Przejdź do głównej zawartości
Visual Studio
POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT2018-10-18T10:06:18-07:00

MICROSOFT VISUAL STUDIO TEAM FOUNDATION SERVER 2015 — WERSJA PRÓBNA ORAZ

 

TEAM FOUNDATION SERVER EXPRESS EDITION


Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między Microsoft Corporation (lub, w zależności od miejsca zamieszkania Licencjobiorcy, jednym z podmiotów stowarzyszonych Microsoft Corporation) a Licencjobiorcą. Należy zapoznać się z niniejszymi postanowieniami. Postanowienia te dotyczą oprogramowania określonego powyżej. Niniejsze postanowienia mają również zastosowanie do wszelkich usług i aktualizacji Microsoft dla niniejszego oprogramowania, z wyjątkiem tych, którym towarzyszą odrębne postanowienia.

KORZYSTANIE PRZEZ LICENCJOBIORCĘ Z OPROGRAMOWANIA OZNACZA, ŻE AKCEPTUJE ON NINIEJSZE POSTANOWIENIA. JEŚLI LICENCJOBIORCA ICH NIE AKCEPTUJE, NIE MOŻE KORZYSTAĆ Z OPROGRAMOWANIA. W TAKIM PRZYPADKU LICENCJOBIORCA POWINIEN ZWRÓCIĆ OPROGRAMOWANIE SPRZEDAWCY W CELU UZYSKANIA ZWROTU ZAPŁACONEJ KWOTY LUB INNEJ FORMY REKOMPENSATY. Jeśli wspomniana kwota nie zostanie zwrócona, Licencjobiorca powinien skontaktować się z Microsoft lub podmiotem stowarzyszonym Microsoft właściwym dla kraju Licencjobiorcy w celu uzyskania szczegółowych informacji o zasadach obowiązujących w tym zakresie w Microsoft. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie www.microsoft.com/worldwide. W Stanach Zjednoczonych i Kanadzie należy zadzwonić pod numer telefonu (800) MICROSOFT lub odwiedzić stronę https://aka.ms/nareturn.


PRAWA UŻYWANIA WERSJI PRÓBNEJ TEAM FOUNDATION SERVER oraz WERSJI EXPRESS EDITION TEAM FOUNDATION SERVER. Jeśli dane oprogramowanie dostępne jest w wersji próbnej lub w wersji Express, używanie takich wersji podlega postanowieniom zawartym w niniejszym punkcie.

UŻYWANIE WERSJI PRÓBNEJ. Licencjobiorca może używać wersji próbnej oprogramowania zainstalowanej na urządzeniach tylko do celów ewaluacji. Na przykład, prawa do używania wersji próbnej nie obejmują prawa do korzystania z dowolnych składników wersji próbnej w środowisku produkcyjnym.

Licencjobiorca może korzystać z wersji próbnej przez okres dziewięćdziesięciu (90) dni. Po upływie sześćdziesięciu (60) dni od daty instalacji wersja próbna przedstawi możliwość przekształcenia licencji, a następnie po każdorazowym zalogowaniu się użytkownika do konsoli administrowania serwerem. Licencjobiorca może w dowolnym momencie przekształcić prawa do korzystania z wersji próbnej na pełne prawa do używania oprogramowania, kupując pełną licencję oraz uzyskując klucz produktu od Microsoft lub jednego z dystrybutorów Microsoft. Kiedy wersja próbna przestanie działać, Licencjobiorca może nie mieć dostępu do używanych przez nią danych.

UŻYWANIE WERSJI MICROSOFT VISUAL STUDIO TEAM FOUNDATION SERVER EXPRESS.

 1. Uruchamianie wystąpień oprogramowania serwera. Licencjobiorca może uruchomić jednocześnie tylko jedno wystąpienie oprogramowania serwera przypisanego do jednego fizycznego lub wirtualnego środowiska systemu operacyjnego. Licencjobiorca może podłączyć dowolną kombinację maksymalnie pięciu (5) użytkowników lub urządzeń w celu uzyskiwania dostępu do jednego wystąpienia oprogramowania serwera. Dla celów udzielenia niniejszej licencji Express, każdy użytkownik lub urządzenie (maksymalnie 5) podłączone do oprogramowania serwera uznaje się za objęte licencją dostępową (CAL).
 2. Visual Studio Team Foundation Build Services. Licencjobiorca może uruchamiać lub używać w inny sposób dowolnej liczby wystąpień Visual Studio Team Foundation Build Services w fizycznych lub wirtualnych środowiskach systemów operacyjnych na dowolnej liczbie urządzeń. Z dodatkowego oprogramowania można korzystać tylko bezpośrednio z oprogramowaniem serwera lub pośrednio za pośrednictwem innego dodatkowego oprogramowania.
 3. Użycie niewymagające licencji dostępowej CAL. Licencja dostępowa CAL nie jest wymagana:
  • do wyświetlania, edycji i wprowadzania elementów roboczych;
  • do uzyskania dostępu do funkcji Team Foundation Server Reporting;
  • do uzyskiwania dostępu do usługi Visual Studio Team Services za pośrednictwem oprogramowania Team Foundation Server 2015 Proxy;
  • do zatwierdzania etapów w ramach potoku zarządzania zleceniami lub
  • do uzyskiwania dostępu do oprogramowania Visual Studio Team Foundation Server za pośrednictwem pogrupowanego połączenia z innej zintegrowanej aplikacji lub usługi.

  Licencja dostępowa nie jest również wymagana do korzystania z Team Foundation Server Express 2015 za pośrednictwem interfejsu dla Feedback Client for TFS.

 • ODRZUCENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU RĘKOJMI I GWARANCJI. WERSJA PRÓBNA I WERSJA TEAM FOUNDATION SERVER EXPRESS EDITION SĄ LICENCJONOWANE W STANIE „TAKIM, W JAKIM SĄ”. WSZELKIE RYZYKO ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z TYCH WERSJI OPROGRAMOWANIA PONOSI LICENCJOBIORCA. MICROSOFT NIE UDZIELA ŻADNYCH WYRAŹNYCH RĘKOJMI, GWARANCJI ANI ZAPEWNIEŃ DOTYCZĄCYCH OPROGRAMOWANIA. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO MIEJSCOWE MICROSOFT NINIEJSZYM WYŁĄCZA SWOJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU DOROZUMIANYCH GWARANCJI CO DO WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ BRAKU NARUSZEŃ PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ.
 • POSTANOWIENIE DOTYCZĄCE LICENCJOBIORCÓW W AUSTRALII — AUSTRALIJSKA USTAWA O OCHRONIE KONSUMENTÓW (ANG. AUSTRALIAN CONSUMER LAW) PRZYZNAJE LICENCJOBIORCY OKREŚLONE GWARANCJE I ŻADNE Z ZAWARTYCH TU POSTANOWIEŃ NIE MA NA CELU OGRANICZENIA PRAW PRZYSŁUGUJĄCYCH LICENCJOBIORCY NA MOCY TEJ USTAWY.
 • Ponieważ wersja próbna i wersja Express oprogramowania Team Foundation Server są oferowane Licencjobiorcy w stanie „takim, w jakim są”, Microsoft może nie świadczyć związanych z tym oprogramowaniem usług pomocy technicznej.
  OGRANICZENIE I WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY. MICROSOFT I DOSTAWCY MICROSOFT PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYŁĄCZNIE ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE DO KWOTY 5,00 USD. LICENCJOBIORCA NIE MOŻE DOCHODZIĆ ROSZCZEŃ Z TYTUŁU ŻADNYCH INNYCH SZKÓD, W TYM SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z UTRATY ZYSKÓW, SZKÓD WTÓRNYCH, SZKÓD SZCZEGÓLNYCH, SZKÓD POŚREDNICH LUB SZKÓD UBOCZNYCH.
  Ograniczenie to ma zastosowanie w przypadku (a) wszelkich kwestii dotyczących wersji próbnej oprogramowania, usług, treści (w tym kodu) udostępnianych na stronach internetowych osób trzecich lub programów osób trzecich, a także (b) w przypadku roszczeń z tytułu naruszenia umowy, rękojmi bądź gwarancji, złożonych zapewnień, odpowiedzialności obiektywnej bądź niedbalstwa lub czynu niedozwolonego w zakresie dozwolonym przez prawo właściwe.
  Ograniczenie to ma zastosowanie także w przypadku, gdy Microsoft wiedział lub powinien był wiedzieć o możliwości powstania takich szkód. Powyższe ograniczenie i wyłączenie mogą jednak nie dotyczyć Licencjobiorcy w przypadku, gdy na mocy prawa krajowego nie jest dozwolone wyłączenie ani ograniczenie odpowiedzialności za szkody uboczne, wtórne itp.

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE LICENCJI PEŁNEJ NA OPROGRAMOWANIE: Po uzyskaniu i wprowadzeniu ważnego klucza produktu Licencjobiorcę obowiązują poniższe postanowienia dotyczące licencji pełnej. Licencjobiorca nie może udostępniać posiadanego klucza produktu osobom trzecim.

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
   1. Oprogramowanie. Oprogramowanie zawiera
    • oprogramowanie serwera oraz
    • dodatkowe oprogramowanie, którego można używać tylko bezpośrednio z oprogramowaniem serwera lub pośrednio za pomocą innego dodatkowego oprogramowania.
   2. Klucz Produktu. Zainstalowanie oprogramowania oraz korzystanie z niego wymaga stosownego klucza. Licencjobiorca ponosi odpowiedzialność za właściwe korzystanie z przypisanych do niego kluczy. Kluczy nie powinno się udostępniać osobom trzecim.
   3. Model licencjonowania. Oprogramowanie jest licencjonowane na podstawie:
    • liczby uruchomionych przez Licencjobiorcę wystąpień oprogramowania serwera oraz
    • liczby urządzeń i użytkowników uzyskujących dostęp do wystąpień oprogramowania serwera.
   4. Postanowienia licencyjne dotyczące używania z serwerem wirtualnym lub innymi podobnymi technologiami.
    1. Wystąpienie. Licencjobiorca tworzy „wystąpienie” poprzez uruchomienie procedury konfiguracyjnej lub instalacyjnej oprogramowania lub przez powielenie istniejącego wystąpienia. Odniesienia do oprogramowania występujące w niniejszej umowie obejmują „wystąpienia” oprogramowania.
    2. Uruchamianie wystąpienia. „Uruchomienie wystąpienia” oprogramowania następuje przez załadowanie go do pamięci i wykonanie jednej lub więcej instrukcji. Wystąpienie uważa się za uruchomione od jego pierwszego uruchomienia (bez względu na to, czy instrukcje tego wystąpienia są dalej wykonywane) do czasu usunięcia go z pamięci.
    3. Środowisko systemu operacyjnego(„OSE”). Środowisko systemu operacyjnego
     • to całość lub część wystąpienia systemu operacyjnego lub całość lub część wystąpienia wirtualnego (lub inaczej emulowanego) systemu operacyjnego, które umożliwia istnienie osobnej tożsamości komputera (podstawowej nazwy komputera lub podobnego unikatowego identyfikatora) lub osobnych uprawnień administracyjnych, oraz
     • to ewentualne wystąpienia aplikacji skonfigurowane tak, aby działały w ramach wystąpienia systemu operacyjnego lub jego części wymienionych powyżej.

