Przejdź do głównej zawartości
Visual Studio
Microsoft Visual Studio Enterprise 2015, Visual Studio Professional 2015, Visual Studio Test Profess2018-10-18T08:11:44-07:00

MICROSOFT VISUAL STUDIO ENTERPRISE 2015, VISUAL STUDIO PROFESSIONAL 2015, VISUAL STUDIO TEST PROFESSIONAL 2015 I WERSJA PRÓBNA

Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między Microsoft Corporation (lub, w zależności od miejsca zamieszkania Licencjobiorcy, jednym z podmiotów stowarzyszonych Microsoft Corporation) a Licencjobiorcą. Należy zapoznać się z niniejszymi postanowieniami. Postanowienia te dotyczą oprogramowania określonego powyżej. Niniejsze postanowienia mają również zastosowanie do wszelkich usług i aktualizacji Microsoft dla niniejszego oprogramowania, z wyjątkiem tych, którym towarzyszą odrębne postanowienia.

KORZYSTANIE PRZEZ LICENCJOBIORCĘ Z OPROGRAMOWANIA OZNACZA, ŻE AKCEPTUJE ON NINIEJSZE POSTANOWIENIA. JEŚLI LICENCJOBIORCA ICH NIE AKCEPTUJE, NIE MOŻE KORZYSTAĆ Z OPROGRAMOWANIA. W TAKIM PRZYPADKU LICENCJOBIORCA POWINIEN ZWRÓCIĆ OPROGRAMOWANIE SPRZEDAWCY W CELU UZYSKANIA ZWROTU ZAPŁACONEJ KWOTY LUB INNEJ FORMY REKOMPENSATY. Jeśli wspomniana kwota nie zostanie zwrócona, Licencjobiorca powinien skontaktować się z Microsoft lub podmiotem stowarzyszonym Microsoft właściwym dla kraju Licencjobiorcy w celu uzyskania szczegółowych informacji o zasadach obowiązujących w tym zakresie w Microsoft. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie www.microsoft.com/worldwide. W Stanach Zjednoczonych i Kanadzie należy zadzwonić pod numer telefonu (800) MICROSOFT lub odwiedzić stronę https://aka.ms/nareturn.


PRAWA DO KORZYSTANIA Z WERSJI PRÓBNEJ. Jeśli dane oprogramowanie dostępne jest w wersji próbnej, używanie przez Licencjobiorcę takiej wersji próbnej podlega postanowieniom zawartym w niniejszym punkcie.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Licencjobiorca może korzystać z dowolnej liczby kopii wersji próbnej na swoich urządzeniach. Licencjobiorca może jedynie używać wersji próbnej oprogramowania tylko do celów własnej ewaluacji i jedynie przez okres próbny. Licencjobiorca nie może wdrażać do środowiska produkcyjnego aplikacji stworzonych przy użyciu wersji próbnej. Licencjobiorca może przeprowadzać testy obciążenia dla maksymalnie 250 wirtualnych użytkowników podczas okresu próbnego.
 2. OKRES PRÓBNY I PRZEKSZTAŁCENIE. Okres próbny ma trzydzieści (30) dni i zaczyna się w dniu instalacji wersji próbnej. W razie potrzeby można go wydłużyć na dozwolonych warunkach. Gdy okres próbny dobiegnie końca, wersja próbna przestanie działać. Okres próbny można przedłużyć o kolejne dziewięćdziesiąt (90) dni po zalogowaniu się do oprogramowania. Kiedy wersja próbna przestanie działać, Licencjobiorca może nie mieć dostępu do używanych przez nią danych. Licencjobiorca może w dowolnym momencie przekształcić prawa do korzystania z wersji próbnej na pełne prawa do używania oprogramowania, kupując pełną licencję.
 3. ODRZUCENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU RĘKOJMI I GWARANCJI. WERSJA PRÓBNA JEST LICENCJONOWANA „W TAKIM STANIE, W JAKIM JEST”. WSZELKIE RYZYKO ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z WERSJI PRÓBNEJ PONOSI LICENCJOBIORCA. MICROSOFT NIE UDZIELA ŻADNYCH WYRAŹNYCH RĘKOJMI, GWARANCJI ANI ZAPEWNIEŃ DOTYCZĄCYCH OPROGRAMOWANIA. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO KRAJOWE MICROSOFT NINIEJSZYM WYŁĄCZA SWOJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU DOROZUMIANYCH RĘKOJMI CO DO WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ BRAKU NARUSZEŃ PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ.
 4. Niniejsza wersja próbna jest udostępniana Licencjobiorcy „w stanie takim, w jakim jest”, Microsoft może zatem nie świadczyć związanych z tą aplikacją usług pomocy technicznej.
 5. OGRANICZENIE I WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY. MICROSOFT I DOSTAWCY MICROSOFT PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYŁĄCZNIE ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE DO KWOTY 5,00 USD. LICENCJOBIORCA NIE MOŻE DOCHODZIĆ ROSZCZEŃ Z TYTUŁU ŻADNYCH INNYCH SZKÓD, W TYM SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z UTRATY ZYSKÓW, SZKÓD WTÓRNYCH, SZKÓD SZCZEGÓLNYCH, SZKÓD POŚREDNICH LUB SZKÓD UBOCZNYCH.
  Ograniczenie to ma zastosowanie w przypadku (a) wszelkich kwestii dotyczących wersji próbnej oprogramowania, usług, treści (w tym kodu) udostępnianych na stronach internetowych osób trzecich lub programów osób trzecich, a także w przypadku (b) roszczeń z tytułu naruszenia umowy, rękojmi, gwarancji lub zapewnień lub z tytułu odpowiedzialności obiektywnej, niedbalstwa lub czynu niedozwolonego, w zakresie dozwolonym przez prawo właściwe.
  Ograniczenie to ma zastosowanie także w przypadku, gdy spółka Microsoft wiedziała lub powinna była wiedzieć o możliwości powstania takich szkód. Powyższe ograniczenie i wyłączenie mogą jednak nie dotyczyć Licencjobiorcy w przypadku, gdy na mocy prawa krajowego nie jest dozwolone wyłączenie ani ograniczenie odpowiedzialności za szkody uboczne, wtórne itp.

