Przejdź do głównej zawartości
Visual Studio
Umowa dotycząca Usług Deweloperskich2018-01-10T09:22:39-08:00

Aktualizacja — październik 2013 r.

Niniejsza umowa została zawarta między Klientem albo podmiotem reprezentowanym przez Klienta a podmiotem Microsoft wymienionym w załączniku A i składa się z poniższych postanowień, Załącznika A, Załącznika B, Umów Dotyczących Poziomu Usług, Szczegółów Oferty dla dowolnej Usługi opublikowanych w dniu zakupu lub odnowienia Usługi, integralnych postanowień niniejszej umowy, postanowień dotyczących innych witryn i usług Microsoft używanych przez Klienta i niezbędnych do korzystania z Usług (na przykład Konta Microsoft) oraz Oświadczenia o Ochronie Prywatności (łącznie „Umowa”). Jeśli Klient zawiera niniejszą Umowę w imieniu podmiotu, takiego jak pracodawca Klienta, wówczas Klient oświadcza, że jest uprawniony do związania reprezentowanego przez siebie podmiotu postanowieniami niniejszej Umowy. Jeśli w związku z rejestracją w Usłudze lub zamówieniem Usługi Klient podaje nazwę podmiotu, uznaje się, że Klient składa dane zamówienie i zawiera niniejszą Umowę w imieniu tego podmiotu: Definicje najważniejszych terminów znajdują się w punkcie 11. Ponadto w przypadku Klientów korzystających z systemu Windows Azure niniejsza Umowa stanowi uzupełnienie istniejącej umowy o korzystanie z systemu Windows Azure i w razie jakiejkolwiek sprzeczności między postanowieniami obu umów postanowienia niniejszej umowy mają charakter rozstrzygający (postanowienia dotyczące fakturowania za korzystanie z systemu Windows Azure obowiązują jednak w dalszym ciągu).

 1. Usługi.

  1. Prawo do używania. Microsoft udziela Klientowi prawa do uzyskiwania dostępu do Usług i korzystania z nich zgodnie z postanowieniami Umowy.

  2. Plan Użytkownika. Każdemu użytkownikowi części Visual Studio Team Services Usług Deweloperskich musi zostać przydzielony indywidualny Plan Użytkownika, niezależnie od tego, czy uzyskuje on dostęp do usługi pośrednio czy bezpośrednio.

  3. Sposób korzystania. Klient nie może:

   • odtwarzać, dekompilować, dezasemblować ani obchodzić ograniczeń technicznych Usług, chyba że w zakresie, w jakim mimo tego ograniczenia prawo właściwe na takie działania zezwala;
   • wyłączać, modyfikować ani w inny sposób dokonywać prób ominięcia mechanizmów ograniczających korzystanie przez Klienta z Usług;
   • wynajmować, wydzierżawiać, wypożyczać, odsprzedawać ani przekazywać osobom trzecim ani na ich rzecz żadnych Usług, ani udzielać na nie sublicencji (chyba że w Umowie lub w postanowieniach licencji towarzyszącej danemu składnikowi Usług wyraźnie wyrażono na to zgodę);
   • korzystać z Usług w jakimkolwiek celu zabronionym przez prawo lub postanowienia Umowy; ani
   • korzystać z Usług w sposób mogący doprowadzić do uszkodzenia, wyłączenia, przeciążenia lub zakłócenia w działaniu jakichkolwiek usług Microsoft lub sieci połączonych z jakimikolwiek usługami Microsoft lub przeszkadzać innym osobom w sprawnym korzystaniu z Usług.
  4. Aktualizacje. Microsoft może wprowadzać zmiany w Usługach dotyczące między innymi dostępności funkcji, dopuszczalnego czasu, częstości lub intensywności korzystania z poszczególnych funkcji oraz zależności działania funkcji od innych usług lub oprogramowania. Microsoft powiadomi Klienta z wyprzedzeniem o planowanym usunięciu istotnych funkcji z Usług Deweloperskich (nie dotyczy Wersji Ewaluacyjnych), chyba że względy bezpieczeństwa, prawne lub związane z wydajnością systemu będą wymagać przyspieszonego usunięcia tych funkcji.

  5. Funkcje w Wersji Ewaluacyjnej. Niektóre funkcje mogą być udostępniane w Wersji Ewaluacyjnej. Wersje Ewaluacyjne są udostępniane w stanie „takim, w jakim się znajdują” i nie są objęte postanowieniami Umów Dotyczących Poziomu Usług i rękojmi określonych w punkcie 7 poniżej. Wersje Ewaluacyjne mogą podlegać mniej restrykcyjnym lub odmiennym postanowieniom w zakresie bezpieczeństwa, przestrzegania przepisów, prywatności, dostępności, niezawodności i obsługi. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w Oświadczeniu o Ochronie Prywatności i innych dodatkowych postanowieniach towarzyszących Wersji Ewaluacyjnej. Microsoft może dokonać zmian lub zaprzestać udostępniania Wersji Ewaluacyjnych w dowolnym momencie i bez powiadomienia. Ponadto Microsoft może nie wprowadzić Wersji Ewaluacyjnej do powszechnej sprzedaży, a w razie takiego wprowadzenia może pobierać za nią opłaty.

 2. Oprogramowanie

  1. Korzystanie z Oprogramowania Microsoft poza Usługą. Za pośrednictwem lub w ramach Usług Deweloperskich Microsoft może udostępnić Klientowi Oprogramowanie Microsoft. Wypowiedzenie prawa korzystania z Usług Deweloperskich lub prawa dostępu do Usług Deweloperskich lub wypowiedzenie Umowy powoduje wygaśnięcie prawa Klienta do posiadania lub używania takiego Oprogramowania Microsoft. Ponadto zawieszenie lub wygaśnięcie Planu Użytkownika powoduje wygaśnięcie prawa tego użytkownika do posiadania lub używania wszelkiego Oprogramowania Microsoft nabytego za pośrednictwem danego Planu Użytkownika, dołączonego do danego Planu Użytkownika lub w inny sposób wymagającego danego Planu Użytkownika. Po wypowiedzeniu powiązanych praw do posiadania lub używania Klient musi usunąć wszelkie kopie takiego Oprogramowania Microsoft, na które otrzymał licencje w ramach niniejszej Umowy, oraz zniszczyć związane z nimi nośniki. Microsoft może udostępnić Klientowi Oprogramowanie Microsoft do używania poza Usługami Deweloperskimi oraz razem z (1) Usługami Deweloperskimi lub (2) programami opracowywanymi przez Klienta za pośrednictwem Usług Deweloperskich. Jeśli Oprogramowaniu Microsoft towarzyszą szczególne postanowienia licencyjne, mają one charakter rozstrzygający, z zastrzeżeniem zmian wynikających z powyższych postanowień. Jeśli Oprogramowaniu Microsoft nie towarzyszą takie szczególne postanowienia licencyjne, wówczas Klient może dokonać instalacji i korzystać z dowolnej liczby kopii Oprogramowania Microsoft w celu projektowania, tworzenia i testowania programów Klienta na urządzeniach. Niniejszy podpunkt nie ma zastosowania do Oprogramowania Microsoft, o którym mowa w poniższym podpunkcie (b).