     Istnieją dwa rodzaje Środowiska Systemu Operacyjnego: fizyczne i wirtualne.
     Konfiguracja „fizycznego Środowiska Systemu Operacyjnego” umożliwia uruchomienie go bezpośrednio w fizycznym systemie sprzętowym. Wystąpienie systemu operacyjnego użyte w celu uruchomienia oprogramowania do wirtualizacji sprzętu (np. oprogramowania Microsoft Virtual Server lub podobnych technologii) lub w celu świadczenia usług wirtualizacji sprzętu (np. Microsoft Hyper-V Server lub podobnych technologii) jest uznawane za część fizycznego środowiska systemu operacyjnego.
     „Wirtualne Środowisko Systemu Operacyjnego” jest skonfigurowane do działania w wirtualnym systemie sprzętowym.
     Fizyczny system sprzętowy może posiadać:

     • jedno fizyczne środowisko systemu operacyjnego oraz/lub
     • co najmniej jedno wirtualne środowisko systemu operacyjnego.
    4. Serwer. Serwer to fizyczny system sprzętowy, na którym można uruchomić oprogramowanie serwera.
    5. Przypisywanie licencji. Przypisanie licencji oznacza przydzielenie jej do jednego urządzenia lub użytkownika.
  2. PRAWA DO UŻYWANIA.
   1. Licencjonowany serwer.
    1. Licencjonowany serwer oznacza pojedynczy serwer, do którego jest przypisana licencja. Partycja sprzętowa lub moduł typu blade są uznawane za oddzielne serwery i oddzielne fizyczne systemy sprzętowe.
    2. Przypisanie licencji oprogramowania serwera można zmienić. Może to jednak nastąpić dopiero po upływie 90 dni od jej ostatniego przypisania. Zmiany przypisania licencji na serwer można dokonać wcześniej, jeśli wskutek trwałej awarii sprzętu licencjonowany serwer przestanie być używany. W przypadku przeniesienia licencji Licencjobiorca musi całkowicie usunąć oprogramowanie z pierwotnego serwera. Licencjonowanym serwerem w ramach tej licencji stanie się ten serwer, do którego zostanie przypisana licencja.
   2. Uruchamianie wystąpień oprogramowania serwera. W ramach każdej licencji na serwer, Licencjobiorca może uruchomić jednocześnie jedno wystąpienie oprogramowania serwera na licencjonowanym serwerze w fizycznym lub wirtualnym środowisku systemu operacyjnego na danym licencjonowanym serwerze.
   3. Uruchamianie wystąpień dodatkowego oprogramowania. Licencjobiorca może uruchomić dowolną liczbę wystąpień dodatkowego oprogramowania wymienionego poniżej w fizycznych lub wirtualnych środowiskach systemu operacyjnego na dowolnej liczbie urządzeń lub korzystać z tego oprogramowania w inny sposób. Z dodatkowego oprogramowania można korzystać tylko bezpośrednio z oprogramowaniem serwera lub pośrednio za pośrednictwem innego dodatkowego oprogramowania.
    • Visual Studio Team Foundation Build Services
    • Visual Studio Team Foundation Server SharePoint Extensions
    • Visual Studio Team Foundation Server Project Server Extensions
   4. Tworzenie i przechowywanie wystąpień na serwerach lub nośnikach magazynowania danych. W ramach każdej nabytej licencji na oprogramowanie Licencjobiorca może utworzyć i przechowywać dowolną liczbę wystąpień oprogramowania na którymkolwiek ze swoich serwerów lub nośników magazynowania danych. Jest to możliwe wyłącznie w ramach przysługującego Licencjobiorcy prawa do uruchomienia wystąpień oprogramowania na mocy licencji zgodnie z opisem zawartym w odpowiednich prawach używania (np. Licencjobiorca nie może przekazywać ich osobom trzecim).
   5. Dołączone aplikacje firmy Microsoft. Oprogramowanie obejmuje także inne aplikacje Microsoft. Niniejsze postanowienia licencyjne dotyczą również korzystania z takich aplikacji, z wyjątkiem aplikacji Microsoft określonych w Sekcji 5, dla których mają zastosowanie oddzielne postanowienia licencyjne.
   6. Składniki pochodzące od osób trzecich. Oprogramowanie może zawierać składniki pochodzące od osób trzecich, objęte odrębnymi informacjami prawnymi lub podlegające innym umowom, zgodnie z ewentualnym opisem w pliku ThirdPartyNotices dołączonym do oprogramowania. Nawet jeśli takie składniki podlegają innym umowom, zastosowanie mają również klauzule odrzucenia odpowiedzialności, wyjątki i wyłączenia dotyczące szkód zamieszczone poniżej.
  3. DODATKOWE WYMAGANIA LICENCYJNE ORAZ PRAWA DO UŻYWANIA.
   1. Licencje dostępowe CAL. Z wyjątkiem przypadków opisanych w tym punkcie każdy dostęp do oprogramowania serwera wymaga uzyskania licencji dostępowej CAL. Każdą licencję dostępową należy przypisać do jednego użytkownika lub urządzenia. Licencje dostępowe nie są wymagane w przypadku:
    • dostępu za pośrednictwem innego Licencjonowanego Serwera lub
    • maksymalnie dwóch urządzeń lub użytkowników uzyskujących dostęp wyłącznie w celu administrowania oprogramowaniem.

