpovědnou za žádné nároky, včetně honorářů právním zástupcům, které souvisejí s distribucí nebo použitím vašich aplikací, s výjimkou případů, kdy se bude nárok vztahovat pouze na distribuovatelný kód popsaný výše v oddílu 2.

c. Omezení distribuce. Nesmíte:

 • používat v názvech vašich aplikací ochranné známky společnosti Microsoft způsobem, který naznačuje, že vaše aplikace dodává nebo podporuje společnost Microsoft,
 • distribuovat žádné extrakční skripty poskytnuté společností Microsoft,
 • upravovat ani distribuovat software takovým způsobem, aby se na kteroukoli jeho část vztahovala vyloučená licence. Vyloučená licence je licence, která jako podmínku použití, úpravy nebo distribuce vyžaduje, (i) aby byl software předán nebo distribuován ve formě zdrojového kódu nebo (ii) aby měly jiné osoby právo ho upravovat.

d. Vývoj pro prostředí Shell. Kromě výše popsaných požadavků a omezení platných pro software se na vaše aplikace, které se softwarem pracují, vztahují následující body:

 • Omezení rozšíření a funkcí. Nesmíte vyvíjet ani umožňovat jiným osobám vyvíjet pro software funkce nebo rozšíření, která obcházejí technická omezení implementovaná v softwaru nebo která jsou zásadně podobná některému produktu společnosti Microsoft nebo jiným způsobem představují jeho konkurenci.
 • Žádné snížení výkonu sady Visual Studio. Navrhnete a otestujete instalaci, odinstalaci a provoz vašich aplikací,
  abyste měli
  jistotu, že tyto procesy nevyřazují ani negativně neovlivňují žádné funkce kterékoli edice produktů z řady Visual Studio.

3. Data.

a. Shromažďování a použití. Software může shromažďovat informace o vás a vašem používání softwaru a posílat je společnosti Microsoft. Společnost Microsoft může tyto informace využívat k poskytování služeb a zlepšování našich produktů a služeb. S řadou těchto scénářů, ačkoli ne se všemi, můžete výslovně nesouhlasit, jak popisuje dokumentace k produktu. Software také obsahuje některé funkce, které vám a společnosti Microsoft mohou umožnit shromažďování dat
od uživatelů vašich aplikací. Pokud tyto funkce používáte, musíte dodržovat příslušné zákony, včetně mimo jiné zobrazení příslušných upozornění uživatelům vašich aplikací, a měli byste svým uživatelům poskytnout kopii vašeho prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů. Naše prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů se nachází zde.
Další informace o shromažďování a používání dat najdete v dokumentaci nápovědy a našem prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů. Použitím softwaru dáváte najevo souhlas s těmito postupy.

b. Funkce automatického stahování. Software obsahuje funkci, která zjistí, zda počítač vašeho zákazníka obsahuje komponenty od společnosti Microsoft nutné ke spuštění softwaru, například rozhraní .NET Framework. Pokud tyto komponenty nejsou v počítači vašeho zákazníka dostupné, software je automaticky stáhne z internetu a nainstaluje. Software nezobrazí uživateli oznámení o instalaci těchto komponent. Vaší povinností je dodržet všechny příslušné zákony a oznamovací povinnosti týkající se informování vašeho zákazníka o této funkci automatického stahování.

4. Rozsah licence. Software se neprodává, pouze se uděluje licence k jeho užívání. Tato smlouva vám pouze uděluje určitá práva k používání tohoto softwaru. Všechna ostatní práva si vyhrazuje společnost Microsoft. S výjimkou případů, kdy vám bez ohledu na toto omezení další práva uděluje příslušný zákon, můžete tento software používat v souladu s podmínkami výslovně uvedenými v této smlouvě. V takovém případě musíte souhlasit s veškerými technickými omezeními tohoto softwaru, která vám jej umožňují používat pouze určitými způsoby.
Nesmíte:

