Przejdź do głównej zawartości
Visual Studio
MICROSOFT VISUAL C++ CROSS-PLATFORM MOBILE DEVELOPMENT (IOS)2016-09-14T11:48:10-07:00

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT W WERSJI WSTĘPNEJ

OPROGRAMOWANIE DO TWORZENIA WIELOPLATFORMOWYCH APLIKACJI NA URZĄDZENIA PRZENOŚNE W JĘZYKU MICROSOFT VISUAL C++ (SYSTEM IOS)


Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między Microsoft Corporation (lub, w zależności od miejsca zamieszkania Licencjobiorcy, jednym z podmiotów stowarzyszonych Microsoft Corporation) a Licencjobiorcą. Należy się z nimi zapoznać. Postanowienia te dotyczą oprogramowania w wersji wstępnej określonego powyżej, jak również ewentualnych nośników, na których zostało ono dostarczone Licencjobiorcy. Postanowienia te dotyczą także udostępnianych przez Microsoft:

 • aktualizacji,
 • uzupełnień,
 • usług internetowych oraz
 • usług pomocy technicznej

dla niniejszego oprogramowania, o ile elementom tym nie towarzyszą inne postanowienia. W takim przypadku obowiązują postanowienia towarzyszące tym elementom.

KORZYSTANIE PRZEZ LICENCJOBIORCĘ Z OPROGRAMOWANIA OZNACZA, ŻE AKCEPTUJE ON NINIEJSZE POSTANOWIENIA. JEŚLI LICENCJOBIORCA ICH NIE AKCEPTUJE, NIE MOŻE KORZYSTAĆ Z OPROGRAMOWANIA.


JEŚLI LICENCJOBIORCA PRZESTRZEGA NINIEJSZYCH POSTANOWIEŃ LICENCYJNYCH, UZYSKUJE OPISANE PONIŻEJ PRAWA.