    Licencje dostępowe CAL umożliwiają dostęp do odpowiedniej wersji (łącznie z wcześniejszymi wersjami używanymi na podstawie praw do korzystania ze starszych wersji oprogramowania) lub wcześniejszych wersji oprogramowania serwera. W celu uzyskania dostępu do wystąpień wcześniejszej wersji Licencjobiorca może także używać licencji CAL odpowiadających tej wersji.
    Są dwa typy licencji CAL: na urządzenie i na użytkownika. Każda licencja CAL na urządzenie umożliwia dostęp do wystąpień oprogramowania serwera znajdujących się na licencjonowanych serwerach za pomocą jednego urządzenia używanego przez dowolnego użytkownika. Każda licencja CAL na użytkownika umożliwia jednemu użytkownikowi, używającemu dowolnego urządzenia, uzyskiwanie dostępu do wystąpień oprogramowania serwera znajdujących się na licencjonowanych serwerach. Licencjobiorca może używać kombinacji licencji CAL na urządzenie i na użytkownika. Licencje dostępowe Licencjobiorcy umożliwiają dostęp wyłącznie do licencjonowanych serwerów, które należą do Licencjobiorcy (a nie do osób trzecich).

   2. Użycie niewymagające licencji dostępowej CAL. Licencja dostępowa CAL nie jest wymagana:
    • do wyświetlania, edycji i wprowadzania elementów roboczych;
    • do uzyskania dostępu do funkcji Team Foundation Server Reporting;
    • do uzyskiwania dostępu do usługi Visual Studio Team Services za pośrednictwem oprogramowania Team Foundation Server 2015 Proxy;
    • do zatwierdzania etapów w ramach potoku zarządzania zleceniami lub
    • do uzyskiwania dostępu do oprogramowania Visual Studio Team Foundation Server za pośrednictwem pogrupowanego połączenia z innej zintegrowanej aplikacji lub usługi.
   3. Visual Studio Team Foundation Server Build Services. W przypadku jednego lub wielu licencjonowanych użytkowników oprogramowania Visual Studio Enterprise z MSDN, Visual Studio Professional z MSDN lub dowolnego oprogramowania zastępującego wymienione powyżej programy, Licencjobiorca może również zainstalować oprogramowanie Visual Studio i zezwolić na dostęp oraz używanie go w ramach usług Team Foundation Server 2015 Build Services przez swoich licencjonowanych użytkowników i na licencjonowanych urządzeniach objętych licencją na oprogramowanie.
   4. Zmiana przypisania licencji CAL. Licencjobiorca może:
    • zmienić na stałe przypisanie posiadanej licencji dostępowej CAL na urządzenie z jednego urządzenia na inne urządzenie lub posiadanej licencji CAL na użytkownika z jednego użytkownika na innego użytkownika lub
    • zmienić tymczasowo (krótkoterminowo) przypisanie licencji dostępowej CAL na urządzenie z uszkodzonego urządzenia na inne lub zmienić przypisanie licencji dostępowej CAL na użytkownika z nieobecnego użytkownika na innego użytkownika zastępczego. Dopuszcza się krótkoterminowe zmiany przypisania licencji dostępowych CAL tylko w przypadku zmian tymczasowych; zmiana przypisania tych licencji w jakimkolwiek innym celu lub w innych ramach czasowych musi mieć charakter trwały. Oznacza to, że zmiana przypisania licencji przez Licencjobiorcę z urządzenia A na urządzenie B uniemożliwia późniejszą zmianę przypisania licencji z urządzenia B z powrotem na urządzenie A [z wyjątkiem przypadków dozwolonych na mocy postanowienia o tymczasowej zmianie przypisania].
   5. Wymagane licencje dodatkowe. W celu korzystania z funkcji oprogramowania, takich jak:
    • zarządzanie testami,
    • pozyskiwanie informacji zwrotnych i zarządzanie nimi, i
    • zarządzanie zleceniami,

    użytkownik musi posiadać licencję na jedną z poniższych platform oprogramowania: Visual Studio Test Professional 2015 z MSDN, Visual Studio Enterprise 2015 z MSDN lub platformy MSDN.

