Przejdź do głównej zawartości
Visual Studio
POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT2016-09-14T11:48:03-07:00

ZESTAW MICROSOFT VISUAL STUDIO 2015 SOFTWARE DEVELOPMENT KIT


Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między Microsoft Corporation (lub, w zależności od miejsca zamieszkania Licencjobiorcy, jednym z podmiotów stowarzyszonych Microsoft Corporation) a Licencjobiorcą. Postanowienia te dotyczą oprogramowania określonego powyżej. Niniejsze postanowienia mają również zastosowanie do wszelkich usług i aktualizacji Microsoft dla niniejszego oprogramowania, z wyjątkiem tych, którym towarzyszą odrębne postanowienia.


JEŚLI LICENCJOBIORCA PRZESTRZEGA NINIEJSZYCH POSTANOWIEŃ LICENCYJNYCH, UZYSKUJE OPISANE PONIŻEJ PRAWA.

 1. PRAWA DO INSTALACJI I UŻYWANIA.
  1. Instalacja i używanie Jeden użytkownik może korzystać z oprogramowania w celu tworzenia i testowania własnych aplikacji.
  2. Używanie do celów demonstracyjnych. Dozwolone powyżej sposoby używania obejmują używanie oprogramowania w celu demonstracji aplikacji użytkownika.
  3. Kopia zapasowa. Licencjobiorca może sporządzić jedną kopię zapasową oprogramowania w celu jego ponownej instalacji.
 2. KOD DYSTRYBUCYJNY. Licencjobiorca może rozpowszechniać w swoich aplikacjach kod zawarty w oprogramowaniu, zgodnie z postanowieniami niniejszej Sekcji. (Na potrzeby tego punktu termin „rozpowszechnianie” obejmuje również wdrażanie aplikacji Licencjobiorcy w celu udostępnienia ich w Internecie osobom trzecim.)
  1. Prawa do używania i rozpowszechniania. Kod i pliki tekstowe wymienione poniżej są „Kodem Dystrybucyjnym”.
   • Pliki REDIST.TXT. Licencjobiorca może kopiować i rozpowszechniać w postaci kodu wynikowego kod wyszczególniony na liście REDIST znajdującej się pod adresem: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=523763&clcid=0x415.
   • Przykładowy kod, szablony i style. Licencjobiorca może kopiować, modyfikować i rozpowszechniać w postaci kodu źródłowego i wynikowego kod oznaczony jako „sample”, „template”, „Simple Styles” lub „Sketch Styles”.
   • Biblioteka obrazów. Licencjobiorca może — zgodnie z opisem w dokumentacji oprogramowania — kopiować i rozpowszechniać obrazy, grafikę i animacje znajdujące się w Bibliotece Obrazów.
   • Rozpowszechnianie przez osoby trzecie. Licencjobiorca może zezwolić dystrybutorom swoich aplikacji na kopiowanie i rozpowszechnianie Kodu Dystrybucyjnego jako części tych aplikacji.
   1. Wymagania dotyczące rozpowszechniania. W przypadku każdego rozpowszechnianego przez siebie Kodu Dystrybucyjnego Licencjobiorca musi:
    • dodawać do niego w swoich aplikacjach znaczące i podstawowe funkcje;
    • wymagać od dystrybutorów oraz zewnętrznych użytkowników końcowych akceptacji postanowień chroniących Kod Dystrybucyjny w stopniu co najmniej równym ochronie zapewnionej na mocy niniejszych postanowień licencyjnych oraz z wyjątkiem Visual Studio Shell, Licencjobiorca musi wymagać od użytkowników końcowych zaakceptowania postanowień chroniących pakiet co najmniej tak samo, jak postanowienia licencyjne dotyczące oprogramowania firmy Microsoft, na mocy których klienci Licencjobiorcy zyskują prawo do instalacji i używania Visual Studio Shell oraz
    • zwolnić Microsoft od wszelkiej odpowiedzialności, a także bronić Microsoft i naprawić wszelkie szkody powstałe w wyniku roszczeń wniesionych z tytułu rozpowszechniania lub używania programów Licencjobiorcy, z wyjątkiem zakresu, w którym podstawę roszczeń stanowi wyłącznie Kod Dystrybucyjny.
   2. Ograniczenia dotyczące rozpowszechniania. Licencjobiorca nie może:
    • używać znaków towarowych Microsoft w nazwach swoich aplikacji lub znakach firmowych, w sposób sugerujący, że aplikacje Licencjobiorcy zostały wyprodukowane przez Microsoft lub są przez Microsoft promowane lub
    • modyfikować ani rozpowszechniać kodu źródłowego żadnego Kodu Dystrybucyjnego w taki sposób, aby jakakolwiek jego część podlegała Licencji Wyłączającej. Licencja Wyłączająca to licencja, w której przypadku używanie, modyfikowanie lub rozpowszechnianie wymaga, aby (i) kod był jawny lub rozpowszechniany w postaci kodu źródłowego; lub (ii) inne osoby były uprawnione do modyfikowania takiego kodu.