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE LICENCJI PEŁNEJ NA OPROGRAMOWANIE: Po uzyskaniu ważnej licencji i wprowadzeniu klucza produktu lub zalogowaniu się do oprogramowania, Licencjobiorcę obowiązują poniższe postanowienia dotyczące licencji pełnej. Licencjobiorca nie może udostępniać posiadanego klucza produktu lub danych logowania osobom trzecim.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Oprogramowanie. Oprogramowanie obejmuje narzędzia programistyczne, aplikacje i dokumentację.
  2. Model licencjonowania. Oprogramowanie jest licencjonowane w trybie na użytkownika.
 2. PRAWA DO UŻYWANIA
  1. Postanowienia ogólne. Jeden użytkownik może korzystać z kopii oprogramowania w celu rozwijania i testowania aplikacji Licencjobiorcy. Powyższe dotyczy korzystania z kopii oprogramowania na serwerach wewnętrznych, które są przeznaczone wyłącznie do użytku własnego Licencjobiorcy. Licencjobiorca nie może rozdzielać składników oprogramowania i uruchamiać ich w środowisku produkcyjnym lub na innych urządzeniach (o ile w niniejszej umowie nie określono inaczej) lub dla dowolnego celu innego niż projektowanie i testowanie aplikacji Licencjobiorcy. Uruchamianie oprogramowania w ramach Usług Platformy Microsoft Azure wymaga posiadania oddzielnej licencji.
  2. Używanie do celów demonstracyjnych. Dozwolony powyżej sposób używania obejmuje używanie oprogramowania w celu demonstracji aplikacji Licencjobiorcy.
  3. Kopia zapasowa. Licencjobiorca może sporządzić jedną kopię zapasową oprogramowania w celu jego ponownej instalacji.
 3. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH SKŁADNIKÓW.
  1. Narzędzia. Oprogramowanie zawiera pewne składniki wymienione na Liście narzędzi dostępnej pod adresem go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=523763&clcid=0x409. Licencjobiorca może kopiować i instalować te składniki, o ile stanowią część oprogramowania, do komputerów własnych i należących do osób trzecich, w celu debugowania i wdrażania aplikacji oraz baz danych, które Licencjobiorca stworzył przy użyciu oprogramowania. Prosimy zwrócić uwagę, że narzędzia przeznaczone są do tymczasowego korzystania, że Microsoft może nie być w stanie poprawić lub aktualizować narzędzia oddzielnie od reszty oprogramowania, oraz że ze swojej natury niektóre narzędzia mogą umożliwiać osobom trzecim dostęp do urządzeń, na których zostały zainstalowane. Dlatego po zakończeniu operacji debugowania lub wdrażania aplikacji i bazy danych zaleca się usunięcie wszystkich zainstalowanych narzędzi. Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za osoby trzecie korzystające lub uzyskujące dostęp do narzędzi zainstalowanych na dowolnym urządzeniu.
  2. Serwer kompilacji. Oprogramowanie zawiera niektóre składniki wymienione na liście serwerów kompilacji dostępnej pod adresem go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=523763&clcid=0x409. Licencjobiorca może kopiować i instalować takie składniki, o ile są dołączone do oprogramowania, na urządzeniach, na których jest uruchomiona dana kompilacja. Licencjobiorca i inne podmioty w jego organizacji mogą używać tych składników na swoich komputerach z uruchomioną kompilacją wyłącznie w celach kompilowania, tworzenia, weryfikowania i archiwizowania swoich aplikacji oraz testowania jakości i wydajności w ramach procesu kompilacji.
  3. Składniki czcionek. Po uruchomieniu oprogramowania Licencjobiorca może korzystać z jego czcionek do wyświetlania i drukowania zawartości. Licencjobiorca może jedynie: (i) osadzać czcionki w zawartości, biorąc pod uwagę ograniczenia dotyczące ich osadzania; oraz (ii) tymczasowo pobierać je na drukarkę lub inne urządzenie wyjściowe, aby umożliwić drukowanie zawartości.
  4. Licencje na inne składniki.
   • Platformy Microsoft. Oprogramowanie może zawierać składniki pochodzące z Microsoft Windows; Microsoft Windows Server; Microsoft SQL Server; Microsoft Exchange; Microsoft Office i Microsoft SharePoint. Te składniki podlegają odrębnym umowom i odnośnym zasadom udzielania wsparcia w zakresie produktów, zgodnie z opisem w postanowieniach licencyjnych znajdujących się w katalogu instalacyjnym dla danego składnika lub w folderze „Licencje” dołączonym do oprogramowania.
   • Zasoby dla programistów. Oprogramowanie obejmuje kompilatory, języki, środowiska uruchomieniowe, środowiska i inne zasoby. Te składniki podlegają odrębnym umowom i odnośnym zasadom udzielania wsparcia w zakresie produktów. Listę takich składników opublikowano pod adresem www. support.microsoft.com/common/international.aspx.