 1. PRAWA DO INSTALACJI I UŻYWANIA.
  1. Instalacja i używanie.
   • Licencjobiorca może zainstalować dowolną liczbę kopii oprogramowania na urządzeniach w swoich lokalach i używać ich w celu projektowania, opracowywania i testowania swoich programów współdziałających z oprogramowaniem.
 2. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH SKŁADNIKÓW.
  1. Menedżery pakietów. Oprogramowanie zawiera menedżery pakietów, takie jak NuGet, które dają Licencjobiorcy możliwość pobierania innych pakietów oprogramowania pochodzącego od Microsoft i osób trzecich w celu używania ich w aplikacji Licencjobiorcy. Te pakiety podlegają odnośnym licencjom, a nie niniejszej umowie. Microsoft nie rozpowszechnia żadnych pakietów osób trzecich, a także nie udziela na nie licencji ani żadnej gwarancji.
  2. Składniki pochodzące od osób trzecich.
   1. Oprogramowanie może zawierać składniki pochodzące od osób trzecich, objęte odrębnymi informacjami prawnymi lub podlegające innym umowom, zgodnie z opisem w pliku ThirdPartyNotices dołączonym do oprogramowania. Nawet jeśli takie składniki podlegają innym umowom, zastosowanie mają również klauzule odrzucenia odpowiedzialności, wyjątki i wyłączenia dotyczące szkód zamieszczone poniżej.
   2. Oprogramowanie zawiera objęte prawami autorskimi programy osób trzecich podlegające licencjom na oprogramowanie open source ze zobowiązaniami w zakresie dostępności kodu źródłowego. Stosowne postanowienia licencyjne zamieszczono w pliku ThirdPartyNotices lub w towarzyszącym oprogramowaniu pliku z uwagami. Licencjobiorca może uzyskać od Microsoft kompletny kod źródłowy, o ile i w takim zakresie, w jakim jest to wymagane na mocy stosownej licencji na oprogramowanie open source, po przesłaniu przekazu pieniężnego lub czeku w wysokości 5,00 USD na rzecz: Source Code Compliance Team, Microsoft Corporation, 1 Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. W polu „Tytuł płatności” należy podać informację „source code for Microsoft Visual C++ Cross-Platform Mobile Development (IOS)” (kod źródłowy oprogramowania do tworzenia wieloplatformowych aplikacji mobilnych w języku Microsoft Visual C++ (system iOS)). Kopię kodu źródłowego można także pobrać ze strony aka.ms/getsource.
 3. OKRES OBOWIĄZYWANIA. Niniejsza umowa obowiązuje do dnia 12 kwietnia 2016 r. albo do momentu wprowadzenia na rynek komercyjnej wersji oprogramowania, w zależności od tego, co nastąpi najpierw.
 4. OPROGRAMOWANIE W WERSJI WSTĘPNEJ. Niniejsze oprogramowanie jest w wersji wstępnej. może zatem działać inaczej niż ostateczna wersja oprogramowania Microsoft może zamienić wersję wstępną na wersję komercyjną lub w ogóle nie wprowadzić na rynek wersji komercyjnej.
 5. UWAGI NA TEMAT PRODUKTU. Podzielenie się z Microsoft uwagami na temat oprogramowania jest równoznaczne z nieodpłatnym udzieleniem Microsoft prawa do używania, udostępniania oraz komercjalizacji tych uwag w dowolny sposób oraz w dowolnym celu. Jest także równoznaczne z nieodpłatnym udzieleniem osobom trzecim wszelkich praw patentowych niezbędnych do tego, aby ich produkty, technologie i usługi mogły współdziałać z określonymi elementami oprogramowania lub usługi Microsoft, których te uwagi dotyczą (lub korzystać z tych elementów). Licencjobiorca nie będzie przekazywać uwag, które byłyby objęte licencją, na mocy której Microsoft zmuszony byłby do udzielania osobom trzecim licencji na swoje oprogramowanie lub dokumentację z powodu włączenia do nich takich uwag. Prawa te pozostają w mocy po wygaśnięciu niniejszej umowy.
 6. ZAKRES LICENCJI. Oprogramowanie jest licencjonowane, a nie sprzedawane. Na mocy niniejszej umowy Licencjobiorca uzyskuje tylko niektóre prawa do używania oprogramowania. Microsoft zastrzega sobie wszystkie pozostałe prawa. Licencjobiorca może korzystać z oprogramowania tylko w sposób wyraźnie dozwolony w niniejszej umowie. Nie dotyczy to sytuacji, w których pomimo niniejszego ograniczenia na mocy prawa właściwego przysługują mu dodatkowe uprawnienia. W takich przypadkach Licencjobiorca musi przestrzegać wszelkich ograniczeń technicznych oprogramowania zapewniających, że z oprogramowania będzie można korzystać wyłącznie w określony sposób. Licencjobiorca nie może:
  • omijać żadnych ograniczeń technicznych oprogramowania;
  • odtwarzać, dekompilować ani dezasemblować oprogramowania, chyba że w przypadku i tylko w takim zakresie, w jakim pomimo niniejszego ograniczenia prawo właściwe wyraźnie na to zezwala;
  • sporządzać większej liczby kopii oprogramowania niż określona w niniejszej umowie lub dozwolona przez prawo właściwe pomimo niniejszego ograniczenia;
  • udostępniać oprogramowania innym osobom do kopiowania;
  • wynajmować, wydzierżawiać ani wypożyczać oprogramowania;
  • przekazywać oprogramowania ani praw wynikających z niniejszej umowy osobom trzecim; ani
  • używać oprogramowania do świadczenia komercyjnych usług hostingowych.
 7. OGRANICZENIA EKSPORTOWE. Oprogramowanie podlega przepisom eksportowym obowiązującym w Stanach Zjednoczonych. Licencjobiorca musi przestrzegać wszelkich krajowych i międzynarodowych przepisów eksportowych mających zastosowanie do oprogramowania. W przepisach tych określono ograniczenia dotyczące kraju przeznaczenia, użytkowników końcowych oraz korzystania z oprogramowania. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie www.microsoft.com/exporting.
 8. USŁUGI POMOCY TECHNICZNEJ. Niniejsze oprogramowanie jest udostępniane Licencjobiorcy w stanie „takim, w jakim jest”, w związku z czym Microsoft może nie świadczyć związanych z tym oprogramowaniem usług pomocy technicznej.
 9. CAŁOŚĆ UMOWY. Niniejsza umowa wraz ze wszystkimi postanowieniami dotyczącymi uzupełnień, aktualizacji, usług internetowych i usług pomocy technicznej, z których korzysta Licencjobiorca, stanowią całość umowy dotyczącej oprogramowania i usług pomocy technicznej.
 10. PRAWO WŁAŚCIWE.
  1. Stany Zjednoczone. Jeśli Licencjobiorca nabył oprogramowanie w Stanach Zjednoczonych, wykładnia niniejszej umowy podlega prawu stanu Waszyngton, które ma zastosowanie do roszczeń z tytułu naruszenia umowy, bez względu na przyjęte w nim normy prawa kolizyjnego. Pozostałe roszczenia, w tym roszczenia zgłaszane na podstawie przepisów w zakresie ochrony praw konsumenta, zwalczania nieuczciwej konkurencji lub czynów niedozwolonych, podlegają prawu właściwemu dla stanu, w którym Licencjobiorca mieszka.
  2. Poza Stanami Zjednoczonymi. Jeśli Licencjobiorca nabył oprogramowanie w innym kraju, prawem właściwym dla wykładni niniejszej umowy jest prawo obowiązujące w tym kraju.
 11. SKUTKI PRAWNE. W niniejszej umowie zostały przedstawione niektóre z uprawnień przysługujących stronom. Licencjobiorcy mogą także przysługiwać inne prawa na mocy ustawodawstwa krajowego. Ponadto Licencjobiorcy mogą przysługiwać określone uprawnienia względem strony, od której nabył oprogramowanie. Niniejsza umowa nie zmienia praw przysługujących Licencjobiorcy na mocy ustawodawstwa krajowego, jeśli ustawodawstwo to na takie zmiany nie zezwala.
 12. ODRZUCENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU RĘKOJMI I GWARANCJI. OPROGRAMOWANIE JEST LICENCJONOWANE W STANIE „TAKIM, W JAKIM JEST”. WSZELKIE RYZYKO ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z OPROGRAMOWANIA PONOSI LICENCJOBIORCA. MICROSOFT NIE UDZIELA ŻADNYCH WYRAŹNYCH RĘKOJMI, GWARANCJI ANI ZAPEWNIEŃ DOTYCZĄCYCH OPROGRAMOWANIA. NINIEJSZA UMOWA NIE WPŁYWA NA DODATKOWE PRAWA KONSUMENTA I USTAWOWE GWARANCJE, JAKIE MOGĄ PRZYSŁUGIWAĆ LICENCJOBIORCY NA MOCY PRAWA KRAJOWEGO. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO MIEJSCOWE MICROSOFT NINIEJSZYM WYŁĄCZA SWOJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU DOROZUMIANYCH RĘKOJMI I GWARANCJI DOTYCZĄCYCH OPROGRAMOWANIA, W TYM GWARANCJI Z TYTUŁU WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ BRAKU NARUSZEŃ PRAW OSÓB TRZECICH.