  2. Projektowanie dla Visual Studio Shell (tryby Zintegrowany i Izolowany). Oprócz innych wymogów i ograniczeń dotyczących Kodu Dystrybucyjnego i opisanych powyżej, poniższe postanowienia mają zastosowanie do aplikacji Licencjobiorcy, które współpracują z Visual Studio Shell:
   • Visual Studio Shell (Izolowany) — Informacja o produkcie. Licencjobiorca nie może zmieniać lub ukrywać drugorzędnych znaków firmowych Microsoft, znajdujących się w rogu ekranu powitalnego Visual Studio Shell (Izolowany); ponadto Licencjobiorca jest zobowiązany do dostarczenia własnych pierwszorzędnych znaków firmowych dla aplikacji Licencjobiorcy, w celu określenia wobec klientów twórcy aplikacji.
   • Ograniczenia dla rozszerzeń. Licencjobiorca nie może projektować lub umożliwiać projektowania przez osoby trzecie rozszerzeń dla pakietu Visual Studio, których zadaniem jest obejście ograniczeń zastosowanych w tym oprogramowaniu. Na przykład, techniczne ograniczenia pakietu Visual Studio Shell (Izolowany) powodują, że jego rozszerzenia nie umożliwiają załadowania niektórych pakietów Microsoft (w tym pakietów pochodzących z komercyjnego oprogramowania Visual Studio), które zostały uprzednio zainstalowane na urządzeniu użytkownika końcowego.
   • Zakaz zmniejszania funkcjonalności Visual Studio. Licencjobiorca może projektować i testować instalację, dezinstalację oraz obsługę aplikacji Licencjobiorcy w celu zapewnienia, że takie procesy nie powodują wyłączenia jakichkolwiek funkcji oprogramowania lub nie wpływają negatywnie na funkcjonalność dowolnej wersji z rodziny produktów Visual Studio.
 3. DANE.
  1. Gromadzenie i używanie. Oprogramowanie może gromadzić informacje o Licencjobiorcy i sposobie, w jaki używa on oprogramowania, a także przesyłać takie informacje do Microsoft. Microsoft może wykorzystywać te informacje w celu świadczenia usług oraz w celu ulepszenia produktów i usług Microsoft. Licencjobiorca może zrezygnować z wielu scenariuszy (ale nie wszystkich), jak opisano w dokumentacji produktu. Istnieją również pewne funkcje oprogramowania, które mogą umożliwiać gromadzenie danych od użytkowników aplikacji Licencjobiorcy. Jeśli Licencjobiorca używa tych funkcji w celu gromadzenia danych w swoich aplikacjach, musi zachowywać zgodność z obowiązującym prawem, obejmującym dostarczanie odpowiednich powiadomień użytkownikom aplikacji Licencjobiorcy. Więcej informacji na temat zbierania i używania danych można znaleźć w dokumentacji pomocy i oświadczeniu o ochronie prywatności pod adresem http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=528096. Korzystanie przez Licencjobiorcę z oprogramowania oznacza zgodę na takie działania.
  2. Funkcja Automatycznego Pobierania. Oprogramowanie Visual Studio Shell obejmuje funkcję, która sprawdza komputer klienta pod kątem obecności składników Microsoft potrzebnych do uruchomienia oprogramowania Visual Studio Shell, takich jak program .NET Framework. Oprogramowanie Visual Studio Shell automatycznie pobierze w trybie online i zainstaluje takie składniki, o ile nie zostały one wcześniej zainstalowane na urządzeniu klienta. Oprogramowanie Visual Studio Shell nie powiadamia użytkownika o fakcie instalowania takich składników. Licencjobiorca musi przestrzegać wszelkich stosownych przepisów prawa i zobowiązań w zakresie powiadomień wymaganych w celu poinformowania klienta o takiej funkcji automatycznego pobierania.
 4. ZAKRES LICENCJI. Oprogramowanie jest licencjonowane, a nie sprzedawane. Na mocy niniejszej umowy Licencjobiorca uzyskuje tylko niektóre prawa do używania oprogramowania. Microsoft zastrzega sobie wszystkie pozostałe prawa. Licencjobiorca może korzystać z oprogramowania tylko w sposób wyraźnie dozwolony w niniejszej umowie. Nie dotyczy to sytuacji, w których pomimo niniejszego ograniczenia na mocy prawa właściwego przysługują mu dodatkowe uprawnienia. W takich przypadkach Licencjobiorca musi przestrzegać wszelkich ograniczeń technicznych oprogramowania zapewniających, że z oprogramowania będzie można korzystać wyłącznie w określony sposób. Licencjobiorca nie może:
  • omijać żadnych ograniczeń technicznych oprogramowania;
