Przejdź do głównej zawartości
Visual Studio
Visual Studio Isolated Shell2023-05-15T12:52:37-07:00

Visual Studio Isolated Shell

Program Visual Studio Shell umożliwia partnerom programu Visual Studio tworzenie narzędzi i aplikacji pracujących w ramach środowiska IDE programu Visual Studio. Korzystając z trybu zintegrowanego, partner może wydać rozszerzenie programu Visual Studio do wykorzystania przez klientów, którzy nie mają zainstalowanego programu Visual Studio. W trybie izolowanym partner może wydać aplikację niestandardową, która korzysta z podzestawu funkcji środowiska IDE programu Visual Studio.

Program Visual Studio Shell jest dostępny dla programów Visual Studio 2015, Visual Studio 2013, Visual Studio 2012 i Visual Studio 2010. Niedostępne dla programu Visual Studio 2017 i nowszych wersji.

Aby uzyskać dostęp do plików do pobrania i dokumentacji programu Visual Studio Shell, musisz zaakceptować poniższe Postanowienia licencyjne dotyczące oprogramowania firmy Microsoft.

Postanowienia licencyjne dotyczące oprogramowania firmy Microsoft
Izolowane i zintegrowane powłoki programu Microsoft Visual Studio

Niniejsze postanowienia licencyjne stanowią umowę między Microsoft Corporation (lub, w zależności od miejsca zamieszkania Licencjobiorcy, jednym z podmiotów stowarzyszonych Microsoft Corporation) a Licencjobiorcą. Mają one zastosowanie do oprogramowania wymienionego powyżej. Postanowienia te dotyczą także usług i aktualizacji udostępnianych dla tego oprogramowania przez firmę Microsoft, z wyjątkiem sytuacji, gdy są one objęte innymi postanowieniami.

Jeśli przestrzegasz niniejszych postanowień licencyjnych, przysługują Ci poniższe prawa.

1. Prawo do instalacji i użytkowania.

a. Instalacja i używanie. Licencjobiorca i organizacja Licencjobiorcy mogą używać kopii programu Visual Studio Isolated Shell lub Integrated Shell („oprogramowanie” lub „program Shell”) z programem Visual Studio 2008, Visual Studio 2010, Visual Studio 2012, Visual Studio 2013 lub Visual Studio 2015 do opracowywania i testowania aplikacji.

b. Używanie do celów demonstracyjnych. Użycie dozwolone powyżej obejmuje używanie oprogramowania do prezentowania aplikacji Licencjobiorcy.

c. Przykładowy kod i szablony. Licencjobiorca i organizacja Licencjobiorcy mogą używać przykładowego kodu i szablonów, a także modyfikować przykładowy kod i szablony w oprogramowaniu w celu dostosowania własnych aplikacji.

d. Składniki podmiotów trzecich. Oprogramowanie może zawierać składniki innych firm z osobnymi postanowieniami prawnymi lub podlegające innym umowom, które mogły zostać opisane w plikach z uwagami dotyczącymi podmiotów trzecich (ThirdPartyNotices) towarzyszących oprogramowaniu. Nawet jeśli takie składniki podlegają innym umowom, poniższe zrzeczenia odpowiedzialności oraz ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności za szkody również mają zastosowanie.

2. Kod dystrybucyjny. Możesz rozpowszechniać w swoich aplikacjach kod zawarty w oprogramowaniu, o ile będziesz przestrzegać poniższych postanowień. (W tej sekcji określenie „rozpowszechnianie” oznacza również wdrażanie aplikacji w celu umożliwienia dostępu do nich osobom trzecim przez Internet).

a. Prawa do rozpowszechniania.

