Przejdź do głównej zawartości
Visual Studio
Rodzina produktów Microsoft Visual Studio Team Foundation Server 2015 w wersji wstępnej (RC)2016-09-14T11:47:34-07:00

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT W WERSJI WSTĘPNEJ

MICROSOFT VISUAL STUDIO TEAM FOUNDATION SERVER 2015


Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między Microsoft Corporation (lub, w zależności od miejsca zamieszkania Licencjobiorcy, jednym z podmiotów stowarzyszonych Microsoft Corporation) a Licencjobiorcą. Postanowienia te dotyczą określonego powyżej oprogramowania w wersji wstępnej. Niniejsze postanowienia mają również zastosowanie do wszelkich usług i aktualizacji Microsoft dla niniejszego oprogramowania, z wyjątkiem tych, którym towarzyszą odrębne postanowienia.


Licencjobiorca przestrzegający niniejszych postanowień licencyjnych uzyskuje opisane poniżej prawa.

 1. DEFINICJE.
  1. „Serwer” oznacza fizyczny system sprzętowy, na którym można uruchomić oprogramowanie serwera Partycja sprzętowa lub dysk typu blade są uznawane za oddzielne fizyczne systemy sprzętowe.
  2. „Inne dodatkowe oprogramowanie” oznacza:
   • Visual Studio Team Foundation Build Services
   • Visual Studio Team Foundation Server SharePoint Extensions
   • Visual Studio Team Foundation Server Project Server Extensions
 2. PRAWA DO INSTALACJI I UŻYWANIA.
  1. Jeśli Licencjobiorca przestrzega postanowień licencyjnych, może instalować i korzystać z oprogramowania na serwerach zlokalizowanych w siedzibie i używać oprogramowania w rzeczywistym środowisku produkcyjnym w celu projektowania, opracowywania i testowania swoich programów, pod warunkiem że:
   1. Licencjobiorca podejmie stosowne środki zapobiegawcze w celu sporządzenia kopii zapasowych swoich danych i zapewnienia tym danym odpowiedniej ochrony;
   2. Licencjobiorca zgadza się zaprzestać korzystania z oprogramowania bezzwłocznie po otrzymaniu stosownego powiadomienia od Microsoft; oraz
   3. do środowiska produkcyjnego mają dostęp tylko pracownicy i wykonawcy Licencjobiorcy.
  2. Licencjobiorca może dokonać instalacji i korzystać z kopii dodatkowego oprogramowania na dowolnej liczbie urządzeń. Z dodatkowego oprogramowania można korzystać tylko z oprogramowaniem serwera.
 3. OPROGRAMOWANIE W WERSJI WSTĘPNEJ. Niniejsze oprogramowanie jest w wersji wstępnej. Może zatem nie działać poprawnie lub działać inaczej niż ostateczna wersja oprogramowania. Microsoft może zamienić wersję wstępną na ostateczną wersję komercyjną. lub w ogóle nie wprowadzić na rynek wersji komercyjnej. Microsoft nie ma obowiązku świadczyć na rzecz Licencjobiorcy usług konserwacji, pomocy technicznej ani aktualizacji w związku z oprogramowaniem.
 4. OPROGRAMOWANIE UWARUNKOWANE CZASOWO. Oprogramowanie przestanie działać w dniu 1 listopada 2015 roku. Licencjobiorca nie otrzyma żadnego dodatkowego powiadomienia. Kiedy oprogramowanie przestanie działać, Licencjobiorca może nie mieć dostępu do danych używanych przez to oprogramowanie.
 5. DOŁĄCZONE PROGRAMY MICROSOFT. O ile postanowienia niniejszej umowy nie stanowią inaczej, niniejsze postanowienia licencyjne dotyczą wszystkich programów Microsoft zawartych w oprogramowaniu.