   6. Multipleksowanie. Sprzęt lub oprogramowanie wykorzystywane do podejmowania dowolnych z wymienionych poniżej akcji (niekiedy określanych jako „multipleksowanie” lub „grupowanie”) nie zmniejszają liczby wymaganych licencji dostępowych dowolnego typu wymaganych do uzyskania dostępu do lub korzystania z oprogramowania serwera.
    • grupowania połączeń,
    • przekierowywania informacji,
    • redukowania liczby urządzeń lub użytkowników uzyskujących bezpośredni dostęp do oprogramowania bądź korzystających z niego lub
    • redukowania liczby bezpośrednio zarządzanych za pomocą produktu środowisk systemu operacyjnego, urządzeń lub użytkowników.
   7. Integralność oprogramowania serwera. Licencjobiorca nie może rozdzielać oprogramowania serwera, aby używać go w więcej niż jednym środowisku systemu operacyjnego w ramach pojedynczej licencji, o ile nie jest to wyraźnie dozwolone. Powyższe postanowienie ma zastosowanie, nawet jeśli środowiska systemu operacyjnego występują w tym samym fizycznym systemie sprzętowym.
   8. Funkcje dodatkowe. Microsoft może udostępnić dodatkowe funkcje dla oprogramowania. Mogą mieć do nich zastosowanie inne postanowienia licencyjne i opłaty.
  4. DANE. Oprogramowanie może gromadzić informacje o Licencjobiorcy i sposobie, w jaki używa on oprogramowania, a także przesyłać takie informacje do Microsoft. Microsoft może wykorzystywać te informacje w celu świadczenia usług oraz w celu ulepszenia produktów i usług Microsoft. Licencjobiorca może zrezygnować z wielu scenariuszy (ale nie wszystkich), jak opisano w dokumentacji produktu. Istnieją również pewne funkcje oprogramowania, które mogą umożliwiać gromadzenie danych od użytkowników aplikacji Licencjobiorcy. Jeśli Licencjobiorca używa tych funkcji w celu gromadzenia danych w swoich aplikacjach, musi zachowywać zgodność z obowiązującym prawem, obejmującym dostarczanie odpowiednich powiadomień użytkownikom aplikacji Licencjobiorcy. Więcej informacji na temat gromadzenia danych i ich używania można znaleźć w dokumentacji pomocy i oświadczeniu o ochronie prywatności na stronie go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=528096&clcid=0x409. Korzystanie przez Licencjobiorcę z oprogramowania oznacza zgodę na takie działania.
  5. DODATKOWE PRODUKTY MICROSOFT:
   1. Postanowienia licencyjne dotyczące składników oprogramowania Microsoft SQL Server. Do oprogramowania są dołączone składniki oznaczone marką Microsoft SQL Server, na które Licencjobiorcy jest udzielana licencja na mocy postanowień odpowiednich licencji na oprogramowanie SQL Server zamieszczonych w folderze „Licenses” w katalogu instalacyjnym oprogramowania. Jeśli oprogramowanie zawiera składniki SQL Server 2014 Standard Edition, korzystanie z takich składników SQL Server Standard Edition podlega postanowieniom licencyjnym obowiązującym dla tej wersji, z zastrzeżeniem poniższych zmian w warunkach użytkowania:
    • Licencjobiorca może uruchomić jednocześnie tylko jedno wystąpienie SQL Server 2014 Standard Edition w jednym fizycznym lub wirtualnym środowisku systemu operacyjnego, na jednym serwerze wyłącznie w celu zapewnienia wsparcia technicznego dla oprogramowania. Licencjobiorca nie potrzebuje do tego celu licencji dostępowej (CAL) na system SQL Server. Licencjobiorca może tworzyć i przechowywać dowolną liczbę wystąpień technologii SQL Server 2014 Edition na każdym serwerze lub nośniku danych wyłącznie w celu skorzystania z prawa do uruchomienia wystąpienia SQL Server 2014 Edition zgodnie z niniejszymi postanowieniami.
   2. Platformy Microsoft. Oprogramowanie może zawierać składniki pochodzące z Microsoft Windows; Microsoft Windows Server; Microsoft SQL Server; Microsoft Exchange; Microsoft Office i Microsoft SharePoint. Te składniki podlegają odrębnym umowom i odnośnym zasadom udzielania wsparcia w zakresie produktów, zgodnie z opisem w postanowieniach licencyjnych znajdujących się w katalogu instalacyjnym dla danego składnika lub w folderze „Licencje” dołączonym do oprogramowania.
  6. ZAKRES LICENCJI. Oprogramowanie jest licencjonowane, a nie sprzedawane. Na mocy niniejszej umowy Licencjobiorca uzyskuje tylko niektóre prawa do używania oprogramowania. Microsoft zastrzega sobie wszystkie pozostałe prawa. Licencjobiorca może korzystać z oprogramowania tylko w sposób wyraźnie dozwolony w niniejszej umowie. Nie dotyczy to sytuacji, w których pomimo niniejszego ograniczenia na mocy prawa właściwego przysługują mu dodatkowe uprawnienia. W takich przypadkach Licencjobiorca musi przestrzegać wszelkich ograniczeń technicznych oprogramowania zapewniających, że z oprogramowania będzie można korzystać wyłącznie w określony sposób. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie www.microsoft.com/licensing/userights. Licencjobiorca nie może:
   • omijać żadnych ograniczeń technicznych oprogramowania;
   • odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować lub dezasemblować oprogramowania ani w inny sposób próbować pozyskać kodu źródłowego oprogramowania, chyba że: (i) jest to dozwolone przez prawo właściwe mimo tego ograniczenia lub (ii) wyłącznie w zakresie wymaganym w celu debugowania zmian w bibliotekach objętych licencją GNU Lesser General Public License, które są dołączone do oprogramowania i z nim powiązane;
   • usuwać, minimalizować, blokować ani modyfikować żadnych powiadomień Microsoft ani dostawców Microsoft umieszczonych w oprogramowaniu;
   • używać oprogramowania w sposób niezgodny z prawem lub
   • udostępniać, publikować ani wydzierżawiać oprogramowania, dostarczać go w postaci samodzielnego hostowanego rozwiązania w celu używania go przez inne osoby.