 • Program Shell. Licencjobiorca może kopiować i rozpowszechniać w formie niezmodyfikowanego kodu obiektu oprogramowanie udostępnione przez Microsoft. Licencjobiorca może modyfikować pewne
  pliki konfiguracji wskazane w dokumentacji oprogramowania.
 • Rozpowszechnianie przez osoby trzecie. Licencjobiorca może zezwolić dystrybutorom swoich aplikacji na kopiowanie i rozpowszechnianie oprogramowania jako części tych
  aplikacji.

b. Warunki rozpowszechniania. Aby móc rozpowszechniać program Shell, Licencjobiorca musi:

 • dodawać do niego w swoich aplikacjach znaczące i podstawowe funkcje;
 • wymagać od dystrybutorów i zewnętrznych użytkowników końcowych, aby zgodzili się na warunki, które chronią oprogramowanie co najmniej w takim samym stopniu jak niniejsza umowa;
 • zabezpieczyć, bronić i chronić firmę Microsoft przed wszelkimi roszczeniami, w tym przed kosztami obsługi prawnej, związanymi z rozpowszechnianiem lub używaniem Twoich aplikacji, z wyjątkiem sytuacji, w której roszczenia opierają się wyłącznie na kodzie rozpowszechnianym opisanym w sekcji 2 powyżej.

c. Ograniczenia rozpowszechniania. Licencjobiorca nie może:

 • używać znaków towarowych Microsoft w nazwach swoich aplikacji w sposób sugerujący, że aplikacje te zostały wyprodukowane przez Microsoft lub są przez Microsoft promowane;
 • rozpowszechniać jakiegokolwiek skryptu wyodrębniania udostępnionego przez Microsoft;
 • modyfikować ani rozpowszechniać oprogramowania w taki sposób, aby jakakolwiek jego część podlegała Licencji Wyłączającej. Licencja Wyłączająca jest licencją, w ramach której używanie, modyfikowanie lub rozpowszechnianie wymaga, aby (i) oprogramowanie było jawne lub rozpowszechniane w postaci kodu źródłowego; albo (ii) by inne osoby miały prawo do jego modyfikowania.

d. Tworzenie zawartości dla programu Shell. Oprócz wymagań i ograniczeń dotyczących oprogramowania opisanych powyżej, do aplikacji współpracujących z oprogramowaniem mają zastosowanie następujące elementy:

 • Ograniczenia dotyczące rozszerzeń i funkcji. Użytkownik nie będzie opracowywał ani umożliwiał innym opracowywania funkcji lub rozszerzeń do oprogramowania, które obchodzą ograniczenia techniczne zastosowane w oprogramowaniu, są w znacznym stopniu podobne do produktów firmy Microsoft lub w inny sposób z nimi konkurują.
 • Brak pogorszenia jakości Visual Studio. Zaprojektujesz i przetestujesz instalację, dezinstalację i działanie swoich aplikacji, aby
  zapewnić, że takie procesy nie wyłączą żadnych funkcji ani nie wpłyną negatywnie na funkcjonalność jakiejkolwiek edycji produktów z rodziny Visual Studio.

3. Dane.

a. Zbieranie i używanie danych. Oprogramowanie może zbierać informacje o użytkowniku i sposobie, w jaki korzysta z oprogramowania, i wysyłać te informacje do firmy Microsoft. Firma Microsoft może korzystać z tych informacji w celu dostarczania usług oraz udoskonalania produktów i usług Microsoft. Licencjobiorca może nie zgodzić się na uczestnictwo w przypadku wielu z tych scenariuszy, ale nie wszystkich, zgodnie z opisem w dokumentacji produktu. Oprogramowanie zawiera również pewne funkcje, które mogą umożliwić Licencjobiorcy i firmie Microsoft zbieranie danych
od użytkowników aplikacji Licencjobiorcy. Jeśli Licencjobiorca korzysta z tych funkcji, musi przestrzegać obowiązującego prawa, w tym przekazać stosowne informacje użytkownikom swojej aplikacji, a także udostępnić kopię naszego oświadczenia o ochronie prywatności tym użytkownikom. Nasze zasady zachowania poufności informacji znajdują się w tym miejscu.
Więcej informacji o gromadzeniu danych i korzystaniu z nich można znaleźć w dokumentacji pomocy oraz w oświadczeniu o ochronie prywatności. Korzystanie z oprogramowania przez Licencjobiorcę oznacza wyrażenie zgody na te praktyki.