 • obcházet jakákoli technická omezení tohoto softwaru,
 • provádět zpětnou analýzu, dekompilaci nebo zpětný překlad tohoto softwaru ani se jinak pokoušet o odvození zdrojového kódu softwaru s výjimkou případů, kdy to vyžadují licenční podmínky třetích stran týkající se použití některých open source komponent, které mohou být v softwaru zahrnuty,
 • odstraňovat, minimalizovat, blokovat ani upravovat žádná upozornění od společnosti Microsoft nebo jejích dodavatelů obsažená v softwaru,
 • používat software protizákonným způsobem,
 • software sdílet, publikovat, pronajímat, zapůjčovat, poskytovat jej jako samostatné hostované řešení určené k použití jinými osobami ani převést
  software nebo tuto smlouvu na jakoukoli třetí stranu.

5. Vývozní omezení. Musíte dodržovat veškeré domácí i mezinárodní zákony a předpisy týkající se vývozu softwaru, včetně omezení země určení, koncových uživatelů a koncového použití. Další informace o vývozních omezeních najdete na stránce www.microsoft.com/exporting.

6. Služby podpory. Protože je tento software poskytován „tak, jak je“, nemusíme k němu poskytovat žádné služby podpory.

7. Celá smlouva. Tato smlouva a podmínky pro doplňky, aktualizace, internetové služby a služby podpory, které používáte, představují úplnou smlouvu pro tento software a služby podpory.

8. Rozhodné právo. Pokud jste tento software získali ve Spojených státech amerických, řídí se výklad této smlouvy a nároky vyplývající z jejího porušení zákony státu Washington a veškeré ostatní nároky se řídí zákony státu, ve kterém žijete. Pokud jste tento software získali v jiné zemi, řídí se zákony dané země.

9. Práva spotřebitelů; Regionální odlišnosti. Tato smlouva popisuje určitá práva z právního hlediska. Zákony vašeho státu nebo země vám mohou přiznávat ještě další práva, včetně práv na ochranu spotřebitele. Nezávisle na vašem vztahu se společností Microsoft můžete mít také práva týkající se strany, od které jste software získali. Tato smlouva nemění tato ostatní práva, pokud to zákony vašeho státu nebo země neumožňují. Pokud jste například získali software v některé z následujících oblastí nebo pokud se na vás vztahují povinná práva určité země, pak pro vás platí následující ustanovení:

a. Austrálie. Australské spotřebitelské právo vám poskytuje zákonné nároky a účelem žádného ustanovení v těchto podmínkách není narušit tato práva.

b. Kanada. Pokud jste tento software získali v Kanadě, můžete zastavit příjem aktualizací vypnutím funkce automatických aktualizací, odpojením vašeho zařízení od internetu (jakmile se však k internetu znovu připojíte, software začne opět vyhledávat a instalovat aktualizace) nebo odinstalováním softwaru. Pokud je k dispozici dokumentace k produktu, může v ní být uvedeno, jak vypnout aktualizace ve vašem konkrétním zařízení nebo pro konkrétní software.

c. Německo a Rakousko.
(i) Záruka. Řádně licencovaný software bude v zásadě fungovat tak, jak je popsáno v materiálech společnosti Microsoft, které se k softwaru dodávají. Společnost Microsoft však v souvislosti s licencovaným softwarem neposkytuje žádnou smluvní záruku.
(ii) Omezení odpovědnosti. V případě úmyslného chování, hrubé nedbalosti, nároků vyplývajících ze zákona o odpovědnosti za produkty nebo v případě úmrtí nebo osobního či tělesného zranění nese společnost Microsoft odpovědnost v souladu s platnými zákony.

Na základě předchozího ustanovení (ii) ponese společnost Microsoft odpovědnost za mírnou nedbalost pouze v případě, že společnost Microsoft poruší podstatné smluvní závazky, jejichž plnění usnadňuje řádné plnění této smlouvy, jejichž porušení by ohrozilo účel této smlouvy a její dodržování, na které se může jiná strana nepřetržitě spoléhat (takzvané „základní povinnosti“). V jiných případech mírné nedbalosti
společnost Microsoft nenese za mírnou nedbalost odpovědnost.