   • Składniki pochodzące od osób trzecich. Oprogramowanie może zawierać składniki pochodzące od osób trzecich, objęte odrębnymi informacjami prawnymi lub podlegające innym umowom, zgodnie z opisem w pliku ThirdPartyNotices dołączonym do oprogramowania. Nawet jeśli takie składniki podlegają innym umowom, zastosowanie mają również klauzule odrzucenia odpowiedzialności, wyjątki i wyłączenia dotyczące szkód zamieszczone poniżej.Oprogramowanie może także zawierać składniki podlegające licencjom na oprogramowanie open source, w których znajdują się określone zobowiązania w zakresie dostępności kodu źródłowego. Takie ewentualne postanowienia licencyjne zamieszczono w pliku ThirdPartyNotices. Licencjobiorca może uzyskać od Microsoft ten kod źródłowy, o ile i w takim zakresie, w jakim jest to wymagane na mocy stosownych licencji na oprogramowanie open source, po przesłaniu przekazu pieniężnego lub czeku w wysokości 5,00 USD na rzecz: Source Code Compliance Team, Microsoft Corporation, 1 Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. W polu „tytuł płatności” należy podać informację „source code for Microsoft Visual Studio Enterprise 2015, Microsoft Visual Studio Professional 2015, or Microsoft Visual Studio Test Professional 2015” (kod źródłowy produktu Microsoft Visual Studio Enterprise 2015, Microsoft Visual Studio Professional 2015 lub Microsoft Visual Studio Test Professional 2015). Microsoft może również udostępnić kopię kodu źródłowego na stronie thirdpartysource.microsoft.com.
  5. MENEDŻERY PAKIETÓW. Oprogramowanie zawiera menedżery pakietów, takie jak NuGet, które dają Licencjobiorcy możliwość pobierania innych pakietów oprogramowania pochodzącego od Microsoft i osób trzecich w celu używania ich w aplikacji Licencjobiorcy. Te pakiety podlegają odnośnym licencjom, a nie niniejszej umowie. Microsoft nie rozpowszechnia żadnych pakietów osób trzecich, a także nie udziela na nie licencji ani żadnej gwarancji.
 4. KOD DYSTRYBUCYJNY. Licencjobiorca może rozpowszechniać w swoich aplikacjach kod zawarty w oprogramowaniu, zgodnie z postanowieniami niniejszej Sekcji. (Na potrzeby tego punktu termin „rozpowszechnianie” obejmuje również wdrażanie aplikacji Licencjobiorcy w celu udostępnienia ich w Internecie osobom trzecim.)
  1. Prawa do używania i rozpowszechniania. Kod i pliki tekstowe wymienione poniżej są „Kodem Dystrybucyjnym”.
   • Pliki REDIST.TXT. Licencjobiorca może kopiować i rozpowszechniać w postaci kodu wynikowego kod wyszczególniony na liście REDIST dostępnej pod adresem go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=523763&clcid=0x409.
   • Przykładowy kod, szablony i style. Licencjobiorca może kopiować, modyfikować i rozpowszechniać w postaci kodu źródłowego i wynikowego kod oznaczony jako „sample”, „template”, „simple styles” lub „sketch styles”.
   • Biblioteka obrazów. Licencjobiorca może — zgodnie z opisem w dokumentacji oprogramowania — kopiować i rozpowszechniać obrazy, grafikę i animacje znajdujące się w Bibliotece Obrazów.
   • Rozpowszechnianie przez osoby trzecie. Licencjobiorca może zezwolić dystrybutorom swoich aplikacji na kopiowanie i rozpowszechnianie Kodu dystrybucyjnego jako części tych aplikacji.
  2. Wymagania dotyczące rozpowszechniania. W przypadku każdego rozpowszechnianego przez siebie Kodu dystrybucyjnego Licencjobiorca musi:
   • dodawać do niego w swoich aplikacjach znaczące i podstawowe funkcje;
   • wymagać od dystrybutorów oraz zewnętrznych użytkowników końcowych akceptacji postanowień chroniących Kod Dystrybucyjny w stopniu co najmniej równym ochronie zapewnionej na mocy niniejszych postanowień licencyjnych; oraz
   • zwolnić Microsoft od wszelkiej odpowiedzialności, a także bronić Microsoft i naprawić wszelkie szkody powstałe w wyniku roszczeń wniesionych z tytułu rozpowszechniania lub używania programów Licencjobiorcy, z wyjątkiem zakresu, w którym podstawę roszczeń stanowi wyłącznie Kod Dystrybucyjny.
  3. Ograniczenia dotyczące rozpowszechniania. Licencjobiorca nie może:
   • używać znaków towarowych Microsoft w nazwach swoich aplikacji lub znakach firmowych, w sposób sugerujący, że aplikacje Licencjobiorcy zostały wyprodukowane przez Microsoft lub są przez Microsoft promowane; lub
   • modyfikować ani rozpowszechniać kodu źródłowego żadnego Kodu Dystrybucyjnego w taki sposób, aby jakakolwiek jego część podlegała Licencji Wyłączającej. Licencja Wyłączająca to licencja, w której przypadku używanie, modyfikowanie lub rozpowszechnianie wymaga, aby (i) kod był jawny lub rozpowszechniany w postaci kodu źródłowego; lub (ii) inne osoby były uprawnione do modyfikowania takiego kodu.
 5. DANE. Oprogramowanie może gromadzić informacje o Licencjobiorcy i sposobie, w jaki używa on oprogramowania, a także przesyłać takie informacje do Microsoft. Microsoft może wykorzystywać te informacje w celu świadczenia usług oraz w celu ulepszenia produktów i usług Microsoft. Licencjobiorca może zrezygnować z wielu scenariuszy (ale nie wszystkich), jak opisano w dokumentacji produktu. Istnieją również pewne funkcje oprogramowania, które mogą umożliwiać gromadzenie danych od użytkowników aplikacji Licencjobiorcy. Jeśli Licencjobiorca używa tych funkcji w celu gromadzenia danych w swoich aplikacjach, musi zachowywać zgodność z obowiązującym prawem, obejmującym dostarczanie odpowiednich powiadomień użytkownikom aplikacji Licencjobiorcy. Więcej informacji na temat zbierania i korzystania z danych można znaleźć w dokumentacji pomocy i oświadczeniu o ochronie prywatności pod adresem go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=528096&clcid=0x409. Korzystanie przez Licencjobiorcę z oprogramowania oznacza zgodę na takie działania.