b. Funkcja automatycznego pobierania. Oprogramowanie zawiera funkcję, która będzie sprawdzała, czy na komputerze klienta są zainstalowane składniki firmy Microsoft niezbędne do działania oprogramowania, takie jak program .NET Framework. Oprogramowanie automatycznie pobierze i zainstaluje takie składniki przez Internet, jeśli nie ma ich na komputerze klienta. Oprogramowanie nie powiadamia użytkownika o tym, że takie składniki są instalowane. Licencjobiorca zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów i wypełnienia obowiązków dotyczących przekazywania informacji w celu poinformowania klienta o tej funkcji automatycznego pobierania.

4. Zakres licencji. Oprogramowanie jest licencjonowane, a nie sprzedawane. Na mocy niniejszej umowy Licencjobiorca uzyskuje tylko niektóre prawa do używania oprogramowania. Microsoft zastrzega sobie wszystkie pozostałe prawa. Licencjobiorca może korzystać z oprogramowania tylko w sposób wyraźnie dozwolony w niniejszej umowie. Nie dotyczy to sytuacji, w których pomimo niniejszego ograniczenia na mocy prawa właściwego przysługują mu dodatkowe uprawnienia. W takich przypadkach Licencjobiorca musi przestrzegać wszelkich ograniczeń technicznych oprogramowania pozwalających na korzystanie z niego wyłącznie w określony sposób.
Nie możesz:

 • obchodzić ograniczeń technicznych oprogramowania;
 • odtwarzać, dekompilować lub dezasemblować oprogramowania ani w jakikolwiek inny sposób próbować pozyskiwać jego kod źródłowy, chyba że w przypadku i tylko w takim zakresie, w jakim wymagają tego postanowienia licencyjne innej firmy określające zasady użytkowania pewnych składników typu open source, które mogą być dołączone w oprogramowaniu;
 • usuwać, minimalizować, blokować ani modyfikować jakichkolwiek informacji od Microsoft lub dostawców Microsoft w oprogramowaniu;
 • używać oprogramowania w jakikolwiek sposób niezgodny z prawem; lub
 • udostępniać, publikować, wynajmować lub wydzierżawiać oprogramowania, udostępniać oprogramowania jako autonomicznego, hostowanego rozwiązania do użycia przez inne osoby, ani przekazywać
  oprogramowania lub praw wynikających z niniejszej umowy podmiotom trzecim.

5. Ograniczenia eksportowe Jako użytkownik musisz przestrzegać wszystkich krajowych i międzynarodowych praw i przepisów eksportowych, które dotyczą oprogramowania, w tym ograniczeń dotyczących miejsc przeznaczenia, użytkowników końcowych i użytkowania końcowego. Aby uzyskać więcej informacji o ograniczeniach eksportowych, odwiedź stronę www.microsoft.com/exporting.

6. Usługi pomocy technicznej. Z uwagi na to, że to oprogramowanie jest „takie, jakie jest”, możemy nie świadczyć dla niego usług pomocy technicznej.

7. Całość umowy. Niniejsza umowa wraz ze wszystkimi postanowieniami dotyczącymi uzupełnień, aktualizacji, usług internetowych i usług pomocy technicznej, z których korzystasz, stanowią całość umowy dotyczącej oprogramowania i usług pomocy technicznej.

8. Prawo właściwe. Jeśli użytkownik nabył oprogramowanie w Stanach Zjednoczonych, do interpretacji i roszczeń z tytułu naruszenia niniejszej umowy stosuje się prawo stanu Waszyngton, a do wszystkich innych roszczeń – prawo stanu, w którym użytkownik mieszka. Jeśli użytkownik nabył oprogramowanie w innym kraju, obowiązują przepisy prawa tego kraju.