  • odtwarzać, dekompilować ani dezasemblować oprogramowania ani podejmować prób takich działań, chyba że w przypadku i tylko w takim zakresie, w jakim jest to wymagane na mocy ustanowionych przez osoby trzecie postanowień licencyjnych mających zastosowanie do korzystania z określonych składników podlegających licencji open source, które mogą być dołączone do oprogramowania;
  • usuwać, minimalizować, blokować ani modyfikować żadnych powiadomień Microsoft ani dostawców Microsoft umieszczonych w oprogramowaniu;
  • używać oprogramowania w sposób niezgodny z prawem lub
  • udostępniać, publikować, pożyczać ani wydzierżawiać oprogramowania, dostarczać go w postaci samodzielnego hostowanego rozwiązania w celu używania go przez inne osoby.
 5. OGRANICZENIA EKSPORTOWE. Licencjobiorca musi przestrzegać wszelkich krajowych i międzynarodowych przepisów prawa eksportowego mających zastosowanie do oprogramowania, które obejmują ograniczenia dotyczące kraju przeznaczenia, użytkowników końcowych i końcowego użycia. Więcej informacji na temat ograniczeń eksportowych można znaleźć na stronie (aka.ms/exporting).
 6. USŁUGI POMOCY TECHNICZNEJ. Niniejsze oprogramowanie jest udostępniane Licencjobiorcy w stanie „takim, w jakim jest”, w związku z czym Microsoft może nie świadczyć związanych z tym oprogramowaniem usług pomocy technicznej.
 7. CAŁOŚĆ UMOWY. Niniejsza umowa wraz ze wszystkimi postanowieniami dotyczącymi uzupełnień, aktualizacji, usług internetowych i usług pomocy technicznej, z których korzysta Licencjobiorca, stanowią całość umowy dotyczącej oprogramowania i usług pomocy technicznej.
 8. PRAWO WŁAŚCIWE. Jeśli Licencjobiorca nabył oprogramowanie w Stanach Zjednoczonych, prawem właściwym dla wykładni postanowień niniejszej umowy i rozpatrywania roszczeń z tytułu ich naruszenia jest prawo stanu Waszyngton, a do wszelkich innych roszczeń mają zastosowanie prawa stanu, w którym mieszka Licencjobiorca. Jeśli Licencjobiorca nabył oprogramowanie w innym kraju, prawem właściwym dla wykładni niniejszej umowy jest prawo obowiązujące w tym kraju.
 9. PRAWA KONSUMENTA — RÓŻNICE REGIONALNE. W niniejszej umowie zostały przedstawione niektóre z uprawnień przysługujących stronom. Licencjobiorcy mogą przysługiwać inne uprawnienia, w tym uprawnienia konsumenta, na mocy przepisów prawa obowiązujących w stanie lub kraju Licencjobiorcy. Niezależnie od charakteru relacji, jakie Licencjobiorca utrzymuje z Microsoft, Licencjobiorcy mogą też przysługiwać określone uprawnienia względem strony, od której nabył oprogramowanie. Niniejsza umowa nie zmienia tych innych uprawnień, jeśli przepisy prawa przysługujące Licencjobiorcy na mocy ustawodawstwa stanowego lub krajowego nie zezwalają na takie zmiany. Na przykład, jeśli Licencjobiorca nabył oprogramowanie w jednym z poniższych regionów lub w przypadku obowiązywania obowiązkowego prawa krajowego, wtedy Licencjobiorca stosuje się do poniższych postanowień:
  1. Australia. Australijska ustawa o ochronie konsumentów (ang. Australian Consumer Law) przyznaje Licencjobiorcy określone gwarancje i żadne z zawartych w tej umowie postanowień nie ma na celu ograniczenia tych uprawnień.
  2. Kanada. Jeśli Licencjobiorca nabył oprogramowanie w Kanadzie i nie chce już otrzymywać aktualizacji, może wyłączyć funkcję automatycznej aktualizacji, odłączyć swoje urządzenie od Internetu (w takim jednak przypadku po ponownym podłączeniu urządzenia do Internetu oprogramowanie wznowi wyszukiwanie i instalowanie aktualizacji) albo odinstalować oprogramowanie. Ewentualna dokumentacja produktu może także zawierać informacje na temat sposobu wyłączania funkcji aktualizacji w danym urządzeniu Licencjobiorcy lub w oprogramowaniu.
  3. Niemcy i Austria.
   1. Rękojmie i gwarancje. Oprogramowanie objęte właściwą licencją będzie działać zasadniczo zgodnie z opisem znajdującym się we wszelkich materiałach Microsoft towarzyszących oprogramowaniu. Jednakże Microsoft nie udziela żadnych innych umownych gwarancji i zapewnień dotyczących licencjonowanego oprogramowania.
   2. Ograniczenie odpowiedzialności. W przypadku umyślnego działania, rażącego niedbalstwa, roszczeń opartych na Ustawie o odpowiedzialności za produkt oraz w przypadku śmierci lub uszczerbku na zdrowiu Microsoft ponosi odpowiedzialność zgodnie z obowiązującymi przepisami.

   Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w powyższym podpunkcie (ii), Microsoft ponosi odpowiedzialność jedynie z tytułu nieznacznego niedbalstwa w przypadku niewywiązania się ze swoich istotnych zobowiązań umownych, których naruszenie mogłoby stanowić zagrożenie dla realizacji celu niniejszej umowy, a co do wypełnienia których strona może mieć bezwzględne zaufanie (tzw. podstawowe zobowiązania umowne). Microsoft nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu pozostałych przypadków nieznacznego niedbalstwa.

 10. ODRZUCENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU RĘKOJMI I GWARANCJI. OPROGRAMOWANIE JEST LICENCJONOWANE W STANIE „TAKIM, W JAKIM JEST”. WSZELKIE RYZYKO ZWIĄZANE Z UŻYWANIEM OPROGRAMOWANIA PONOSI LICENCJOBIORCA. MICROSOFT NIE UDZIELA ŻADNYCH WYRAŹNYCH RĘKOJMI, GWARANCJI ANI ZAPEWNIEŃ DOTYCZĄCYCH OPROGRAMOWANIA. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO MIEJSCOWE MICROSOFT NINIEJSZYM WYŁĄCZA SWOJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU DOROZUMIANYCH GWARANCJI CO DO WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ BRAKU NARUSZEŃ PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ.
 11. OGRANICZENIE I WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY. MICROSOFT I DOSTAWCY MICROSOFT PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYŁĄCZNIE ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE DO KWOTY 5,00 USD. LICENCJOBIORCA NIE MOŻE DOCHODZIĆ ROSZCZEŃ Z TYTUŁU ŻADNYCH INNYCH SZKÓD, W TYM SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z UTRATY ZYSKÓW, SZKÓD WTÓRNYCH, SZKÓD SZCZEGÓLNYCH, SZKÓD POŚREDNICH LUB SZKÓD UBOCZNYCH.

  Ograniczenie to ma zastosowanie w przypadku (a) wszelkich kwestii dotyczących oprogramowania, usług, treści (w tym kodu) udostępnianych na stronach internetowych osób trzecich lub aplikacji osób trzecich, a także w przypadku (b) roszczeń z tytułu naruszenia umowy, rękojmi, gwarancji lub zapewnień lub z tytułu odpowiedzialności obiektywnej, niedbalstwa lub czynu niedozwolonego, w zakresie dozwolonym przez prawo właściwe.

  Ograniczenie to ma zastosowanie także w przypadku, gdy Microsoft wiedział lub powinien był wiedzieć o możliwości powstania takich szkód. Powyższe ograniczenie i wyłączenie mogą jednak nie dotyczyć Licencjobiorcy w przypadku, gdy na mocy prawa krajowego nie jest dozwolone wyłączenie ani ograniczenie odpowiedzialności za szkody uboczne, wtórne itp.

EULAID: VS2015_Update3_VSSDK_<PLK>

Opinia