 6. UWAGI DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW OSÓB TRZECICH. Oprogramowanie może zawierać składniki pochodzące od osób trzecich, objęte odrębnymi informacjami prawnymi lub podlegające innym umowom, zgodnie z opisem w pliku ThirdPartyNotices dołączonym do oprogramowania. Nawet jeśli takie składniki podlegają innym umowom, zastosowanie mają również klauzule odrzucenia odpowiedzialności, wyjątki i wyłączenia szkód zamieszczone poniżej.
 7. AKTUALIZACJE I KOLEJNE WYDANIA.
  1. Jeśli Microsoft przygotuje poprawki (w tym m.in. poprawki zabezpieczeń lub innego typu poprawki) do oprogramowania, Licencjobiorca zgadza się dołożyć uzasadnionych z handlowego punktu widzenia starań, aby zainstalować te poprawki w celu zaktualizowania oprogramowania.
  2. Licencjobiorca rozumie i zgadza się, że przed wprowadzeniem na rynek komercyjnej wersji oprogramowania oprogramowanie może ulec istotnym zmianom i programy Licencjobiorcy mogą nie działać z późniejszymi wersjami oprogramowania. Na mocy niniejszej umowy Licencjobiorcy nie przysługują żadne prawa do ewentualnych kolejnych wersji wstępnych lub komercyjnych oprogramowania.
 8. DANE. Oprogramowanie może gromadzić informacje o Licencjobiorcy i sposobie, w jaki używa on oprogramowania, a także przesyłać takie informacje do Microsoft. Microsoft może wykorzystywać te informacje w celu świadczenia usług oraz w celu ulepszenia produktów i usług Microsoft. Użytkownicy mogą zrezygnować z wielu scenariuszy (ale nie wszystkich), jak opisano w dokumentacji produktu. Istnieją również pewne funkcje oprogramowania, które mogą umożliwiać gromadzenie danych od użytkowników aplikacji, które Licencjobiorca tworzy przy użyciu oprogramowania. Jeśli Licencjobiorca używa tych funkcji w celu gromadzenia danych w swoich aplikacjach, musi zachowywać zgodność z obowiązującym prawem, obejmującym dostarczanie odpowiednich powiadomień użytkownikom aplikacji Licencjobiorcy. Więcej informacji na temat gromadzenia danych i ich używania można znaleźć w dokumentacji pomocy i oświadczeniu o ochronie prywatności na stronie go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=528096. Korzystanie przez Licencjobiorcę z oprogramowania oznacza zgodę na takie działania.
 9. UWAGI NA TEMAT PRODUKTU. Podzielenie się z Microsoft uwagami na temat oprogramowania jest równoznaczne z nieodpłatnym udzieleniem Microsoft prawa do używania, udostępniania oraz komercjalizacji tych uwag w dowolny sposób oraz w dowolnym celu. Jest także równoznaczne z nieodpłatnym udzieleniem osobom trzecim wszelkich praw patentowych niezbędnych do tego, aby ich produkty, technologie i usługi mogły współdziałać z określonymi elementami oprogramowania lub usługi Microsoft, których te uwagi dotyczą (lub korzystać z tych elementów). Licencjobiorca nie będzie przekazywać uwag, które byłyby objęte licencją, na mocy której Microsoft zmuszony byłby do udzielania osobom trzecim licencji na swoje oprogramowanie lub dokumentację z powodu włączenia do nich takich uwag. Prawa te pozostają w mocy po wygaśnięciu niniejszej umowy.
 10. PLATFORMY MICROSOFT. Oprogramowanie może zawierać składniki pochodzące z Microsoft Windows; Microsoft Windows Server; Microsoft SQL Server; Microsoft Exchange; Microsoft Office i Microsoft SharePoint. Te składniki podlegają odrębnym umowom i odnośnym zasadom udzielania wsparcia w zakresie produktów, zgodnie z opisem w postanowieniach licencyjnych znajdujących się w katalogu instalacyjnym dla danego składnika lub w folderze „Licencje” dołączonym do oprogramowania.
  1. Microsoft SQL Server
