Przejdź do głównej zawartości
Visual Studio
POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT W WERSJI WSTĘPNEJ MICROSOFT VISUAL STUDIO 20152017-08-11T16:12:03-07:00

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT W WERSJI WSTĘPNEJ

MICROSOFT VISUAL STUDIO 2015


Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między Microsoft Corporation (lub, w zależności od miejsca zamieszkania Licencjobiorcy, jednym z podmiotów stowarzyszonych Microsoft Corporation) a Licencjobiorcą. Postanowienia te dotyczą określonego powyżej oprogramowania w wersji wstępnej. Niniejsze postanowienia mają również zastosowanie do wszelkich usług i aktualizacji Microsoft dla niniejszego oprogramowania, z wyjątkiem tych, którym towarzyszą odrębne postanowienia.


JEŚLI LICENCJOBIORCA PRZESTRZEGA NINIEJSZYCH POSTANOWIEŃ LICENCYJNYCH, UZYSKUJE OPISANE PONIŻEJ PRAWA.

 1. PRAWA DO INSTALACJI I UŻYWANIA.
  1. Postanowienia ogólne. Licencjobiorca może korzystać z oprogramowania w celu rozwijania i testowania własnych aplikacji. Licencjobiorca może uruchomić wersję wstępną oprogramowania Visual Studio Enterprise 2015 oraz Visual Studio Professional 2015 w ramach Usług Platformy Microsoft Azure.
  2. Używanie do celów demonstracyjnych. Dozwolone powyżej sposoby używania obejmują używanie oprogramowania w celu demonstracji aplikacji użytkownika.
 2. OPROGRAMOWANIE W WERSJI WSTĘPNEJ. Niniejsze oprogramowanie jest w wersji wstępnej. Może zatem nie działać poprawnie lub działać inaczej niż ostateczna wersja oprogramowania. Microsoft może zamienić wersję wstępną na ostateczną wersję komercyjną. lub w ogóle nie wprowadzić na rynek wersji komercyjnej. Microsoft nie ma obowiązku świadczyć na rzecz Licencjobiorcy usług konserwacji, pomocy technicznej ani aktualizacji w związku z oprogramowaniem.
 3. OPROGRAMOWANIE UWARUNKOWANE CZASOWO. Niniejsze oprogramowanie jest uwarunkowane czasowo i przestanie działać w dniu określonym w oprogramowaniu. Co pewien czas oprogramowanie może wyświetlać powiadomienia z przypomnieniem. Kiedy oprogramowanie przestanie działać, Licencjobiorca może nie mieć dostępu do danych używanych przez to oprogramowanie.
 4. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH SKŁADNIKÓW.
  1. Narzędzia. Oprogramowanie zawiera niektóre składniki wymienione na liście narzędzi dostępnej pod adresem go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=523763. Licencjobiorca może kopiować i instalować te składniki, o ile stanowią część oprogramowania, do komputerów własnych i należących do osób trzecich, w celu debugowania i wdrażania aplikacji oraz baz danych, które Licencjobiorca stworzył przy użyciu oprogramowania. Prosimy zwrócić uwagę, że narzędzia przeznaczone są do tymczasowego korzystania, że Microsoft może nie być w stanie poprawić lub aktualizować narzędzia oddzielnie od reszty oprogramowania, oraz że ze swojej natury niektóre narzędzia mogą umożliwiać osobom trzecim dostęp do urządzeń, na których zostały zainstalowane. Dlatego po zakończeniu operacji debugowania lub wdrażania aplikacji i bazy danych zaleca się usunięcie wszystkich zainstalowanych narzędzi. Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za osoby trzecie korzystające lub uzyskujące dostęp do narzędzi zainstalowanych na dowolnym urządzeniu.
  2. Serwer kompilacji. Oprogramowanie zawiera niektóre składniki wymienione na liście serwerów kompilacji dostępnej pod adresem go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=523763. Licencjobiorca może kopiować i instalować takie składniki, o ile są dołączone do oprogramowania, na urządzeniach, na których jest uruchomiona dana kompilacja. Licencjobiorca i inne podmioty w jego organizacji mogą używać tych składników na swoich komputerach z uruchomioną kompilacją wyłącznie w celach kompilowania, tworzenia, weryfikowania i archiwizowania swoich aplikacji oraz testowania jakości i wydajności w ramach procesu kompilacji.