  2. Oprogramowanie w Portalach Dokumentacji.Oprogramowanie dostępne w Portalach Dokumentacji jest udostępniane przez wyznaczonego wydawcę na mocy powiązanych postanowień licencyjnych. Jeśli Oprogramowanie jest udostępniane w Portalach Dokumentacji bez postanowień licencyjnych, wówczas zgodnie z postanowieniami zawartymi w poniższym podpunkcie (c) Klient może go używać do projektowania, tworzenia i testowania swoich programów. Jeśli takie Oprogramowanie bez postanowień licencyjnych jest oznaczone jako przykładowe, wówczas Klient może go używać na mocy postanowień Ograniczonej Licencji Publicznej Microsoft.

  3. Zakres praw. Oprogramowanie Microsoft jest chronione prawami autorskimi przysługującymi Microsoft lub dostawcom Microsoft. Oprogramowanie Microsoft jest licencjonowanie, a nie sprzedawane. Praw do Oprogramowania Microsoft nie można przelać, chyba że towarzyszące mu postanowienia licencyjne stanowią inaczej. Prawa do uzyskiwania dostępu do Oprogramowania Microsoft na dowolnym urządzeniu nie uprawniają Klienta do korzystania z patentów Microsoft ani innej własności intelektualnej Microsoft w oprogramowaniu lub urządzeniach uzyskujących dostęp do takiego urządzenia.

  4. Oprogramowanie osób trzecich. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie oprogramowanie osób trzecich, które instaluje, podłącza lub z którego korzysta w związku z Usługą. Jeśli będzie to wykraczać poza zakres relacji Microsoft z Klientem, Microsoft nie będzie uruchamiać ani sporządzać żadnych kopii takiego oprogramowania osób trzecich. Klient może instalować oprogramowanie osób trzecich i używać go razem z dowolną Usługą wyłącznie w sposób, który nie sprawi, że własność intelektualna lub technologie Microsoft będą podlegać postanowieniom dotyczącym takiego oprogramowania. Microsoft nie jest stroną żadnych umów ani nie jest związany żadnymi postanowieniami w zakresie korzystania przez Klienta z jakiegokolwiek oprogramowania osób trzecich. Microsoft nie udziela żadnych wyraźnych ani dorozumianych licencji lub praw w zakresie oprogramowania osób trzecich.

  5. Oprogramowanie open source w ramach Usługi. Jeśli Usługa używa lub rozpowszechnia jakiekolwiek oprogramowanie osób trzecich objęte postanowieniami licencji open source („Open Source”), wówczas Microsoft udziela Klientowi licencji na takie oprogramowanie Open Source wyłącznie w celu korzystania z Usług zgodnie z postanowieniami Umowy. Kopie stosownych licencji Open Source oraz ewentualnych innych powiadomień zostają załączone wyłącznie dla informacji Klienta.

  6. Interfejsy programowania aplikacji. Microsoft nie będzie dochodzić swoich praw patentowych w związku z wywoływaniem przez produkty Klienta interfejsów programowania aplikacji publikowanych przez Microsoft w Portalach Dokumentacji („interfejsy API”), jeśli interfejsy te zostaną wywołane w celu skorzystania z usług produktów Microsoft wyświetlających takie interfejsy.

 3. Treści Microsoft.

  Wszelkie Treści Microsoft są chronione prawami autorskimi Microsoft i dostawców Microsoft oraz podlegają postanowieniom umowy licencyjnej towarzyszącej Treściom Microsoft. Jeśli Treściom Microsoft nie towarzyszy umowa licencyjna, wówczas Klient może wykonać uzasadnioną liczbę kopii Treści Microsoft udostępnianych w Portalach Dokumentacji bez umowy licencyjnej. Kopie te muszą być przeznaczone na własny użytek związany z projektowaniem, tworzeniem i testowaniem oprogramowania, produktów i usług Klienta. Wszystkie kopie Treści Microsoft muszą zawierać informacje o prawach autorskich, które muszą być widoczne wraz z niniejszym zezwoleniem. Akredytowane instytucje edukacyjne, w tym m.in. szkoły podstawowe i średnie, uniwersytety oraz prywatne lub publiczne kolegia, mogą pobierać i reprodukować Treści Microsoft w celu ich rozpowszechniania na potrzeby prowadzonych tam zajęć.

 4. Bezpieczeństwo, prywatność i Dane Klienta.

  1. Zabezpieczenia. Microsoft stosuje odpowiednie zabezpieczenia o charakterze technicznym i organizacyjnym, wewnętrzne mechanizmy kontroli oraz procedury zabezpieczenia danych w celu ochrony Danych Klienta przed przypadkową utratą lub modyfikacją, nieupoważnionym ujawnieniem lub dostępem lub niezgodnym z prawem zniszczeniem.

  2. Prywatność i miejsce przechowywania danych. Microsoft postępuje z Danymi Klienta zgodnie z postanowieniami Umowy oraz Oświadczenia o Ochronie Prywatności. Microsoft może przesyłać, przechowywać i przetwarzać Dane Klienta w Stanach Zjednoczonych lub w dowolnym kraju, w którym Microsoft, Podmioty Stowarzyszone Microsoft lub podwykonawcy Microsoft mają swoje placówki zaangażowane w świadczenie Usług Deweloperskich. Klient uzyska wszelkie niezbędne zgody lub prawa od użytkowników końcowych lub innych osób, których dane osobowe lub inne dane Klient będzie udostępniać w ramach Usług.

  3. Prawa do udostępniania Danych Klienta. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje Dane Klienta. Klient niniejszym udziela Microsoft praw wystarczających do używania i rozpowszechniania Danych Klienta (w tym Danych Klienta uzyskanych od osób trzecich) w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług Deweloperskich przez Microsoft bez naruszania praw osób trzecich lub bez stwarzania zobowiązań Microsoft wobec Klienta lub osób trzecich. Microsoft nie przyjmuje żadnych dodatkowych zobowiązań, które mogą dotyczyć Danych Klienta, z wyjątkiem wymaganych przez prawo właściwe.

  4. Własność Danych Klienta. Z wyjątkiem oprogramowania i Treści, na które Klientowi jest udzielana licencja w ramach umowy stron, Klient zachowuje wszelkie prawa dotyczące Danych Klienta. Microsoft nie uzyskuje żadnych praw do Danych Klienta z wyjątkiem praw opisanych w punkcie 4.

  5. Korzystanie z Danych Klienta. Microsoft będzie korzystać z Danych Klienta do świadczenia Usług. Zakres takiego korzystania może obejmować zapobieganie problemom związanym z działaniem Usług oraz wykrywanie i rozwiązywanie takich problemów, a także zapewnienie przestrzegania postanowień Umowy. Zakres ten może również obejmować przekazywanie Klientowi sugestii pomocnych w poznawaniu i używaniu funkcji Usług, ulepszanie funkcji Usług Microsoft oraz korzystanie z wzorców, trendów użytkowania i innych danych statystycznych uzyskanych na podstawie Danych Klienta do udostępniania, obsługiwania, utrzymywania i usprawniania produktów oraz usług Microsoft. Bez zgody Klienta Microsoft nie będzie korzystać z Danych Klienta ani wyodrębniać z nich informacji (1) do celów reklamowych ani (2) do innych celów komercyjnych (poza świadczeniem Usług na rzecz Klienta).