  2. Oprócz postanowień dotyczących platformy Microsoft, na jednym serwerze w danym momencie Licencjobiorca może uruchomić jedno wystąpienie SQL Server 2014 Standard Edition w jednym fizycznym lub wirtualnym środowisku systemu operacyjnego wyłącznie w celu obsługi oprogramowania serwera. Licencjobiorca nie potrzebuje do tego celu licencji dostępowej (CAL) na system SQL Server. Licencjobiorca może tworzyć i przechowywać dowolną liczbę wystąpień technologii SQL Server 2014 Edition na każdym serwerze lub nośniku danych wyłącznie w celu skorzystania z prawa do uruchomienia wystąpienia SQL Server 2014 Edition zgodnie z niniejszymi postanowieniami.
 11. ZAKRES LICENCJI. Oprogramowanie jest licencjonowane, a nie sprzedawane. Na mocy niniejszej umowy Licencjobiorca uzyskuje tylko niektóre prawa do używania oprogramowania. Microsoft zastrzega sobie wszystkie pozostałe prawa. Licencjobiorca może korzystać z oprogramowania tylko w sposób wyraźnie dozwolony w niniejszej umowie. Nie dotyczy to sytuacji, w których pomimo niniejszego ograniczenia na mocy prawa właściwego przysługują mu dodatkowe uprawnienia. W takich przypadkach Licencjobiorca musi przestrzegać wszelkich ograniczeń technicznych oprogramowania zapewniających, że z oprogramowania będzie można korzystać wyłącznie w określony sposób. Licencjobiorca nie może:
  • bez uprzedniej pisemnej zgody Microsoft ujawniać osobom trzecim wyników testów porównawczych dotyczących oprogramowania;
  • omijać żadnych ograniczeń technicznych oprogramowania;
  • odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować lub dezasemblować oprogramowania ani w inny sposób próbować pozyskać kodu źródłowego oprogramowania, chyba że: (i) jest to dozwolone przez prawo właściwe mimo tego ograniczenia lub (ii) wyłącznie w zakresie wymaganym w celu debugowania zmian w bibliotekach objętych licencją GNU Lesser General Public License, które są dołączone do oprogramowania i z nim powiązane;
  • usuwać, minimalizować, blokować ani modyfikować żadnych powiadomień Microsoft ani dostawców Microsoft umieszczonych w oprogramowaniu;
  • używać oprogramowania w sposób niezgodny z prawem;
  • udostępniać, publikować ani wydzierżawiać oprogramowania, dostarczać go w postaci samodzielnego hostowanego rozwiązania w celu używania go przez inne osoby ani przenosić tego oprogramowania lub niniejszej umowy na osobę trzecią.
 12. OGRANICZENIA EKSPORTOWE. Oprogramowanie Microsoft , usługi online, usługi profesjonalne i związana z nimi technologia podlegają amerykańskim przepisom eksportowym. Licencjobiorca zgadza się przestrzegać wszelkich stosownych przepisów prawa międzynarodowego i krajowego, w tym przepisów eksportowych obowiązujących w Stanach Zjednoczonych (ang. U.S. Export Administration Regulations), międzynarodowych przepisów regulujących obrót bronią (ang. International Traffic in Arms Regulations), programów sankcji Biura Kontroli Aktywów Zagranicznych (ang. Office of Foreign Assets Control), a także ograniczeń dotyczących użytkowników końcowych, zastosowania końcowego i kraju przeznaczenia, nałożonych przez instytucje rządowe Stanów Zjednoczonych i innych krajów dotyczących produktów, usług i technologii Microsoft. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie www.microsoft.com/exporting.
 13. USŁUGI POMOCY TECHNICZNEJ. Niniejsze oprogramowanie jest udostępniane Licencjobiorcy w stanie „takim, w jakim jest”, w związku z czym Microsoft może nie świadczyć związanych z tym oprogramowaniem usług pomocy technicznej.