  3. Składniki czcionek. Po uruchomieniu oprogramowania Licencjobiorca może korzystać z jego czcionek do wyświetlania i drukowania zawartości. Licencjobiorca może jedynie: (i) osadzać czcionki w zawartości, biorąc pod uwagę ograniczenia dotyczące ich osadzania; oraz (ii) tymczasowo pobierać je na drukarkę lub inne urządzenie wyjściowe, aby umożliwić drukowanie zawartości.
  4. Licencje na inne składniki.
   • Platformy Microsoft. Oprogramowanie może zawierać składniki pochodzące z Microsoft Windows; Microsoft Windows Server; Microsoft SQL Server; Microsoft Exchange; Microsoft Office i Microsoft SharePoint. Te składniki podlegają odrębnym umowom i odnośnym zasadom udzielania wsparcia w zakresie produktów, zgodnie z opisem w postanowieniach licencyjnych znajdujących się w katalogu instalacyjnym dla danego składnika lub w folderze „Licencje” dołączonym do oprogramowania.
   • Zasoby deweloperskie. Oprogramowanie obejmuje kompilatory, języki, środowiska uruchomieniowe, środowiska i inne zasoby. Te składniki podlegają odrębnym umowom i odnośnym zasadom udzielania wsparcia w zakresie produktów. Listę takich składników opublikowano pod adresem www.support.microsoft.com/common/international.aspx.
   • Składniki pochodzące od osób trzecich. Oprogramowanie może zawierać składniki pochodzące od osób trzecich, objęte odrębnymi informacjami prawnymi lub podlegające innym umowom, zgodnie z opisem w pliku ThirdPartyNotices dołączonym do oprogramowania. Nawet jeśli takie składniki podlegają innym umowom, zastosowanie mają również klauzule odrzucenia odpowiedzialności, wyjątki i wyłączenia dotyczące szkód zamieszczone poniżej.
    Oprogramowanie może także zawierać składniki podlegające licencjom na oprogramowanie open source, w których znajdują się określone zobowiązania w zakresie dostępności kodu źródłowego. Takie ewentualne postanowienia licencyjne zamieszczono w pliku ThirdPartyNotices. Licencjobiorca może uzyskać od Microsoft ten kod źródłowy, o ile i w takim zakresie, w jakim jest to wymagane na mocy stosownych licencji na oprogramowanie open source, po przesłaniu przekazu pieniężnego lub czeku w wysokości 5,00 USD na rzecz: Source Code Compliance Team, Microsoft Corporation, 1 Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. W polu „tytuł płatności” należy podać informację „source code for Visual Studio 2015 pre-release” (kod źródłowy produktu Visual Studio 2015 w wersji wstępnej). Microsoft może również udostępnić kopię kodu źródłowego na stronie thirdpartysource.microsoft.com.
  5. Menedżery pakietów. Oprogramowanie zawiera menedżery pakietów, takie jak NuGet, które dają Licencjobiorcy możliwość pobierania innych pakietów oprogramowania pochodzącego od Microsoft i osób trzecich w celu używania ich w aplikacji Licencjobiorcy. Te pakiety podlegają odnośnym licencjom, a nie niniejszej umowie. Microsoft nie rozpowszechnia żadnych pakietów osób trzecich, a także nie udziela na nie licencji ani żadnej gwarancji.
 5. KOD DYSTRYBUCYJNY. Licencjobiorca może rozpowszechniać w swoich aplikacjach kod zawarty w oprogramowaniu, zgodnie z postanowieniami niniejszej Sekcji. (Na potrzeby tego punktu termin „rozpowszechnianie” obejmuje również wdrażanie aplikacji Licencjobiorcy w celu udostępnienia ich w Internecie osobom trzecim.)
  1. Prawa do używania i rozpowszechniania. Kod i pliki tekstowe wymienione poniżej są „Kodem Dystrybucyjnym”.
   • Pliki REDIST.TXT. Licencjobiorca może kopiować i rozpowszechniać w postaci kodu wynikowego kod wyszczególniony na liście REDIST dostępnej pod adresem go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=523763.
   • Przykładowy kod, szablony i style. Licencjobiorca może kopiować, modyfikować i rozpowszechniać w postaci kodu źródłowego i wynikowego kod oznaczony jako „sample”, „template”, „simple styles” lub „sketch styles”.