  6. Zwrot i usunięcie Danych Klienta. Klient może w dowolnym momencie usunąć Dane Klienta. Jeśli Klient zamknie swoje konto, Microsoft może niezwłocznie usunąć Dane Klienta bez zachowania okresu przechowywania danych. Microsoft nie ma żadnych dodatkowych zobowiązań do dalszego przechowywania, eksportowania ani zwracania Danych Klienta, a także nie ponosi żadnej odpowiedzialności za usunięcie Danych Klienta zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. Usługi Deweloperskie mogą obejmować funkcje powodujące naliczenie dodatkowych opłat lub dostępne tylko na konkretnym poziomie funkcji przy płatności za usługę. Jeśli Klient zalega z płatnościami za konto lub poziom zaawansowania konta Klienta został obniżony, Dane Klienta zostaną zachowane, ale niektóre funkcje niezbędne do uzyskiwania dostępu do tych Danych Klienta mogą być niedostępne.

  7. Wnioski osób trzecich o udostępnienie Danych Klienta. Microsoft nie ujawni Danych Klienta osobom trzecim (w tym organom ochrony porządku publicznego, innym podmiotom rządowym ani stronom w postępowaniu cywilnym, z wyjątkiem podwykonawców Microsoft), chyba że otrzyma takie dyspozycje od Klienta lub jest to wymagane przez przepisy prawa. Microsoft skieruje osoby trzecie wnioskujące o dostęp do Danych Klienta bezpośrednio do Klienta, przekazując im podstawowe informacje kontaktowe Klienta. Microsoft niezwłocznie powiadomi o tym Klienta i przekaże mu kopię takiego wniosku, chyba że jest to zabronione przez przepisy prawa. Klient ponosi odpowiedzialność za odpowiadanie na wnioski osób trzecich w przedmiocie korzystania przez Klienta z Usług.

  8. Podwykonawcy. Microsoft może zaangażować inne podmioty do świadczenia w imieniu Microsoft ograniczonego zakresu usług, w tym do świadczenia usług pomocy technicznej. Każdy taki podwykonawca będzie mógł uzyskać Dane Klienta wyłącznie w celu świadczenia usług zleconych przez Microsoft. Microsoft będzie nadal ponosić odpowiedzialność za przestrzeganie przez podwykonawców Microsoft zobowiązań określonych w niniejszej Umowie.

  9. Przestrzeganie przepisów prawa. Microsoft będzie przestrzegać wszelkich przepisów mających zastosowanie do świadczenia Usług przez Microsoft, w tym stosownych przepisów dotyczących powiadamiania o przypadkach naruszenia zabezpieczeń, ale zasadniczo z wyłączeniem przepisów dotyczących Klienta lub branży, w której działa Klient, niemających zastosowania do dostawców usług informatycznych. Klient będzie przestrzegać wszelkich przepisów mających zastosowanie do Danych Klienta i korzystania z Usług, w tym wszelkich przepisów dotyczących Klienta lub branży, w której działa Klient.

  10. Certyfikaty i przestrzeganie przepisów. Usługi Deweloperskie podlegają wszelkim zasadom bezpieczeństwa, prywatności i przestrzegania przepisów opisanym w odniesieniu do Usług Deweloperskich w Portalu Usług Deweloperskich. Zobowiązania te nie mają zastosowania do innych elementów Usług.

  11. Roszczenia z tytułu naruszeń praw własności intelektualnej. Microsoft powiadomi Klienta w razie otrzymania powiadomienia dotyczącego naruszenia praw własności intelektualnej osoby trzeciej przez korzystanie przez Klienta z Usługi. W takiej sytuacji Microsoft może przekazać tej osobie trzeciej podstawowe informacje kontaktowe Klienta. Klient niezwłocznie odpowie na taką skargę.

 5. Konta klientów, zachowanie klientów, usługi tożsamości i opinie.

  1. Utworzenie konta. Jeśli dostęp do Usług wymaga utworzenia konta, wówczas Klient musi dokonać stosownej rejestracji i podać w jej ramach aktualne, pełne i dokładne informacje. Nazwa użytkownika ani identyfikator konta nie mogą udawać innej osoby, być nielegalne ani chronione znakami towarowymi lub innymi prawami własności. Nie mogą też być wulgarne, obraźliwe ani wprowadzające w błąd. Microsoft zastrzega sobie prawo do odrzucenia lub zmiany nazwy użytkownika oraz identyfikatora Usług według własnego uznania.

  2. Odpowiedzialność za konta Klienta. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania podejmowane na jego koncie oraz za zachowanie poufności wszelkich niepublicznych poświadczeń uwierzytelniania związanych z korzystaniem z Usług. Klient musi również bezzwłocznie informować dział obsługi klienta Microsoft o wszelkich potencjalnych przypadkach niewłaściwego korzystania z kont lub poświadczeń uwierzytelniania Klienta oraz o wszelkich przypadkach naruszenia zabezpieczeń związanych z Usługami.

  3. Postępowanie Klienta i dostępność treści oraz łączy do treści osób trzecich. . Podczas wszelkich publicznych kontaktów ze społecznością podejmowanych w ramach Usług Klient musi przestrzegać Zasad Postępowania. Microsoft nie jest zobowiązany do monitorowania treści i komunikacji między osobami trzecimi w ramach Usług, zastrzega sobie jednak prawo do przeglądu i usuwania takich materiałów publikowanych w Portalach Dokumentacji według własnego uznania. Osoby trzecie korzystające z Usług nie są upoważnionymi rzecznikami Microsoft, a ich poglądy nie muszą odzwierciedlać poglądów Microsoft.

  4. Korzystanie z tożsamości w ramach Usług. Microsoft może udostępniać Usługi uzupełniające Oprogramowanie Microsoft i korzystające z konta użytkownika Klienta lub innego mechanizmu weryfikacji tożsamości. Microsoft może korzystać z tych informacji w celu identyfikowania użytkownika i autoryzowania dostępu do Treści Microsoft, Oprogramowania Microsoft i innych zasobów w ramach Usług.

  5. Przesłane Materiały i opinie. Microsoft nie rości sobie prawa własności do Przesłanych Materiałów, chyba że strony ustaliły inaczej. Niezależnie od tego Klient przyznaje Microsoft i Podmiotom Stowarzyszonym Microsoft nieodwołalne prawa do tworzenia, używania, modyfikowania, rozpowszechniania i innego handlowego wykorzystywania Przesłanych Materiałów, niezależnie od sposobu i celu tych czynności (co obejmuje również udostępnienie Przesłanych Materiałów do publicznego wykorzystywania zgodnie z niniejszą Umową, która może ulec zmianie). W przypadku Przesłanych Materiałów przekazywanych do Portali Dokumentacji Klient udziela również prawa do publikowania w związku z Przesłanymi Materiałami określonych informacji umożliwiających jego identyfikację, które są szczegółowo wymienione w Oświadczeniu o Ochronie Prywatności. Praw tych Klient udziela w odniesieniu do wszystkich stosownych praw własności intelektualnej, którymi dysponuje. Klientowi nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu wykorzystania jego Przesłanych Materiałów. Microsoft nie jest zobowiązany do publikowania ani używania jakichkolwiek Przesłanych Materiałów i może je w każdej chwili usunąć. Jeśli Klient udostępnia Przesłane Materiały, wówczas oświadcza, że posiada lub w inny sposób kontroluje wszelkie prawa do nich i że Przesłane Materiały nie podlegają żadnym prawom osób trzecich (w tym prawom chroniącym tożsamość i wizerunek osób trzecich).