 6. ZAKRES LICENCJI. Oprogramowanie jest licencjonowane, a nie sprzedawane. Na mocy niniejszej umowy Licencjobiorca uzyskuje tylko niektóre prawa do używania oprogramowania. Microsoft zastrzega sobie wszystkie pozostałe prawa. Licencjobiorca może korzystać z oprogramowania tylko w sposób wyraźnie dozwolony w niniejszej umowie. Nie dotyczy to sytuacji, w których pomimo niniejszego ograniczenia na mocy prawa właściwego przysługują mu dodatkowe uprawnienia. W takich przypadkach Licencjobiorca musi przestrzegać wszelkich ograniczeń technicznych oprogramowania zapewniających, że z oprogramowania będzie można korzystać wyłącznie w określony sposób. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie www.microsoft.com/licensing. Licencjobiorca nie może:
  • omijać żadnych ograniczeń technicznych oprogramowania;
  • odtwarzać, dekompilować ani dezasemblować oprogramowania ani podejmować prób takich działań, chyba że w przypadku i tylko w takim zakresie, w jakim jest to wymagane na mocy ustanowionych przez osoby trzecie postanowień licencyjnych mających zastosowanie do korzystania z określonych składników podlegających licencji open source, które mogą być dołączone do oprogramowania;
  • usuwać, minimalizować, blokować ani modyfikować żadnych powiadomień Microsoft ani dostawców Microsoft umieszczonych w oprogramowaniu;
  • używać oprogramowania w sposób niezgodny z prawem;
  • udostępniać, publikować, pożyczać ani wydzierżawiać oprogramowania, dostarczać go w postaci samodzielnego hostowanego rozwiązania w celu używania go przez inne osoby.
 7. DOKUMENTACJA. Każda osoba, która jest upoważniona do uzyskiwania dostępu do komputera lub sieci wewnętrznej Licencjobiorcy, może kopiować dokumentację i używać jej jako materiałów referencyjnych na wewnętrzne potrzeby Licencjobiorcy.
 8. OPROGRAMOWANIE NIE DO ODSPRZEDAŻY. Oprogramowanie oznaczone jako „NDO” („NFR”) lub „Nie do odsprzedaży” („Not for Resale”) nie podlega dalszej sprzedaży.
 9. PRAWO DO KORZYSTANIA Z INNYCH, W TYM STARSZYCH, WERSJI. Licencjobiorca może korzystać z oprogramowania oraz jego wcześniejszych wersji na dowolnym urządzeniu. Licencjobiorca może utworzyć, przechowywać, instalować, uruchamiać zamiast licencjonowanej wersji, kopię lub wystąpienie wcześniejszej wersji, innej dozwolonej wersji językowej lub starszej wersji lub uzyskiwać dostęp do takiej kopii lub takiego wystąpienia.
 10. DOWÓD POSIADANIA LICENCJI. Jeśli Licencjobiorca nabył oprogramowanie na płycie lub innym nośniku, posiadanie licencji na takie oprogramowanie potwierdza etykieta certyfikatu autentyczności Microsoft, towarzyszący jej klucz produktu oraz dowód zakupu. Jeśli Licencjobiorca nabył kopię oprogramowania w trybie online, posiadanie licencji na takie oprogramowanie potwierdza klucz produktu Microsoft otrzymany razem z oprogramowaniem oraz dowód zakupu, a także możliwość dostępu do usługi oprogramowania za pośrednictwem konta Microsoft Licencjobiorcy. Informacje dotyczące określania autentyczności oprogramowania Microsoft można uzyskać w witrynie www.howtotell.com.
 11. PRZEKAZANIE OSOBIE TRZECIEJ. Właściwy Licencjobiorca oprogramowania może przekazać takie oprogramowanie oraz przenieść prawa wynikające z niniejszej umowy licencyjnej bezpośrednio na rzecz osoby trzeciej. Przed otrzymaniem oprogramowania osoba ta musi wyrazić zgodę na to, że postanowienia niniejszej umowy mają zastosowanie w przypadku przekazywania oprogramowania i korzystania z niego. Przekazanie musi obejmować oprogramowanie, oryginalny klucz produktu Microsoft oraz (jeśli dotyczy) etykietę Dowodu Posiadania Licencji. Strona dokonująca przekazania jest zobowiązana do odinstalowania wszystkich kopii oprogramowania po przekazaniu ich z urządzenia. Strona dokonująca przekazania nie może zachować żadnych kopii oryginalnego klucza produktu Microsoft, który podlega przekazaniu, i może zachować kopie oprogramowania pod warunkiem posiadania innych licencji na takie oprogramowanie. Jeśli Licencjobiorca nabył ograniczoną czasowo licencję na korzystanie z oprogramowania lub jeśli takie oprogramowanie posiada etykietę „Nie do odsprzedaży” („Not for Resale”), wtedy przekazanie stronie trzeciej oprogramowania lub praw wynikających z niniejszej umowy licencyjnej na oprogramowanie jest niedozwolone.
 12. OGRANICZENIA EKSPORTOWE. Licencjobiorca musi przestrzegać wszelkich krajowych i międzynarodowych przepisów prawa eksportowego mających zastosowanie do oprogramowania, które obejmują ograniczenia dotyczące kraju przeznaczenia, użytkowników końcowych i końcowego użycia. Więcej informacji na temat ograniczeń eksportowych można znaleźć na stronie (aka.ms/exporting).