  7. WERSJE ALTERNATYWNE. Oprogramowanie może obejmować więcej niż jedną wersję, np. 32-bitową i 64-bitową. Licencjobiorca może jednocześnie korzystać tylko z jednej wersji.
  8. KOPIA ZAPASOWA. Licencjobiorca może sporządzić jedną kopię zapasową oprogramowania w celu jego ponownej instalacji.
  9. DOKUMENTACJA. Każda osoba, która jest upoważniona do uzyskiwania dostępu do komputera lub sieci wewnętrznej Licencjobiorcy, może kopiować dokumentację i używać jej jako materiałów referencyjnych na wewnętrzne potrzeby Licencjobiorcy.
  10. OPROGRAMOWANIE NIE DO ODSPRZEDAŻY. Oprogramowanie oznaczone jako „NDO” („NFR”) lub „Nie do odsprzedaży” („Not for Resale”) nie podlega dalszej sprzedaży.
  11. PRAWO DO KORZYSTANIA Z WCZEŚNIEJSZYCH I NIŻSZYCH WERSJI. Licencjobiorca może korzystać z oprogramowania oraz jego wcześniejszych wersji na dowolnym urządzeniu. Licencjobiorca może tworzyć, przechowywać, instalować, uruchamiać zamiast licencjonowanej wersji, kopię lub wystąpienie wcześniejszej wersji, innej dozwolonej wersji językowej lub niższej wersji lub uzyskiwać dostęp do takiej kopii lub takiego wystąpienia.
  12. DOWÓD POSIADANIA LICENCJI. Jeśli Licencjobiorca nabył oprogramowanie na płycie lub innym nośniku, posiadanie licencji na takie oprogramowanie potwierdza etykieta certyfikatu autentyczności Microsoft, towarzyszący jej klucz produktu oraz dowód zakupu. Jeśli Licencjobiorca nabył kopię oprogramowania w trybie online, posiadanie licencji na takie oprogramowanie potwierdza klucz produktu Microsoft otrzymany razem z oprogramowaniem oraz dowód zakupu, a także możliwość dostępu do usługi oprogramowania za pośrednictwem konta Microsoft Licencjobiorcy. Informacje dotyczące określania autentyczności oprogramowania Microsoft można uzyskać w witrynie www.howtotell.com.
  13. PRZEKAZANIE OSOBIE TRZECIEJ. Właściwy Licencjobiorca oprogramowania może przekazać takie oprogramowanie oraz przenieść prawa wynikające z niniejszej umowy licencyjnej bezpośrednio na rzecz osoby trzeciej. Przed otrzymaniem oprogramowania osoba ta musi wyrazić zgodę na to, że postanowienia niniejszej umowy mają zastosowanie w przypadku przekazywania oprogramowania i korzystania z niego. Przekazanie musi obejmować oprogramowanie, oryginalny klucz produktu Microsoft oraz (jeśli dotyczy) etykietę Dowodu Posiadania Licencji. Strona dokonująca przekazania jest zobowiązana do odinstalowania wszystkich kopii oprogramowania po przekazaniu ich z urządzenia. Strona dokonująca przekazania nie może zachować żadnych kopii oryginalnego klucza produktu Microsoft, który podlega przekazaniu, i może zachować kopie oprogramowania pod warunkiem posiadania innych licencji na takie oprogramowanie.
  14. OGRANICZENIA EKSPORTOWE. Oprogramowanie Microsoft, usługi online, usługi profesjonalne i związana z nimi technologia podlegają amerykańskim przepisom eksportowym. Licencjobiorca zgadza się przestrzegać wszelkich stosownych przepisów prawa międzynarodowego i krajowego, w tym przepisów eksportowych obowiązujących w Stanach Zjednoczonych (ang. U.S. Export Administration Regulations), międzynarodowych przepisów regulujących obrót bronią (ang. International Traffic in Arms Regulations), programów sankcji Biura Kontroli Aktywów Zagranicznych (ang. Office of Foreign Assets Control), a także ograniczeń dotyczących użytkowników końcowych, zastosowania końcowego i kraju przeznaczenia, nałożonych przez instytucje rządowe Stanów Zjednoczonych i innych krajów dotyczących produktów, usług i technologii Microsoft. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie www.microsoft.com/exporting.
  15. USŁUGI POMOCY TECHNICZNEJ. Microsoft świadczy usługi pomocy technicznej dla oprogramowania zgodnie z opisem znajdującym się na stronie www.support.microsoft.com/common/international.aspx.
  16. CAŁOŚĆ UMOWY. Niniejsza umowa (łącznie z zamieszczoną poniżej gwarancją) wraz ze wszelkimi postanowieniami dotyczącymi uzupełnień, aktualizacji, usług internetowych i usług pomocy technicznej, z których korzysta Licencjobiorca, stanowi całość umowy dotyczącej oprogramowania i usług pomocy technicznej.
  17. PRAWO WŁAŚCIWE. Jeśli Licencjobiorca nabył oprogramowanie w Stanach Zjednoczonych, prawem właściwym dla wykładni postanowień niniejszej umowy i rozpatrywania roszczeń z tytułu ich naruszenia jest prawo stanu Waszyngton, a do wszelkich innych roszczeń mają zastosowanie prawa stanu, w którym mieszka Licencjobiorca. Jeśli Licencjobiorca nabył oprogramowanie w innym kraju, prawem właściwym dla wykładni niniejszej umowy jest prawo obowiązujące w tym kraju.
  18. SKUTKI PRAWNE. W niniejszej umowie zostały przedstawione niektóre z uprawnień przysługujących stronom. Licencjobiorcy mogą przysługiwać inne prawa na mocy ustawodawstwa stanowego lub krajowego. Ponadto Licencjobiorcy mogą przysługiwać określone uprawnienia względem strony, od której nabył oprogramowanie. Niniejsza umowa nie zmienia praw przysługujących Licencjobiorcy na mocy ustawodawstwa stanowego lub krajowego, jeśli ustawodawstwo to na takie zmiany nie zezwala.
  19. OGRANICZENIE I WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY. LICENCJOBIORCA MOŻE UZYSKAĆ ODSZKODOWANIE OD FIRMY MICROSOFT I JEJ DOSTAWCÓW TYLKO ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE DO WYSOKOŚCI CENY OPROGRAMOWANIA. LICENCJOBIORCA NIE MOŻE DOCHODZIĆ ROSZCZEŃ Z TYTUŁU ŻADNYCH INNYCH SZKÓD, W TYM SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z UTRATY ZYSKÓW, SZKÓD WTÓRNYCH, SZCZEGÓLNYCH, POŚREDNICH ANI UBOCZNYCH.
   Powyższe ograniczenie ma zastosowanie do:

   • wszelkich kwestii dotyczących oprogramowania, usług, zawartości i treści (w tym kodu) udostępnianych na stronach internetowych osób trzecich lub aplikacji osób trzecich oraz
   • roszczeń z tytułu naruszenia umowy, rękojmi, gwarancji lub zapewnień, odpowiedzialności obiektywnej, niedbalstwa oraz innych czynów niedozwolonych, w zakresie dozwolonym przez prawo właściwe.

   Ograniczenie to ma zastosowanie także w przypadku gdy:

   • naprawa, wymiana lub zwrot kosztów oprogramowania nie rekompensuje w pełni strat poniesionych przez Licencjobiorcę lub
   • Microsoft wiedział lub powinien był wiedzieć o możliwości powstania takich szkód.

Prawo obowiązujące w niektórych stanach nie zezwala na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody uboczne lub wtórne. Powyższe ograniczenia i wyłączenia mogą zatem nie dotyczyć Licencjobiorcy. Powyższe ograniczenie i wyłączenie mogą także nie dotyczyć Licencjobiorcy w przypadku, gdy na mocy prawa krajowego nie jest dozwolone wyłączenie ani ograniczenie odpowiedzialności za szkody uboczne, wtórne itp.


OGRANICZONA GWARANCJA

   1. OGRANICZONA GWARANCJA. Jeśli Licencjobiorca będzie postępować zgodnie z instrukcjami, oprogramowanie będzie działać zasadniczo zgodnie z opisem znajdującym się w materiałach Microsoft towarzyszących oprogramowaniu.
    Odniesienia do „ograniczonej gwarancji” stanowią odniesienia do wyraźnie określonej gwarancji udzielanej przez Microsoft. Niniejsza gwarancja uzupełnia inne prawa i uprawnienia przysługujące Licencjobiorcy na mocy przepisów prawa, łącznie z jego prawami i uprawnieniami wynikającymi z ustawowych rękojmi na mocy krajowej ustawy o ochronie konsumentów.
   2. OKRES OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI, BENEFICJENT GWARANCJI, OKRES OBOWIĄZYWANIA DOROZUMIANYCH GWARANCJI. NINIEJSZA OGRANICZONA GWARANCJA OBEJMUJE OPROGRAMOWANIE I UDZIELONA JEST NA OKRES JEDNEGO ROKU OD DNIA JEGO NABYCIA PRZEZ PIERWSZEGO UŻYTKOWNIKA. JEŚLI W CIĄGU TEGO ROKU LICENCJOBIORCA OTRZYMA UZUPEŁNIENIA, AKTUALIZACJE LUB OPROGRAMOWANIE ZASTĘPCZE, BĘDĄ ONE OBJĘTE GWARANCJĄ PRZEZ CZAS POZOSTAŁY DO JEJ WYGAŚNIĘCIA LUB PRZEZ 30 DNI, JEŚLI OKRES TEN JEST DŁUŻSZY. Jeśli pierwszy użytkownik przekaże oprogramowanie osobie trzeciej, odbiorcy będzie przysługiwać gwarancja na oprogramowanie obowiązująca do czasu jej wygaśnięcia.
    W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA WSZELKIE UPRAWNIENIA Z TYTUŁU RĘKOJMI, GWARANCJI LUB INNYCH POSTANOWIEŃ GWARANCYJNYCH MAJĄ ZASTOSOWANIE TYLKO W OKRESIE OBOWIĄZYWANIA NINIEJSZEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI. Prawo obowiązujące w niektórych krajach nie zezwala na ograniczenie okresu obowiązywania dorozumianej rękojmi. Powyższe ograniczenia mogą zatem nie dotyczyć Licencjobiorcy. Ponadto ograniczenia te mogą nie dotyczyć Licencjobiorcy, ponieważ w niektórych krajach nie zezwala się na ograniczanie okresu obowiązywania dorozumianych rękojmi, gwarancji lub zapewnień.
   3. WYŁĄCZENIA GWARANCJI. Niniejsza gwarancja nie obejmuje problemów spowodowanych działaniami (lub zaniechaniami) Licencjobiorcy, działaniami innych osób ani zdarzeniami powstałymi z przyczyn niezależnych od Microsoft.
   4. UPRAWNIENIA Z TYTUŁU NARUSZENIA GWARANCJI. MICROSOFT BEZPŁATNIE WYMIENI ALBO NAPRAWI OPROGRAMOWANIE. JEŚLI MICROSOFT NIE BĘDZIE MÓGŁ NAPRAWIĆ ANI WYMIENIĆ OPROGRAMOWANIA, ZWRÓCI WÓWCZAS KWOTĘ WIDNIEJĄCĄ NA RACHUNKU ZA OPROGRAMOWANIE. PONADTO MICROSOFT BEZPŁATNIE NAPRAWI ALBO WYMIENI UZUPEŁNIENIA, AKTUALIZACJE I OPROGRAMOWANIE ZASTĘPCZE. JEŚLI MICROSOFT NIE BĘDZIE MÓGŁ ICH NAPRAWIĆ ANI WYMIENIĆ, ZWRÓCI LICENCJOBIORCY EWENTUALNIE ZAPŁACONĄ ZA NIE KWOTĘ. ABY OTRZYMAĆ ZWROT PIENIĘDZY, LICENCJOBIORCA MUSI ODINSTALOWAĆ OPROGRAMOWANIE I ZWRÓCIĆ MICROSOFT WSZYSTKIE NOŚNIKI WRAZ Z DOTYCZĄCYMI TEGO OPROGRAMOWANIA MATERIAŁAMI I DOWODEM NABYCIA. JEST TO JEDYNE ŚWIADCZENIE NA RZECZ LICENCJOBIORCY, KTÓRE PRZYSŁUGUJE Z TYTUŁU NARUSZENIA WARUNKÓW OGRANICZONEJ GWARANCJI.
   5. ZACHOWANIE PRAW KONSUMENTA. POSTANOWIENIA NINIEJSZEJ UMOWY NIE MOGĄ OGRANICZYĆ PRAW KONSUMENTA PRZYSŁUGUJĄCYCH LICENCJOBIORCY NA MOCY OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA MIEJSCOWEGO.