10. Zřeknutí se záruky. Tento software je licencován „tak, jak je“. Riziko spojené s jeho užíváním nesete vy. Společnost Microsoft neposkytuje žádné výslovně uvedené záruky ani podmínky. V rozsahu povoleném vašimi místními zákony společnost Microsoft vylučuje předpokládané záruky prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel a neporušení práv.

11. Omezení a vyloučení náhrad škod. Od společnosti Microsoft a jejích dodavatelů můžete získat pouze náhradu za přímé škody do výše 5 USD. Nezískáte náhradu za žádné jiné škody, včetně následných škod, ušlého zisku a zvláštních, nepřímých nebo náhodných škod.

Toto omezení se vztahuje na (a) vše související se softwarem, službami, obsahem (včetně kódu) na internetových webech třetích stran nebo v aplikacích třetích stran a (b) nároky vyplývající z porušení smlouvy, porušení záruky či podmínek, absolutní odpovědnosti, nedbalosti či jiného přečinu v rozsahu povoleném příslušnými zákony. Tato omezení platí i v případě, že společnost Microsoft věděla nebo měla vědět o možném vzniku těchto škod. Výše uvedená omezení nebo vyloučení se na vás nemusí vztahovat, protože právní řád vaší země nemusí povolovat vyloučení nebo omezení náhodných, následných či jiných škod.

Visual Studio 2010

Visual Studio 2012

Integrované prostředí Izolované prostředí
Integrované prostředí sady Visual Studio 2012 Izolované prostředí sady Visual Studio 2012
Integrované prostředí sady Visual Studio 2012 – jazyková
sada
(de-DE)
Izolované prostředí sady Visual Studio 2012 – jazyková
sada
(de-DE)
Integrované prostředí sady Visual Studio 2012 – jazyková
sada
(en-US)
Izolované prostředí sady Visual Studio 2012 – jazyková
sada
(en-US)
Integrované prostředí sady Visual Studio 2012 – jazyková
sada
(es-ES)
Izolované prostředí sady Visual Studio 2012 – jazyková
sada
(es-ES)
Integrované prostředí sady Visual Studio 2012 – jazyková
sada
(fr-FR)
Izolované prostředí sady Visual Studio 2012 – jazyková
sada
(fr-FR)
Integrované prostředí sady Visual Studio 2012 – jazyková sada (it-IT) Izolované prostředí sady Visual Studio 2012 – jazyková sada (it-IT)
Integrované prostředí sady Visual Studio 2012 – jazyková sada (ja-JP) Izolované prostředí sady Visual Studio 2012 – jazyková sada (ja-JP)
Integrované prostředí sady Visual Studio 2012 – Language Pack (ko-KR) Izolované prostředí sady Visual Studio 2012 – jazyková sada (ko-KR)
Integrované prostředí sady Visual Studio 2012 – jazyková sada (ru-RU) Izolované prostředí sady Visual Studio 2012 – jazyková sada (ru-RU)
Integrované prostředí sady Visual Studio 2012 – jazyková sada (zh-CN) Izolované prostředí sady Visual Studio 2012 – jazyková sada (zh-CN)
Integrované prostředí sady Visual Studio 2012 – jazyková sada (zh-TW) Izolované prostředí sady Visual Studio 2012 – jazyková sada (zh-TW)