 14. CAŁOŚĆ UMOWY. Niniejsza umowa wraz ze wszystkimi postanowieniami dotyczącymi uzupełnień, aktualizacji, usług internetowych i usług pomocy technicznej, z których korzysta Licencjobiorca, stanowią całość umowy dotyczącej oprogramowania i usług pomocy technicznej.
 15. PRAWO WŁAŚCIWE. Jeśli Licencjobiorca nabył oprogramowanie w Stanach Zjednoczonych, prawem właściwym dla wykładni postanowień niniejszej umowy i rozpatrywania roszczeń z tytułu ich naruszenia jest prawo stanu Waszyngton, a do wszelkich innych roszczeń mają zastosowanie prawa stanu, w którym mieszka Licencjobiorca. Jeśli Licencjobiorca nabył oprogramowanie w innym kraju, prawem właściwym dla wykładni niniejszej umowy jest prawo obowiązujące w tym kraju.
 16. SKUTKI PRAWNE. W niniejszej umowie zostały przedstawione niektóre z uprawnień przysługujących stronom. Licencjobiorcy mogą przysługiwać inne prawa na mocy ustawodawstwa stanowego lub krajowego. Niniejsza umowa nie zmienia praw przysługujących Licencjobiorcy na mocy ustawodawstwa stanowego lub krajowego, jeśli ustawodawstwo to na takie zmiany nie zezwala. Bez ograniczenia powyższego, postanowienie dotyczące odbiorców w Australii: OBOWIĄZUJĄCA W AUSTRALII USTAWA O OCHRONIE KONSUMENTÓW (ANG. AUSTRALIAN CONSUMER LAW) PRZYZNAJE LICENCJOBIORCY OKREŚLONE PRAWA I ŻADNE Z ZAWARTYCH W TYM DOKUMENCIE POSTANOWIEŃ NIE MA NA CELU WPŁYWANIA NA TE PRAWA
 17. ODRZUCENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU RĘKOJMI I GWARANCJI. OPROGRAMOWANIE JEST LICENCJONOWANE W STANIE „TAKIM, W JAKIM JEST”. WSZELKIE RYZYKO ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z OPROGRAMOWANIA PONOSI LICENCJOBIORCA. MICROSOFT NIE UDZIELA ŻADNYCH WYRAŹNYCH RĘKOJMI, GWARANCJI ANI ZAPEWNIEŃ DOTYCZĄCYCH OPROGRAMOWANIA. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO MIEJSCOWE MICROSOFT NINIEJSZYM WYŁĄCZA SWOJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU DOROZUMIANYCH GWARANCJI CO DO WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ BRAKU NARUSZEŃ PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ.
 18. OGRANICZENIE I WYŁĄCZENIE UPRAWNIEŃ ORAZ ODSZKODOWAŃ. MICROSOFT I DOSTAWCY MICROSOFT PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYŁĄCZNIE ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE DO KWOTY 5,00 USD. LICENCJOBIORCA NIE MOŻE DOCHODZIĆ ROSZCZEŃ Z TYTUŁU ŻADNYCH INNYCH SZKÓD, W TYM SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z UTRATY ZYSKÓW, SZKÓD WTÓRNYCH, SZKÓD SZCZEGÓLNYCH, SZKÓD POŚREDNICH LUB SZKÓD UBOCZNYCH.
 19. Powyższe ograniczenie ma zastosowanie do:
  • wszelkich kwestii dotyczących oprogramowania, usług, zawartości i treści (w tym kodu) udostępnianych na stronach internetowych osób trzecich lub programów osób trzecich oraz
  • roszczeń z tytułu naruszenia umowy, rękojmi, gwarancji lub zapewnień, odpowiedzialności obiektywnej, niedbalstwa oraz innych czynów niedozwolonych, w zakresie dozwolonym przez prawo właściwe.
 20. Ograniczenie to ma zastosowanie także w przypadku, gdy Microsoft wiedział lub powinien był wiedzieć o możliwości powstania takich szkód. Powyższe ograniczenie i wyłączenie mogą jednak nie dotyczyć Licencjobiorcy w przypadku, gdy na mocy prawa krajowego nie jest dozwolone wyłączenie ani ograniczenie odpowiedzialności za szkody uboczne, wtórne itp.

EULAID: VS2015_GL_TFS_PLK

Opinia