  6. Usługi dostępne tylko dla zaproszonych klientów. Niektóre elementy usług mogą być udostępniane Klientowi na specjalne zaproszenie, na przykład w ramach programu korzystania z przedpremierowych wersji Usług i przekazywania Microsoft opinii na ich temat (np. w portalu Connect). Usługi takie stanowią informacje poufne Microsoft. Klient nie może ujawniać tych informacji poufnych żadnej osobie trzeciej przez okres pięciu lat. Ograniczenie to nie ma zastosowania do informacji, które są lub staną się publicznie dostępne bez naruszenia niniejszych postanowień, były zgodnie z prawem znane otrzymującej je osobie bez obowiązku zachowania poufności, zostały otrzymane z innego źródła, które może ujawniać je zgodnie z prawem i bez obowiązku zachowania poufności, lub zostały opracowane niezależnie. Klient może ujawnić te informacje poufne, jeśli zostanie do tego zobowiązany na mocy orzeczenia sądu lub prawomocnej decyzji organu administracji państwowej. W takim przypadku Klient musi zapewnić najlepszą możliwą ochronę tych informacji oraz dołożyć wszelkich starań, aby w miarę możliwości powiadomić Microsoft odpowiednio wcześniej o zobowiązaniu do ujawnienia tych informacji w celu umożliwienia Microsoft skorzystania ze środka odwoławczego.

 6. Okres Obowiązywania, zawieszenie i wypowiedzenie

  1. Okres Obowiązywania i wypowiedzenie umowy. Klient może wypowiedzieć niniejszą Umowę w dowolnej chwili. Jeśli Klient zakupił dostęp do Usług Deweloperskich w systemie Windows Azure, musi uiścić wszelkie należne kwoty.

  2. Obowiązujące przepisy prawne. . Microsoft może zmodyfikować Usługi lub wypowiedzieć niniejszą Umowę w dowolnym kraju, w którym obowiązują lub będą obowiązywać przepisy ustawowe lub wymogi ze strony organów państwowych, w wyniku których Microsoft podlega przepisom lub wymogom niemającym powszechnego zastosowania do firm działających w tym kraju, pojawiają się okoliczności utrudniające Microsoft dalsze świadczenie Usług bez ich modyfikacji lub Microsoft uzna, że niniejsza Umowa lub Usługi mogą pozostawać w sprzeczności z takimi przepisami lub wymogami. Jedynym uprawnieniem przysługującym Klientowi w związku z takimi zmianami Usług zgodnie z niniejszym punktem jest wypowiedzenie Umowy.

  3. Zawieszenie. Microsoft może zawiesić korzystanie przez Klienta z Usług, jeśli (1) istnieje uzasadniona konieczność zapobieżenia nieuprawnionemu dostępowi do Danych Klienta; (2) Klient nie zareaguje w rozsądnym czasie na zgłoszenie domniemanego naruszenia na mocy punktów 4.k lub 8 lub (3) Klient naruszy postanowienia Umowy. Microsoft dołoży starań, aby zawieszenie dostępu obowiązywało w stosunku do jak najmniejszej koniecznej części Usług przez okres istnienia danej okoliczności lub potrzeby. Microsoft powiadomi Klienta z wyprzedzeniem o takim zawieszeniu, chyba że zdaniem Microsoft istnieje konieczność natychmiastowego zawieszenia. Jeśli Klient nie usunie w całości przyczyn zawieszenia w ciągu 60 dni od daty zawieszenia, Microsoft może wypowiedzieć Umowę i usunąć Dane Klienta bez zachowania okresu przechowywania danych. Ponadto Microsoft może również zamknąć konto Klienta w przypadku, gdy możliwość korzystania przez Klienta z Usług Deweloperskich zostanie zawieszona więcej niż dwa razy w ciągu dowolnego okresu 12-miesięcznego.

  4. Wypowiedzenie w związku z brakiem aktywności. Microsoft może zawiesić lub zlikwidować konto Usługi po dłuższym okresie nieaktywności. W przypadku Klientów korzystających z bezpłatnego konta Usług Deweloperskich Microsoft może wypowiedzieć niniejszą umowę lub usunąć wszelkie Dane Klienta utworzone automatycznie podczas rejestracji w Usługach Deweloperskich, jeśli Klient nie prześle ani nie utworzy żadnych Danych Klienta w ciągu 90 dni od daty uzyskania dostępu do Usług Deweloperskich. Microsoft powiadomi Klienta z wyprzedzeniem o planowanym zawieszeniu lub likwidacji konta lub usunięciu Danych Klienta.

  5. Wypowiedzenie prawa dostępu do Portali Dokumentacji. Microsoft może wypowiedzieć Klientowi prawo do korzystania z Portali Dokumentacji w dowolnym czasie bez powiadomienia oraz według własnego uznania.

 7. Rękojmie i gwarancje

  1. Gwarancja na Usługi Microsoft. Klienci korzystający z systemu Windows Azure, którzy zakupili dostęp do Usług Deweloperskich, uzyskują od Microsoft gwarancję, że Usługi Deweloperskie będą działać zgodnie z Umowami dotyczącymi Poziomu Usług w okresie obowiązywania umowy dla opłaconej części Usług Deweloperskich. Jedynymi uprawnieniami przysługującymi Klientowi z tytułu naruszenia tej ograniczonej gwarancji są uprawnienia opisane w Umowach Dotyczących Poziomu Usług. Niniejsza gwarancja podlega następującym ograniczeniom:

   1. odpowiedzialność z tytułu wszelkich dorozumianych rękojmi, gwarancji lub innych zapewnień, której nie można wyłączyć na mocy prawa, obowiązuje tylko przez okres jednego roku od początku okresu obowiązywania ograniczonej rękojmi;

   2. niniejsza ograniczona gwarancja nie obejmuje problemów spowodowanych wypadkiem, nadużyciem lub korzystaniem z Usług Deweloperskich w sposób niezgodny z Umową lub opublikowanymi przez Microsoft wskazówkami lub dokumentacją, ani zdarzeniami powstałymi z przyczyn niezależnych od Microsoft;

   3. nie ma zastosowania w przypadku problemów spowodowanych niespełnieniem minimalnych wymagań systemu;

   4. nie ma zastosowania do Wersji Ewaluacyjnych ani produktów lub usług oferowanych bezpłatnie.

   O ILE ODDZIELNA UMOWA NIE PRZEWIDUJE INACZEJ, Z ZASTRZEŻENIEM POWYŻSZEJ GWARANCJI MICROSOFT I DOSTAWCY MICROSOFT ŚWIADCZĄ USŁUGI (W TYM TREŚCI I INTERFEJSY API) „W STANIE TAKIM, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ”, „Z WSZELKIMI BŁĘDAMI” I „W ZALEŻNOŚCI OD DOSTĘPNOŚCI”. RYZYKO ZWIĄZANE Z ICH UŻYWANIEM PONOSI KLIENT. MICROSOFT NIE UDZIELA ŻADNYCH WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH ANI USTAWOWYCH RĘKOJMI, GWARANCJI ANI ZAPEWNIEŃ, W TYM RĘKOJMI CO DO WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I BRAKU NARUSZEŃ PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. NA MOCY PRAWA MIEJSCOWEGO KLIENTOWI MOGĄ PRZYSŁUGIWAĆ DODATKOWE PRAWA, KTÓRYCH NINIEJSZA UMOWA NIE MOŻE ZMIENIĆ. NINIEJSZE WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄ ZASTOSOWANIE W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO WŁAŚCIWE. DOTYCZY TO RÓWNIEŻ ICH ZASTOSOWANIA DO DOROZUMIANYCH RĘKOJMI CO DO WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I BRAKU NARUSZEŃ PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ.