 13. USŁUGI POMOCY TECHNICZNEJ. Microsoft świadczy usługi pomocy technicznej dla oprogramowania zgodnie z opisem znajdującym się na stronie www.support.microsoft.com/common/international.aspx.
 14. CAŁOŚĆ UMOWY. Niniejsza umowa (łącznie z zamieszczoną poniżej gwarancją) wraz ze wszelkimi postanowieniami dotyczącymi uzupełnień, aktualizacji, usług internetowych i usług pomocy technicznej, z których korzysta Licencjobiorca, stanowi całość umowy dotyczącej oprogramowania i usług pomocy technicznej.
 15. PRAWO WŁAŚCIWE. Jeśli Licencjobiorca nabył oprogramowanie w Stanach Zjednoczonych, prawem właściwym dla wykładni postanowień niniejszej umowy i rozpatrywania roszczeń z tytułu ich naruszenia jest prawo stanu Waszyngton, a do wszelkich innych roszczeń mają zastosowanie prawa stanu, w którym mieszka Licencjobiorca. Jeśli Licencjobiorca nabył oprogramowanie w innym kraju, prawem właściwym dla wykładni niniejszej umowy jest prawo obowiązujące w tym kraju.
 16. PRAWA KONSUMENTA — RÓŻNICE REGIONALNE. W niniejszej umowie zostały przedstawione niektóre z uprawnień przysługujących stronom. Licencjobiorcy mogą przysługiwać inne uprawnienia, w tym uprawnienia konsumenta, na mocy przepisów prawa obowiązujących w stanie lub kraju Licencjobiorcy. Niezależnie od charakteru relacji, jakie Licencjobiorca utrzymuje z Microsoft, Licencjobiorcy mogą też przysługiwać określone uprawnienia względem strony, od której nabył oprogramowanie. Niniejsza umowa nie zmienia tych innych uprawnień, jeśli przepisy prawa przysługujące Licencjobiorcy na mocy ustawodawstwa stanowego lub krajowego nie zezwalają na takie zmiany. Na przykład, jeśli Licencjobiorca nabył oprogramowanie w jednym z poniższych regionów lub w przypadku obowiązywania obowiązkowego prawa krajowego, wtedy Licencjobiorca stosuje się do poniższych postanowień:
  1. Australia. Odniesienia do „ograniczonej rękojmi” stanowią odniesienia do wyraźnie określonej rękojmi udzielanej przez Microsoft, producenta lub osobę bądź firmę instalującą oprogramowanie. Gwarancja ta uzupełnia inne prawa i uprawnienia przysługujące Licencjobiorcy na mocy prawa, łącznie z jego prawami i uprawnieniami wynikającymi z australijskiej ustawy o ochronie konsumentów.
   W niniejszej sekcji określenie „towary” dotyczy oprogramowania, na które Microsoft, producent lub osoba bądź firma instalująca oprogramowanie udziela wyraźnie określonej gwarancji. Towary Microsoft są dostarczane z gwarancjami, które nie podlegają wyłączeniu na mocy australijskiej ustawy o ochronie konsumentów. Licencjobiorca ma prawo do wymiany towarów lub zwrotu kosztów w przypadku poważnej awarii oraz odszkodowania z tytułu wszelkich innych strat lub szkód, które są odpowiednio możliwe do przewidzenia. Licencjobiorca ma również prawo do skorzystania z naprawy lub wymiany towarów, jeżeli jakość towarów nie jest akceptowalna, a awaria nie jest równoznaczna z poważną awarią.
  2. Kanada. Jeśli Licencjobiorca nabył oprogramowanie w Kanadzie i nie chce już otrzymywać aktualizacji, może wyłączyć funkcję automatycznej aktualizacji, odłączyć swoje urządzenie od Internetu (w takim jednak przypadku po ponownym podłączeniu urządzenia do Internetu oprogramowanie wznowi wyszukiwanie i instalowanie aktualizacji) albo odinstalować oprogramowanie. Ewentualna dokumentacja produktu może także zawierać informacje na temat sposobu wyłączania funkcji aktualizacji w danym urządzeniu Licencjobiorcy lub w oprogramowaniu.
  3. Niemcy i Austria.
   1. Rękojmie i gwarancje. Oprogramowanie objęte właściwą licencją będzie działać zasadniczo zgodnie z opisem znajdującym się we wszelkich materiałach Microsoft towarzyszących oprogramowaniu. Jednakże Microsoft nie udziela żadnych innych umownych gwarancji i zapewnień dotyczących licencjonowanego oprogramowania.
   2. Ograniczenie odpowiedzialności. W przypadku umyślnego działania, rażącego niedbalstwa, roszczeń opartych na Ustawie o odpowiedzialności za produkt oraz w przypadku śmierci lub uszczerbku na zdrowiu Microsoft ponosi odpowiedzialność zgodnie z obowiązującymi przepisami.
    Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w powyższym podpunkcie (ii), Microsoft ponosi odpowiedzialność jedynie z tytułu nieznacznego niedbalstwa w przypadku niewywiązania się ze swoich istotnych zobowiązań umownych, których naruszenie mogłoby stanowić zagrożenie dla realizacji celu niniejszej umowy, a co do wypełnienia których strona może mieć bezwzględne zaufanie (tzw. podstawowe zobowiązania umowne). Microsoft nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu pozostałych przypadków nieznacznego niedbalstwa.
 17. OGRANICZENIE I WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY. MICROSOFT I DOSTAWCY MICROSOFT PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYŁĄCZNIE ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE DO KWOTY 5,00 USD. LICENCJOBIORCA NIE MOŻE DOCHODZIĆ ROSZCZEŃ Z TYTUŁU ŻADNYCH INNYCH SZKÓD, W TYM SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z UTRATY ZYSKÓW, SZKÓD WTÓRNYCH, SZCZEGÓLNYCH, POŚREDNICH ANI UBOCZNYCH.

