Visual Studio Isolated Shell2022-02-16T10:11:34-08:00

Visual Studio Isolated Shell

Program Visual Studio Shell umożliwia partnerom programu Visual Studio tworzenie narzędzi i aplikacji pracujących w ramach środowiska IDE programu Visual Studio. Korzystając z trybu zintegrowanego, partner może wydać rozszerzenie programu Visual Studio do wykorzystania przez klientów, którzy nie mają zainstalowanego programu Visual Studio. W trybie izolowanym partner może wydać aplikację niestandardową, która korzysta z podzestawu funkcji środowiska IDE programu Visual Studio.

Program Visual Studio Shell jest dostępny dla programów Visual Studio 2015, Visual Studio 2013, Visual Studio 2012 i Visual Studio 2010. Niedostępne dla programu Visual Studio 2017 i nowszych wersji.

Aby uzyskać dostęp do plików do pobrania i dokumentacji programu Visual Studio Shell, musisz zaakceptować poniższe Postanowienia licencyjne dotyczące oprogramowania firmy Microsoft.

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA FIRMY MICROSOFT | MICROSOFT VISUAL STUDIO ISOLATED SHELL I INTEGRATED SHELL

Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między Microsoft Corporation (lub, w zależności od miejsca zamieszkania Licencjobiorcy, jednym z podmiotów stowarzyszonych Microsoft Corporation) a Licencjobiorcą. Mają one zastosowanie do oprogramowania wymienionego powyżej. Postanowienia te dotyczą także usług i aktualizacji udostępnianych dla tego oprogramowania przez firmę Microsoft, z wyjątkiem sytuacji, gdy są one objęte innymi postanowieniami.

LICENCJOBIORCA PRZESTRZEGAJĄCY NINIEJSZYCH POSTANOWIEŃ LICENCYJNYCH UZYSKUJE OPISANE PONIŻEJ PRAWA.
1. PRAWA DO INSTALACJI I UŻYWANIA.

a. Instalacja i używanie. Licencjobiorca i organizacja Licencjobiorcy mogą używać kopii programu Visual Studio Isolated Shell lub Integrated Shell („oprogramowanie” lub „program Shell”) z programem Visual Studio 2008, Visual Studio 2010, Visual Studio 2012, Visual Studio 2013 lub Visual Studio 2015 do opracowywania i testowania aplikacji.

b. Używanie do celów demonstracyjnych. Użycie dozwolone powyżej obejmuje używanie oprogramowania do prezentowania aplikacji Licencjobiorcy.

c. Przykładowy kod i szablony. Licencjobiorca i organizacja Licencjobiorcy mogą używać przykładowego kodu i szablonów, a także modyfikować przykładowy kod i szablony w oprogramowaniu w celu dostosowania własnych aplikacji.

d. Składniki podmiotów trzecich. Oprogramowanie może zawierać składniki innych firm z osobnymi postanowieniami prawnymi lub podlegające innym umowom, które mogły zostać opisane w plikach z uwagami dotyczącymi podmiotów trzecich (ThirdPartyNotices) towarzyszących oprogramowaniu. Nawet jeśli takie składniki podlegają innym umowom, poniższe zrzeczenia odpowiedzialności oraz ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności za szkody również mają zastosowanie.

2. KOD DYSTRYBUCYJNY. Licencjobiorca może rozpowszechniać w swoich aplikacjach kod zawarty w oprogramowaniu, o ile będzie przestrzegać poniższych postanowień. (W tej sekcji określenie „rozpowszechnianie” oznacza również wdrażanie aplikacji w celu umożliwienia dostępu do nich osobom trzecim przez Internet).
a. Prawa do rozpowszechniania.