  2. Treści i materiały osób trzecich. MICROSOFT NIE KONTROLUJE, NIE PRZEGLĄDA, NIE WERYFIKUJE, NIE ZATWIERDZA I NIE PRZYJMUJE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK TREŚCI, INFORMACJE, WIADOMOŚCI, MATERIAŁY I PROJEKTY OSÓB TRZECICH DOSTĘPNE W USŁUGACH BEZPOŚREDNIO LUB ZA POŚREDNICTWEM ŁĄCZY. O ILE ODRĘBNA UMOWA NIE STANOWI INACZEJ, MICROSOFT NIE UDZIELA ŻADNYCH RĘKOJMI ANI NIE WYDAJE ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ W TYM ZAKRESIE ORAZ NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POWYŻSZE ELEMENTY. WSZELKIE KONTAKTY KLIENTA Z TAKIMI OSOBAMI TRZECIMI ODBYWAJĄ SIĘ NA JEGO WŁASNE RYZYKO.

 8. Obrona przed roszczeniami

  1. Obrona. Microsoft będzie bronić Klienta przed wszelkimi roszczeniami zgłaszanymi przez niestowarzyszone osoby trzecie z tytułu naruszenia przez Usługi Deweloperskie lub Oprogramowanie Usług Deweloperskich ich praw patentowych, praw autorskich lub praw do znaku towarowego lub z tytułu niezgodnego z prawem użycia ich tajemnic handlowych. Klient będzie bronić Microsoft przed wszelkimi roszczeniami zgłaszanymi przez niestowarzyszone osoby trzecie z tytułu naruszenia ich praw patentowych, praw autorskich lub praw do znaku towarowego lub z tytułu niezgodnego z prawem użycia ich tajemnic handlowych przez (1) Produkty niepochodzące od Microsoft, które nie zostały udostępnione w ramach Usług Deweloperskich lub Oprogramowania Usług Deweloperskich, lub (2) Dane Klienta, które Klient udostępnia pośrednio lub bezpośrednio w związku z korzystaniem z Usług.

  2. Ograniczenia. Zobowiązania Microsoft określone w punkcie 8.a nie będą mieć zastosowania, jeśli roszczenie lub orzeczenie sądu będzie dotyczyć (1) Danych Klienta, Produktu niepochodzącego od Microsoft, modyfikacji wprowadzonych przez Klienta w Usługach lub materiałów przekazanych lub udostępnionych przez Klienta w ramach korzystania z Usług; (2) łączenia przez Klienta Usług z Produktem, danymi lub procesem biznesowym niepochodzącymi od Microsoft lub odszkodowań opartych na wartości Produktu, danych lub procesu biznesowego niepochodzących od Microsoft (3) wykorzystywania przez Klienta znaku towarowego Microsoft bez uprzedniego uzyskania od Microsoft wyraźnej pisemnej zgody albo korzystania przez Klienta z Usług po powiadomieniu Klienta przez Microsoft o konieczności zaprzestania takich działań w związku z roszczeniem osoby trzeciej lub (4) rozpowszechniania przez Klienta Usług wśród niestowarzyszonych osób trzecich lub korzystania z Usług na rzecz takich osób trzecich.

  3. Uprawnienia. Jeśli Microsoft w sposób uzasadniony uzna, że roszczenie na mocy punktu 8.a może być przyczyną zakazania Klientowi korzystania z Usług Deweloperskich lub Oprogramowania Usług Deweloperskich, wówczas Microsoft dołoży starań, aby (1) uzyskać dla Klienta prawo do dalszego korzystania z Usług lub Oprogramowania lub (2) zmodyfikować Usługi lub Oprogramowanie albo zastąpić je funkcjonalnym odpowiednikiem. Jeśli powyższe opcje nie są uzasadnione z handlowego punktu widzenia, wówczas Microsoft może wypowiedzieć Klientowi prawo do korzystania z Usług Deweloperskich lub Oprogramowania Usług Deweloperskich.

  4. Zobowiązania. W przypadku pojawienia się roszczeń opisanych w punkcie 8 strony muszą niezwłocznie powiadomić o tym fakcie drugą stronę. Strona ubiegająca się o ochronę musi (1) przekazać drugiej stronie pełną kontrolę nad prowadzeniem obrony i nad ewentualnym zawarciem ugody w sprawie dotyczącej roszczenia oraz (2) udzielić drugiej stronie uzasadnionej pomocy wymaganej do prowadzenia obrony w sprawie dotyczącej roszczenia. Strona zapewniająca ochronę (1) zwróci drugiej stronie uzasadnione wydatki bieżące wynikające z udzielenia takiej pomocy oraz (2) wypłaci kwotę wynikającą z niekorzystnego prawomocnego orzeczenia sądu (lub z ugody, którą druga strona zaakceptuje). Przysługujące stronom odpowiednie prawa do obrony oraz zasądzone lub uzgodnione płatności na mocy tego punktu zastępują wszelkie wynikające z przepisów prawa stanowionego lub powszechnego uprawnienia do rekompensaty lub zabezpieczenia (ang. indemnification rights) lub podobne uprawnienia. Ponadto strony zrzekają się wykonania takich praw wynikających z przepisów prawa powszechnego.

 9. Ograniczenie odpowiedzialności

  1. Ograniczenie. Całkowita odpowiedzialność każdej ze stron na mocy Umowy jest ograniczona do wartości odszkodowania za szkody bezpośrednie do kwoty uiszczonej na mocy Umowy za Usługi Deweloperskie objęte taką odpowiedzialnością w okresie 12 miesięcy przed powstaniem tej odpowiedzialności, a w przypadku Usług udostępnionych bezpłatnie — do kwoty pięciuset dolarów amerykańskich (500 USD).

  2. WYŁĄCZENIE. STRONY ANI DOSTAWCY STRON NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UTRATĘ PRZYCHODÓW LUB ZYSKÓW, SZKODY POŚREDNIE, UBOCZNE, WTÓRNE ANI ZA ODSZKODOWANIA SPECJALNE LUB RETORSYJNE, NAWET JEŚLI STRONA LUB DOSTAWCY STRONY POSIADALI WIEDZĘ NA TEMAT MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD LUB ODSZKODOWAŃ.

  3. Wyjątki od ograniczeń. Ograniczenia odpowiedzialności wymienione w tym punkcie obowiązują w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo właściwe, nie mają jednak zastosowania do (1) zobowiązań stron wynikających z punktu 8 lub Załącznika A ani do (2) naruszenia przez stronę obowiązku zachowania poufności lub praw własności intelektualnej drugiej strony.

 10. Postanowienia różne

  1. Brak innych praw. Microsoft zastrzega sobie wszystkie prawa nieudzielone w sposób wyraźny w niniejszej umowie. Na mocy niniejszej umowy nie są udzielane też żadne inne prawa, w tym przez domniemanie, na zasadzie estoppelu ani w inny sposób.

  2. Powiadomienia.
   Klient musi wysyłać powiadomienia pocztą na adres podmiotu zawierającego umowę w imieniu Microsoft wymienionego w Załączniku A odpowiednio do podstawowego miejsca działalności przez Klienta, przesyłając również kopię na adres:
   Microsoft Legal and Corporate Affairs (Developer Division)
   One Microsoft Way
   Redmond, WA 98052 USA
   Klient zgadza się otrzymywać od Microsoft powiadomienia elektroniczne związane z Usługami, które będą przesyłane pocztą elektroniczną do określonego użytkownika końcowego lub administratora podanego w informacjach kontaktowych lub wyświetlane Klientowi podczas korzystania z Usług. Treść powiadomienia wchodzi w życie w dniu podanym na potwierdzeniu odbioru w przypadku poczty tradycyjnej, a w przypadku poczty e-mail — w dniu wysłania oraz w dniu wyświetlenia podczas korzystania z Usług.