9. Prawa konsumenta; Warianty regionalne. Niniejsza umowa opisuje określone prawa wynikające z przepisów prawa. Licencjobiorcy mogą także przysługiwać inne prawa, w tym prawa konsumenta, na mocy przepisów stanowych lub krajowych. Odrębnie i niezależnie od relacji z firmą Microsoft Licencjobiorcy mogą przysługiwać określone prawa względem podmiotu, od którego nabył oprogramowanie. Niniejsza umowa nie zmienia tych innych praw, jeśli przepisy obowiązujące w stanie lub kraju Licencjobiorcy na to nie zezwalają. Na przykład jeśli Licencjobiorca nabył oprogramowanie w jednym z regionów wymienionych poniżej lub zastosowanie mają obowiązkowe przepisy krajowe, wtedy w stosunku do Licencjobiorcy mają zastosowanie następujące przepisy:

a. Australia. Australijska ustawa o ochronie konsumentów (ang. Australian Consumer Law) przyznaje klientowi określone gwarancje i żadne z zawartych tu postanowień nie ma na celu ograniczenia praw przysługujących klientowi na mocy tej ustawy.

b. Kanada. Jeśli Licencjobiorca nabył oprogramowanie w Kanadzie, może zatrzymać otrzymywanie aktualizacji, wyłączając funkcję automatycznej aktualizacji, odłączając urządzenie od Internetu (jednak jeśli i kiedy urządzenie ponownie nawiąże połączenie z Internetem, oprogramowanie wznowi sprawdzanie dostępności aktualizacji i ich instalowanie) lub odinstalowując oprogramowanie. Dokumentacja produktu, jeśli jest dostępna, może również określać sposób wyłączenia aktualizacji dla konkretnego urządzenia lub oprogramowania.

c. Niemcy i Austria.
(i) Gwarancja. Poprawnie licencjonowane oprogramowanie będzie działać zasadniczo zgodne z opisem zamieszczonym w materiałach firmy Microsoft załączonych do oprogramowania. Jednak firma Microsoft nie udziela żadnej gwarancji umownej w odniesieniu do licencjonowanego oprogramowania.
(ii) Ograniczenie odpowiedzialności. W przypadku celowego działania, rażącego zaniedbania, roszczeń z tytułu ustawy o odpowiedzialności za produkty, a także w przypadku śmierci lub obrażeń ciała, firma Microsoft ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami bezwzględnie obowiązującymi.

Zgodnie z powyższą klauzulą (ii) Microsoft będzie odpowiadać za niewielkie zaniedbanie, tylko jeśli Microsoft naruszy takie zobowiązania kontraktowe, spełnienie których umożliwia należyte wykonanie umowy, naruszenie których zagrażałoby osiągnięciu celu tej umowy i w dotrzymanie których strona umowy może stale wierzyć („obowiązki kardynalne”). W pozostałych przypadkach niewielkiego zaniedbania
firma Microsoft nie będzie ponosić odpowiedzialności za niewielkie zaniedbanie.

10. Zastrzeżenie gwarancji. Oprogramowanie jest licencjonowane „tak, jak jest”. użytkownik ponosi ryzyko związane z jego użytkowaniem. Firma Microsoft nie udziela żadnych wyraźnych gwarancji, rękojmi ani warunków. W zakresie dozwolonym przez prawo lokalne firma Microsoft wyłącza dorozumiane gwarancje przydatności handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszalności.

11. Ograniczenie i wyłączenie odpowiedzialności odszkodowawczej. Możesz odzyskać od firmy Microsoft i jej dostawców jedynie bezpośrednie szkody w wysokości do 5,00 USD. Nie możesz odzyskać żadnych innych szkód, w tym szkód wynikowych, utraconych korzyści, specjalnych, pośrednich lub przypadkowych..