 • Program Shell. Licencjobiorca może kopiować i rozpowszechniać w formie niezmodyfikowanego kodu obiektu oprogramowanie udostępnione przez Microsoft. Licencjobiorca może modyfikować pewne
  pliki konfiguracji wskazane w dokumentacji oprogramowania.
 • Rozpowszechnianie przez osoby trzecie. Licencjobiorca może zezwolić dystrybutorom swoich aplikacji na kopiowanie i rozpowszechnianie oprogramowania jako części tych
  aplikacji.

b. Warunki rozpowszechniania. Aby móc rozpowszechniać program Shell, Licencjobiorca musi:

 • dodawać do niego w swoich aplikacjach znaczące i podstawowe funkcje;
 • wymagać od dystrybutorów oraz zewnętrznych użytkowników końcowych akceptacji postanowień chroniących oprogramowanie w stopniu co najmniej równym ochronie zapewnionej na mocy niniejszych postanowień licencyjnych;
 • zwolnić Microsoft od wszelkiej odpowiedzialności, bronić i chronić Microsoft przed wszelkimi roszczeniami
  związanymi z rozpowszechnianiem lub używaniem aplikacji Licencjobiorcy (w tym zwrócić koszty sądowe i obsługi prawnej),
  z wyjątkiem przypadków, gdy podstawą roszczenia jest wyłącznie
  kod dystrybucyjny opisany w sekcji 2 powyżej.

c. Ograniczenia rozpowszechniania. Licencjobiorca nie może:

 • używać znaków towarowych Microsoft w nazwach swoich aplikacji w sposób sugerujący, że aplikacje te zostały wyprodukowane przez Microsoft lub są przez Microsoft promowane;
 • rozpowszechniać jakiegokolwiek skryptu wyodrębniania udostępnionego przez Microsoft;
 • modyfikować ani rozpowszechniać oprogramowania w taki sposób, aby jakakolwiek jego część podlegała Licencji Wyłączającej. Licencja Wyłączająca jest licencją, w ramach której używanie, modyfikowanie lub rozpowszechnianie wymaga, aby (i) oprogramowanie było jawne lub rozpowszechniane w postaci kodu źródłowego; albo (ii) by inne osoby miały prawo do jego modyfikowania.

d. Tworzenie zawartości dla programu Shell. Licencjobiorcę obowiązują powyżej opisane wymagania i ograniczenia dotyczące oprogramowania,
a ponadto zastosowanie mają następujące warunki dotyczące aplikacji Licencjobiorcy działających z oprogramowaniem:

 • Ograniczenia dotyczące rozszerzeń i funkcji. Licencjobiorca nie może tworzyć
  ani umożliwiać innym tworzenia funkcji lub jakichkolwiek rozszerzeń
  oprogramowania, które obchodzą techniczne ograniczenia zaimplementowane w oprogramowaniu; albo są zasadniczo
  podobne do innych produktów Microsoft lub w inny sposób z nimi konkurują.
 • Zakaz obniżania poziomu funkcjonalności programu Visual Studio. Licencjobiorca musi zaprojektować i przetestować
  instalację, dezinstalację i działanie swoich aplikacji
  w celu upewnienia się, te procesy nie wyłączą żadnych funkcji i nie wpłyną niekorzystnie
  na funkcjonalność żadnej wersji rodziny produktów
  Visual Studio.

3. DANE.

a. Zbieranie i używanie danych. Oprogramowanie może zbierać informacje o użytkowniku i sposobie, w jaki korzysta z oprogramowania, i wysyłać te informacje do firmy Microsoft. Firma Microsoft może korzystać z tych informacji w celu dostarczania usług oraz udoskonalania produktów i usług Microsoft. Licencjobiorca może nie zgodzić się na uczestnictwo w przypadku wielu z tych scenariuszy, ale nie wszystkich, zgodnie z opisem w dokumentacji produktu. Oprogramowanie zawiera również pewne funkcje, które mogą umożliwić Licencjobiorcy i firmie Microsoft zbieranie danych
od użytkowników aplikacji Licencjobiorcy. Jeśli Licencjobiorca korzysta z tych funkcji, musi przestrzegać obowiązującego prawa, w tym przekazać stosowne informacje użytkownikom swojej aplikacji, a także udostępnić kopię naszego oświadczenia o ochronie prywatności tym użytkownikom. Nasze zasady zachowania poufności informacji znajdują się w tym miejscu.
Więcej informacji o gromadzeniu danych i korzystaniu z nich można znaleźć w dokumentacji pomocy oraz w oświadczeniu o ochronie prywatności. Korzystanie z oprogramowania przez Licencjobiorcę oznacza wyrażenie zgody na te praktyki.

b. Funkcja automatycznego pobierania. Oprogramowanie zawiera funkcję, która będzie sprawdzała, czy na komputerze klienta są zainstalowane składniki firmy Microsoft niezbędne do działania oprogramowania, takie jak program .NET Framework. Oprogramowanie automatycznie pobierze i zainstaluje takie składniki przez Internet, jeśli nie ma ich na komputerze klienta. Oprogramowanie nie powiadamia użytkownika o tym, że takie składniki są instalowane. Licencjobiorca zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów i wypełnienia obowiązków dotyczących przekazywania informacji w celu poinformowania klienta o tej funkcji automatycznego pobierania.