   • Biblioteka obrazów. Licencjobiorca może — zgodnie z opisem w dokumentacji oprogramowania — kopiować i rozpowszechniać obrazy, grafikę i animacje znajdujące się w Bibliotece Obrazów.
   • Rozpowszechnianie przez osoby trzecie. Licencjobiorca może zezwolić dystrybutorom swoich aplikacji na kopiowanie i rozpowszechnianie Kodu Dystrybucyjnego jako części tych aplikacji.
  2. b. Wymagania dotyczące rozpowszechniania. W przypadku każdego rozpowszechnianego przez siebie Kodu Dystrybucyjnego Licencjobiorca musi:
   • dodawać do niego w swoich aplikacjach znaczące i podstawowe funkcje;
   • wymagać od dystrybutorów oraz zewnętrznych użytkowników końcowych akceptacji postanowień chroniących Kod Dystrybucyjny w stopniu co najmniej równym ochronie zapewnionej na mocy niniejszych postanowień licencyjnych; oraz
   • zwolnić Microsoft od wszelkiej odpowiedzialności, a także bronić Microsoft i naprawić wszelkie szkody powstałe w wyniku roszczeń wniesionych z tytułu rozpowszechniania lub używania programów Licencjobiorcy, z wyjątkiem zakresu, w którym podstawę roszczeń stanowi wyłącznie Kod Dystrybucyjny.
  3. Ograniczenia dotyczące rozpowszechniania. Licencjobiorca nie może:
   • używać znaków towarowych Microsoft w nazwach swoich aplikacji lub znakach firmowych, w sposób sugerujący, że aplikacje Licencjobiorcy zostały wyprodukowane przez Microsoft lub są przez Microsoft promowane; lub
   • modyfikować ani rozpowszechniać kodu źródłowego żadnego Kodu Dystrybucyjnego w taki sposób, aby jakakolwiek jego część podlegała Licencji Wyłączającej. Licencja Wyłączająca to licencja, w której przypadku używanie, modyfikowanie lub rozpowszechnianie wymaga, aby (i) kod był jawny lub rozpowszechniany w postaci kodu źródłowego; lub (ii) inne osoby były uprawnione do modyfikowania takiego kodu.
 6. AKTUALIZACJE. Jeśli Microsoft przygotuje poprawki (w tym m.in. poprawki zabezpieczeń lub innego typu poprawki) do oprogramowania, Licencjobiorca zgadza się dołożyć uzasadnionych z handlowego punktu widzenia starań, aby zainstalować te poprawki w celu zaktualizowania oprogramowania.
 7. DANE. Oprogramowanie może gromadzić informacje o Licencjobiorcy i sposobie, w jaki używa on oprogramowania, a także przesyłać takie informacje do Microsoft. Microsoft może wykorzystywać te informacje w celu świadczenia usług oraz w celu ulepszenia produktów i usług Microsoft. Licencjobiorca może zrezygnować z wielu scenariuszy (ale nie wszystkich), jak opisano w dokumentacji produktu. Istnieją również pewne funkcje oprogramowania, które mogą umożliwiać gromadzenie danych od użytkowników aplikacji Licencjobiorcy. Jeśli Licencjobiorca używa tych funkcji w celu gromadzenia danych w swoich aplikacjach, musi zachowywać zgodność z obowiązującym prawem, obejmującym dostarczanie odpowiednich powiadomień użytkownikom aplikacji Licencjobiorcy. Więcej informacji na temat zbierania i korzystania z danych można znaleźć w dokumentacji pomocy i oświadczeniu o ochronie prywatności pod adresem go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=528096. Korzystanie przez Licencjobiorcę z oprogramowania oznacza zgodę na takie działania.
 8. UWAGI NA TEMAT PRODUKTU. Podzielenie się z Microsoft uwagami na temat oprogramowania jest równoznaczne z nieodpłatnym udzieleniem Microsoft prawa do używania, udostępniania oraz komercjalizacji tych uwag w dowolny sposób oraz w dowolnym celu. Licencjobiorca nie będzie przekazywać uwag, które byłyby objęte licencją, na mocy której Microsoft zmuszony byłby do udzielania osobom trzecim licencji na swoje oprogramowanie lub dokumentację z powodu włączenia do nich takich uwag. Prawa te pozostają w mocy po wygaśnięciu niniejszej umowy.
