Przejdź do głównej zawartości
Visual Studio
POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT2018-01-10T08:37:16-08:00

ROZSZERZENIA DO MICROSOFT VISUAL STUDIO 2015, VISUAL STUDIO SHELL oraz PAKIET REDYSTRYBUCYJNY C++


Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między Microsoft Corporation (lub, w zależności od miejsca zamieszkania Licencjobiorcy, jednym z podmiotów stowarzyszonych Microsoft Corporation) a Licencjobiorcą. Postanowienia te dotyczą oprogramowania określonego powyżej. Niniejsze postanowienia mają również zastosowanie do wszelkich usług i aktualizacji Microsoft dla niniejszego oprogramowania, z wyjątkiem tych, którym towarzyszą odrębne postanowienia.


JEŚLI LICENCJOBIORCA PRZESTRZEGA NINIEJSZYCH POSTANOWIEŃ LICENCYJNYCH, UZYSKUJE OPISANE PONIŻEJ PRAWA.

 1. PRAWA DO INSTALACJI I UŻYWANIA. Licencjobiorca może dokonać instalacji i korzystać z dowolnej liczby kopii oprogramowania.
 2. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH SKŁADNIKÓW.
  1. Narzędzia. Oprogramowanie może zawierać pewne składniki wymienione na Liście Narzędzi dostępnej pod adresem http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=523763&clcid=0x415. Licencjobiorca może kopiować i instalować te składniki, o ile stanowią część oprogramowania, do komputerów własnych i należących do osób trzecich, w celu debugowania i wdrażania aplikacji oraz baz danych, które Licencjobiorca stworzył przy użyciu oprogramowania. Prosimy zwrócić uwagę, że narzędzia przeznaczone są do tymczasowego korzystania, że Microsoft może nie być w stanie poprawić lub aktualizować narzędzia oddzielnie od reszty oprogramowania, oraz że ze swojej natury niektóre narzędzia mogą umożliwiać osobom trzecim dostęp do urządzeń, na których zostały zainstalowane. Dlatego po zakończeniu operacji debugowania lub wdrażania aplikacji i bazy danych zaleca się usunięcie wszystkich zainstalowanych narzędzi. Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za osoby trzecie korzystające lub uzyskujące dostęp do narzędzi zainstalowanych na dowolnym urządzeniu.
  2. Platformy Microsoft. Oprogramowanie może zawierać składniki pochodzące z Microsoft Windows; Microsoft Windows Server; Microsoft SQL Server; Microsoft Exchange; Microsoft Office i Microsoft SharePoint. Te składniki podlegają odrębnym umowom i odnośnym zasadom udzielania wsparcia w zakresie produktów, zgodnie z opisem w postanowieniach licencyjnych znajdujących się w katalogu instalacyjnym dla danego składnika lub w folderze „Licencje” dołączonym do oprogramowania.
  3. Składniki pochodzące od osób trzecich. Oprogramowanie może zawierać składniki pochodzące od osób trzecich, objęte odrębnymi informacjami prawnymi lub podlegające innym umowom, zgodnie z opisem w pliku ThirdPartyNotices dołączonym do oprogramowania. Nawet jeśli takie składniki podlegają innym umowom, zastosowanie mają również klauzule odrzucenia odpowiedzialności, wyjątki i wyłączenia dotyczące szkód zamieszczone poniżej.

   Oprogramowanie może także zawierać składniki podlegające licencjom na oprogramowanie open source, w których znajdują się określone zobowiązania w zakresie dostępności kodu źródłowego. Takie ewentualne postanowienia licencyjne zamieszczono w pliku ThirdPartyNotices. Licencjobiorca może uzyskać od Microsoft ten kod źródłowy, o ile i w takim zakresie, w jakim jest to wymagane na mocy stosownych licencji na oprogramowanie open source, po przesłaniu przekazu pieniężnego lub czeku w wysokości 5,00 USD na rzecz: Source Code Compliance Team, Microsoft Corporation, 1 Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. W polu „tytuł płatności” należy podać kod źródłowy co najmniej jednego składnika wyszczególnionego poniżej:

   • Remote Tools for Visual Studio 2015;
   • Standalone Profiler for Visual Studio 2015;
   • IntelliTraceCollector for Visual Studio 2015;
   • Microsoft VC++ Redistributable 2015;
   • Multibyte MFC Library for Visual Studio 2015;
   • Microsoft Build Tools 2015;
   • Feedback Client;
   • Visual Studio 2015 Integrated Shell; lub
   • Visual Studio 2015 Isolated Shell.

   Microsoft może również udostępnić kopię kodu źródłowego na stronie http://thirdpartysource.microsoft.com.