4. ZAKRES LICENCJI. Oprogramowanie jest licencjonowane, nie sprzedawane. Na mocy niniejszej umowy Licencjobiorca uzyskuje tylko niektóre prawa do używania oprogramowania. Microsoft zastrzega sobie wszystkie pozostałe prawa. Licencjobiorca może korzystać z oprogramowania tylko w sposób wyraźnie dozwolony w niniejszej umowie. Nie dotyczy to sytuacji, w których pomimo niniejszego ograniczenia na mocy prawa właściwego przysługują mu dodatkowe uprawnienia. W takich przypadkach Licencjobiorca musi przestrzegać wszelkich ograniczeń technicznych oprogramowania pozwalających na korzystanie z niego wyłącznie w określony sposób.
Nie możesz:

 • obchodzić ograniczeń technicznych oprogramowania;
 • odtwarzać, dekompilować lub dezasemblować oprogramowania ani w jakikolwiek inny sposób próbować pozyskiwać jego kod źródłowy, chyba że w przypadku i tylko w takim zakresie, w jakim wymagają tego postanowienia licencyjne innej firmy określające zasady użytkowania pewnych składników typu open source, które mogą być dołączone w oprogramowaniu;
 • usuwać, minimalizować, blokować ani modyfikować jakichkolwiek informacji od Microsoft lub dostawców Microsoft w oprogramowaniu;
 • używać oprogramowania w jakikolwiek sposób niezgodny z prawem; lub
 • udostępniać, publikować, wynajmować lub wydzierżawiać oprogramowania, udostępniać oprogramowania jako autonomicznego, hostowanego rozwiązania do użycia przez inne osoby, ani przekazywać
  oprogramowania lub praw wynikających z niniejszej umowy podmiotom trzecim.

5. OGRANICZENIA EKSPORTOWE. Licencjobiorca musi przestrzegać wszelkich krajowych i międzynarodowych przepisów eksportowych mających zastosowanie do oprogramowania, które obejmują ograniczenia dotyczące kraju przeznaczenia, użytkowników końcowych i użytkowania oprogramowania. Aby uzyskać więcej informacji o ograniczeniach eksportowych, odwiedź stronę www.microsoft.com/exporting.

6. USŁUGI POMOCY TECHNICZNEJ. Niniejsze oprogramowanie jest udostępniane Licencjobiorcy w stanie „takim, w jakim jest”, w związku z czym Microsoft może nie świadczyć związanych z tym oprogramowaniem usług pomocy technicznej.

7. CAŁOŚĆ UMOWY. Niniejsza umowa wraz ze wszystkimi postanowieniami dotyczącymi uzupełnień, aktualizacji, usług internetowych i usług pomocy technicznej, z których korzysta Licencjobiorca, stanowią całość umowy dotyczącej oprogramowania i usług pomocy technicznej.

8. PRAWO WŁAŚCIWE. Jeśli Licencjobiorca nabył oprogramowanie w Stanach Zjednoczonych, wykładnia niniejszej umowy podlega prawu stanu Waszyngton, które ma zastosowanie do roszczeń z tytułu naruszenia umowy, a do pozostałych roszczeń ma zastosowanie prawo stanu, w którym mieszka Licencjobiorca. Jeśli Licencjobiorca nabył oprogramowanie w innym kraju, prawem właściwym dla wykładni niniejszej umowy jest prawo obowiązujące w tym kraju.