Visual Studio 2013

Integrované prostředí Izolované prostředí
Integrované prostředí sady Visual Studio 2013 Izolované prostředí sady Visual Studio 2013
Integrované prostředí sady Visual Studio 2013 – jazyková sada (de-DE) Izolované prostředí sady Visual Studio 2013 – jazyková sada (de-DE)
Integrované prostředí sady Visual Studio 2013 – jazyková sada (en-US) Izolované prostředí sady Visual Studio 2013 – Language Pack (en-US)
Integrované prostředí sady Visual Studio 2013 – jazyková sada (es-ES) Izolované prostředí sady Visual Studio 2013 – jazyková sada (es-ES)
Integrované prostředí sady Visual Studio 2013 – jazyková sada (fr-FR) Izolované prostředí sady Visual Studio 2013 – jazyková sada (fr-FR)
Integrované prostředí sady Visual Studio 2013 – jazyková sada (it-IT) Izolované prostředí sady Visual Studio 2013 – jazyková sada (it-IT)
Integrované prostředí sady Visual Studio 2013 – jazyková sada (ja-JP) Izolované prostředí sady Visual Studio 2013 – jazyková sada (ja-JP)
Integrované prostředí sady Visual Studio 2013 – jazyková sada (ko-KR) Izolované prostředí sady Visual Studio 2013 – jazyková sada (ko-KR)
Integrované prostředí sady Visual Studio 2013 – Language Pack (pt-BR) Izolované prostředí sady Visual Studio 2013 – jazyková sada (pt-BR)
Integrované prostředí sady Visual Studio 2013 – jazyková sada (ru-RU) Izolované prostředí sady Visual Studio 2013 – jazyková sada (ru-RU)
Integrované prostředí sady Visual Studio 2013 – jazyková
sada
(zh-CN)
Izolované prostředí sady Visual Studio 2013 – jazyková sada (zh-CN)
Integrované prostředí sady Visual Studio 2013 – jazyková sada (zh-TW) Izolované prostředí sady Visual Studio 2013 – jazyková sada (zh-TW)

KB3107629

Visual Studio 2015

Integrované prostředí Izolované prostředí
Integrované prostředí sady Visual Studio 2015 Izolované prostředí sady Visual Studio 2015
Integrované prostředí sady Visual Studio 2015 – jazyková sada (cs-CZ) Izolované prostředí sady Visual Studio 2015 – jazyková sada (cs-CZ)
Integrované prostředí sady Visual Studio 2015 – jazyková sada (de-DE) Izolované prostředí sady Visual Studio 2015 – jazyková sada (de-DE)
Integrované prostředí sady Visual Studio 2015 – jazyková sada (en-US) Izolované prostředí sady Visual Studio 2015 – jazyková sada (en-US)
Integrované prostředí sady Visual Studio 2015 – jazyková sada (es-ES) Izolované prostředí sady Visual Studio 2015 – jazyková sada (es-ES)
Integrované prostředí sady Visual Studio 2015 – jazyková sada (fr-FR) Izolované prostředí sady Visual Studio 2015 – jazyková sada (fr-FR)
Integrované prostředí sady Visual Studio 2015 – jazyková sada (it-IT) Izolované prostředí sady Visual Studio 2015 – jazyková sada (it-IT)
Integrované prostředí sady Visual Studio 2015 – jazyková sada (ja-JP) Izolované prostředí sady Visual Studio 2015 – jazyková sada (ja-JP)
Integrované prostředí sady Visual Studio 2015 – jazyková sada (ko-KR) Izolované prostředí sady Visual Studio 2015 – jazyková sada (ko-KR)
Integrované prostředí sady Visual Studio 2015 – jazyková sada (pl-PL) Izolované prostředí sady Visual Studio 2015 – jazyková sada (pl-PL)
Integrované prostředí sady Visual Studio 2015 – jazyková sada (pt-BR) Izolované prostředí sady Visual Studio 2015 – jazyková sada (pt-BR)
Integrované prostředí sady Visual Studio 2015 – jazyková sada (ru-RU) Izolované prostředí sady Visual Studio 2015 – jazyková sada (ru-RU)
Integrované prostředí sady Visual Studio 2015 – jazyková sada (tr-TR) Izolované prostředí sady Visual Studio 2015 – jazyková sada (tr-TR)
Integrované prostředí sady Visual Studio 2015 – jazyková sada (zh-CN) Izolované prostředí sady Visual Studio 2015 – jazyková sada (zh-CN)
Integrované prostředí sady Visual Studio 2015 – jazyková sada (zh-TW) Izolované prostředí sady Visual Studio 2015 – jazyková sada (zh-TW)

Váš názor