  POSTANOWIENIE DOTYCZĄCE LICENCJOBIORCÓW W AUSTRALII: OBOWIĄZUJĄCA W AUSTRALII USTAWA O OCHRONIE KONSUMENTÓW (ANG. AUSTRALIAN CONSUMER LAW) PRZYZNAJE LICENCJOBIORCY OKREŚLONE PRAWA I ŻADNE Z ZAWARTYCH W TYM DOKUMENCIE POSTANOWIEŃ NIE MA NA CELU WPŁYWANIA NA TE PRAWA.

 13. OGRANICZENIE ORAZ WYŁĄCZENIE UPRAWNIEŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY. MICROSOFT I DOSTAWCY MICROSOFT PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYŁĄCZNIE ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE DO KWOTY 5,00 USD. LICENCJOBIORCA NIE MOŻE DOCHODZIĆ ROSZCZEŃ Z TYTUŁU ŻADNYCH INNYCH SZKÓD, W TYM SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z UTRATY ZYSKÓW, SZKÓD WTÓRNYCH, SZCZEGÓLNYCH, POŚREDNICH ANI UBOCZNYCH.

  Powyższe ograniczenie ma zastosowanie do:

  • wszelkich kwestii dotyczących oprogramowania, usług, zawartości i treści (w tym kodu) udostępnianych na stronach internetowych osób trzecich lub programów osób trzecich oraz
  • roszczeń z tytułu naruszenia umowy, rękojmi, gwarancji lub zapewnień, odpowiedzialności obiektywnej, niedbalstwa oraz innych czynów niedozwolonych, w zakresie dozwolonym przez prawo właściwe.

  Ograniczenie to ma zastosowanie także w przypadku, gdy Microsoft wiedział lub powinien był wiedzieć o możliwości powstania takich szkód. Powyższe ograniczenie i wyłączenie mogą jednak nie dotyczyć Licencjobiorcy w przypadku, gdy na mocy prawa krajowego nie jest dozwolone wyłączenie ani ograniczenie odpowiedzialności za szkody uboczne, wtórne itp.

Opinia