  Ograniczenie to ma zastosowanie w przypadku (a) wszelkich kwestii dotyczących oprogramowania, usług, treści (w tym kodu) udostępnianych na stronach internetowych osób trzecich lub aplikacji osób trzecich, a także w przypadku (b) roszczeń z tytułu naruszenia umowy, rękojmi, gwarancji lub zapewnień lub z tytułu odpowiedzialności obiektywnej, niedbalstwa lub czynu niedozwolonego, w zakresie dozwolonym przez prawo właściwe.

  Ograniczenie to ma zastosowanie także w przypadku, gdy spółka Microsoft wiedziała lub powinna była wiedzieć o możliwości powstania takich szkód. Powyższe ograniczenie i wyłączenie mogą nie dotyczyć Licencjobiorcy w przypadku, gdy na mocy prawa krajowego lub stanowego nie jest dozwolone wyłączenie ani ograniczenie odpowiedzialności za szkody uboczne, wtórne itp.


OGRANICZONA GWARANCJA

 1. OGRANICZONA GWARANCJA. Jeśli Licencjobiorca będzie postępować zgodnie z instrukcjami, oprogramowanie będzie działać zasadniczo zgodnie z opisem znajdującym się w materiałach Microsoft towarzyszących oprogramowaniu.

  Odniesienia do „ograniczonej gwarancji” stanowią odniesienia do wyraźnie określonej gwarancji udzielanej przez Microsoft. Niniejsza gwarancja uzupełnia inne prawa i uprawnienia przysługujące Licencjobiorcy na mocy przepisów prawa, łącznie z jego prawami i uprawnieniami wynikającymi z ustawowych rękojmi na mocy krajowej ustawy o ochronie konsumentów.