To ograniczenie dotyczy (a) wszystkiego, co jest związane z oprogramowaniem, usługami, zawartością (w tym kodem) w witrynach internetowych innych podmiotów lub aplikacjami innych podmiotów; oraz (b) roszczeń z tytułu naruszenia umowy, naruszenia gwarancji, rękojmi lub warunku, ścisłej odpowiedzialności, zaniedbania lub innego czynu niedozwolonego w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo. Ograniczenie to ma zastosowanie także w przypadku, gdy Microsoft wiedział lub powinien był wiedzieć o możliwości powstania takich szkód. Powyższe ograniczenie lub wyłączenie może nie mieć do Ciebie zastosowania, ponieważ Twój kraj może nie zezwalać na wyłączenie lub ograniczenie szkód przypadkowych, wynikowych lub innych.

Visual Studio 2012

Zintegrowana powłoka Powłoka izolowana
Zintegrowana powłoka programu Visual Studio 2012 Odizolowana powłoka programu Visual Studio 2012
Zintegrowana powłoka programu Visual Studio 2012 – Pakiet
językowy
(de-DE)
Odizolowana powłoka programu Visual Studio 2012 – Pakiet
językowy
(de-DE)
Zintegrowana powłoka programu Visual Studio 2012 – Pakiet
językowy
(en-US)
Odizolowana powłoka programu Visual Studio 2012 – Pakiet
językowy
(en-US)
Zintegrowana powłoka programu Visual Studio 2012 – Pakiet
językowy
(es-ES)
Odizolowana powłoka programu Visual Studio 2012 – Pakiet
językowy
(es-ES)
Zintegrowana powłoka programu Visual Studio 2012 – Pakiet
językowy
(fr-FR)
Odizolowana powłoka programu Visual Studio 2012 – Pakiet
językowy
(fr-FR)
Zintegrowana powłoka programu Visual Studio 2012 – Pakiet językowy (it-IT) Odizolowana powłoka programu Visual Studio 2012 – Pakiet językowy (it-IT)
Zintegrowana powłoka programu Visual Studio 2012 – Pakiet językowy (ja-JP) Odizolowana powłoka programu Visual Studio 2012 – Pakiet językowy (ja-JP)
Zintegrowana powłoka programu Visual Studio 2012 – Pakiet językowy (ko-KR) Odizolowana powłoka programu Visual Studio 2012 – Pakiet językowy (ko-KR)
Zintegrowana powłoka programu Visual Studio 2012 – Pakiet językowy (ru-RU) Odizolowana powłoka programu Visual Studio 2012 – Pakiet językowy (ru-RU)
Zintegrowana powłoka programu Visual Studio 2012 – Pakiet językowy (zh-CN) Odizolowana powłoka programu Visual Studio 2012 – Pakiet językowy (zh-CN)
Zintegrowana powłoka programu Visual Studio 2012 – Pakiet językowy (zh-TW) Odizolowana powłoka programu Visual Studio 2012 – Pakiet językowy (zh-TW)

Visual Studio 2013

Zintegrowana powłoka Powłoka izolowana
Zintegrowana powłoka programu Visual Studio 2013 Odizolowana powłoka programu Visual Studio 2013
Zintegrowana powłoka programu Visual Studio 2013 – Pakiet językowy (de-DE) Odizolowana powłoka programu Visual Studio 2013 – Pakiet językowy (de-DE)
Zintegrowana powłoka programu Visual Studio 2013 – Pakiet językowy (en-US) Odizolowana powłoka programu Visual Studio 2013 – Pakiet językowy (en-US)
Zintegrowana powłoka programu Visual Studio 2013 – Pakiet językowy (es-ES) Odizolowana powłoka programu Visual Studio 2013 – Pakiet językowy (es-ES)
Zintegrowana powłoka programu Visual Studio 2013 – Pakiet językowy (fr-FR) Odizolowana powłoka programu Visual Studio 2013 – Pakiet językowy (fr-FR)
Zintegrowana powłoka programu Visual Studio 2013 – Pakiet językowy (it-IT) Odizolowana powłoka programu Visual Studio 2013 – Pakiet językowy (it-IT)
Zintegrowana powłoka programu Visual Studio 2013 – Pakiet językowy (ja-JP) Odizolowana powłoka programu Visual Studio 2013 – Pakiet językowy (ja-JP)
Zintegrowana powłoka programu Visual Studio 2013 – Pakiet językowy (ko-KR) Odizolowana powłoka programu Visual Studio 2013 – Pakiet językowy (ko-KR)
Zintegrowana powłoka programu Visual Studio 2013 – Pakiet językowy (pt-BR) Odizolowana powłoka programu Visual Studio 2013 – Pakiet językowy (pt-BR)
Zintegrowana powłoka programu Visual Studio 2013 – Pakiet językowy (ru-RU) Odizolowana powłoka programu Visual Studio 2013 – Pakiet językowy (ru-RU)
Zintegrowana powłoka programu Visual Studio 2013 – Pakiet
językowy
(zh-CN)
Odizolowana powłoka programu Visual Studio 2013 – Pakiet językowy (zh-CN)
Zintegrowana powłoka programu Visual Studio 2013 – Pakiet językowy (zh-TW) Odizolowana powłoka programu Visual Studio 2013 – Pakiet językowy (zh-TW)