  3. Przeniesienie praw i zobowiązań. Klient nie może przelać całości ani części praw i zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.

  4. Rozdzielność postanowień. Jeśli którakolwiek część Umowy zostanie uznana za niewykonalną, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

  5. Zrzeczenie się wykonania przysługujących praw. Niemożność wykonania któregokolwiek postanowienia niniejszej Umowy nie oznacza zrzeczenia się wykonania przysługujących praw.

  6. Brak stosunku przedstawicielstwa. Strony są niezależnymi kontrahentami. Niniejsza umowa nie prowadzi do powstania przedstawicielstwa, spółki ani przedsiębiorstwa typu joint venture.

  7. Prawa osób trzecich. Niniejsza umowa nie daje osobom niebędącym jej stronami żadnych uprawnień.

  8. Prawo właściwe i miejsce rozstrzygania sporów. Prawo właściwe i właściwość miejscowa sądu odpowiednie dla podstawowego miejsca prowadzenia działalności przez Klienta są wymienione w Załączniku A.

  9. Całość umowy. Niniejsza umowa stanowi całość porozumienia dotyczącego przedmiotu umowy i zastępuje wszelkie przeszłe lub bieżące ustalenia poczynione w tym zakresie. Załącznik A zawiera dodatkowe postanowienia dotyczące Umowy stosownie do podstawowego miejsca prowadzenia działalności przez Klienta.

  10. Pozostanie w mocy. Po wypowiedzeniu albo wygaśnięciu niniejszej Umowy następujące postanowienia pozostają w mocy: 1.b, 2.a-b, 4, 5.a-d, 5.f-g, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Załącznik A i wszystkie inne definicje.

  11. Przepisy eksportowe obowiązujące w Stanach Zjednoczonych. Usługi podlegają przepisom eksportowym obowiązującym w Stanach Zjednoczonych. Klient musi przestrzegać wszelkich stosownych przepisów, w tym obowiązujących w Stanach Zjednoczonych przepisów eksportowych (ang. U.S. Export Administration Regulations) oraz przepisów o międzynarodowym handlu bronią (ang. International Traffic in Arms Regulations), a także przepisów dotyczących użytkowników końcowych, używania i kraju przeznaczenia wydawanych przez organy rządowe w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie https://www.microsoft.com/exporting/.

  12. Dostępność na całym świecie. Dostępność Usług, w tym ich konkretnych funkcji i wersji językowych, różni się w zależności od kraju.

  13. Nabyte prawa. Klient będzie bronić Microsoft przed wszelkimi roszczeniami wynikającymi z (1) dowolnego aspektu obecnego lub przeszłego stosunku pracy między Klientem i dowolnym z obecnych lub przeszłych pracowników lub kontrahentów Klienta lub na mocy układów zbiorowych pracy, w tym w szczególności przed roszczeniami z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy lub naruszenia wyraźnej lub domniemanej umowy o pracę lub roszczeniami o wypłatę wynagrodzeń lub świadczeń socjalnych lub pokrycie kosztów niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy lub kosztów zwolnienia, lub (2) dowolnych zobowiązań, których podstawą jest dyrektywa w sprawie praw nabytych (dyrektywa Rady 2001/23/WE, poprzednio dyrektywa Rady 77/187/WE zmieniona dyrektywą Rady 98/50/WE) lub krajowe przepisy prawa implementujące tę dyrektywę lub podobne przepisy prawa, w tym akt normatywny Transfer of Undertakings (Protection of Employment) Regulations 2006 obowiązujący w Wielkiej Brytanii, a zwłaszcza przed roszczeniami wniesionymi przez obecnych lub przeszłych pracowników lub kontrahentów Klienta, w tym roszczeniami związanymi z rozwiązaniem ich stosunku pracy przez Microsoft po przekazaniu Microsoft kontroli nad tym stosunkiem pracy na mocy rzeczonych przepisów prawa. Ponadto Klient wypłaci kwotę wynikającą z niekorzystnego prawomocnego orzeczenia sądu (lub z zaakceptowanej przez Klienta ugody). Niniejszy punkt zawiera opis jedynych uprawnień, które przysługują Microsoft z tytułu powyższych roszczeń. Microsoft bezzwłocznie powiadomi Klienta na piśmie o pojawieniu się roszczenia opisanego w niniejszym punkcie. Microsoft musi (1) przekazać Klientowi pełną kontrolę nad prowadzeniem obrony lub nad zawarciem ugody w sprawie takiego roszczenia oraz (2) udzielić Klientowi uzasadnionej pomocy wymaganej do prowadzenia obrony w sprawie dotyczącej roszczenia. Klient zwróci Microsoft uzasadnione wydatki bieżące poniesione przez Microsoft w związku z udzieleniem takiej pomocy.

  14. Siła wyższa. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie postanowień niniejszej Umowy z przyczyn pozostających poza uzasadnioną kontrolą Stron, obejmujących pożar, wybuch, awarię zasilania, trzęsienie ziemi, powódź, gwałtowne burze, strajk, embargo, spory między pracodawcą a pracownikami, działania organów cywilnych lub wojskowych, wojnę, akty terroryzmu (w tym cyberterroryzmu), zdarzenia losowe, działania lub zaniechania operatorów sieci teleinformatycznych, działania lub zaniechania organów rządowych lub administracyjnych (w tym przyjęcie przepisów lub innych aktów wykonawczych wpływających na świadczenie Usług).

  15. Modyfikacje. Microsoft może w dowolnym momencie zmodyfikować postanowienia niniejszej umowy (niekoniecznie informując o tym Klienta indywidualnie) przez opublikowanie ich zmienionej wersji w sekcji dotyczącej kwestii prawnych w Usługach Deweloperskich lub w Portalach Dokumentacji (lub w innej witrynie wskazanej przez Microsoft) lub powiadamienie o tym fakcie Klienta zgodnie z punktem 10.b. Wszelkie modyfikacje wchodzą w życie z chwilą dalszego korzystania przez Klienta z Usługi.

  16. Powiadomienia i tryb wnoszenia roszczeń z tytułu naruszenia prawa autorskiego. Na mocy Kodeksu Stanów Zjednoczonych, Tytuł 17, sekcja 512 (c)(2) powiadomienia o zarzucanym naruszeniu praw autorskich powinny być przesyłane do wyznaczonego przedstawiciela Microsoft. ZAPYTANIA NIESPEŁNIAJĄCE WYMAGAŃ PONIŻSZEJ PROCEDURY POZOSTANĄ BEZ ODPOWIEDZI. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Powiadomienia i procedura zgłaszania roszczeń dotyczących naruszenia praw autorskich (https://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.htm).

 11. Definicje

  Używany w niniejszej umowie termin „dzień” oznacza dzień kalendarzowy.

  „Podmiot Stowarzyszony” to dowolny podmiot prawny, który znajduje się w posiadaniu strony lub w którego posiadaniu znajduje się strona (wymagane jest tutaj posiadanie co najmniej 50% udziałów lub akcji).

