Przejdź do głównej zawartości
Visual Studio
Warunki Visual Studio Dev Essentials2019-06-21T08:29:33-07:00


Warunki Visual Studio Dev Essentials

Ostatnia aktualizacja: czerwiec 2019

Akceptacja Warunków

Uczestnictwo w programie Visual Studio Dev Essentials („Program”) podlega następującym warunkom („Warunki”). Firma Microsoft zastrzega sobie prawo do aktualizowania niniejszych Warunków w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Najnowszą wersję Warunków można przejrzeć, klikając łącze Warunków znajdujące się na stronie internetowej Programu lub pod adresem: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2093141.

Opis Usługi

Microsoft Visual Studio Dev Essentials to bezpłatny program, który zapewnia dostęp do wybranego zestawu narzędzi, usług i zasobów, do budowy i wdrażania aplikacji na dowolnej platformie („Korzyści”), a także przekazów, w tym najnowszych wiadomości i informacji, z których deweloperzy mogą korzystać do tworzenia aplikacji na dowolnej platformie.

Korzyści

Uczestnictwo w Programie może zapewnić dostęp do pewnych Korzyści. Aby dołączyć do Programu lub uzyskać do niego dostęp, konieczne będzie korzystanie z konta Microsoft. Korzyści są dostępne dla konkretnego Licencjobiorcy i nie można ich przenosić, sprzedawać, udostępniać, udzielać sublicencji, cedować ani pożyczać, o ile tak wyraźnie nie określono. Dostęp do Korzyści i korzystanie z nich podlega postanowieniom niniejszych Warunków oraz wszelkim odrębnym postanowieniom licencyjnym, które im towarzyszą lub które muszą zostać zaakceptowane przed uzyskaniem dostępu do konkretnej Korzyści. Aby uzyskać dostęp do Korzyści, należy być aktualnym aktywnym członkiem Programu.

Korzyści mogą obejmować:

  • Korzyści Microsoft
    Microsoft udostępnia zestaw dostępnych wybranych Korzyści Microsoft, które podlegają postanowieniom związanym z taką Korzyścią.

  • Korzyści zewnętrzne
    Microsoft może umieszczać w witrynie Programu łącza do Korzyści zewnętrznych. Jeśli Licencjobiorca wybierze którąkolwiek z tych Korzyści zewnętrznych, zostanie przekierowany do witryny danej osoby trzeciej, aby pobrać lub aktywować Korzyść. Korzyści te są udzielane Licencjobiorcy na zasadzie licencji przez osoby trzecie, które posiadają takie oprogramowanie lub usługi, a nie przez firmę Microsoft, i mogą podlegać odrębnym warunkom oraz postanowieniom danej osoby trzeciej. Takie oprogramowanie i usługi oraz powiązane strony nie są objęte kontrolą firmy Microsoft. Firma Microsoft nie ponosi żadnej odpowiedzialności za Korzyści zewnętrzne lub łącza osób trzecich.

Polityka komunikacji

Poprzez dołączenie do Programu i przez cały czas uczestnictwa w nim Licencjobiorca może otrzymywać okresowe wiadomości i) dotyczące korzystania przez niego z Programu oraz ii) o najnowszych wiadomościach i aktualizacjach związanych z Programem. Licencjobiorca może zrezygnować z Programu w dowolnym momencie, aby przestać otrzymywać te wiadomości, przechodząc do zakładki Subskrypcje na stronie Programu i wybierając opcję „Zrezygnuj z programu”. Jeśli Licencjobiorca opuści program, nie będzie już mieć możliwości pobierania Korzyści. Oświadczenie Microsoft o ochronie prywatności można przeczytać pod adresem https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839.

Zmiany w usługach programu

Microsoft może wprowadzać zmiany w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Okresowo Microsoft może dodawać, usuwać lub wyłączać określone Korzyści, w tym dostęp do określonego oprogramowania lub określonych usług dostarczanych przez osoby trzecie lub Microsoft w ramach Programu.

Niedozwolone korzystanie

Licencjobiorca nie może wynajmować, wydzierżawiać, wypożyczać, odsprzedawać, przekazywać ani hostować żadnych Korzyści lub mechanizmów wykupu, w tym kodów, otrzymywanych w ramach Programu lub jakiejkolwiek ich części, osobom trzecim lub dla nich ani wyłączać, modyfikować lub w inny sposób omijać żadnego mechanizmu, który ogranicza korzystanie z Korzyści przez Licencjobiorcę.

Rezygnacja z programu

Licencjobiorca może zrezygnować z Programu w dowolnym momencie, przechodząc do zakładki Subskrypcje na stronie Programu i wybierając opcję „Zrezygnuj z programu”. Należy zauważyć, że wszelkie korzyści, które już zostały aktywowane, a także związane z nimi komunikaty, będą kontynuowane, nawet po rezygnacji z Programu. Licencjobiorca może ponownie dołączyć do Programu w dowolnym momencie, przechodząc do zakładki Subskrypcje na stronie Programu i klikając przycisk „Dołącz do Dev Essentials”. Ponowne dołączenie do programu nie powoduje przywrócenia Korzyści.

Zakończenie i zawieszenie

Microsoft zastrzega sobie prawo do zakończenia obowiązywania niniejszych Warunków lub uczestnictwa Licencjobiorcy w Programie według własnego uznania w dowolnym momencie lub może zawiesić bądź zakończyć korzystanie przez Licencjobiorcę z Korzyści, jeśli Licencjobiorca naruszy lub Microsoft ma uzasadnione podstawy, by przypuszczać, że Licencjobiorca naruszył, niniejsze Warunki. Microsoft powiadomi Licencjobiorcę z wyprzedzeniem o takim zawieszeniu lub zakończeniu, z wyjątkiem sytuacji, gdy zdaniem Microsoft istnieje konieczność natychmiastowego zawieszenia lub zakończenia.

RĘKOJMIE I GWARANCJE

Z WYJĄTKIEM SYTUACJI PRZEWIDZIANYCH W ZAŁĄCZONYCH WARUNKACH MICROSOFT I ODPOWIEDNI DOSTAWCY FIRMY ZAPEWNIAJĄ PROGRAM (W TYM KORZYŚCI I TREŚCI) W STANIE „TAKIM, W JAKIM JEST”, „ZE WSZYSTKIMI WADAMI” I „W ZALEŻNOŚCI OD DOSTĘPNOŚCI”. MICROSOFT NIE UDZIELA ŻADNYCH WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH ANI USTAWOWYCH RĘKOJMI, GWARANCJI ANI ZAPEWNIEŃ, W TYM RĘKOJMI CO DO WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I BRAKU NARUSZEŃ PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. NA MOCY PRAWA KRAJOWEGO LICENCJOBIORCY MOGĄ PRZYSŁUGIWAĆ DODATKOWE PRAWA, KTÓRYCH NINIEJSZA UMOWA NIE MOŻE ZMIENIĆ. WSPOMNIANE ODRZUCENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI MA ZASTOSOWANIE W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO WŁAŚCIWE.

Warunki korzystania z witryny sieci web

Warunki korzystania z Witryny internetowej mają zastosowanie do korzystania z witryny Programu, w tym wszelkich tematów pomocy, oficjalnych dokumentów, arkuszy danych i często zadawanych pytań, które są udostępniane w ramach Programu lub Witryny. Materiały są chronione prawem autorskim firmy Microsoft lub jej dostawców. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=266231.

Opinia