9. PRAWA KONSUMENTA, ZMIANY WYNIKAJĄCE Z PRAWA MIEJSCOWEGO. W niniejszej umowie zostały przedstawione niektóre z praw przysługujących stronom. Licencjobiorcy mogą także przysługiwać inne prawa, w tym prawa konsumenta, na mocy przepisów stanowych lub krajowych. Odrębnie i niezależnie od relacji z firmą Microsoft Licencjobiorcy mogą przysługiwać określone prawa względem podmiotu, od którego nabył oprogramowanie. Niniejsza umowa nie zmienia tych innych praw, jeśli przepisy obowiązujące w stanie lub kraju Licencjobiorcy na to nie zezwalają. Na przykład jeśli Licencjobiorca nabył oprogramowanie w jednym z regionów wymienionych poniżej lub zastosowanie mają obowiązkowe przepisy krajowe, wtedy w stosunku do Licencjobiorcy mają zastosowanie następujące przepisy:

a. Australia. Australijska ustawa o ochronie konsumentów (ang. Australian Consumer Law) przyznaje klientowi określone gwarancje i żadne z zawartych tu postanowień nie ma na celu ograniczenia praw przysługujących klientowi na mocy tej ustawy.

b. Kanada. Jeśli Licencjobiorca nabył oprogramowanie w Kanadzie, może zatrzymać otrzymywanie aktualizacji, wyłączając funkcję automatycznej aktualizacji, odłączając urządzenie od Internetu (jednak jeśli i kiedy urządzenie ponownie nawiąże połączenie z Internetem, oprogramowanie wznowi sprawdzanie dostępności aktualizacji i ich instalowanie) lub odinstalowując oprogramowanie. Dokumentacja produktu, jeśli jest dostępna, może również określać sposób wyłączenia aktualizacji dla konkretnego urządzenia lub oprogramowania.

c. Niemcy i Austria.
(i) Gwarancja. Poprawnie licencjonowane oprogramowanie będzie działać zasadniczo zgodne z opisem zamieszczonym w materiałach firmy Microsoft załączonych do oprogramowania. Jednak firma Microsoft nie udziela żadnej gwarancji umownej w odniesieniu do licencjonowanego oprogramowania.
(ii) Ograniczenie odpowiedzialności. W przypadku celowego działania, rażącego zaniedbania, roszczeń z tytułu ustawy o odpowiedzialności za produkty, a także w przypadku śmierci lub obrażeń ciała, firma Microsoft ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami bezwzględnie obowiązującymi.

Zgodnie z powyższą klauzulą (ii) Microsoft będzie odpowiadać za niewielkie zaniedbanie, tylko jeśli Microsoft naruszy takie zobowiązania kontraktowe, spełnienie których umożliwia należyte wykonanie umowy, naruszenie których zagrażałoby osiągnięciu celu tej umowy i w dotrzymanie których strona umowy może stale wierzyć („obowiązki kardynalne”). W pozostałych przypadkach niewielkiego zaniedbania
firma Microsoft nie będzie ponosić odpowiedzialności za niewielkie zaniedbanie.

10. WYKLUCZENIE GWARANCJI. OPROGRAMOWANIE JEST LICENCJONOWANE W STANIE „TAKIM, W JAKIM JEST”. WSZELKIE RYZYKO ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z OPROGRAMOWANIA PONOSI LICENCJOBIORCA. MICROSOFT NIE UDZIELA ŻADNYCH WYRAŹNYCH RĘKOJMI, GWARANCJI ANI WARUNKÓW. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO MIEJSCOWE MICROSOFT WYŁĄCZA WSZELKIE DOROZUMIANE RĘKOJMIE, W TYM RĘKOJMIE CO DO WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ BRAKU NARUSZEŃ PRAW OSÓB TRZECICH.