  „Treści” to dokumenty, fotografie, filmy i inne materiały graficzne, tekstowe lub audiowizualne, które mogą być chronione prawami autorskimi.

  „Dane Klienta” to wszelkie Treści lub inne dane, w tym oprogramowanie i pliki zawierające tekst, dźwięk lub obrazy, które zostały przekazane Microsoft przez Klienta lub w imieniu Klienta w ramach korzystania z Usług Deweloperskich i które są przeznaczone do użytku Klienta lub upoważnionych użytkowników Klienta. Dane Klienta nie obejmują Przesłanych Materiałów ani innych Treści lub danych przekazanych do Portali Dokumentacji lub w inny sposób publicznie udostępnionych za pośrednictwem Usług Deweloperskich.

  „Usługi Deweloperskie” to usługa Visual Studio Team Services, Portal Usług Deweloperskich, usługi profili Visual Studio oraz inne usługi wskazane przez Microsoft jako podlegające Umowie.

  „Portal Usług Deweloperskich” oznacza witrynę Visual Studio Team Services dostępną pod adresem https://visualstudio.microsoft.com.

  „Oprogramowanie Usług Deweloperskich” to będące własnością Microsoft oprogramowanie, które Microsoft dostarcza Klientowi w ramach Usług Deweloperskich do korzystania razem z Usługami Deweloperskimi.

  „Portale Dokumentacji” to witryna Microsoft zawierająca treści marketingowe i przeznaczone dla sieci deweloperów, dostępna pod adresem http://msdn.microsoft.com oraz witryna zawierająca treści marketingowe oraz specjalistyczne przeznaczone dla informatyków dostępna pod adresem http://technet.microsoft.com, a także inne wskazane przez Microsoft witryny.

  „Treści Microsoft” to Treści znajdujące się w Usługach udostępniane przez firmę Microsoft i jej dostawców.

  „Ograniczona licencja publiczna Microsoft” to Ograniczona licencja Publiczna Microsoft na oprogramowanie, której kopia znajduje się w Załączniku B.

  „Oprogramowanie Microsoft” to oprogramowanie i kod komputerowy Microsoft, w tym kod przykładowy i Oprogramowanie Usług Deweloperskich.

  „Produkt Niepochodzący od Microsoft” to wszelkie oprogramowanie, dane, usługi, witryny lub inne produkty licencjonowane, sprzedawane lub w inny sposób udostępnione Klientowi przez podmiot prawny inny niż Microsoft, bez względu na to, czy Klient uzyskał do nich dostęp za pośrednictwem Usług, czy w inny sposób.

  „Szczegóły Oferty” to postanowienia dotyczące cen i warunków płatności za Usługi Deweloperskie.

  „Wersja Ewaluacyjna” to wersja ewaluacyjna, wersja beta lub innego rodzaju wersja przedpremierowa Usług Deweloperskich lub Oprogramowania Usług Deweloperskich udostępniona przez Microsoft.

  „Oświadczenie o ochronie prywatności” to oświadczenie o ochronie prywatności dotyczące Usług (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=246330).

  „Zasady Postępowania” to zasady postępowania dotyczące Usług (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=303819).

  „Usługi” to Usługi Deweloperskie, Portale Dokumentacji, witryna http://connect.microsoft.com oraz Oprogramowanie Microsoft udostępniane Klientowi na mocy Umowy.

  „Umowa SLA” oznacza zobowiązania Microsoft w odniesieniu do świadczenia lub działania Usług Deweloperskich (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=309360).

  „Przesłane Materiały” to Treści, kod, komentarze, opinie, sugestie, informacje lub materiały przekazane przez Klienta za pomocą Portali Dokumentacji lub dowolnych Usług i udostępnione tam publicznie (a nie do własnego użytku Klienta lub jego upoważnionych użytkowników). Przesłane materiały nie stanowią Danych Klienta.

  „Plan Użytkownika” to subskrypcja na użytkownika, wersja próbna lub inne świadczenie przyznane przez Microsoft, które umożliwia korzystanie z usług na koncie i dostęp do Usług Deweloperskich.

  „Microsoft” oznacza odpowiednio podmiot Microsoft wymieniony w Załączniku A jako właściwy dla lokalizacji klienta oraz jego Podmioty Stowarzyszone.

  „Klient” to osoba fizyczna lub prawna, która akceptuje Umowę w celu korzystania z Usług.

INFORMACJA O PRAWACH AUTORSKICH

© 2013 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Załącznik A

Dodatek do umowy dotyczący lokalizacji Klienta

Poniższa tabela przedstawia podmiot Microsoft zawierający niniejszą umowę, dane kontaktowe właściwego podmiotu Microsoft, prawo właściwe i miejsce rozstrzygania sporów oraz dodatkowe warunki umowy zależnie od kraju lub regionu, w którym Klient prowadzi podstawową działalność.

Jeśli podstawowym miejscem działalności Klienta jest Afryka, Europa lub Bliski Wschód, wówczas do umowy Klienta z Microsoft mają zastosowanie poniższe postanowienia.

Podmiot Microsoft i dane kontaktowe

Prawo właściwe i miejsce rozstrzygania sporów

Postanowienia dodatkowe

Microsoft Ireland Operations Limited
The Atrium, Block B, Carmenhall Road
Sandyford Industrial Estate
Dublin 18
Ireland

Prawem właściwym dla wykładni niniejszej umowy jest prawo obowiązujące w Republice Irlandii bez względu na przyjęte w nim normy prawa kolizyjnego, przy czym (1) jeśli Klient jest podmiotem rządowym w Stanach Zjednoczonych, prawem właściwym dla wykładni niniejszej umowy jest prawo obowiązujące w Stanach Zjednoczonych, a (2) jeśli Klient jest podmiotem stanowej lub lokalnej administracji rządowej w Stanach Zjednoczonych, prawem właściwym dla wykładni niniejszej umowy jest prawo obowiązujące w danym stanie. W celu wykonania postanowień niniejszej umowy Microsoft wytoczy powództwo przed sądem właściwym dla siedziby Klienta. Ewentualne powództwo w celu wykonania postanowień niniejszej umowy Klient wnosi w Irlandii. Powyższy wybór jurysdykcji nie uniemożliwia stronom ubiegania się przed sądem w jakiejkolwiek właściwej jurysdykcji o zabezpieczenie roszczeń w drodze nakazu lub zakazu sądowego z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej.

Jeśli podstawowym miejscem działalności Klienta jest Australia, Bangladesz, Bhutan, Brunei Darussalam, Chińska Republika Ludowa, Filipiny, Hongkong, Indie, Indonezja, Kambodża, Laos, Makau, Malezja, Malediwy, Nepal, Nowa Zelandia, Republika Korei, Samoa, Samoa Amerykańskie, Singapur, Sri Lanka, Tajlandia, Timor Wschodni, Vanuatu lub Wietnam, to do umowy mają zastosowanie następujące warunki:

Podmiot Microsoft i dane kontaktowe

Prawo właściwe i miejsce rozstrzygania sporów

Postanowienia dodatkowe

Microsoft Regional Sales Corporation
438B Alexandra Road, #04-09/12,
Block B, Alexandra Technopark
Singapore, 119968

Prawem właściwym dla wykładni niniejszej umowy jest prawo stanu Waszyngton bez względu na przyjęte w nim normy prawa kolizyjnego. Z zastrzeżeniem poniższych punktów (i) i (ii) w celu wykonania postanowień niniejszej umowy Microsoft wytoczy powództwo przed sądem właściwym dla siedziby Klienta. Ewentualne powództwo w celu wyegzekwowania postanowień niniejszej umowy Klient wnosi w stanie Waszyngton (USA). Powyższy wybór jurysdykcji nie uniemożliwia stronom ubiegania się o zabezpieczenie roszczeń z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej w drodze nakazu lub zakazu sądowego.