 9. ZAKRES LICENCJI. Oprogramowanie jest licencjonowane, a nie sprzedawane. Na mocy niniejszej umowy Licencjobiorca uzyskuje tylko niektóre prawa do używania oprogramowania. Microsoft zastrzega sobie wszystkie pozostałe prawa. Licencjobiorca może korzystać z oprogramowania tylko w sposób wyraźnie dozwolony w niniejszej umowie. Nie dotyczy to sytuacji, w których pomimo niniejszego ograniczenia na mocy prawa właściwego przysługują mu dodatkowe uprawnienia. W takich przypadkach Licencjobiorca musi przestrzegać wszelkich ograniczeń technicznych oprogramowania zapewniających, że z oprogramowania będzie można korzystać wyłącznie w określony sposób. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie www.microsoft.com/licensing. Licencjobiorca nie może:
  • omijać żadnych ograniczeń technicznych oprogramowania;
  • odtwarzać, dekompilować ani dezasemblować oprogramowania ani podejmować prób takich działań, chyba że w przypadku i tylko w takim zakresie, w jakim jest to wymagane na mocy ustanowionych przez osoby trzecie postanowień licencyjnych mających zastosowanie do korzystania z określonych składników podlegających licencji open source, które mogą być dołączone do oprogramowania;
  • usuwać, minimalizować, blokować ani modyfikować żadnych powiadomień Microsoft ani dostawców Microsoft umieszczonych w oprogramowaniu;
  • używać oprogramowania w sposób niezgodny z prawem;
  • udostępniać, publikować, pożyczać ani wydzierżawiać oprogramowania, dostarczać go w postaci samodzielnego hostowanego rozwiązania w celu używania go przez inne osoby.
 10. USŁUGI POMOCY TECHNICZNEJ. Niniejsze oprogramowanie jest udostępniane Licencjobiorcy w stanie „takim, w jakim jest”, w związku z czym Microsoft może nie świadczyć związanych z tym oprogramowaniem usług pomocy technicznej.
 11. CAŁOŚĆ UMOWY. Niniejsza umowa wraz ze wszystkimi postanowieniami dotyczącymi uzupełnień, aktualizacji, usług internetowych i usług pomocy technicznej, z których korzysta Licencjobiorca, stanowią całość umowy dotyczącej oprogramowania i usług pomocy technicznej.
 12. OGRANICZENIA EKSPORTOWE. Licencjobiorca musi przestrzegać wszelkich krajowych i międzynarodowych przepisów prawa eksportowego mających zastosowanie do oprogramowania, które obejmują ograniczenia dotyczące kraju przeznaczenia, użytkowników końcowych i końcowego użycia. Więcej informacji na temat ograniczeń eksportowych można znaleźć na stronie (aka.ms/exporting).
 13. APLIKACJE WRAŻLIWE. Licencjobiorca nie może używać oprogramowania w wersji wstępnej do opracowywania i testowania swoich aplikacji dla (a) środowisk niebezpiecznych, wymagających bezpiecznego sterowania w razie awarii, włączając w to projektowanie, budowę, konserwację i obsługę obiektów energetyki jądrowej, systemów nawigacji i komunikacji lotniczej, kontroli ruchu lotniczego oraz systemów podtrzymania życia i systemów broni, oraz dla (b) transakcji handlu elektronicznego, włączając w to wszelkie transakcje spedycyjne, pieniężne, dotyczące kart kredytowych i inne operacje bankowe.
 14. PRAWO WŁAŚCIWE. Jeśli Licencjobiorca nabył oprogramowanie w Stanach Zjednoczonych, prawem właściwym dla wykładni postanowień niniejszej umowy i rozpatrywania roszczeń z tytułu ich naruszenia jest prawo stanu Waszyngton, a do wszelkich innych roszczeń mają zastosowanie prawa stanu, w którym mieszka Licencjobiorca. Jeśli Licencjobiorca nabył oprogramowanie w innym kraju, prawem właściwym dla wykładni niniejszej umowy jest prawo obowiązujące w tym kraju.
 15. PRAWA KONSUMENTA — RÓŻNICE REGIONALNE. W niniejszej umowie zostały przedstawione niektóre z uprawnień przysługujących stronom. Licencjobiorcy mogą przysługiwać inne uprawnienia, w tym uprawnienia konsumenta, na mocy przepisów prawa obowiązujących w stanie lub kraju Licencjobiorcy. Niezależnie od charakteru relacji, jakie Licencjobiorca utrzymuje z Microsoft, Licencjobiorcy mogą też przysługiwać określone uprawnienia względem strony, od której nabył oprogramowanie. Niniejsza umowa nie zmienia tych innych uprawnień, jeśli przepisy prawa przysługujące Licencjobiorcy na mocy ustawodawstwa stanowego lub krajowego nie zezwalają na takie zmiany. Na przykład, jeśli Licencjobiorca nabył oprogramowanie w jednym z poniższych regionów lub w przypadku obowiązywania obowiązkowego prawa krajowego, wtedy Licencjobiorca stosuje się do poniższych postanowień:
  1. Australia. Australijska ustawa o ochronie konsumentów (ang. Australian Consumer Law) przyznaje Licencjobiorcy określone gwarancje i żadne z zawartych w tej umowie postanowień nie ma na celu ograniczenia tych uprawnień.
  2. Kanada. Jeśli Licencjobiorca nabył oprogramowanie w Kanadzie i nie chce już otrzymywać aktualizacji, może wyłączyć funkcję automatycznej aktualizacji, odłączyć swoje urządzenie od Internetu (w takim jednak przypadku po ponownym podłączeniu urządzenia do Internetu oprogramowanie wznowi wyszukiwanie i instalowanie aktualizacji) albo odinstalować oprogramowanie. Ewentualna dokumentacja produktu może także zawierać informacje na temat sposobu wyłączania funkcji aktualizacji w danym urządzeniu Licencjobiorcy lub w oprogramowaniu.
  3. Niemcy i Austria.
   1. Rękojmie i gwarancje. Oprogramowanie objęte właściwą licencją będzie działać zasadniczo zgodnie z opisem znajdującym się we wszelkich materiałach Microsoft towarzyszących oprogramowaniu. Jednakże Microsoft nie udziela żadnych innych umownych gwarancji i zapewnień dotyczących licencjonowanego oprogramowania.
   2. Ograniczenie odpowiedzialności. W przypadku umyślnego działania, rażącego niedbalstwa, roszczeń opartych na Ustawie o odpowiedzialności za produkt oraz w przypadku śmierci lub uszczerbku na zdrowiu Microsoft ponosi odpowiedzialność zgodnie z obowiązującymi przepisami.Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w powyższym podpunkcie (ii), Microsoft ponosi odpowiedzialność jedynie z tytułu nieznacznego niedbalstwa w przypadku niewywiązania się ze swoich istotnych zobowiązań umownych, których naruszenie mogłoby stanowić zagrożenie dla realizacji celu niniejszej umowy, a co do wypełnienia których strona może mieć bezwzględne zaufanie (tzw. podstawowe zobowiązania umowne). Microsoft nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu pozostałych przypadków nieznacznego niedbalstwa.
 16. SKUTKI PRAWNE. W niniejszej umowie zostały przedstawione niektóre z uprawnień przysługujących stronom. Licencjobiorcy mogą przysługiwać inne prawa na mocy ustawodawstwa stanowego lub krajowego. Niniejsza umowa nie zmienia praw przysługujących Licencjobiorcy na mocy ustawodawstwa stanowego lub krajowego, jeśli ustawodawstwo to na takie zmiany nie zezwala.
 17. ODRZUCENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU RĘKOJMI I GWARANCJI. OPROGRAMOWANIE JEST LICENCJONOWANE W STANIE „TAKIM, W JAKIM JEST”. WSZELKIE RYZYKO ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z OPROGRAMOWANIA PONOSI LICENCJOBIORCA. MICROSOFT NIE UDZIELA ŻADNYCH WYRAŹNYCH RĘKOJMI, GWARANCJI ANI ZAPEWNIEŃ DOTYCZĄCYCH OPROGRAMOWANIA. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO MIEJSCOWE MICROSOFT NINIEJSZYM WYŁĄCZA SWOJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU DOROZUMIANYCH GWARANCJI CO DO WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ BRAKU NARUSZEŃ PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ.
 18. OGRANICZENIE I WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY. MICROSOFT I DOSTAWCY MICROSOFT PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYŁĄCZNIE ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE DO KWOTY 5,00 USD. LICENCJOBIORCA NIE MOŻE DOCHODZIĆ ROSZCZEŃ Z TYTUŁU ŻADNYCH INNYCH SZKÓD, W TYM SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z UTRATY ZYSKÓW, SZKÓD WTÓRNYCH, SZKÓD SZCZEGÓLNYCH, SZKÓD POŚREDNICH LUB SZKÓD UBOCZNYCH.