11. OGRANICZENIE ORAZ WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY. FIRMA MICROSOFT I JEJ DOSTAWCY PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYŁĄCZNIE ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE DO KWOTY 5,00 USD. NIE MOŻNA EGZEKWOWAĆ ŻADNYCH INNYCH ROSZCZEŃ ODSZKODOWAWCZYCH, W TYM SZKÓD WYNIKOWYCH, WYNIKAJĄCYCH Z UTRACONYCH ZYSKÓW, SPECJALNYCH, POŚREDNICH LUB UBOCZNYCH.
Powyższe ograniczenie ma zastosowanie do: (a) wszelkich kwestii dotyczących oprogramowania, usług, zawartości i treści (w tym kodu) udostępnianych na stronach internetowych osób trzecich lub aplikacji osób trzecich; a także (b) roszczeń z tytułu naruszenia umowy, rękojmi, gwarancji lub zapewnień, odpowiedzialności obiektywnej, zaniedbania lub innych czynów niedozwolonych, w zakresie dozwolonym przez prawo właściwe. Ograniczenie to ma zastosowanie także w przypadku, gdy Microsoft wiedział lub powinien był wiedzieć o możliwości powstania takich szkód. Powyższe ograniczenie lub wyłączenie mogą jednak nie dotyczyć Licencjobiorcy w przypadku, gdy na mocy prawa krajowego nie jest dozwolone wyłączenie ani ograniczenie odpowiedzialności za szkody uboczne, wtórne itp.

Visual Studio 2010

Visual Studio 2012

Zintegrowana powłoka Odizolowana powłoka
Zintegrowana powłoka programu Visual Studio 2012 Odizolowana powłoka programu Visual Studio 2012
Zintegrowana powłoka programu Visual Studio 2012 – Pakiet
językowy
(de-DE)
Odizolowana powłoka programu Visual Studio 2012 – Pakiet
językowy
(de-DE)
Zintegrowana powłoka programu Visual Studio 2012 – Pakiet
językowy
(en-US)
Odizolowana powłoka programu Visual Studio 2012 – Pakiet
językowy
(en-US)
Zintegrowana powłoka programu Visual Studio 2012 – Pakiet
językowy
(es-ES)
Odizolowana powłoka programu Visual Studio 2012 – Pakiet
językowy
(es-ES)
Zintegrowana powłoka programu Visual Studio 2012 – Pakiet
językowy
(fr-FR)
Odizolowana powłoka programu Visual Studio 2012 – Pakiet
językowy
(fr-FR)
Zintegrowana powłoka programu Visual Studio 2012 – Pakiet językowy (it-IT) Odizolowana powłoka programu Visual Studio 2012 – Pakiet językowy (it-IT)
Zintegrowana powłoka programu Visual Studio 2012 – Pakiet językowy (ja-JP) Odizolowana powłoka programu Visual Studio 2012 – Pakiet językowy (ja-JP)
Zintegrowana powłoka programu Visual Studio 2012 – Pakiet językowy (ko-KR) Odizolowana powłoka programu Visual Studio 2012 – Pakiet językowy (ko-KR)
Zintegrowana powłoka programu Visual Studio 2012 – Pakiet językowy (ru-RU) Odizolowana powłoka programu Visual Studio 2012 – Pakiet językowy (ru-RU)
Zintegrowana powłoka programu Visual Studio 2012 – Pakiet językowy (zh-CN) Odizolowana powłoka programu Visual Studio 2012 – Pakiet językowy (zh-CN)
Zintegrowana powłoka programu Visual Studio 2012 – Pakiet językowy (zh-TW) Odizolowana powłoka programu Visual Studio 2012 – Pakiet językowy (zh-TW)