   6. PROCEDURY GWARANCYJNE. Uzyskanie dostępu do usług gwarancyjnych wymaga okazania dowodu zakupu oprogramowania.
    1. Stany Zjednoczone i Kanada. Aby skorzystać z usługi gwarancyjnej lub uzyskać informacje na temat zwrotu pieniędzy za oprogramowanie nabyte w Stanach Zjednoczonych lub Kanadzie, należy skontaktować się z Microsoft:
     • pod numerem telefonu (800) MICROSOFT;
     • pisząc na adres: Microsoft Customer Service and Support, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA lub
     • odwiedzając stronę https://aka.ms/nareturn.
    2. Europa, Bliski Wschód i Afryka. Jeśli Licencjobiorca nabył oprogramowanie w Europie, na Bliskim Wschodzie lub w Afryce, niniejsza ograniczona gwarancja jest udzielana przez Microsoft Ireland Operations Limited. Aby wnieść roszczenie wynikające z niniejszej rękojmi, Licencjobiorca powinien skontaktować się z:
     • Microsoft Ireland Operations Limited, Customer Care Centre, Atrium Building Block B, Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Irlandia lub
     • podmiotem stowarzyszonym Microsoft właściwym dla kraju Licencjobiorcy (dodatkowe informacje znajdują się na stronie www.microsoft.com/worldwide).
    3. Australia. W celu zgłoszenia roszczenia dotyczącego oprogramowania kupionego w Australii należy skontaktować się z Microsoft:
     • 13 20 58 lub
     • pisząc na adres Microsoft Pty Ltd, 1 Epping Road, North Ryde NSW 2113, Australia.
    4. Poza Stanami Zjednoczonymi, Kanadą, Europą, Bliskim Wschodem, Afryką i Australią. W przypadku nabycia oprogramowania poza Stanami Zjednoczonymi, Kanadą, Europą, Bliskim Wschodem, Afryką i Australią Licencjobiorca powinien skontaktować się z podmiotem stowarzyszonym Microsoft właściwym dla swojego kraju (dodatkowe informacje znajdują się na stronie www.microsoft.com/worldwide).
   7. BRAK INNYCH GWARANCJI I RĘKOJMI. OGRANICZONA GWARANCJA JEST JEDYNĄ GWARANCJĄ UDZIELANĄ PRZEZ MICROSOFT. MICROSOFT NIE UDZIELA ŻADNYCH INNYCH WYRAŹNYCH RĘKOJMI, GWARANCJI ANI ZAPEWNIEŃ. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO MIEJSCOWE MICROSOFT NINIEJSZYM WYŁĄCZA DOROZUMIANE GWARANCJE Z TYTUŁU WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I BRAKU NARUSZEŃ PRAW OSÓB TRZECICH. Jeśli pomimo niniejszego wyłączenia Licencjobiorcy przysługują na mocy prawa miejscowego jakiekolwiek uprawnienia z tytułu dorozumianej rękojmi, gwarancji lub innych zapewnień, Licencjobiorca ma prawo do świadczeń opisanych w punkcie „Uprawnienia z tytułu naruszenia rękojmi” powyżej w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo miejscowe.
    POSTANOWIENIE DOTYCZĄCE WYŁĄCZNIE LICENCJOBIORCÓW W AUSTRALII. W niniejszym akapicie określenie „towary” dotyczy oprogramowania, na które Microsoft udziela wyraźnie określonej gwarancji. Towary Microsoft są dostarczane z gwarancjami, które nie podlegają wyłączeniu na mocy australijskiej ustawy o ochronie konsumentów. Licencjobiorca ma prawo do wymiany towarów lub zwrotu kosztów w przypadku poważnej awarii oraz odszkodowania z tytułu wszelkich innych strat lub szkód, które są odpowiednio możliwe do przewidzenia. Licencjobiorca ma również prawo do skorzystania z naprawy lub wymiany towarów, jeżeli jakość towarów nie jest akceptowalna, a awaria nie jest równoznaczna z poważną awarią. Towary przesłane do naprawy mogą zostać zastąpione zregenerowanymi produktami tego samego typu, a nie wymienione. Zregenerowane części mogą być użyte do naprawy produktów.
   8. OGRANICZENIE I WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY Z TYTUŁU NARUSZENIA GWARANCJI. POWYŻSZA KLAUZULA DOTYCZĄCA OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY MA ZASTOSOWANIE W PRZYPADKU NARUSZENIA WARUNKÓW NINIEJSZEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI.

NA MOCY NINIEJSZEJ GWARANCJI LICENCJOBIORCA OTRZYMUJE OKREŚLONE PRAWA. LICENCJOBIORCY MOGĄ TAKŻE PRZYSŁUGIWAĆ INNE UPRAWNIENIA, W ZALEŻNOŚCI OD PRAWA OBOWIĄZUJĄCEGO W DANYM STANIE. LICENCJOBIORCY MOGĄ TEŻ PRZYSŁUGIWAĆ INNE UPRAWNIENIA NA MOCY PRAWA OBOWIĄZUJĄCEGO W JEGO KRAJU.

EULAID: VS2015_RTM_TFS_PLK

Opinia