i. Jeśli podstawowym miejscem działalności Klienta jest Brunei, Malezja lub Singapur, Klient zgadza się na niewyłączną jurysdykcję sądów w Singapurze.

ii. Jeśli podstawowym miejscem działalności Klienta jest Bangladesz, Chińska Republika Ludowa, Filipiny, Kambodża, Indie, Indonezja, Makau, Sri Lanka, Tajlandia lub Wietnam, to jakikolwiek spór bezpośrednio lub pośrednio wynikający z niniejszej umowy, w tym wszelkie wątpliwości dotyczące jej istnienia, ważności lub wypowiedzenia, będą przekazywane do ostatecznego rozstrzygnięcia przez sąd polubowny w Singapurze zgodnie z Regulaminem arbitrażu Międzynarodowego Centrum Arbitrażu w Singapurze (Singapore International Arbitration Centre, SIAC). Uznaje się, że postanowienia tego regulaminu stanowią integralną część postanowień zawartych w niniejszym podpunkcie. W skład sądu wchodzić będzie jeden arbiter wyznaczony przez przewodniczącego SIAC. Postępowanie polubowne będzie prowadzone w języku angielskim. Decyzja podjęta przez arbitra ma charakter ostateczny i wiążący oraz nie podlega zaskarżeniu. Decyzja ta może stanowić podstawę prawną orzeczeń wydawanych przez sądy w wyżej wymienionych lub innych krajach. W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo właściwe strony zrzekają się prawa do odwołania się od tej decyzji lub do korzystania z innych środków prawnych o podobnym charakterze. Wyłącznie na potrzeby niniejszej umowy uznaje się, że Hongkong, Makau i Tajwan nie wchodzą w skład Chińskiej Republiki Ludowej.

Strony uzgadniają, że Umowa musi zostać sporządzona na piśmie w języku angielskim oraz że w przypadku przetłumaczenia Umowy na język indonezyjski w celu spełnienia wymogu określonego w ustawie o numerze 24/2009 wersja sporządzona w języku angielskim ma charakter rozstrzygający.

Jeśli podstawowym miejscem działalności Klienta jest Ameryka Północna, Ameryka Południowa lub dowolny inny kraj lub region niewymieniony powyżej, gdzie Usługi są zgodnie z prawem dostępne, to do umowy mają zastosowanie następujące warunki:

Podmiot Microsoft i dane kontaktowe

Prawo właściwe i miejsce rozstrzygania sporów

Postanowienia dodatkowe

Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, WA 98052 (U.S.A.)

Prawem właściwym dla wykładni niniejszej umowy jest prawo stanu Waszyngton bez względu na przyjęte w nim normy prawa kolizyjnego. Powództwo mające na celu wykonanie postanowień niniejszej umowy musi zostać wniesione w stanie Waszyngton (USA). Powyższy wybór jurysdykcji nie uniemożliwia stronom ubiegania się przed sądem w jakiejkolwiek właściwej jurysdykcji o zabezpieczenie roszczeń w drodze nakazu lub zakazu sądowego z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej.

Załącznik B

Ograniczona licencja publiczna Microsoft

Ta licencja reguluje korzystanie z kodu oznaczonego jako przykładowy i dostępnego w tej witrynie bez odrębnej umowy licencyjnej, zgodnie z postanowieniami powyższego punktu zatytułowanego „INFORMACJE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA UDOSTĘPNIANEGO W WITRYNIE”. Korzystanie z takiego kodu („oprogramowania”) jest równoznaczne z zaakceptowaniem tej licencji. Jeśli Klient nie akceptuje tej licencji, nie może używać tego oprogramowania.

1. Definicje

Terminy „reprodukować”, „reprodukcja”, „opracowania” i „rozpowszechnianie” mają w niniejszej licencji takie samo znaczenie, jak w prawie autorskim obowiązującym w USA (odpowiednio: „reproduce”, „reproduction”, „derivative works” i „distribution”).

Termin „dzieło” oznacza oryginalne oprogramowanie lub wszelkie zmiany bądź rozszerzenia oprogramowania.

„Autor” to dowolna osoba rozpowszechniająca dzieło na podstawie niniejszej licencji.

„Patenty objęte licencjami” to roszczenia patentowe autora dotyczące bezpośrednio dzieła.

2. Udzielenie praw

(A) Udzielenie praw autorskich — na warunkach niniejszej licencji, z uwzględnieniem warunków i ograniczeń podanych w punkcie 3, każdy autor udziela licencjobiorcy niewyłącznej, światowej i wolnej od opłat licencji na reprodukowanie jego dzieła, tworzenie na jego podstawie prac pochodnych oraz rozpowszechnianie dzieła lub dowolnych prac pochodnych powstających na jego podstawie.

(B) Udzielenie patentu — na warunkach niniejszej licencji, z uwzględnieniem warunków i ograniczeń podanych w punkcie 3, każdy autor udziela licencjobiorcy niewyłącznej, światowej i wolnej od opłat licencji na tworzenie, zlecenie utworzenia, wykorzystywanie, sprzedawanie, wystawianie na sprzedaż, importowanie oraz inne korzystanie ze stanowiącego dzieło oprogramowania lub powstających na jego podstawie prac pochodnych.

3. Warunki i ograniczenia

(A) Brak licencji na znaki towarowe — niniejsza licencja nie daje licencjobiorcy praw do korzystania z nazw, logo lub znaków towarowych autorów.

(B) W razie wniesienia przez licencjobiorcę wobec któregokolwiek autora roszczenia w związku z patentami, które zdaniem licencjobiorcy oprogramowanie narusza, licencja patentowa otrzymana od tego autora automatycznie wygasa.

(C) Rozpowszechniając dowolną część oprogramowania, należy zachować wszystkie występujące w nim powiadomienia o prawach autorskich, patentach, znakach towarowych i prawach poszczególnych autorów.

(D) Rozpowszechnianie dowolnej części oprogramowania w postaci kodu źródłowego jest dozwolone tylko na mocy niniejszej licencji i pod warunkiem dołączenia do niego pełnej kopii niniejszej licencji.Rozpowszechnianie dowolnej części oprogramowania w postaci kodu skompilowanego lub obiektowego jest dozwolone tylko na mocy licencji zgodnej z niniejszą licencją.

(E) Oprogramowanie jest licencjonowane w stanie „takim, w jakim się znajduje”. Klient ponosi wszelkie ryzyko związane z jego używaniem. Autorzy nie udzielają żadnych wyraźnych rękojmi, gwarancji ani zapewnień. Na mocy prawa miejscowego Klientowi mogą przysługiwać dodatkowe prawa konsumenckie, których niniejsza licencja nie może zmienić. W zakresie dozwolonym przez prawo miejscowe autorzy wyłączają dorozumianą rękojmię co do wartości handlowej, przydatności do określonego celu i braku naruszeń praw własności intelektualnej.

(F) Ograniczenia platformy — licencje udzielone w podpunktach 2(A) i 2(B) mają zastosowanie tylko do oprogramowania lub prac pochodnych utworzonych przez licencjobiorcę, które działają w systemie operacyjnym Microsoft Windows.

Opinia