 3. DANE. Oprogramowanie może gromadzić informacje o Licencjobiorcy i sposobie, w jaki używa on oprogramowania, a także przesyłać takie informacje do Microsoft. Microsoft może wykorzystywać te informacje w celu świadczenia usług oraz w celu ulepszenia produktów i usług Microsoft. Licencjobiorca może zrezygnować z wielu scenariuszy (ale nie wszystkich), jak opisano w dokumentacji produktu. Istnieją również pewne funkcje oprogramowania, które mogą umożliwiać gromadzenie danych od użytkowników aplikacji Licencjobiorcy. Jeśli Licencjobiorca używa tych funkcji w celu gromadzenia danych w swoich aplikacjach, musi zachowywać zgodność z obowiązującym prawem, obejmującym dostarczanie odpowiednich powiadomień użytkownikom aplikacji Licencjobiorcy. Więcej informacji na temat zbierania i korzystania z danych można znaleźć w dokumentacji pomocy i oświadczeniu o ochronie prywatności pod adresem http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=528096&clcid=0x415. Korzystanie przez Licencjobiorcę z oprogramowania oznacza zgodę na takie działania.
 4. ZAKRES LICENCJI. Oprogramowanie jest licencjonowane, a nie sprzedawane. Na mocy niniejszej umowy Licencjobiorca uzyskuje tylko niektóre prawa do używania oprogramowania. Microsoft zastrzega sobie wszystkie pozostałe prawa. Licencjobiorca może korzystać z oprogramowania tylko w sposób wyraźnie dozwolony w niniejszej umowie. Nie dotyczy to sytuacji, w których pomimo niniejszego ograniczenia na mocy prawa właściwego przysługują mu dodatkowe uprawnienia. W takich przypadkach Licencjobiorca musi przestrzegać wszelkich ograniczeń technicznych oprogramowania zapewniających, że z oprogramowania będzie można korzystać wyłącznie w określony sposób. Licencjobiorca nie może:
  • omijać żadnych ograniczeń technicznych oprogramowania;
  • odtwarzać, dekompilować ani dezasemblować oprogramowania ani podejmować prób takich działań, chyba że w przypadku i tylko w takim zakresie, w jakim jest to wymagane na mocy ustanowionych przez osoby trzecie postanowień licencyjnych mających zastosowanie do korzystania z określonych składników podlegających licencji open source, które mogą być dołączone do oprogramowania;
  • usuwać, minimalizować, blokować ani modyfikować żadnych powiadomień Microsoft ani dostawców Microsoft umieszczonych w oprogramowaniu;
  • używać oprogramowania w sposób niezgodny z prawem lub
  • udostępniać, publikować, pożyczać ani wydzierżawiać oprogramowania, dostarczać go w postaci samodzielnego hostowanego rozwiązania w celu używania go przez inne osoby.
 5. OGRANICZENIA EKSPORTOWE. Licencjobiorca musi przestrzegać wszelkich krajowych i międzynarodowych przepisów prawa eksportowego mających zastosowanie do oprogramowania, które obejmują ograniczenia dotyczące kraju przeznaczenia, użytkowników końcowych i końcowego użycia. Więcej informacji na temat ograniczeń eksportowych można znaleźć na stronie (aka.ms/exporting).
 6. USŁUGI POMOCY TECHNICZNEJ. Niniejsze oprogramowanie jest udostępniane Licencjobiorcy w stanie „takim, w jakim jest”, w związku z czym Microsoft może nie świadczyć związanych z tym oprogramowaniem usług pomocy technicznej.
 7. CAŁOŚĆ UMOWY. Niniejsza umowa wraz ze wszystkimi postanowieniami dotyczącymi uzupełnień, aktualizacji, usług internetowych i usług pomocy technicznej, z których korzysta Licencjobiorca, stanowią całość umowy dotyczącej oprogramowania i usług pomocy technicznej.
 8. PRAWO WŁAŚCIWE. Jeśli Licencjobiorca nabył oprogramowanie w Stanach Zjednoczonych, prawem właściwym dla wykładni postanowień niniejszej umowy i rozpatrywania roszczeń z tytułu ich naruszenia jest prawo stanu Waszyngton, a do wszelkich innych roszczeń mają zastosowanie prawa stanu, w którym mieszka Licencjobiorca. Jeśli Licencjobiorca nabył oprogramowanie w innym kraju, prawem właściwym dla wykładni niniejszej umowy jest prawo obowiązujące w tym kraju.
 9. PRAWA KONSUMENTA — RÓŻNICE REGIONALNE. W niniejszej umowie zostały przedstawione niektóre z uprawnień przysługujących stronom. Licencjobiorcy mogą przysługiwać inne uprawnienia, w tym uprawnienia konsumenta, na mocy przepisów prawa obowiązujących w stanie lub kraju Licencjobiorcy. Niezależnie od charakteru relacji, jakie Licencjobiorca utrzymuje z Microsoft, Licencjobiorcy mogą też przysługiwać określone uprawnienia względem strony, od której nabył oprogramowanie. Niniejsza umowa nie zmienia tych innych uprawnień, jeśli przepisy prawa przysługujące Licencjobiorcy na mocy ustawodawstwa stanowego lub krajowego nie zezwalają na takie zmiany. Na przykład, jeśli Licencjobiorca nabył oprogramowanie w jednym z poniższych regionów lub w przypadku obowiązywania obowiązkowego prawa krajowego, wtedy Licencjobiorca stosuje się do poniższych postanowień:
  1. Australia. Australijska ustawa o ochronie konsumentów (ang. Australian Consumer Law) przyznaje Licencjobiorcy określone gwarancje i żadne z zawartych w tej umowie postanowień nie ma na celu ograniczenia tych uprawnień.
  2. Kanada. Jeśli Licencjobiorca nabył oprogramowanie w Kanadzie i nie chce już otrzymywać aktualizacji, może wyłączyć funkcję automatycznej aktualizacji, odłączyć swoje urządzenie od Internetu (w takim jednak przypadku po ponownym podłączeniu urządzenia do Internetu oprogramowanie wznowi wyszukiwanie i instalowanie aktualizacji) albo odinstalować oprogramowanie. Ewentualna dokumentacja produktu może także zawierać informacje na temat sposobu wyłączania funkcji aktualizacji w danym urządzeniu Licencjobiorcy lub w oprogramowaniu.
  3. Niemcy i Austria.
   1. Rękojmie i gwarancje. Oprogramowanie objęte właściwą licencją będzie działać zasadniczo zgodnie z opisem znajdującym się we wszelkich materiałach Microsoft towarzyszących oprogramowaniu. Jednakże Microsoft nie udziela żadnych innych umownych gwarancji i zapewnień dotyczących licencjonowanego oprogramowania.
   2. Ograniczenie odpowiedzialności. W przypadku umyślnego działania, rażącego niedbalstwa, roszczeń opartych na Ustawie o odpowiedzialności za produkt oraz w przypadku śmierci lub uszczerbku na zdrowiu Microsoft ponosi odpowiedzialność zgodnie z obowiązującymi przepisami.

   Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w powyższym podpunkcie (ii), Microsoft ponosi odpowiedzialność jedynie z tytułu nieznacznego niedbalstwa w przypadku niewywiązania się ze swoich istotnych zobowiązań umownych, których naruszenie mogłoby stanowić zagrożenie dla realizacji celu niniejszej umowy, a co do wypełnienia których strona może mieć bezwzględne zaufanie (tzw. podstawowe zobowiązania umowne). Microsoft nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu pozostałych przypadków nieznacznego niedbalstwa.

 10. ODRZUCENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU RĘKOJMI I GWARANCJI. OPROGRAMOWANIE JEST LICENCJONOWANE W STANIE „TAKIM, W JAKIM JEST”. WSZELKIE RYZYKO ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z OPROGRAMOWANIA PONOSI LICENCJOBIORCA. MICROSOFT NIE UDZIELA ŻADNYCH WYRAŹNYCH RĘKOJMI, GWARANCJI ANI ZAPEWNIEŃ DOTYCZĄCYCH USŁUG I OPROGRAMOWANIA. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO MIEJSCOWE MICROSOFT NINIEJSZYM WYŁĄCZA SWOJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU DOROZUMIANYCH RĘKOJMI I GWARANCJI DOTYCZĄCYCH OPROGRAMOWANIA, W TYM GWARANCJI Z TYTUŁU WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ BRAKU NARUSZEŃ PRAW OSÓB TRZECICH.
 11. OGRANICZENIE I WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY. MICROSOFT I DOSTAWCY MICROSOFT PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYŁĄCZNIE ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE DO KWOTY 5,00 USD. LICENCJOBIORCA NIE MOŻE DOCHODZIĆ ROSZCZEŃ Z TYTUŁU ŻADNYCH INNYCH SZKÓD, W TYM SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z UTRATY ZYSKÓW, SZKÓD WTÓRNYCH, SZCZEGÓLNYCH, POŚREDNICH ANI UBOCZNYCH.

  Ograniczenie to ma zastosowanie w przypadku (a) wszelkich kwestii dotyczących oprogramowania, usług, treści (w tym kodu) udostępnianych na stronach internetowych osób trzecich lub aplikacji osób trzecich, a także w przypadku (b) roszczeń z tytułu naruszenia umowy, rękojmi, gwarancji lub zapewnień lub z tytułu odpowiedzialności obiektywnej, niedbalstwa lub czynu niedozwolonego, w zakresie dozwolonym przez prawo właściwe.

  Ograniczenie to ma zastosowanie także w przypadku, gdy Microsoft wiedział lub powinien był wiedzieć o możliwości powstania takich szkód. Powyższe ograniczenie i wyłączenie mogą jednak nie dotyczyć Licencjobiorcy w przypadku, gdy na mocy prawa krajowego nie jest dozwolone wyłączenie ani ograniczenie odpowiedzialności za szkody uboczne, wtórne itp.

  EULAID: VS2015_Update3_ShellsRedist_<PLK>

Opinia