Visual Studio 2013

Zintegrowana powłoka Odizolowana powłoka
Zintegrowana powłoka programu Visual Studio 2013 Odizolowana powłoka programu Visual Studio 2013
Zintegrowana powłoka programu Visual Studio 2013 – Pakiet językowy (de-DE) Odizolowana powłoka programu Visual Studio 2013 – Pakiet językowy (de-DE)
Zintegrowana powłoka programu Visual Studio 2013 – Pakiet językowy (en-US) Odizolowana powłoka programu Visual Studio 2013 – Pakiet językowy (en-US)
Zintegrowana powłoka programu Visual Studio 2013 – Pakiet językowy (es-ES) Odizolowana powłoka programu Visual Studio 2013 – Pakiet językowy (es-ES)
Zintegrowana powłoka programu Visual Studio 2013 – Pakiet językowy (fr-FR) Odizolowana powłoka programu Visual Studio 2013 – Pakiet językowy (fr-FR)
Zintegrowana powłoka programu Visual Studio 2013 – Pakiet językowy (it-IT) Odizolowana powłoka programu Visual Studio 2013 – Pakiet językowy (it-IT)
Zintegrowana powłoka programu Visual Studio 2013 – Pakiet językowy (ja-JP) Odizolowana powłoka programu Visual Studio 2013 – Pakiet językowy (ja-JP)
Zintegrowana powłoka programu Visual Studio 2013 – Pakiet językowy (ko-KR) Odizolowana powłoka programu Visual Studio 2013 – Pakiet językowy (ko-KR)
Zintegrowana powłoka programu Visual Studio 2013 – Pakiet językowy (pt-BR) Odizolowana powłoka programu Visual Studio 2013 – Pakiet językowy (pt-BR)
Zintegrowana powłoka programu Visual Studio 2013 – Pakiet językowy (ru-RU) Odizolowana powłoka programu Visual Studio 2013 – Pakiet językowy (ru-RU)
Zintegrowana powłoka programu Visual Studio 2013 – Pakiet
językowy
(zh-CN)
Odizolowana powłoka programu Visual Studio 2013 – Pakiet językowy (zh-CN)
Zintegrowana powłoka programu Visual Studio 2013 – Pakiet językowy (zh-TW) Odizolowana powłoka programu Visual Studio 2013 – Pakiet językowy (zh-TW)

KB3107629

Visual Studio 2015

Zintegrowana powłoka Odizolowana powłoka
Zintegrowana powłoka programu Visual Studio 2015 Odizolowana powłoka programu Visual Studio 2015
Zintegrowana powłoka programu Visual Studio 2015 – Pakiet językowy (cs-CZ) Odizolowana powłoka programu Visual Studio 2015 – Pakiet językowy (cs-CZ)
Zintegrowana powłoka programu Visual Studio 2015 – Pakiet językowy (de-DE) Odizolowana powłoka programu Visual Studio 2015 – Pakiet językowy (de-DE)
Zintegrowana powłoka programu Visual Studio 2015 – Pakiet językowy (en-US) Odizolowana powłoka programu Visual Studio 2015 – Pakiet językowy (en-US)
Zintegrowana powłoka programu Visual Studio 2015 – Pakiet językowy (es-ES) Odizolowana powłoka programu Visual Studio 2015 – Pakiet językowy (es-ES)
Zintegrowana powłoka programu Visual Studio 2015 – Pakiet językowy (fr-FR) Odizolowana powłoka programu Visual Studio 2015 – Pakiet językowy (fr-FR)
Zintegrowana powłoka programu Visual Studio 2015 – Pakiet językowy (it-IT) Odizolowana powłoka programu Visual Studio 2015 – Pakiet językowy (it-IT)
Zintegrowana powłoka programu Visual Studio 2015 – Pakiet językowy (ja-JP) Odizolowana powłoka programu Visual Studio 2015 – Pakiet językowy (ja-JP)
Zintegrowana powłoka programu Visual Studio 2015 – Pakiet językowy (ko-KR) Odizolowana powłoka programu Visual Studio 2015 – Pakiet językowy (ko-KR)
Zintegrowana powłoka programu Visual Studio 2015 – Pakiet językowy (pl-PL) Odizolowana powłoka programu Visual Studio 2015 – Pakiet językowy (pl-PL)
Zintegrowana powłoka programu Visual Studio 2015 – Pakiet językowy (pt-BR) Odizolowana powłoka programu Visual Studio 2015 – Pakiet językowy (pt-BR)
Zintegrowana powłoka programu Visual Studio 2015 – Pakiet językowy (ru-RU) Odizolowana powłoka programu Visual Studio 2015 – Pakiet językowy (ru-RU)
Zintegrowana powłoka programu Visual Studio 2015 – Pakiet językowy (tr-TR) Odizolowana powłoka programu Visual Studio 2015 – Pakiet językowy (tr-TR)
Zintegrowana powłoka programu Visual Studio 2015 – Pakiet językowy (zh-CN) Odizolowana powłoka programu Visual Studio 2015 – Pakiet językowy (zh-CN)
Zintegrowana powłoka programu Visual Studio 2015 – Pakiet językowy (zh-TW) Odizolowana powłoka programu Visual Studio 2015 – Pakiet językowy (zh-TW)

Opinia