KB3107629

Visual Studio 2015

Zintegrowana powłoka Powłoka izolowana
Zintegrowana powłoka programu Visual Studio 2015 Odizolowana powłoka programu Visual Studio 2015
Zintegrowana powłoka programu Visual Studio 2015 – Pakiet językowy (cs-CZ) Odizolowana powłoka programu Visual Studio 2015 – Pakiet językowy (cs-CZ)
Zintegrowana powłoka programu Visual Studio 2015 – Pakiet językowy (de-DE) Odizolowana powłoka programu Visual Studio 2015 – Pakiet językowy (de-DE)
Zintegrowana powłoka programu Visual Studio 2015 – Pakiet językowy (en-US) Odizolowana powłoka programu Visual Studio 2015 – Pakiet językowy (en-US)
Zintegrowana powłoka programu Visual Studio 2015 – Pakiet językowy (es-ES) Odizolowana powłoka programu Visual Studio 2015 – Pakiet językowy (es-ES)
Zintegrowana powłoka programu Visual Studio 2015 – Pakiet językowy (fr-FR) Odizolowana powłoka programu Visual Studio 2015 – Pakiet językowy (fr-FR)
Zintegrowana powłoka programu Visual Studio 2015 – Pakiet językowy (it-IT) Odizolowana powłoka programu Visual Studio 2015 – Pakiet językowy (it-IT)
Zintegrowana powłoka programu Visual Studio 2015 – Pakiet językowy (ja-JP) Odizolowana powłoka programu Visual Studio 2015 – Pakiet językowy (ja-JP)
Zintegrowana powłoka programu Visual Studio 2015 – Pakiet językowy (ko-KR) Odizolowana powłoka programu Visual Studio 2015 – Pakiet językowy (ko-KR)
Zintegrowana powłoka programu Visual Studio 2015 – Pakiet językowy (pl-PL) Odizolowana powłoka programu Visual Studio 2015 – Pakiet językowy (pl-PL)
Zintegrowana powłoka programu Visual Studio 2015 – Pakiet językowy (pt-BR) Odizolowana powłoka programu Visual Studio 2015 – Pakiet językowy (pt-BR)
Zintegrowana powłoka programu Visual Studio 2015 – Pakiet językowy (ru-RU) Odizolowana powłoka programu Visual Studio 2015 – Pakiet językowy (ru-RU)
Zintegrowana powłoka programu Visual Studio 2015 – Pakiet językowy (tr-TR) Odizolowana powłoka programu Visual Studio 2015 – Pakiet językowy (tr-TR)
Zintegrowana powłoka programu Visual Studio 2015 – Pakiet językowy (zh-CN) Odizolowana powłoka programu Visual Studio 2015 – Pakiet językowy (zh-CN)
Zintegrowana powłoka programu Visual Studio 2015 – Pakiet językowy (zh-TW) Odizolowana powłoka programu Visual Studio 2015 – Pakiet językowy (zh-TW)

Opinia