 2. OKRES OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI, BENEFICJENT GWARANCJI, OKRES OBOWIĄZYWANIA DOROZUMIANYCH GWARANCJI. NINIEJSZA OGRANICZONA GWARANCJA OBEJMUJE OPROGRAMOWANIE I UDZIELONA JEST NA OKRES JEDNEGO ROKU OD DNIA JEGO NABYCIA PRZEZ PIERWSZEGO UŻYTKOWNIKA. JEŚLI W CIĄGU TEGO ROKU LICENCJOBIORCA OTRZYMA UZUPEŁNIENIA, AKTUALIZACJE LUB OPROGRAMOWANIE ZASTĘPCZE, BĘDĄ ONE OBJĘTE GWARANCJĄ PRZEZ CZAS POZOSTAŁY DO JEJ WYGAŚNIĘCIA LUB PRZEZ 30 DNI, JEŚLI OKRES TEN JEST DŁUŻSZY. Jeśli pierwszy użytkownik przekaże oprogramowanie osobie trzeciej, odbiorcy będzie przysługiwać gwarancja na oprogramowanie obowiązująca do czasu jej wygaśnięcia.

  W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA WSZELKIE UPRAWNIENIA Z TYTUŁU RĘKOJMI, GWARANCJI LUB INNYCH POSTANOWIEŃ GWARANCYJNYCH MAJĄ ZASTOSOWANIE TYLKO W OKRESIE OBOWIĄZYWANIA NINIEJSZEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI. Prawo obowiązujące w niektórych krajach nie zezwala na ograniczenie okresu obowiązywania dorozumianej rękojmi. Powyższe ograniczenia mogą zatem nie dotyczyć Licencjobiorcy. Ponadto ograniczenia te mogą nie dotyczyć Licencjobiorcy, ponieważ w niektórych krajach nie zezwala się na ograniczanie okresu obowiązywania dorozumianych rękojmi, gwarancji lub zapewnień.

 3. WYŁĄCZENIA GWARANCJI. Niniejsza gwarancja nie obejmuje problemów spowodowanych działaniami (lub zaniechaniami) Licencjobiorcy, działaniami innych osób ani zdarzeniami powstałymi z przyczyn niezależnych od Microsoft.
 4. UPRAWNIENIA Z TYTUŁU NARUSZENIA GWARANCJI. MICROSOFT BEZPŁATNIE WYMIENI ALBO NAPRAWI OPROGRAMOWANIE. JEŚLI MICROSOFT NIE BĘDZIE MÓGŁ NAPRAWIĆ ANI WYMIENIĆ OPROGRAMOWANIA, ZWRÓCI WÓWCZAS KWOTĘ WIDNIEJĄCĄ NA RACHUNKU ZA OPROGRAMOWANIE. PONADTO MICROSOFT BEZPŁATNIE NAPRAWI ALBO WYMIENI UZUPEŁNIENIA, AKTUALIZACJE I OPROGRAMOWANIE ZASTĘPCZE. JEŚLI MICROSOFT NIE BĘDZIE MÓGŁ ICH NAPRAWIĆ ANI WYMIENIĆ, ZWRÓCI LICENCJOBIORCY EWENTUALNIE ZAPŁACONĄ ZA NIE KWOTĘ. ABY OTRZYMAĆ ZWROT PIENIĘDZY, LICENCJOBIORCA MUSI ODINSTALOWAĆ OPROGRAMOWANIE I ZWRÓCIĆ MICROSOFT WSZYSTKIE NOŚNIKI WRAZ Z DOTYCZĄCYMI TEGO OPROGRAMOWANIA MATERIAŁAMI I DOWODEM NABYCIA. JEST TO JEDYNE ŚWIADCZENIE NA RZECZ LICENCJOBIORCY, KTÓRE PRZYSŁUGUJE Z TYTUŁU NARUSZENIA WARUNKÓW OGRANICZONEJ GWARANCJI.
 5. ZACHOWANIE PRAW KONSUMENTA. POSTANOWIENIA NINIEJSZEJ UMOWY NIE MOGĄ OGRANICZYĆ PRAW KONSUMENTA PRZYSŁUGUJĄCYCH LICENCJOBIORCY NA MOCY OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA MIEJSCOWEGO.
 6. PROCEDURY GWARANCYJNE. Uzyskanie dostępu do usług gwarancyjnych wymaga okazania dowodu zakupu oprogramowania.
  1. Stany Zjednoczone i Kanada. Aby skorzystać z usługi gwarancyjnej lub uzyskać informacje na temat zwrotu pieniędzy za oprogramowanie nabyte w Stanach Zjednoczonych lub Kanadzie, należy skontaktować się z Microsoft:
   • pod numerem telefonu (800) MICROSOFT;
   • pisząc na adres: Microsoft Customer Service and Support, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA lub
   • odwiedzając stronę https://aka.ms/nareturn.
  2. Europa, Bliski Wschód i Afryka. Jeśli Licencjobiorca nabył oprogramowanie w Europie, na Bliskim Wschodzie lub w Afryce, niniejsza ograniczona gwarancja jest udzielana przez Microsoft Ireland Operations Limited. Aby wnieść roszczenie wynikające z niniejszej rękojmi, Licencjobiorca powinien skontaktować się z:
   • Microsoft Ireland Operations Limited, Customer Care Centre, Atrium Building Block B, Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Irlandia lub
   • podmiotem stowarzyszonym Microsoft właściwym dla kraju Licencjobiorcy (dodatkowe informacje znajdują się na stronie www.microsoft.com/worldwide).
  3. Australia. W celu zgłoszenia roszczenia dotyczącego oprogramowania kupionego w Australii należy skontaktować się z Microsoft:
   • 13 20 58 lub
   • pisząc na adres Microsoft Pty Ltd, 1 Epping Road, North Ryde NSW 2113, Australia.
  4. Poza Stanami Zjednoczonymi, Kanadą, Europą, Bliskim Wschodem, Afryką i Australią. W przypadku nabycia oprogramowania poza Stanami Zjednoczonymi, Kanadą, Europą, Bliskim Wschodem, Afryką i Australią Licencjobiorca powinien skontaktować się z podmiotem stowarzyszonym Microsoft właściwym dla swojego kraju (dodatkowe informacje znajdują się na stronie www.microsoft.com/worldwide).
 7. BRAK INNYCH GWARANCJI I RĘKOJMI. OGRANICZONA GWARANCJA JEST JEDYNĄ GWARANCJĄ UDZIELANĄ PRZEZ MICROSOFT. MICROSOFT NIE UDZIELA ŻADNYCH INNYCH WYRAŹNYCH RĘKOJMI, GWARANCJI ANI ZAPEWNIEŃ. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO MIEJSCOWE MICROSOFT NINIEJSZYM WYŁĄCZA DOROZUMIANE GWARANCJE Z TYTUŁU WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I BRAKU NARUSZEŃ PRAW OSÓB TRZECICH.
  Jeśli pomimo niniejszego wyłączenia Licencjobiorcy przysługują na mocy prawa miejscowego jakiekolwiek uprawnienia z tytułu dorozumianej rękojmi, gwarancji lub innych zapewnień, Licencjobiorca ma prawo do świadczeń opisanych w punkcie „Uprawnienia z tytułu naruszenia rękojmi” powyżej w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo miejscowe.
 8. OGRANICZENIE I WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY Z TYTUŁU NARUSZENIA GWARANCJI. POWYŻSZA KLAUZULA DOTYCZĄCA OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY MA ZASTOSOWANIE W PRZYPADKU NARUSZENIA WARUNKÓW NINIEJSZEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI.