Ograniczenie to ma zastosowanie w przypadku (a) wszelkich kwestii dotyczących oprogramowania, usług, treści (w tym kodu) udostępnianych na stronach internetowych osób trzecich lub aplikacji osób trzecich, a także w przypadku (b) roszczeń z tytułu naruszenia umowy, rękojmi, gwarancji lub zapewnień lub z tytułu odpowiedzialności obiektywnej, niedbalstwa lub czynu niedozwolonego, w zakresie dozwolonym przez prawo właściwe.

Ograniczenie to ma zastosowanie także w przypadku, gdy spółka Microsoft wiedziała lub powinna była wiedzieć o możliwości powstania takich szkód. Powyższe ograniczenie i wyłączenie mogą nie dotyczyć Licencjobiorcy w przypadku, gdy na mocy prawa krajowego lub stanowego nie jest dozwolone wyłączenie ani ograniczenie odpowiedzialności za szkody uboczne, wtórne itp.

* * *

Informacja dotycząca kodeków wideo. Niniejsze oprogramowanie może zawierać technologię dekodowania H.264/MPEG-4 AVC i/lub VC-1. MPEG LA, LLC wymaga zamieszczenia następującej informacji:

NINIEJSZY PRODUKT JEST OBJĘTY LICENCJAMI DOTYCZĄCYMI ZBIORU PATENTÓW ZWIĄZANYCH ZE STANDARDAMI H.264/AVC ORAZ VC-1. NA PODSTAWIE TYCH LICENCJI NINIEJSZY PRODUKT JEST PRZEZNACZONY DO NIEKOMERCYJNEGO UŻYTKU OSOBISTEGO PRZEZ UŻYTKOWNIKA W CELU (i) KODOWANIA DANYCH WIDEO ZGODNIE ZE WSPOMNIANYMI STANDARDAMI („STANDARDY WIDEO”) LUB (ii) DEKODOWANIA DANYCH WIDEO W STANDARDZIE AVC ORAZ VC-1 ZAKODOWANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA PROWADZĄCEGO NIEKOMERCYJNĄ DZIAŁALNOŚĆ OSOBISTĄ LUB OTRZYMANYCH OD DOSTAWCY DANYCH WIDEO DYSPONUJĄCEGO LICENCJĄ NA UDOSTĘPNIANIE TAKICH DANYCH WIDEO. LICENCJE TE NIE OBEJMUJĄ NATOMIAST INNYCH PRODUKTÓW, NAWET JEŚLI TAKIE PRODUKTY SĄ ZAWARTE W TYM OPROGRAMOWANIU W RAMACH JEDNEGO ARTYKUŁU. INNE SPOSOBY KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA NIE SĄ OBJĘTE ŻADNĄ LICENCJĄ, W TYM LICENCJĄ DOROZUMIANĄ. WIĘCEJ INFORMACJI NA TEN TEMAT MOŻNA UZYSKAĆ W MPEG LA, LLC (WWW.MPEGLA.COM).

Dla wyjaśnienia, ta informacja nie ogranicza używania oprogramowania w normalnych zastosowaniach biznesowych dla biznesów, które nie obejmują (i) redystrybucji technologii dekodowania do osób trzecich i (ii) tworzenia treści przy użyciu technologii zgodnych ze STANDARDAMI WIDEO w celu dystrybucji do osób trzecich.

EULAID:VS2015_RTM_EntProTestPro_PLK.Update2RC

Opinia