  NA MOCY NINIEJSZEJ GWARANCJI LICENCJOBIORCA OTRZYMUJE OKREŚLONE PRAWA. LICENCJOBIORCY MOGĄ TAKŻE PRZYSŁUGIWAĆ INNE UPRAWNIENIA, W ZALEŻNOŚCI OD PRAWA OBOWIĄZUJĄCEGO W DANYM STANIE. LICENCJOBIORCY MOGĄ TEŻ PRZYSŁUGIWAĆ INNE UPRAWNIENIA NA MOCY PRAWA OBOWIĄZUJĄCEGO W JEGO KRAJU.


INFORMACJA DOTYCZĄCA KODEKÓW WIDEO:

Niniejsze oprogramowanie może zawierać technologię dekodowania H.264/MPEG-4 AVC i/lub VC-1. MPEG LA, LLC wymaga zamieszczenia następującej informacji.

NINIEJSZY PRODUKT JEST OBJĘTY LICENCJAMI DOTYCZĄCYMI ZBIORU PATENTÓW ZWIĄZANYCH ZE STANDARDAMI H.264/AVC ORAZ VC-1. NA PODSTAWIE TYCH LICENCJI NINIEJSZY PRODUKT JEST PRZEZNACZONY DO NIEKOMERCYJNEGO UŻYTKU OSOBISTEGO PRZEZ UŻYTKOWNIKA W CELU (i) KODOWANIA DANYCH WIDEO ZGODNIE ZE WSPOMNIANYMI STANDARDAMI („STANDARDY WIDEO”) LUB (ii) DEKODOWANIA DANYCH WIDEO W STANDARDZIE AVC ORAZ VC-1 ZAKODOWANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA PROWADZĄCEGO NIEKOMERCYJNĄ DZIAŁALNOŚĆ OSOBISTĄ LUB OTRZYMANYCH OD DOSTAWCY DANYCH WIDEO DYSPONUJĄCEGO LICENCJĄ NA UDOSTĘPNIANIE TAKICH DANYCH WIDEO. LICENCJE TE NIE OBEJMUJĄ NATOMIAST INNYCH PRODUKTÓW, NAWET JEŚLI TAKIE PRODUKTY SĄ ZAWARTE W TYM OPROGRAMOWANIU W RAMACH JEDNEGO ARTYKUŁU. INNE SPOSOBY KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA NIE SĄ OBJĘTE ŻADNĄ LICENCJĄ, W TYM LICENCJĄ DOROZUMIANĄ. WIĘCEJ INFORMACJI NA TEN TEMAT MOŻNA UZYSKAĆ W MPEG LA, LLC (WWW.MPEGLA.COM).

Dla wyjaśnienia, ta informacja nie ogranicza używania oprogramowania w normalnych zastosowaniach biznesowych dla biznesów, które nie obejmują (i) redystrybucji technologii dekodowania do osób trzecich i (ii) tworzenia treści przy użyciu technologii zgodnych ze STANDARDAMI WIDEO w celu dystrybucji do osób trzecich.

EULAID:VS2015_RTM_EntProTestPro_PLK.Update2RTW

Opinia